Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
 
Uppdaterad 2018-05-09

MAR
MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. Kommunerna tog över hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilda boendeformer vid ÄDEL-reformens införande 1992 och då beslutades att varje kommun skulle ha en MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Samtidigt beslutades också att en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattade rehabilitering.
I dagsläget finns drygt 70 sådana tjänster i kommunerna runt om i Sverige.


Vad innebär MAR?
MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
MAR:s uppdrag styrs ytterst av samma reglering som styr MAS-uppdraget.

MAR-nätverket
Som MAR kan man ansluta sig till MAR-nätverket. Nätverket är främst ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte via mailkonversation eller per telefon.

Linnea Svanström-Leistedt ansvarar för att uppdatera adressuppgifter till nätverkets medlemmar.
E-post: linnea.svanstrom.leistedt@stockholm.se

Som MAR kan man även gå med i Riksföreningen för MAS och MAR och delta vid de årliga kompetensdagarna som riksföreningen anordnar.

MAR-gruppen
MAR-gruppen består av representanter ifrån nätverket. Gruppen har till uppgift att vara en länk mellan deltagarna och andra intressenter. Gruppen är också kontaktpersoner nationellt till yrkesförbunden Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna gällande utvecklingsfrågor. Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna bistår MAR-gruppen med administrativt stöd. Därför krävs att några av representanterna i MAR-gruppen är medlemmar i något av de båda yrkesförbunden.

MAR:s verksamhetsberättelse 2017

MAR.s verksamhetsberättelse 2016
MAR:s verksamhetsplan 2018

Mia Svensson Burghard är sammankallande i gruppen.
E-post: mia.s.burghard@malmo.se

Tidigare planer och berättelser
MAR:s verksamhetsberättelse för 2015
MAR-gruppens verksamhetsplan 2016