Verksamhetsberättelser
årsmötesprotokoll
 

 

 


Uppdaterad 2010-01-21

Årsmötes 2015 - protokoll

Verksamhetsberättelse 2009

Årsmötesprotokoll 2008

Verksamhetsberättelse 2007


Årsmötesprotokoll 2007

Verksamhetsplan 2006


Årsmötesprotokoll 2006

Styrelseprotokoll vid årsmötet 2006

Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsen utökades från 6 till 8 personer och efter konstituering fick styrelsen följande uppdragsfördelning:

Ordförande: Margareta Bladfors Eriksson, Luleå
Vice ordförande Ulla Johansson,Sundsvall
Kassör Kerstin Hellgren-Tobiasson, Jokkmokk
Sekreterare Helen Hammarberg, Göteborg,
V.sekreterare Ingrid Alm Persson (ny), Stockholm
Ledamöter Mårten Davidsson (ansvarig utgivare för hemsidan Finspång Kerstin Carlsson ledamot (ny) Eksjö/Aneby
Johanna Sopo-Häggroth ledamot Huddinge
Helena Gustavsson ledamot Gnesta/Trosa(ny).
Helen Hammarberg lämnade sitt uppdrag under hösten och ersattes av Annika Lindgren Göteborg
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har träffats i Stockholm på vårdförbundet vid 3 tillfällen (fredag-lördag) och haft ett telefonmöte. Mellan sammanträdena har styrelsen haft kontakter via e-mail och telefon. Styrelsens ledamöter har representerat föreningen i olika sammanhang som närmare beskrivs nedan.

Fammi
Ordförande har representerat riksföreningen i Fammis närverk för sjuksköterskor inom den öppna hälso- och sjukvården. I detta nätverk ingår representanter för Riksföreningen för distriktssköterskor, äldresjuksköterskor, MAS och representanter för Fammi. Ordförande har också medverkat i ett inledande seminarium, som var upptakten för ett utvecklingsarbete gällande kvalitetsindikatorer för primärvården som leds av Anders Lindman, distriktsläkare och verksam inom Fammi. Johanna Sopo-Häggroth och Annika Lindgren har representerat föreningen när det gäller hemsjukvården. Mårten Davidsson har medverkat i en arbetsgrupp tillsammans med representanter för FAMMI och Vårdförbundet vars uppgift har varit att belysa äldresjuksköterskans roll. Detta har skett genom en studie som presenterades på Vårdstämman. Johanna Sopo-Häggroth har medverkat vid ett möte med Stockholmssektionen och presenterat MAS-rollen.
.

Handboken för hälso-och sjukvård
Ordförande finns med som ledamot i handboksrådet (fd. infomedica). I handboksrådet finns ytterligare några MASar och representanter från landsting och universitet.

Läkarstämman i Stockholm november 2005
Ordförande medverkade vid läkarstämman i Stockholm under hösten tillsammans med ett antal läkare i ett seminarium om läkemedel och äldre.

SSF
Riksföreningen är en sektion inom SSF. Detta har bland annat inneburit att vi under året samverkat när det gäller remissvar.
Vårdförbundet
Vårdförbundet har under 2005 erbjudit Riksföreningen att få ta del av ett nytt medlemssystem kallat Robin. Riksföreningen har antagit erbjudandet och Helena Gustafsson har utsetts som ansvarig för systemet. Riksföreningen medverkade vid vårdstämman 2005 med en posterutställning och Mårten Davidsson presenterade tillsammans med representanter för Vårdförbundet och Fammi en gemensam undersökning om äldresjuksköterskans roll.

Sveriges kommuner och landsting
Riksföreningen representeras i Gabriella Kollanders MASnätverk för läkemedelsfrågor av ordförande.

Hjälpmedelsinstitutet
Mårten Davidsson är riksföreningens representant i hjälpmedelsinstitutet.
Socialstyrelsen
Representanter från Socialstyrelsen har inbjudits till ett av styrelsens möten för att ge styrelsen information om egenvård. Besöket resulterade i att riksföreningen utformat en enkät om egenvård som många MASar i landet svarat på. Resultatet presenteras på studiedagarna 2006 och kommer också att delges Socialstyrelsen.

Remissvar
Riksföreningen är remissinstans för vissa remisser. Under 2005 har Riksföreningen lämnat remissvar på följande remisser:

Föreskrift och allmänna råd Lex Maria
Omvårdnadsassistent
Författning om samverkan mellan vård-och omsorgsgivare vid in och utskrivning av patienter i sluten vård.
Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (svaret lämnat av SSF).

Medlemsbrev
Alla medlemmar har fått ett personligt brev med inbjudan till 2006 års studiedagar. Ett nytt ”Välkommen till brev” har framtagits som skickas till alla nya medlemmar.
Riksföreningens hemsida (www.mas-ccn.org)
Vår förhoppning är att medlemmarna ska nyttja hemsidan i kontakten med styrelsen och varandra. Webbredaktören (Mårten Davidsson) har på ett förtjänstfullt sätt uppdaterat sidan kontinuerligt. Hemsidan är föreningens medlemstidning. Här finns styrelseprotokoll, remissvar och annat arbete som sker i styrelsen redovisat. Detta för att medlemmarna ska kunna följa arbetet och aktivt påverka vad föreningen ska prioritera. Önskvärt är att medlemsforum ska användas mer frekvent av medlemmarna. Styrelsen har diskuterat om vissa delar av föreningens hemsida endast ska vara tillgängliga för föreningens medlemmar.
Studiedagar
Rikstudiedagarna 2005 var förlagda till Göteborg. Ett 80-tal Masar kom till Göteborg och vi hade två intensiva dagar tillsammans. Utvärderingen visade att majoriteten av deltagarna var nöjda med innehållet. Däremot framkom att lokalen var trång och att den ombyggnad som pågick var störande. Studiedagarnas program innehöll bland annat information från ansvarsutredningen, psykiatrisamordningen, SBU och genombrott om fallprevention. Lisbeth Carlbergs avslutning ”Surkorvar och russin” uppskattades av deltagarna.
Stipendier
Det har inte utdelats några stipendier under 2005 eftersom ingen anmälan inkommit.

Övrigt
Riksföreningen har under 2005 arbetat med att analysera och diskutera MASens roll i förhållande till verksamhetschefens. Den enkät som våra medlemmar svarade på hösten 2004 har legat som underlag för styrelsens ställningstagande. Styrelsen kan konstatera att kommunernas organisation av hälso- och sjukvårdsarbetet ser väldigt olika ut i olika delar av landet. MAS har tillsammans med verksamhetschef det övergripande ledningsansvaret för den hälso- och sjukvård som kommunerna bedriver. För att MAS ska kunna fullfölja sitt medicinska ansvar är det styrelsens uppfattning att MAS ska finnas med i de ledningsgrupper där övergripande beslut som berör/påverkar kommunens hälso-och sjukvård fattas.
Medlemmar
Föreningen har under året haft 120 medlemmar. Nya medlemmar har tillkommit och andra har lämnat föreningen på grund av nytt arbete eller pensionering. Helena Gustavsson är ny medlemsansvarig i föreningen
Till sist
Ett varmt tack till våra medlemmar för telefonsamtal, e-post och inlägg på hemsidan. Medlemmarnas aktiva medverkan är en förutsättning för att Riksföreningens arbete ska bli meningsfullt och få genomslagskraft. Det händer mycket inom vårt verksamhetsområde. MASens roll i den kommunala hälso-och sjukvården är viktig. Därför anser styrelsen att MASen måste finnas med i de ledningsgrupper där övergripande frågor som påverkar kommunens hälso- och sjukvård diskuteras och planeras. Det behöver fortfarande påpekas och informeras om vilken stor och viktig hälso- och sjukvårdshuvudman alla landets kommuner är. En stor del av den öppna hälso- och sjukvården bedrivs i kommunerna. Det är väl känt att de som nu flyttar in i särskilt boende är multisjuka och i behov av god kompetens för att få en värdig vardagstillvaro. Under 2005 har äldre och läkemedel varit en stor fråga i hela landet. Hygien, rehabilitering, mellanvård, korttidsvård, dokumentation, psykiatri, utskrivningsklar, egenvård är andra områden bland många fler där MAS ska finnas med i den kommunala beslutsprocessen. Till sist vill styrelsen tacka för förtroendet att leda föreningens arbete. Styrelsen genom

Margareta Bladfors Eriksson
ordförande


Verksamhetsberättelse 2004

Årsmötet
Årsmötet hölls den 25 maj på hotell Scandic Europa i Göteborg.

Margareta Bladfors-Eriksson omvaldes till ordförande på fyra år.
Efter konstituering fick styrelsen följande uppdragsfördelning:

Vice ordförande Ulla Johansson
Kassör Kerstin Hellgren-Tobiasson
Sekreterare Helen Hammarberg
Ledamöter Mårten Davidsson (ansvarig utgivare för hemsidan), Ulla Henriksson (ny), Johanna Sopo-Häggroth (ny).

Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda möten. Styrelsen har träffats i Göteborg vid ett tillfälle och i Stockholm på vårdförbundet vid tre tillfällen (fredag-lördag) och haft ett telefonmöte. Mellan sammanträdena har styrelsen haft kontakter via e-mail och telefon. Styrelsens ledamöter har representerat föreningen i olika sammanhang som närmare beskrivs nedan.
Ordförande har representerat riksföreningen i Fammis närverk för sjuksköterskor inom den öppna hälso- och sjukvården. I detta nätverk ingår representanter för Riksföreningen för distriktssköterskor, äldresjuksköterskor, MAS och representanter för Fammi.

Mårten Davidsson har representerat riksföreningen i arbetet med att revidera Punkhandboken. Detta arbete har slutförts under året och den nya Punkhandboken finns nu tillgänglig på webben för alla http://www.mas-ccn.org/. Revideringen har skett i samverkan med Socialstyrelsen, Riksföreningen för distriktssköterskor och Fammi.

En arbetsgrupp bestående av riksföreningarna för MAS, distriktssköterskorna, äldresjuksköterskorna, vårdförbundet och Fammi har i en enkätundersökning ställt frågan: Hur är sjuksköterskor och distriktssköterskor organiserade i kommunen, och vilken påverkan har det på arbetsuppgifter, roll och kompetensutveckling? Resultatet presenteras vid ett seminarium på vårdstämman i april 2005.

SSF
Riksföreningen har under året blivit antagen som en sektion i SSF. Ordförande har representerat riksföreningen på SSF: s föreningsstämma i Linköping. Styrelsen (3 st) fanns också representerade på SSF: s konferens ”Lust och kunskap”.
Vårdförbundet
Ett nytt samarbetsavtal med vårdförbundet har undertecknats under året.

Sveriges kommuner och landsting
Styrelsen har representerats på ett möte tillsammans med Vårdförbundet och dåvarande Svenska kommunförbundet om ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och MAS.

Hjälpmedelsinstitutet
Mårten Davidsson är riksföreningens representant i hjälpmedelsinstitutet.
Socialstyrelsen
Riksföreningen har under hösten varit representerad i arbetsgruppen ”ÄVOD”, (ändamålsenlig vård och omsorgsdokumention) som är ett delprojekt i Socialstyrelsens stora Info-vu projekt.

Remissvar
Riksföreningen är remissinstans för vissa remisser. Under 2004 har Riksföreningen lämnat remissvar på följande remisser:

Sammanhållen hemvård. Betänkande från äldrevårdsutredningen (SOU 2004:68).
Förslag till ny författning om samverkan mellan vård-och omsorgsgivare vid in- och utskrivning av patienter I sluten vård.

När det gäller remissvar till förslaget till nya föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. har riksföreningen inte avlämnat något svar.

Kontaktpersoner
Under året har kontaktpersonlistan uppdaterats för att täcka in hela landet. Vem som är kontaktperson för de olika delarna av landet finns redovisat på riksföreningens hemsida. Ett email är skickat till kontaktpersonerna i juni. Dessutom har ett personligt brev skickats till alla medlemmar i december med en inbjudan till studiedagarna i Göteborg.

Riksföreningens hemsida (www.mas-ccn.org)
Föreningens hemsida har ytterligare utvecklats under året. Det har tillkommit nya rubriker och en ny lay out har utformats. Vår förhoppning är att medlemmarna ska nyttja hemsidan i kontakten med styrelsen och varandra. Webbredaktören (Mårten Davidsson) har på ett förtjänstfullt sätt uppdaterat sidan kontinuerligt. Hemsidan är föreningens medlemstidning. Här finns styrelseprotokoll, remissvar och annat arbete som sker i styrelsen redovisat. Detta för att medlemmarna ska kunna följa arbetet och aktivt påverka vad föreningen ska prioritera.

Studiedagar
De planerade studiedagarna i augusti 2004 ställdes in. Styrelsen bedömde att antalet anmälda (ca 35) var för litet för att det skulle vara ekonomiskt möjligt att genomföra studiedagarna. Beslut fattades att nästkommande studiedagar ska genomföras i april 2005 i Göteborg.
Stipendier
Det har inte utdelats några stipendier under 2004 eftersom ingen anmälan inkommit. Motsvarande summa har skänkts till hjälparbetet efter flodvågskatastrofen i Asien.

Övrigt
Riksföreningen har under 2004 genomfört en enkätundersökning. Undersökningen är genomförd inom 11 län. 165 enkäter är utskickade. Syftet med denna var att få en bild av MAS ställning i den kommunala organisationen och att kartlägga om ansvarsfördelningen mellan MAS och verksamhetschef är tydlig i landets kommuner. Resultatet kommer att redovisas på Riksföreningens studiedagar i Göteborg i april 2005. Resultatet finns också redovisat på hemsidan.
Styrelsen har under året beslutat att delta på vårdstämman 2005 med en poster om föreningen och MAS funktion i den kommunala hälso- och sjukvården.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmarna för telefonsamtal, e-post och inlägg på hemsidan.

Det händer mycket just nu inom vårt verksamhetsområde. Vi väntar på regeringens reaktion angående äldreutredningen. Blir det lagstiftning eller väljer regering och riksdag att ge än mer tydliga direktiv om frivillig samverkan mellan huvudmännen för att säkra våra vårdtagares behov av god och säker vård och omsorg? Inväntar de styrande ansvarsutredningens förslag innan beslut fattas? Vad händer med psykiatrin i framtiden och hur ska vi se på detta med egenvård? Läkemedel och äldre är ett fokuserat område och forskningen visar att ytterligare insatser krävs för att säkerställa att läkemedelshanteringen för äldre är förenad med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta är bara några exempel på vad som pågår inom vårt verksamhetsområde. Vi Masar har ett mycket viktigt och betydelsefullt arbete. Vi är de som ansvarar för att vårdtagarna får en god och säker hälso- och sjukvård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Riksföreningen vill därför verka för att stärka MASens roll att i samverkan med andra fullgöra det viktiga arbete som framtiden kräver.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet att leda föreningens arbete.


Margareta Bladfors-Eriksson
Ordförande

Helen Hammarberg
Sekreterare


Verksamhetsberättelse för 2003

Riksföreningen för
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
MAS

2004-05-05

Verksamhetsberättelse 2003
Årsmötet
Årsmötet hölls den 14 maj 2003 i samband med Hälso-och sjukvårdsstämman i Älvsjö, Stockholm.

Till ny ordförande valdes Margareta Eriksson på 1 år.
Efter konstituering fick styrelsen följande uppdragsfördelning:

Vice ordförande Inga-Lill Andersson
Kassör Kerstin Hellgren-Tobiasson
Sekreterare Marie Klint
Ledamöter Mårten Davidsson, Margareta Wuorinen, Gunilla Sundhäll-
Larsson, Helen Hammarberg och Ulla Johansson.

Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten. Styrelsen har träffats i Stockholm på vårdförbundet vid tre tillfällen (fredag-lördag) och haft ett telefonmöte. Mellan sammanträdena har styrelsen representerat föreningen i olika sammanhang som närmare beskrivs nedan.

Ordförande har representerat föreningen i FAMMIS närverk för sjuksköterskor inom den öppna hälso- och sjukvården (primärvård och kommun). I detta nätverk ingår representanter för Riksföreningen för distriktssköterskor, äldresjuksköterskor, MAS och två representanter för FAMMI. Ett flertal möten har genomförts med syftet att öka kunskapen om sjuksköterskans betydelse i primärvården. Deltagarna i nätverket har kontaktat strategiska personer för att planera in möten där sjuksköterskornas viktiga roll i primärvården ska belysas. Dessutom har ordförande i ett möte med ett bredare nätverk inom FAMMI.

Styrelsen är också representerad genom Mårten Davidsson i ett projekt som initierats av Socialstyrelsen och vars uppgift är att revidera Punkhandboken.

Under verksamhetsåret har olika utredningar startat som berör föreningens verksamhetsområde. Regeringen tillsatte under våren en särskild utredare för att göra en översyn av vården och omsorgen o m de äldre 10 år efter Ädel. Ulla Åhs och Anneli Hollo informerade styrelsen om uppdraget vid styrelsemötet i maj 2003. Ansvarskommittén har också påbörjat sitt arbete under året och den första delrapporten kom i december 2003.

SSF
Styrelsen har under året ansökt om att få bli en sektion i SSF.
Vårdförbundet
Ett nytt samarbetsavtal med vårdförbundet har initierats under året.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har under en längre tid arbetat med terminologiarbete (KÅVO). MAS-föreningen har haft en representant i referensgruppen under arbetets gång. Under hösten 2003 färdigställdes arbetet och skickades ut på remiss till bland annat MAS-föreningen. SSF kallade till en genomgång av materialet och ett förslag framkom om samverkan i remissförfarandet. Remissen är mycket omfattande och vi har enats om att arbeta tillsammans med SSF vad gäller denna remiss.


Kontaktpersoner
Under året har kontaktpersonlistan uppdaterats för att täcka in hela landet. Vem som är kontaktperson för de olika delarna av landet finns redovisat på föreningens hemsida.
Riksföreningens hemsida (www.mas-ccn.org)
Föreningens hemsida har utvecklats under året. Det har tillkommit nya rubriker och vår förhoppning är att medlemmarna verkligen ska nyttja ny teknik i kontakt med styrelsen och varandra. Webbredaktören (Mårten Davidsson) har på ett förtjänstfullt sätt uppdaterat sidan kontinuerligt.

Studiedagarna
De planerade studiedagarna i augusti 2003 ställdes och förflyttades till april 2004. Styrelsen anser att det är bra att kombinera studiedagarna med föreningens årsmöte.
Stipendier
Det har inte utdelats några stipendier under 2003.
Medlemmar
Föreningen har under året haft 173 medlemmar. Ny medlemmar har tillkommit och andra har lämnat föreningen på grund av nytt arbete eller pensionering.

Slutord

Styrelsen vill tacka våra medlemmar för telefonsamtal, e-post och inlägg på hemsidan. Det händer mycket just nu inom vårt verksamhetsområde. Utredningar är tillsatta med uppdraget att bland annat se över hur den framtida vården och omsorgen för våra målgrupper ska se ut i framtiden. Vem ska göra vad? Det pågår också ute i landet en diskussion om MAS respektive Verksamhetschefs ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Många upplever en otydlighet i detta. Riksföreningens uppdrag är att tydliggöra hälso-och sjukvårdsansvaret i den kommunala hälso-och sjukvården och att verka för att den utvecklas på ett positivt sätt för våra målgrupper. Vi vill verka för att stärka MAS roll att i samverkan med andra fullgöra det viktiga arbete som framtiden kräver. Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet att leda föreningens arbete.

På styrelsens vägnar
Margareta Bladfors-Eriksson, ordförande

Verksamhetsberättelse för 2002

Årsmötet
Årsmötet hölls den 25 april 2002 i samband med studiedagarna på Lilla bommen i Göteborg. Till ordförande valdes Elisabet Hedlund på 1 år. Efter konstituering fick styrelsen följande uppdragsfördelning.
Vice ordförande Helena Petersson
Kassör Kerstin Hellgren-Tobiasson
Sekreterare Kicki Färnlöf
Ledamöter Mårten Davidsson, Marie Klint, Gunilla Sundhäll-Larsson, Inga-Lill Andersson, Ulla Johansson

Styrelsen
Under Verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten .Mellan mötena har styrelsen haft täta kontakter via e-mail och telefon. Styrelsen ledamöter har aktivt arbetat med remissvar, representerat föreningen vid seminarier och möten med myndigheter och organisationer bland annat.
I september 2002 avgick Elisabet Hedlund som ordförande på grund av nytt arbete i primärvården. Inom styrelsen gjordes en omfördelning av uppdragen:
Tf ordförande Kicki Färnlöf
Vice ordförande Helena Petersson
Kassör Kerstin Hellgren-Tobiasson
Sekreterare Marie Klint
Ledamöter Mårten Davidsson, Gunilla Sundhäll-Larsson, Inga-Lill Andersson, Ulla Johansson

Under föregående verksamhetsår deltog vice ordförande i utredningen om
Familjemedicinsk Institutet (Fammi). I november 2002 inbjöds flera olika riksföreningar till Familjemedicinska institutet för att blida nätverk för sjuksköterskor i primärvård och kommunal hälso- sjukvård. I nätverket ingår riksföreningarna: Barnmorskeförbundet, Psykiatriska föreningen, Barnsjuksköterskor, Skolsköterskor, Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, sjuksköterskan inom Äldrevården, Distriktsköterskor.
Syftet med nätverket är:
att skapa en infrastuktur bland primärvårdens och kommunens sjuksköterskor och därigenom stödja sjuksköterskerollen, stärka identiteten och den självständiga rollen i teamet.

att skapa kanaler; 1 för att samla och sprida kunskap och information
2 för att få in synpunkter och förslag från sjuksköterskor i primärvård.

att bidra till ökade möjligheter till kollegiala kontakter

att genom ett sammanhållande nätverk få en tydlighet och långsiktighet i primärvårdens utvecklingsarbete

att bidra till ökad samverkan mellan sjuksköterskor inom primärvård, oavsett huvudman och verksamhetsinriktning

att genom en stark nätverksstruktur med geografisk spridning borga för att Familjemedicinska institutet blir känt och nyttjat av sjuksköterskor inom primärvården.

Från Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor har tf. ordförande deltagit. Nätverket har haft fyra träffar på Fammi i Stockholm.

Synpunkter, remissvar som lämnats från styrelsen kan nämnas
- Sjuksköterskornas förskrivningsrätt för läkemedel – översyn av läkemedelslistan
- Översyn av nyexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov.

Riksföreningens hemsida ( www.mas-ccn.org) har under året kommit igång. Styrelsen har beviljat medel till konsult, utbildning till webbansvarig samt inköp av programvara för att kunna uppdatera och ändra hemsidan så den kan hållas aktuell. Då föreningens medlemmar är utspridda över hela landet är en väl fungerande It-teknik ett bra sätt att hålla ett kvalitativt nätverk intakt.
Ett annat led i vårt medlemsarbete är kontaktpersoner runt om i landet, som också finns på hemsidan. Dessa har en viktig uppgift att vara länk mellan medlemmarna och styrelsen.

Hjälpmedelsinstitutet
Styrelsen har också haft en representant i Hjälpmedelsinstitutets referensgrupp med kommunföreträdare. Ett resultat av gruppens arbete har bl. a varit att ett kontaktnät för
kommunala hjälpmedelsfrågor upprättats i landet med 236 representanter från 213 kommuner. En konferens ordnades hösten 2002 i samarbete med svenska Kommunförbundet med temat äldre och rehabilitering med ca 80 deltagare.
Ytterligare en konferens är planerad till hösten 2004.

Socialstyrelsen
Styrelsen har också haft en representant i socialstyrelsens referensgrupp för terminologiarbete. Arbetet syftar till att skapa enhetlig terminologi för allmänna begrepp inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. När arbetet hunnit längre ska det förankras i olika organisationer. Arbetsmaterial som tagits fram finns på socialstyrelsens hemsida.
Läs mer: Socialstyrelsen

Stipendier
Något stipendium har inte delats ut i år.

Medlemmar
Under 2002 har vi haft 165 medlemmar. Nya medlemmar har tillkommit, andra har bytt arbete eller gått i pension.


På styrelsens vägnar


Kicki Färnlöf
Tf.ordförande