Tidigare minnesanteckningar/Protokoll

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Styrelsemöte 2018-08-30 - 31

Ordförande för mötet: Kerstin Carlsson
Sekreterare: Ingela Mindemark/Annika Nilsson

§1 Mötets öppnas av ordförande Kerstin Carlsson
Presentation av ny styrelseledamot Helena Gustavsson
§2 Dagordningen fastställs

§3 Föregående protokoll läggs till handlingarna

§4 Utvärdering kompetensdagarna
Enkät skickad.

§5 Ekonomi
Carin ny kassör. Allt är inte överlämnat än från förra kassören.
Ekonomin är god. Carin kommer att strukturera upp arbetet med ekonomin. Vid
varje styrelsemöte ska ekonomin gås igenom.

§6 Rapport arbetsgrupper o.dyl
Lilian deltar i nationell arbetsgrupp – stroke (SKL). Göra en ny rekommendation för indragning av körkort efter stroke p g a ny lagstiftning. Nu finns nya
nationella riktlinjer för stroke (Socialstyrelsen).
Nationell läkemedelslista – Ingela, SKL har haft skype-möte, varje kommun ska
utse en representant i det fortsatta arbetet.
Rena händer – Annika Älvsbyn deltar, hemsida finns, webbinarium kommer
15/10 där masar kommer att bjudas in.
Kerstin – Information till nya styrelseledamöter. Skickas till styrelsen för
synpunkter. Även rutiner för olika uppdrag inom föreningen behövs.

§7 Brev till styrelsen
Hearing på Socialstyrelsen om egenvård. Carin deltar 17/9.
Evondos: Styrelsen tackar nej till möte.
Rapport: ”Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp” finns på
Socialstyrelsens hemsida.

§8 Remisser
SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
Riksföreningen ska svara på remissen. Ingela skriver ett förslag till nästa styrelsemöte.
Nära vård: Riksföreningen MAS-MAR är inte remissinstans. Vi kan ändå lämna
ett svar. Helena kap 1 och 12. Alla kap 2, 3, 4, 8, Carin kap 5, Kerstin kap 6 och
11, Annika Älvsbyn kap 7, Barbro kap 9, Annika Kil kap 10. Vi läser till nästa
styrelsemöte och lämnar förslag till Kerstin senast 15/10. Kerstin sammanställer
ett förslag att diskutera 9/11.

§9 Hemsidan
Annika Älvsbyn visar förslag till ny hemsida i samverkan med SSF. Vi ändrar ”ordförande har ordet” till ”styrelsen har ordet” och turas om att skriva. Vi ser över korten på styrelsen och skickar till Annika Älvsbyn t ex ändringar vid mörka kort ody. Vi kan skicka bilder till Annika dock inte på personer att lägga in på hemsidan. Vi tänker oss att när vi har inbjudna att vi frågor om att få ta en bild och berätta av vi träffats.
Hur kan vi synliggöra MAS/MAR:s roll t ex i Dagens medicin och Kommunal Hälsa diskuteras. Inte bara med styrelsen utan utåt i hela Sverige. Nästa styrelsemöte 9/11 sätter vi upp en punkt och diskuterar hur vi ska föra ut vårt budskap i media gällande mas-rollen, svårigheter i framtiden i kommunal vård mm.

§10 Besök patientföreningen – Peter Sundin
Han inbjuds av Kerstin till styrelsemötet i december

§11 Patientsäkerhetskonferensen 19 - 20/9.
Styrelsen deltar.
Carin håller i ett seminarium. Länk. Fokus på hemmet som arbetsplats? Panel: En sjuksköterska, en arbetsterapeut, en chef från vård och omsorg, en chef från vårdcentral, en vårdplaneringssjuksköterska. Carin inleder och är moderator. SKL betalar inte resor, riksföreningen står för reskostnaderna för personer som föreningen tillfrågat.
Vi ses i Älvsjö. Behöver vi ett grupprum? Ingen kostnad. Carin bokar.

§12 Övriga punkter
Omställningsfonden- pengar finns att söka för kompetensutveckling.
http://omstallningsfonden.se/tlo-kl/

§13 Besök från Socialstyrelsen av Olivia Wigzell och Irene Nilsson Carlsson,
Irene är ansvarig för en uppstart av arbete om kommunal hälso- och sjukvård:
Beskriva den kommunala hälso- och sjukvården. Kunskapsluckor finns. Bättre grepp om kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården. Dokumentation – stöd till uppföljning.
Mer jämlik hälso- och sjukvård
Största utmaningarna?
Kunskapsstöd som saknas – Riktlinjer för komplexa sjukdomstillstånd, multisjuka.
Frågor som Riksföreningen förberett inför mötet:
1. Undersköterska – kompetenskrav.
Svar: Verksamma oavsett huvudman, oavsett målgrupp. Bred grundläggande gemensam kompetens. Utkast kommer. Carin och Lillian inbjudna till möte innan dess.
2. Kompetensmiljarden – hur verka för att även kommuner får ta del?
3. KVÅ – statistik bara krav i egen regi, delegerade arbetsuppgifter?
Svar: Socialstyrelsen har inte laglig rätt att kräva in uppgifter från privata utförare. Kan lösas via avtalen med kommunerna, kommunerna kräver in uppgifterna och skickar till Socialstyrelsen. Delegerade uppgifter kommer inte att efterfrågas i steg 1, kanske senare.
4, Enkäter från Socialstyrelsen går inte att svara på om man har privata utförare.
Svar: Kan lösas via avtalen med kommunerna, se fråga 3.
5. Meddelandebladet MAS-MAR, den kommunala masens/marens uppdrag och roll, ställning i organisationen, tillsynsansvar/funktion.
Svar: Socialstyrelsen undrar om det skulle vara till hjälp med en förklarande text av något slag.
Irene deltar nästa styrelsemöte 9/11 kl. 13. Kerstin mailar fråga till Irene vilka som ingår i gruppen som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård och vi får svar att det är bara folk från Socialstyrelsen.

§14 Besök av e-hälsomyndigheten: Nationella läkemedelslistan (NLL), Helena Lahti och Maria Wettemark. Ett powerpointprogram gås igenom. NLL är förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

§15 Höstens sammanträden: fredag 9/11 9-16, må 10/12 kl 10 - ti 11/12 kl 14.

§ 16 Pressmeddelande från regeringen ”Nya initiativ ska göra vården mera jämlik” Läggs ut på hemsidan av Mårten via Annika Älvsbyn. Kommundirektiv ”Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård” diskuteras.

§ 17 Mårten Davidsson fortsätter arbetet med arbetsgrupperna som berör hygien t ex ”Rena Händer” beslutas i styrelsen. Vi ber Mårten även fortsätta i chefsläkargruppen via Annika Älvsbyn.

§ 18 När någon i styrelsen ställer en fråga på mail viktigt att man inte ställer en ny fråga utan att man istället då inleder en ny mailkonversation. Ett alternativ kan vara att använda Skype. Grupp för sådana diskussioner under SKL diskuteras, Carin tittar vidare på detta med SKL.

§ 19 Ordförande 9/11 är Annika Nilsson Älvsbyn, till ordförandeskapet 10-11/12 blir Barbro Marklund.

 

Protokoll Styrelsemöte 2018-05-17
Ordförande för mötet: Mårten Davidsson
Sekreterare: Ingela Mindemark

§1 Mötet öppnas

§2 Föregående minnesanteckningar
Vi går igenom föregående mötesanteckningar. Olivia Wigzell är inbokad till vårt nästa styrelsemöte i augusti. Anna Nergård blir ordförande på årsmötet. Lillian mailar ut brevet hon ska skicka.

§3 Remisser
Akut onkologi – e-postremiss – Riksföreningen beslutar att inte svara på remissen, svarstiden har gått ut.
Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp – Ingela formulerar ett förslag till svar. Ska vara inne senast 25/5.
Terminologi inom särskild sjukvårdsledning – Kerstin tittar och skickar ett förslag, ska vara inne senast 24/5.

§4 Ekonomi
Utställarna har börjat betala in avgiften för att delta i kompetensutvecklings-dagarna. Barbro har kontakt.
Medlemsavgifter kommer via Vårdförbundet. Nya medlemmars avgift kommer direkt till Riksföreningen.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse. Minus för 2017 på grund av 25-årsjubileum (lägre avgift för kompetensutvecklingsdagarna).

§5 Medlemsregister
Ändringar önskas i anmälningsmallen. Mårten kollar om det går. Ev inväntar vi nya hemsidan. Ändring gjord på om man är MAS/MAR. Måste vi fråga efter personnummer? Kolla med Vårdförbundet (GDPR).

§6 Rapport arbetsgrupper och dylikt
• Socialstyrelsens införande av krav på ICF och KVÅ gäller endast för egen regi, är det något vi kan/ vill påverka?
Tas upp med Olivia Wigzell i augusti.
Både planerade och utförda åtgärder ska rapporteras.
• Webbinarium 15 oktober för MAS-MAR ”rena händer” – Folkhälsomyndigheten, Annika Älvsbyn och Mårten har varit med. renahänder.se ska bli ny webbsida. Rena händer räddar liv. En del bilder speglar inte kommunal hälso- och sjukvård – man har tagit med synpunkterna. Vårdhygien hade webbinarium 3/5.
• Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygienska frågor- Mårten deltar som expert i 2 år. Syftet är resistens och antibiotikaförskrivning.
• Tidigare programrådet för stroke – nu arbetsgrupp SKL. Lilian har deltagit, nu pausat på grund av att kommunerna inte ska delta. Styrelsen tycker att det är viktigt att delta, Lilian återgår efter sommaren.
• Astma/KOL nationell arbetsgrupp, Judith slutar. Annika Älvsbyn tillfrågas.
• Chefläkarnätverket, IVO- Mårten varit på möte 16/5. Stort arbete med granskning av 77 000 journaler för att hitta vårdskador. Kommer på Kalla fakta inom kort. Den kommunala hälso-och sjukvården inkluderas inte. Riktlinjer och rutiner – när kommer brytpunkten så att rutinerna blir en risk i patientsäkerheten för att människor slutar tänka själva?
Vad gör IVO med sin indata? Vad blir publikt? Önskemål att IVO kommer ut i kommunerna och träffar sjukvårdshuvudman, vårdgivare.
• Klagomål hälso- och sjukvården – Mårten, fokuserat på regioner och landsting. Rapport kommer inom kort.
• Nationell läkemedelslista – uppdraget till e-hälsomyndigheten är att den nationella läkemedelslistan inte är journalinformation i sig och ska inte direkt utgöra underlag för att iordningställa och administrera läkemedel i vården. NLL kommer att vara en förteckning över patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Ingela har varit på möte och kommer att fortsätta delta i SKL:s regi. Styrelsen beslutar att bjuda in representant från e-hälsomyndigheten till möte 31/8. Ingela bjuder in.

§7 Brev och frågor till styrelsen
e-postfråga från Jannike Faste, Göteborg: Lokalt nätverk för privata och ideella organisationer skapat. Vill ha info om detta på MAS-MAR hemsida. Beslut: Nej. Frågan lämnad till MAS-nätverk i Göteborg.
Sjuksköterskeföreningens dagar, vill vi skicka abstract? Beslut: Nej.
Patientsäkerhetskonferensen: Seminarium om säker vård med hemmet som arbetsplats. Carin deltar från styrelsen.
Styrelsen ska delta i konferensen. Carin bokar hotell till styrelsen.
Nationell ambulansdag 15/8: Kerstin deltar i panel
Svedem: Representant i styrgruppen från riksföreningen? Det finns en MAR från Östergötland som är villig att sitta på riksföreningens uppdrag.
SSF Work-shop miljöpolicy för klimat och hälsa: Beslut att inte delta
EVONDOS: Vill träffa styrelsen. Beslut: Nej.
Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell: Kommer på styrelsemöte i augusti. Fler frågor kan skickas i förväg. Kerstin skickar förslag för synpunkter.


§8 Hemsidan, framtid, GDPR, ”vad är MAS?”
Hemsidan: Annika och Mårten ska skapa ny hemsida med hjälp av Vårdförbundet.
Hur göra med bilder på gamla hemsidan? Tas bort. Bilder på föreläsarna tas bort efter kompetensdagarna. Till nästa år: Fråga i förväg om bilder får tas och läggas ut.
Bygga upp en bank av bilder till nya hemsidan: Fina vyer, skicka till Annika Älvsbyn.
Vad är MAS? Texten på hemsidan är inaktuell. Mårten kollar på Socialstyrelsens meddelandeblad och gör ett förslag till ändring.
Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med Vårdförbundet för medlemsregistret.

§9 Kompetensdagar
Beslut: 8-9 maj 2019 i Karlstad

§10 Årsmötet 2018 handlingar, ordförande m.m.
Vi lägger ut handlingar på hemsidan för egen utskrift.
Ordförande för årsmötet; Anna Nergård.

§11 Besök av Eva Lejman, Socialstyrelsen
Öppna jämförelser Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
Nationell handlingsplan finns. Rapport finns om Vård och omsorg om äldre. Länk:
Regeringsuppdrag: Kunskapsstöd för kommunal hälso- och sjukvård, vad finns och vad behövs, kartläggning pågår.
Vi behöver ha fortsatt kontakt, bjuda in till styrelsemöte i höst?

Rapporter och öppna jämförelser:
Lägesrapport 2018 – Vård och omsorg om äldre
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-7

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

Blåsdysfunktion hos äldre personer
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-9-33

Kommunundersökningen
https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorgochhemsjukvard

Enhetsundersökningen

https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/enhetsundersokningenomaldreomsorg

§ 12 Övriga Punkter, Patientförsäkringen (Peter Sundin)
Kerstin har fått kontaktuppgifter, bokas in i höst.

 

Protokoll Styrelsemöte 2018-03-22 - 23

Ordförande för mötet: Carin Thunman
Sekreterare: Ingela Mindemark/Annika Nilsson
§1 Mötet öppnas

§2 Föregående minnesanteckningar:
Andel leg personal som är anställda i kommunerna/landstingen:

För arbetsterapeuter gäller att 25 % är anställda i kommunerna (totalt finns ca 2300), sjukgymnaster/fysioterapeuter ca 25 % (av ca 1900).
OBS! Privata utförare ingår inte.

Annika i Kil rapporterar från möte med Socialstyrelsen om läkemedelshanteringsföreskriften: Krav på dokumentation av batchnummer gäller bara vacciner. Krav på signering av dosettbaksida gäller ej. Delning av dosett dokumenteras i patientjournal eller på separat signeringslista.

§3 Remisser
Sjuksköterskors specialistutbildning (dir 2017:86) http://www.sou.gov.se/utredningen-om-specialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso-och-sjukvardsutbildningar-u-201708/frageformular/ svar senast 6 april till regeringskansliet.

§4 Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. 2017 blev en det en kalkylerad förlust på grund
av kostnader i samband med föreningens 25-årsjubileum. Extern revisor gör en
årsberättelse som sen skickas till föreningens revisorer för granskning och
underskrift.

§5 Kassör efter Elisabeth?
Carin Thunman åtar sig uppdraget. Behöver lite mer information. Kerstin ordnar med kort. Särskilt protokoll skrivs. Vi behöver ändra blankett för anmälan och info på vår hemsida enligt GDPR. Våra medlemsuppgifter räknas inte som särskilt känsliga personuppgifter.

§6 Medlemsregister/Annika
Det har varit svårt att förstå hur medlemsregistret ska skötas. Medlemmar har fått inbetalningskort fast de har gått ur. Kerstin hjälper Annika att få ordning på det.
Vi använder Vårdförbundets medlemsregister gratis.
Föreningen använder inbetalningskort för medlemsavgiften, inte fakturor. Viktigt att meddela om man slutar som MAS-MAR o ch vill gå ur föreningen. Information om hantering av medlemsregister kommer på kompetensutvecklingsdagarna. Vi kommer också att förtydliga informationen på hemsidan. Annika i Kil skriver och skickar till Mårten.

§7 Rapport arbetsgrupper och dylikt
• Socialstyrelsens införande av krav på ICF och KVÅ gäller endast för egen regi, är det något vi kan/ vill påverka? /Lilian. Detta behöver också tas med till Socialstyrelsens generaldirektör.
• INBJUDAN KRAVSTÄLLARE UNDERSKÖTERSKEKOMPETENS I WORKSHOP MED SOCIALSTYRELSEN
Lillian och Carin berättar om mötet de deltog i, åtta sasar och fyra masar deltog i mötet. De upplevde att den kommunala hälso- och sjukvården saknades enligt Socialstyrelsen.
Vård för undersköterskor skulle inte ingå.
Lillian även varit på annat möte för sin kommun där hälso- och sjukvården lyftes fram.
Istället ta kontakt med Olivia Wigzell nu föreslås av Lillian. Detta får ordförande Kerstin Carlsson göra.
• Socialdepartementet har gått ut med kompetensmiljarder via SKL till landets sjukvård för att stärka kompetensutvecklingen. I arbetet har dock kommunal sjukvård exkluderats, kan vi via en skrivelse uppvakta socialdepartementet på innebörden av detta exkluderande?
SKL har ändrat sin struktur: Hälso- och sjukvårdsfrågor ska bara drivas av landstingen. Varje landsting vara ”värd” för ett sjukdomsområde, t ex Skåne –hjärnans sjukdomar.
Skrivelse från Täby kommun ska gå till statsrådet Annika Strandell.
Beslut: Uppvakta Socialdepartementet angående kommunernas frånvaro i satsningar på hälso- och sjukvård. Fokus på kompetens. Lilian skapar ett underlag. Annika i Kil kompletterar med info om utskrivningsklara.
Möte med Socialstyrelsens generaldirektör: Kerstin kontaktar.

§8 Besök från regeringskansliet
Harriet Wallberg och Petra Zetterberg Ferngren, Regeringskansliet har i uppdrag att genomföra en kartläggning av undersköterskans roll och uppgifter i både landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och kommunalt finansierad vård och omsorg. Styrelsen diskuterade med utredarna om:
-Kompetens har betydelse för delegering av arbetsuppgifter - hur följer MAS upp delegering i kommunen?
- Kan ni identifiera några övergripande uppgifter som – utifrån patientsäkerhetshänsyn - borde förbehållas usk?
- Hur skulle en reglering av usk påverka ert arbete?
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017103/

§9 Brev och frågor till styrelsen
Det fanns inga.

§ 10 Hemsidan länkar till utbildningar
Vi avvaktar.

§ 11 Information från valberedningen
Linnéa rapporterar från valberedningens arbete

§12 Årsmötet
Kerstin frågat Bitte Fritzon om att vara ordförande och inte fått svar, annars tillfrågas Anna Nergård av Kerstin.
Kerstin gör förslag på dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. Årsberättelse ordnar Elisabeth och skickar Kerstin.
Inga motioner har inkommit.


§ 13 Nästa års kompetensutvecklingsdagar
Vi enas om 8-9/5, 15-16/5, och 22-23/5, Lillian kollar och vi tar ett skypemöte 16/4 kl.8.00 till 8.30. Annika Älvsbyn skickar inbjudan.

§ 14 Stipendium 2018
Vi tittar på detta och beslutar. Detta meddelas på kompetensutvecklingsdagarna. Annika Älvsbyn fixar underlaget.

§ 15 Övriga Punkter
GDPR vi går igenom formulär och dokumenterar
Patientsäkerhetskonferensen, rapport från MAR-nätverket.

Höstens styrelsemöten blir
30/8 kl. 10 till 31/8 kl. 14.
11/10 kl.9-16
11/12 kl.10 till 12/12 kl. 14

Nästa styrelsemöte 17/5 leds av Mårten annars Barbro

 

Styrelsemöte 2017-12-07

§1 MÖTET ÖPPNADES av mötesordförande Barbro Marklund

§ 2 FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR
Ny i styrelsen – info till nya styrelsemedlemmar (Kerstin) – Kerstin tar fram material inför nästa år. Vi tar upp det på visionsdagarna i februari.
§ 3 Ingela rapporterar från möte med SKL och Inera om nationell läkemedelslista. Bjuda in Martin Sengers från Socialdepartementet till styrelsemöte och kompetensutvecklingsdagarna? Vi tar upp detta imorgon när vi diskuterar kompetensutvecklingsdagarna.
§ 4 REMISSER O DYL
* Remiss till Riksföreningen MAS-MAR Bra måltider i äldreomsorgen, Ingela skickat, finns på hemsidan.
* Socialstyrelsens meddelandeblad om MAS/MAR? Kerstin kollat med Bitte Fritzon, inget svar än.
* Synpunkter på betänkandet ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa” (för sent?) Vi läser så att vi hänger med på vad som händer. Fortsatt tänk på visionsdagarna.

§ 5 DELTAGANDE I SEMINARIER O DYL
* Dagens Medicins seminarium: Kommunal sjukvård, den 21 november (Kerstin). Kan vi ta hem patienten säkert? Det finns specialistutbildning inriktad mot kommunal hälso- och sjukvård.
* Sektionsdag 5 december SSF (Annika Älvsbyn). Kommunikation och sociala medier. Hur ska vi nå fram och vem ska vi ta kontakt med? Vi behöver jobba med hemsidan för att nå ut på ett bättre sätt. Hur jobbar vi tillsammans SSF:s sektioner? Hur ska vi jobba mer mot fysioterapeuter och arbetsterapeuter? Facebook – källkritik? Vad ska vi ha facebook till? Vad innebär en sluten facebookgrupp? Vi jobbar vidare på visionsdagarna. Skapa debattinlägg? GDPR – SSF riggar.

§ 6 RAPPORT ARBETSGRUPPER
* Astma/KOL Socialstyrelsens utvärdering av nationella riktlinjer. Ulla är kvar i gruppen, men inte som representant för MAS-MAR Riksförening.
* Nationella programrådet för stroke, SKL (Lilian). Gruppen är nu en arbetsgrupp under neurologiska sjukdomar. Fokus på 3 frågor: PEG-sond, rehab, kontaktkarta ( möjligheter till kontakter för en strokepatient). Ska leda till ett beslutsstöd för senare delen av vårdkedjan.

§ 7 BREV O FRÅGOR TILL STYRELSEN
* Stipendiet 2018, fler förslag?
* representant Rena händer, Mårten och Annika Älvsbyn
* Mail från byråer som kan hjälpa till att arrangera möten. Inbjudan till 30/1 Mötets dag. Vi avstår.
* Svensk sjuksköterskeförening – mötesplats för e-hälsa. Mårten var med förra året. Samma upplägg i januari 2018.
* MVT mötesplats välfärdsteknink - Ska vi delta? Förra året var vi där men var inte så bra. Nej vi deltar inte
* Inbjudan sektionsträff 1 feb Kommunikation - Annika Nilsson Älvsbyn deltar i första hand, får vi åka två deltar även Kerstin Carlsson
* Workshop Framtidens nära vård - 19/12 deltar Carin Thunman och Kerstin Carlsson
* Vårdförbundet gällande personuppgiftsbehandling - Lillian Carlsson deltar, kan man skypa efterfrågas, då kan flera delta
* Folkhälsomyndigheten, samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor -
Annika Nilsson Älvsbyn och Mårten deltar eftersom de redan deltar i ”Rena händer”

§ 8 STIPENDIET 2018 - Mårten Davidsson lägger in i en påminnelse på hemsidan

§ 9 Fråga från Lilian Carlesson - Att nya masar slutat och vad är masens roll. Vi behöver omformulera oss på hemsidan. Vi diskuterar om det ska finnas en arbetsbeskrivning för MAS/MAR. Vi måste ta plats i verksamheterna för patientsäkerheten skull.

§ 10 Hur påverkar GDPR oss i föreningen? Handlar hur vi använder personregister. Vi får avvakta till efter utbildning, får tas upp nästa möte.

§ 11 Nästa patientsäkerhetskonferens 2018-09-19 och 20: De söker efter förslag till seminarier. Lämna förslag senast 31/1. Vi kan ta något eller pusha något som finns i våra verksamheter. Ska vi delta i en monter eller kräva vår plats på scenen? Skicka in att vi vill delta med ett eller två föreläsningar eller seminarier om kommunal vård, en del kan vara om rehabilitering och även vikten av att ha en MAR. Då kan vi lyfta oss som MAS/MAR-föreningen och vad är vårt uppdrag. Vikten att vara medlem hos oss kan vi saluföra. Vi bör också ha en monter med eller utan annat deltagande. Detta bör föreningen betala.

§ 12 IVO-dagen: Alla var inte inbjudna som MAS. Ska föreningen fortsätta markera att vi ska delta? Ska vi skriva igen från föreningen? Eller har de lyssnat för att det är en speciell Mas-dag? Vi gör inget nu från föreningen utan fortsätter att bevaka. Vi får bjuda in Gunilla Backlund till styrelsemöte längre fram.

§ 13 MÖTEN 2018
8-9/2 redan spikat
22-23/3, kl 10 22/3 och slutar 23/3 kl 14
17/5 kl.9-16

§ 14 INFLUENSAVACCINERING
Gör vi detta utifrån kommunen eller primärvårdens uppdrag? Diskuteras.

§ 15 VALBEREDNINGEN
Kerstin Carlsson står till förfogande som ordförande. Carin Thenman kan tänka sig fortsätta. Mårten Davidsson vill tänka vidare, Elisabeth Axelsson kommer att sluta i juni. När det gäller revisorer har Gerd Silk tackat nej. Ev. ta kontakt med Ulla Olsson som suppleant. De andra två har tackat ja. Lillian Carlesson har också ett förslag som hon efterfrågar. Det vore bra att ha någon med från Skåne där det är dåligt representerat tidigare.

§16 NYA APOTEKSMARKNADSUTREDNINGEN - BESÖK AV BJÖRN SÖDERGÅRD (apotekare), ULRIKA TERNBY (jurist) OCH THOMAS RINGBOM (utredare)
Del 3: Se över dosdispensering m m. Marknaden och regelverket för dosexpedierade läkemedel. Kontinuitet och beredskap.
Utredningen ska vara klar 15/6 2018.

§17 NÄSTA SAMMANTRÄDE, visionsdagar 8-9 febr 2018 på Vår Gård
Kerstin förbereder och är ordförande
Hur hanterar vi när man som MAS/MAR representerar i olika nationella sammanhang? Representera riksföreningen eller sin kommun?
SKL: Hur få SKL att förstå att kommunal hälso- och sjukvård finns? Bjuda in Hans Karlsson?

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20171019 -20

1. MÖTETS ÖPPNANDE av ordförande Kerstin Carlsson

2. FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR
Ny i styrelsen: Kerstin skulle skriva ner info till nya styrelsemedlemmar om styrelsens arbete och vad som gäller, ännu ej klart. Styrelseval, revisorer. Styrelseval, fel i årsmötesprotokollet gällande mandattid för våra nya ledamöter. Vi beslutar att följa protokollet. Revisorer: Enligt stadgarna ska årsmötet välja 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor. Ingen skrivning finns om att revisorerna ska vara medlemmar i föreningen. Ska stadgarna förtydligas? Tas med till årsmötet.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. FRÅGOR INFÖR EFTERMIDDAGENS BESÖK av Anna Nergård.
Tilläggsdirektiv: Utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter ska ske.

4. REMISSER O.DYL
* Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården – analysen finns på hemsidan. Socialstyrelsen har bedömt att det inte framkommit sådana tydliga fördelar som motiverar en utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården.
* Remiss till Riksföreningen MAS-MAR Bra måltider i äldreomsorgen
(Livsmedelsverket). Ingela åtar sig att svara.
* Vi har svarat på remiss Kvalitetsplan för äldreomsorgen. Remissvaret finns
på hemsidan.
* Yttrande gällande skyldigheten att lämna uppgifter till register inom
kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Remissvaret läggs på
hemsidan.
* Vart har Socialstyrelsens reviderade meddelandeblad om MAS-MAR tagit
vägen? Kerstin efterlyser det från Bitte Fritzon.

5. DELTAGANDE I SEMINARIER O DYL
* Dagens Medicins seminarium: Kommunal sjukvård, den 21 november, Kerstin deltar. Vad behöver MAS/MAR:arna för att ge en patientsäker vård?
* Sektionsdag 5 december SSF om kommunikation och sociala medier. Annika Nilsson, Älvsbyn deltar.
* Ordföranderåd SSF 20 september: Kerstin deltagit.

6. RAPPORT ARBETSGRUPPER
* Astma/KOL (Socialstyrelsen): Ulla deltar för föreningen. Utvärdering av riktlinjerna. Kerstinkollar med Judith Berndtsson som sitter i programrådet astma/KOL.
* Sjuksköterskans dag, Dagens medicin 27/9: Ulla representerade föreningen.
* Programråd stroke (SKL), inga möten. I lokala strokeråd ska kommunerna vara representerade
* Barbro: Svenska miljöinstitutet, patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Hitta kopplingar, men inte fullt integrera patientsäkerhet och arbetsmiljö till ett begrepp.
* Karin representerar sitt län i SKL:s kontaktombudsgrupp om patientsäkerhet. Föreläsning via webb 22/11. Heldag om kommunal hälso- och sjukvård.
Nya handboken om patientsäkerhet har kommit. Länk kommer på hemsidan.

7. Besök av Anna Nergård och Louise Andersson, Socialdepartementets utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” S2017:01. Vi fick en genomgång av uppdraget och tilläggsdirektivet. Vi fick gehör för våra synpunkter.
Länk till utredningens hemsida, www.sou.gov.se/godochnaravard/
Mail till utredningens sekreterare louise.a.andersson@regeringskanliet.se .
Tips. Bli vän med Anna Nergård på Facebook, hon delar med sig av sina tankar.

8. BREV O FRÅGOR TILL STYRELSEN
*Stipendium 2018, ett förslag till stipendiat har redan inkommit, Mårten lägger in en påminnelse på hemsidan.
*Representant Rena händer, Folkhälsomyndigheten bjuder in 2 representanter till referensgrupp ”Rena händer räddar liv”. Mårten och Annika Älvsbyn anmäler sig. Kerstin skickar dokumentet och svarar.
* Diabetesregister, indikator på samverkan. Kerstin varit i kontakt med Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen. Bjuda in M.L. till nästa styrelsemöte. Kerstin kontaktar.
* Sjuksköterskedagarna SSF 2018, november, tema etik. God omvårdnad för alla- sjuksköterskans etiska dilemma. Vi skickar med förslag på fler ämnen. Kerstin svarar.

9. DOSRECEPT, HUR SKA VI HANTERA DESSA
Vi ser en stor risk för patientsäkerheten gällande aktuell läkemedelslista,
dosrecept, ordinationshandling. Hur säkerställa att det finns en aktuell
läkemedelslista hemma hos patienten? Generikabyte? Ingela och Karin
skriver gemensamt till nästa möte. Vart ska vi skicka vår skrivelse?

10. MAS-MAR PSF 2010:1369
Man har tagit bort paragrafen som detaljreglerar MAS ansvar. Finns nu i
Hälso- och sjukvårdförordningen.

11. MÖTET avslutas.

Ordförande Sekreterare
Kerstin Carlsson Ingela Mindemark

 

 

§1 Mötet öppnas av ordförande Kerstin Carlsson

§2 Kort presentation av styrelsen

§3 Föregående protokoll

§4 Utvärdering av kompetensutvecklingsdagarna 2017

§5 Remisser att svara på:
- Socialstyrelsens utredning om utvidgat ansvar för MAS i den sociala barn- och ungdomsvården: Besvarad av Kerstin.
- Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om skyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården: Föreningen anser att det är bra att visa vad vi utför. Stora kostnader och stor tidsåtgång för kommunerna att ta fram statistiken. Mycket förändring på en gång, både att lämna varje månad och att införa KVÅ. Karin skriver ett förslag till svar och skickar till övriga i styrelsen för synpunkter.
- Kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre: Krav på utbildad baspersonal och chefer är positivt. Viktigt att utbildningen kvalitetssäkras, tveksamt med legitimation. Saknar hälso- och sjukvården. Svar till 29/9. Vi läser ett kapitel var. Nationell….Lilian, kvaletet och effektivitet: Annika Älvsbyn, Den äldre personen och vård och omsorg: Karin; God kompetensförsörjning: Karin, Hälsofrämjande…: Barbro, Sammanhållen vård och omsorg: Annika Älvsbyn, Anhöriga: Annika Älvsbyn, Välfärdteknik: Kerstin, Boende: Mårten, Flexibla…:Ingela. Uppföljning: Annika Kil, Konsekvensanalyser: alla tittar utifrån sitt område. Lilian tittar även på utredningsuppdraget. Skickar svar till Kerstin senast 20/9.

§6 Styrelseuppdrag/funktioner:
Kassör - Elisabeth, Sekreterare - Ingela, webben – Annika Älvsbyn, hemsidan – Mårten och Annika Älvsbyn. Hemsidan, Ordförande har ordet – Kerstin skriver efter detta möte, sen ev ändra till Styrelsen har ordet? Medlemsregistret – Annika Kil, Boka hotell och lokaler för styrelsemöten- Annika Älvsbyn bokar hotell. Lokalen bokar vi innan vi slutar idag för resten av verksamhetsåret. Fikabröd till styrelsemötena – Elisabeth.
Nya i styrelsen: Kerstin skriver ihop lite om vad som gäller.

§7 Årsmötesprotokollet, fann uppdrag till styrelsen? Nej. Lite oklarheter med valperioder för nya i styrelsen, Kerstin kollar med Linnea från valberedningen.

§ 8 Arbetsgrupper/uppdrag:
- Lilian har varit i Almedalen. Rundabordssamtal om nutrition. Kändes inte bra att Riksföreningen deltog.
- Ingela: Vägledning om fast vårdkontakt (Socialstyrelsen). Slutprodukten är på gång.

§ 9 Deltagande i seminarier och dylikt:
- Kerstin vara med på Dagens medicins seminarium om kommunal hälso- och sjukvård. Vi pratar mer om det vid nästa styrelsemöte.
- Dagens medicin – Demensdag 19/9 Stockholm. Paneldiskussion på slutet med representant från Riksföreningen. Etiken, tekniken och juridiken. Kerstin kan ej, vi avstår.
- SSF bjuder in till ordförandedagarna 20/9. Kerstin deltar.
- Mårten och Kerstin var på nationellt samtal om ambulanssjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården 16/8. Väldigt lite fokus på den kommunala hälso- och sjukvården. Fokus låg på den mobila vården. Arrangörerna vill ha Riksföreningen med i förarbetena inför nästa års möte.
- Ordförande- och kassördag (SSF), Kerstin och Elisabeth deltog. Man ska inte ha revisorer som är utanför föreningen?
- SSF:s årsstämma. Kerstin och Ingela deltog.

§ 10 Rapport från arbetsgrupper:
- Strokeråd SKL – Lilian, hearing för kommunal hälso- och sjukvård. Projektarbete utifrån identifierade problemområden: PEG/sond, rehab-bedömning, kontaktkarta. Camilla Arvidsson projektledare på 50% fram till jul. Start 12/9. Deltagare efterlyses från kommunerna (MAS/MAR).
- Programråd astma/KOL mötesprotokoll utskickat
- Pod-avsnitt finns om den nya läkemedelsföreskriften. Finns på MAS/MAS hemsida.

§ 11 Förslag till stipendiat 2018 har redan inkommit.

§ 12 Delegeringsmöjlighet vid iordningställande? Frågan har gått till Socialstyrelsen. Svaret luddigt. Lyssna på podden.

§ 13 Bjuda in Anna Nergård, God och nära vård, (utredning om primärvården) till nästa styrelsemöte? Ja. Mårten bjuder in.

§ 14 Fråga från MAS i Malmö besvaras av Mårten.

§ 15 Dosrecepten försvinner? Skriva ut ordinationshandling vid varje leverans? Hur hanterar vi detta över landet? Vi tar med frågan till nästa möte.

§ 16 Kan vi ha SKYPE-möten i styrelsen om en speciell fråga. Ja.


§ 17 Nästa möte 19/10 kl 10 – 20/10 kl 15.

Ordförande Sekreterare
Kerstin Carlsson Ingela Mindemark2017-03-27 - 28

Valberedningen rapporterade.

§1 Mötet öppnas av ordförande Ulla


§2 Föregående protokoll finns på hemsidan

§3 Ekonomi,
rapport nuläge: Kassören: Det har inte hänt så mycket. Planeringsdagarna har betalats. 124 har betalat fakturan för kompetensutvecklingsdagarna. Bokningsbolaget skickar 2 påminnelser, sen meddelas styrelsen som får ta över.

§4 Information från mötet workshop
hemsjukvård 20 feb. Ulla och Lilian deltog.
Olika frågeställningar behandlades. T ex Riskbedömning och riskanalys, utmaningar och problem. Mest för att Socialstyrelsen skulle få material för vidare arbete. Carina Skoglund ansvarig.

§ 5 Stipendiat 2017

2 nomineringar finns. Ulla har originalet till diplom och skickar.

§ 6 Rapport från arbetsgrupper o
ch uppdrag där vi representerar föreningen:
-
§ 7 Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 12/6. Kerstin och Ingela åker.

§ 8 Riksföreningen är inbjuden att delta i Nationellt samtal kring ambulanssjukvården 16/8 2017 på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Ännu ej bestämt vem som deltar. Ordförande och vice ordförande?

§ 9 Höstens styrelsemöten planeras: Tisdag 21/8 10-16. Torsdag-fredag 19/10 kl 10-20/10 kl 14 senast och 7/12 kl 10-8/12 kl 14 senast.

§ 10 Medlemsansvarig:
37 nya medlemmar sedan nyår. 17 har sagt upp sitt medlemskap. 286 medlemmar finns nu. 90 st har inte betalat årsavgiften för 2017. Påminnelse har gått ut. Mail skickas till dem som inte betalat med frågan om de ska stå kvar som medlemmar.

§ 11 Besök av Bitte Fritzon och Jenny Edergård,
Socialstyrelsen, info om regeringsuppdrag. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de ekonomiska konsekvenserna samt för- och nackdelar med att utvidga den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Det handlar mera om var hälso- och sjukvårdsansvaret ligger. Om kommunen ska ha ett hälso- och sjukvårdsansvar även i korttidsvård enligt LSS och på HVB-hem krävs en skatteväxling. Dessutom behöver det finnas hälso- och sjukvårdpersonal anställda i dessa verksamheter. Då kan medicinskt ansvarig sjuksköterska ha ett ansvar att göra tillsyn och ta det ansvar som nya hälso- och sjukvårdsförordningen anger.
Socialstyrelsen jobbar också på med läkemedelsföreskriften och delegeringsföreskriften.
Meddelandebladet: Nytt förslag finns. Synpunkter kan lämnas senast 6/4. Skickas till jenny.edelgard@socialstyrelsen.se

§ 12 Besök av Gunilla Hult-Backlund och Ewa Sunneborn, IVO
IVO ser hur den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och flyttar ut i patientens hem. MAS har viktigt roll. Hur ska vi säkra detta? Hur tillsyna? Nationella tillsyner med fokus på patientens/brukarens samlade behov av vård och omsorg, hela vårdkedjan. Inte så mycket tillsyn på ett ”hus”. De organisatoriska mellanrummen, det är i övergångarna det händer oönskade saker.
Lex Maria: IVO tycker att MAS:ar har bra koll på läget. MAS anmälningar håller god kvalitet och vi har koll på rutinerna. Underrapporteringen? Hur ser det ut i kommunerna? Handläggningstiderna är nu kortare. Ambition att vara en modern myndighet. Digitalisering av lex Maria-processen. Ny föreskrift från IVO 1/7 om anmälan av lex Maria.
Enskilda patienters klagomål: Rapport finns.
IVO har inte ett bra informationssystem, Mycket arbete måste göras för hand. Svårt att göra sammanställningar.
Anmälan om enskilda yrkesutövares brister gällande patientsäkerhet: MAS har viktig roll.
Strokevården: IVO gör analys efter resultat i ÖJ, bäst och sämst landsting/region. Kollar hela vårdkedjan.
Chefläkarmötet om lex Maria: MAS:ar är den grupp som IVO träffar mest.
IVO-dagar 2016: Fokus var på organisation, ledning, styrning. Man vände sig till linjechefer. Några chefläkare råkade slinka med. Det var inte avsikten.
Hur ser IVO på kommunal hälso- och sjukvård och på MAS/MAR-rollen? Hur ska samarbetet se ut? Hur tänkte IVO när MAS/MAR inte fick vara med på IVO-dagar 2016 och hur blev resultatet av detta? Hur kan IVO stödja den kommunala hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet?
Viktig signal från IVO, vi behöver lyfta blicken till den politiska arenan, hur gör vi det? lokalt? nationellt? Bjuda in sjukvårdsministern till höstens styrelsemöte?

§ 9 Meddelandebladet – justeringar i förslaget görs. Kerstin skickar in förslagen till Bitte Fritzson Socialstyrelsen.

§ 10 Ulla Olsson läser upp ett brev från Swedish medtech. Vi tackar nej till förfrågan om delta i arbetet.
Brev från ordf. från föreningen för sjuksköterskor i äldrevård, de håller på att skriva en kompetensbeskrivning.

§ 11 Rapport från arbetsgrupper
Lilian - Stroke programråd. Har fått pengar för att undersöka hur man arbetar i vårdkedjan ute i verksamheterna. Landstingen har bjudits in för samtal och man ser att det skiljer mycket mellan landsting och även inom landsting, kommunerna ska bjudas in för att ge sin syn på saken. SKL står inte för resor så kommunen får betala själv. Beslutar att bjuda in MAR:ar som representanter för kommunen.
Ulla- Säker läkemedelshantering primärvård. SKL har förslag på hur man kan jobba säkert med läkemedel, kommer att ligga på SKL:s sida, kommer även presenteras på Patientsäkerhetskonferensen.
Ulla- Palliativ vård Vi arbetar med att ta fram målnivåer för den palliativa vården. Socialstyrelsen ansvara för arbetet. Färdigställs under hösten 2017
Kerstin- Svevac förvaltningsgrupp inget för MAS-föreningen att delta i. Kerstin avslutar sitt deltagande i gruppen.
Mårten- nätverk chefsläkare, Lex Maria. Man kommer att göra det möjligt att göra Lex Maria anmälan digitalt från juni. IVO ser det som mycket positivt att MAS representanter finns med i arbetsgruppen. Nästa möte i maj.
Mårten-MVT. Mårten fanns med på MVT konferensen som representant för föreningen tillsammans med SSF.

§ 12 Inför årsmötet
Förslag på dagordning justeras.
Mårten lägger alla handlingar till årsmötet på hemsidan för utskrift.
Kerstin gör ett medlemsutskick om att handlingar finns på hemsidan.
Förslag till årsmötet att höja arvode för ordförande till 11 000 kr och för kassör till 8 000 kr.
Deltagarlista till kompetensutecklingsdagarna, vi frågar bokningsbolaget om de skriver ut listor.

§ 13 Mötet avslutas.

 

2017-01-26

§1 Mötet öppnas
§2 Föregående protokoll
§3 Ekonomi, rapport nuläge. Inte så stora förändringar. Vi är en ideell förening som inte är skattepliktiga. Det finns inga regler för hur mycket pengar vi får ha i kassan. Vi har ställt frågor till Skattemyndigheten och vår revisor för att säkerställa rätt hantering av föreningens ekonomi. Vår hantering är godkänd.
§ 4 Kompetensutvecklingsdagarna 2017
§ 5 Remiss om Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Annika har skrivit ett svar. Ulla har skickat till Socialstyrelsen.
§ 6 Inbjudan workshop hemsjukvård 20 feb Socialstyrelsen. Ulla och Lilian deltar.
§ 7 Rapport från arbetsgrupper och uppdrag där vi representerar föreningen:
- Lilian: Kompetensbeskrivning av grundutbildad sjuksköterska (SSF). Bra dokument, ännu ej beslutat. Kommer i vår.
- Lilian: Strokeprogramrådet (SKL), medverkat och gjort information till Primärvårdsnytt.
- Siw, avslutat medverkan i Astma-Kol-programrådet (SKL). Ny representant: Judith Berndtsson.
- Ingela: Vägledning om fast vårdkontakt (Socialstyrelsen), fortsatt arbete under våren.
- Ulla: Kunskapsstöd för palliativ vård klart. Nytt uppdrag om målnivåer som håller på till i höst.
- Ulla: Säker läkemedelsanvändning i primärvården (SKL). Materialet kommer att finnas på SKL:s hemsida.
§ 8 MAS från Stockholm som organiserat hygienarbetet i länet. Finns inte plats på kompetensutvecklingsdagarna 2017. Ulla kontaktar för att lägga länk till info om arbetet från MAS-MAR hemsida.
§ 9 På planeringsdagar nästa vecka träffar vi Erika Dahlin, utredningssekreterare på Regeringskansliet, som önskar få större förståelse för komplexiteten i kommunal hälso- och sjukvård gällande hjälpmedel.
§ 10 Information om styrelsemöte 27-28/3. Gunilla Hult Backlund (IVO) tackar för er förfrågan och hon har för avsikt att delta. Tyvärr har hon förhinder den 27:e men förmiddagen den 28:e skulle fungera. Jag ber dig återkomma med mer preciserade frågeställningar angående vad ni vill ta upp liksom ungefärligt antal deltagare. Hur ser IVO på kommunal hälso- och sjukvård och på MAS/MAR-rollen? Hur ska samarbetet se ut? Hur tänkte IVO när MAS/MAR inte fick vara med på IVO-dagar 2016 och hur blev resultatet av detta? Hur kan IVO stödja den kommunala hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet?
§ 11 Planeringsdagar 2-3/2 på Quality Hotel Globe, T-bana Globen. Start kl 10 2/2, slut kl 14 3/2.

Styrelsemöte 2016-12-01 -2016-12-02

§ 1 Mötet öppnas av dagens ordförande Barbro

§ 2 Genomgång och beslut av föreslagen agenda

§ 3 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna

§ 4 Ekonomi rapport nuläge– det har inte hänt så mycket sedan föregående möte: På planeringsdagarna i februari ska en budget för 2017 – 2018 läggas.

§ 5 Kompetensdagar 2017 – planering

§ 6 Medlemsansvarig ingen rapport


§ 7 Remiss om Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Mårten och Siw har tagit fram ett förslag.
Beslut: Vi har gått igenom förslaget och godkänt. Ulla skickar till Socialstyrelsen.

§ 8 Remiss om Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Beslut: Annika skriver ett förslag till remissvar.

§ 9 Programråd diabetes
, MAS i Nynäshamn, Susanne Gustavsson tar uppdraget.

§ 10 Förslag på styrelseledamot till styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening. Beslut: Riksföreningen avstår från att lämna förslag.

§ 11 Besök av Eva Estling
och Lars Midböe från SKL, Framtidens hälso- och sjukvård. SKL tar över Inera så att ägandet blir både landstingen och kommunerna. Hur kan SKL stötta den kommunala hälso- och sjukvården för att säkra patientsäkerheten? Vad kan vi göra tillsammans? Fortsatt diskussion på nytt möte i vår. Riksföreningen får i uppdrag att skriva ner och formulera vad kommunal hälso- och sjukvård är. Vilka områden behöver belysas i den kommunala hälso- och sjukvården och i vårdens övergångar? Vilka är riskområdena? Vilka data finns? Hur ser vårt drömscenario ut utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv? Frågorna tas med till styrelsemöte/planeringsdagar i februari.

§ 12 Vägledning
om fast vårdkontakt, Socialstyrelsen. 1-2 representanter från styrelsen för arbete under våren 2017. Ingela tar uppdraget.

§ 13 LSS-boenden och HSL. Socialstyrelsen undersökningar på gång gällande omsorg/psykiatri och LSS kopplat till HSL.
Beslut: Marianne Lidbrink bjuds in till styrelsemöte i januari.

§ 14 Diskussion om hantering av föreningens ekonomi. Vi tar fram frågor att skicka till revisor. Frågorna mailas till Elisabeth som tar med svar till nästa möte då budgeten ska fastställas.

§ 15 Övriga skrivelser och inbjudan till nätverket:
Mail från Gerd om arbetet med nationellt vårdprogram om palliativ vård. Ska MAS finnas med i arbetet framöver? Ja.
Work-shop om Patientlagen på Vårdanalys (regeringsuppdrag): Ulla deltog. Rapport kommer.
Utvärdering av kunskapsstöd i palliativ vård (Socialstyrelsen) är nu klart. Återstår att fastställa nationella mål.

§ 16 Rapport från arbetsgrupper och uppdrag där vi representerar föreningen:
Siw: Programrådet för astma-KOL planerar för en work-shop i vår. Siw kliver av arbetet.
Beslut: Riksföreningen beslutar att inte längre delta i programrådet för Astma-KOL på grund av omprioriteringar.
Siw: Sjuksköterskedagarna. Hade med roll-up från Riksföreningen MAS-MAR. Saknas text om att det gäller kommunal hälso- och sjukvård. Mycket om förebyggande arbete.
Annika: Kontaktat Vårdförbundet om synpunkter på delegeringsföreskriften. Det var för sent. Avvakta till förslag kommer.
Lilian: Programråd stroke – Faktablad om körkorts- och vapeninnehav finns nu färdigt. Fokus i verksamhetsplanen på patientens rehabilitering, då även kommunal hälso- och sjukvård.
Barbro: Egenvård (Socialstyrelsen) – Kontakt behövs med fler MASar i landet. Kontakt med Ulla för att få kontaktuppgifter. Frågor om erfarenhet av egenvård, vad som fungerar och inte fungerar.
Barbro: KTH – Arbetsmiljö och patientsäkerhet. Projekt, ta fram tillämpbar kunskap. Nytt möte i vår. Projektbeskrivning kommer.

§ 17 Valberedningen (Linnea). Det finns en lista som Judith fått på vilka ledamöter som finns och vilka mandatperioder som gäller.

§ 18 Socialstyrelsens meddelandeblad om MAS-MAR, möte 30/11. Reviderad version finns, ska göras om igen så att uppdraget för Mas och Mar framgår tydligt. Ta bort allt som inte är av vikt och allt som kan missförstås. Tydligare med begreppet verksamhetschef, att det framgår att det gäller enligt HSL och vad detta innebär. Riksföreningen fick bra gehör för sina synpunkter. Nytt förslag kommer.
Socialstyrelsen får fler och fler regeringsuppdrag där medverkan från MAS behövs.
Ulla skriver några rader om detta i Ordförande har ordet och på Facebook.

§ 19 Lilian: IVO-dagen där MAS-MAR inte var välkomna. Kom med som hälso- och sjukvårdsansvarig. Målgrupp var Socialchefer. Tema: ”Vi vet hur det ser ut, men kan inte påverka det som brister”. Hur går vi vidare för att få IVO att förstå MAS-MAR-rollen?
Beslut: Bjuda in GD till styrelsemötet i mars.

§ 20 Mailen: Hur hantera på ett bra sätt så att inte mailkorgarna blir överfyllda?
Beslut: Var noga med rubriker så att man vet vilken vad som gäller i olika trådar. Ta bort SV och FWD i rubrikerna. Redan den som får grundmailet funderar på om man behöver skicka till alla eller föreslå att frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 21 Ny roll-up?
Beslut: Ja, med text om kommunal hälso- och sjukvård. Även behålla den gamla. Ny färg? Fler förslag tas fram.

§ 22 Vårdfokus ringer på måndag och undrar över vad vi tycker om att ordet MAS inte finns med i lagrådsremisen till ny Hälso- och sjukvårdslag. Riksföreningen tycker att det är positivt att man ser över gammal lagstiftning och anpassar till dagens verklighet.

§ 23 Styrelseinternat
2-3 febr på Quality Globe hotel. Start kl 10. Slut kl 15 3/2.

§ 24 Stipendiat 2017
. Medlemmarna ska lämna förslag. Det har inte kommit in några förslag än. Ulla har påmint på Facebook och fortsätter med det. Avstämning i feb. Mårten markerar tydligare på hemsidan.

§ 24 Nästa möte 26/1 kl 9-16 på Vårdförbundet. Ordförande Annika.

Protokoll styrelsemöte, Stockholm 2016-10-27

§ 1 Mötet öppnas av dagens ordförande Lilian Carleson

§ 2 Genomgång och beslut av föreslagen agenda. Dagordningen godkänns med 2 tillägg inom övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll godkänns

§ 4 Ekonomi
Förenings kassör redovisar det ekonomiska läget just nu. Ekonomin i föreningen är god.

§ 5 Medlemsansvarig, kort rapport av medlemsläget: Flera nya medlemmar sista veckorna. Nu 257 medlemmar. Lite oklart än vilka som är MAR, men det ska gå att få fram senare. Vårdförbundet har skickat förfrågan om det är OK att medlemsavgiften till Riksföreningen ska betalas senast 28/2 istället för 31/3. OK. Följebrevet till fakturan: Kerstin gör förslag till ändringar.

§ 6 Avstämning av SKL:s patientsäkerhetskonferens, Älvsjö. Innehållet saknade kommunalt perspektiv och representation. Saknades kommunal representation i debatterna.

§ 7 Kompetensutvecklingsdagarna, se separat dokument
- Prel. program för inriktningsbeslut, Beslut: Preliminärt program beslutat.
- Styrelseinternat 2-3 februari för att förbereda kompetensutvecklingsdagarna. Då är vi på Quality Hotel Globe.

§ 8 Rapport från arbetsgrupper och uppdrag där vi representerar föreningen:
- Chefsläkarnätverket, Siw och Mårten kunde inte delta. Handlar om Lex Maria, NITHA mm. Bytt ansvariga från IVO. Minnesanteckningar utskickade.
- Programråd Astma-KOL, Siw: Minnesanteckningar ska finnas på hemsidan. Inte riktigt mogna att koppla in kommunal hälso- och sjukvård.
- Kvalitetsplan för äldreomsorgen, Mårten: Statlig utredning, regeringskansliet. Flera yrkesförbund representerade. Fokus på vårdpersonal och rehabilitering. Förslag att legitimera undersköterskeutbildningarna, kvalitetssäkra. Personalförsörjning på sikt? Rekrytera vuxna? Förebyggande arbete? Hur få befolkningen friskare? Hur få personal att jobba med ett rehabiliterande förhållningssätt?
- Effektivare arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet, Svenska miljöinstitutet. Barbro: Möte nästa vecka.
- Fackspråk, svensk sjuksköterskeförening, Kerstin: ICNP international classifacation för nursing practice. Anteckningar kommer.
- Svevac, vaccinationsregister – Kerstin ska på möte imorgon.
- Svensk sjuksköterskeförening, Ulla: Samarbete, övergripande och generellt. SSF tycker det är konstigt att MAS-MAR får remisser att besvara. De vill ha koll. Namnbytet? Organisationsutredning: Mas-mar har inte lagt tid på att ha åsikter, men Ulla har besvarat.
- SSF, ordföranderådet, Ulla: Specialistutbildningar, kompetensbeskrivningar, magnetmodellen, framtiden. Dags att se den kommunala hälso- och sjukvården.
- Hearing om delegering, Socialstyrelsen, Annika och Mårten: Flera yrken representerade. Vad delegeras? Är författningen tydlig? Vilda diskussioner. Oro för att Soc styr tar bort delegeringsförfattningen, bara finnas i läkemedelsförfattningen. Alla övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter fördelas via arbetsfördelning?
- Programråd stroke, Lilian: Vårdkedjan till kommunal hälso- och sjukvård, Pengar avsatta till utredning om var rehabilitering efter stroke ska ske. Verksamhetsplanen skickas.
- SSF, kompetensbeskrivning för sjuksköterska, referensgrupp, Lilian: Krav på studieplaner. Mycket akademiskt. Uppföljning och utvärdering? Dokumentation? Uppföljande möte i januari.

§ 9 Skrivelser och inbjudan till nätverket
- Inbjudan till dialogmöte om egenvård, Socialstyrelsen, Barbro kan. Kollar med Mas-kollega i Stockholm.
- Remiss- Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Mårten skickar ut. Ska besvaras senast 22/12. Synpunkter med till nästa styrelsemöte. Ta gärna in åsikter från olika Mas-nätverk.
- Vägledning om fast vårdkontakt, Socialstyrelsen: Arbete under våren 2017, 2-3 möten, 2 representanter. Beslut: Vi tar med till styrelsemöte i december.
- Indikationer för god läkemedelsterapi för äldre, Socialstyrelsen: Revidering pågår, kommer på remiss under hösten.
- Fråga från journalist gällande enkät till Masar om förhållande mellan Mas och nämnd. Beslut: Journalisten får kontakta SKL för adresser till Sveriges kommuner.
- Programråd diabetes: Ny representant behövs. Beslut; Barbro frågar Mas i Nynäshamn som är föreslagen. Viktigt att rapportera till Riksföreningen.
- Koll på läkemedel: Vill ha möte. Riksföreningen intresserade.
- IVO-dagen 2016: Mas var inte inbjudna, var inte målgruppen enligt IVO. Svar från IVO finns. Beslut: Ulla skriver svar att vi önskar få komma nästa år tillsammans med verksamhetschef HSL/socialchef.

§ 10 Övriga frågor:
- Beslut: Bjuda in SSF till mötet i februari. Vad har riksföreningen för relation till SSF? Vad förväntas från oss. Finns det något avtal?
- Ska riksföreningen göra en skrivelse tillsammans med Vårdförbundet och SSF där det betonas att författningen om delegering bör vara kvar? Beslut: Annika tar kontakt med Vårdförbundet.
- Lilian: Borde finnas en förteckning över de kontakter styrelsen har, finnas i verksamhetsplanen och följa med till verksamhetsberättelsen.
Beslut: Ta med till planeringsdagar.

§ 11 Nästa möte 1-2/12
- Ordförande för mötet väljs Barbro

Protokoll styrelsemöte, Stockholm 2016-08-31 -2016-09-01
Närvarande: Ulla Olsson, Annika Nilsson, Ingela Mindemark, Barbro Marklund Mårten Davidsson, Kerstin Carlsson, Lilian Carlsson, Elisabeh Axelsson § 1- § 7, Siw Hansson

§ 1 Mötet öppnas
Ulla Olsson förklarar mötet öppnat. Välkommen till nya styrelseledamöter.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Föregående protokoll – inga kommentarer. Läggs till handlingarna.

§ 3 Ekonomi Resultatet av kompetensutvecklingsdagarna positivt utfall. Nästa års kompetensdagar bör gå +/-0. Se över deltagaravgifterna i första hand. Föreningen har en god och stabil ekonomi, vi bör se till att använda pengarna ett förnuftigt sätt.
Var noga med att skriva namn o datum på kvitto till kassören. Klistra upp kitto på ett A4 ark.
Till nästa sammanträde har kassören en sammanställing på vad ett sammantäde kostar.

§ 4 Medlemsansvarig - hur når vi flera medlemmar? Skicka ut info till MAS:ar, nån i varje nätverk som kan sprida vidare i nätverket? Använd facebooksidan för en positiv inbjudan.

§ 5 Återkoppling från mötet 19/8
Bra möte med god uppslutning både från socialstyrelsen och vår styrelse. Lyfte frågor om kommunal hälso- och sjukvård och patientsäkerhet i kommunen, Läkemedelsföreskriften, delgeringsföreskriften samt meddelandebladet. Viktigt att vi har ett nära samarbete mellan socialstyrelsen och riksföreningen. Att socialstyrelsen stödjer MAS/MAR ute i verksamheten.
Slutsats att vi ska fortsätta ha träffar med socialstyrelsen. Att vi ska tillfrågas i redigeringen av meddelandebladet.

§ 6 Förberedande samtal till möte Daniel Zetterberg.
Vi jobbar olika med informationen och spridningen av patientlagen i kommunerna.
Några via politikerna, några via chefer. Stor del av våra patienter kan föra dialog eller förstå innebörden i dialogen för att kunna vara delaktig. Hur gör man får att få ett samtycke från en dement patient? Hur gör vi patienten delaktig i t.ex. läkemedelsövertagade eller ej?

§ 7 Sekreterare
Ingela Mindemark väljs till sekreterare.
Webbansvariga Mårten Davidsson och Annika Nilsson.

§ 8 Besök av Daniel Zetterberg vårdanalys. Projektledare för arbetet med en uppföljning av patientens ställning inom hälso- och sjukvården Informerar om det arbete som pågår med patientens ställning inom hälso- och sjukvården.
Kännedom om lagen är låg i verksamheter och patienter. Enkät kommer att skickas ut i kommunerna för att få en bild av hur lagen efterföljs och är känd i kommunen.

§ 9 Inbjudningar och kontakter
Sammanhållen vaccinationsinformation/Svevac. Förvaltningsgruppen Karina Telling
Inera. Kerstin Carlsson representerar MAS-föreningen i gruppen. Om gruppen inte står för resekostnaden så tar föreningen kostnaden.
Yttrande gällande gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
Föreningen svarar på delen om läkemedel.
Inbjudan till hearing gällande översyn av föreskrift om delegering
28 september, Mårten Davidsson och Annika Nilsson representerar föreningen. Annika anmäler deltagande.
Inbjudan från SSF Nationellt fackspråk för omvårdnad
Möte 8 september Annika Nilsson och Kerstin Carlsson representerar föreningen.
Inbjudan från IVL Svenska miljöinstitutet
Arbete pågår med arbetsmiljö i hemmet . IVL önskar att det finns representanter från Mas/MAR-föreningen.
Barbro Marklund kollar med MAR-nätverket om någon MAR kan vara med i arbetsgruppen.

§ 10 Arbetsgrupper där vi representerar föreningen samt andra arbetsgrupper- rapport
Programråd Astma /KOL – arbetat fram informationsmaterial som ska sammanställas. Instruktionsfilmer ska göras för att mer visuellt visa, även information på flera olika språk. Certifiering för astma/kol ska göras på vårdcentralerna. Siw Hansson kommer att avsluta sin medverkan i gruppen.
Kunskapsstöd Palliativ vård – gruppen äri slutskedet av abetet med kunskapsstödet. Informationsmaterialet ska sammanställas.
Säker läkemedelsanvändning i primärvården – har kommit så långt att arbetet ska implementeras.
Hearing om kvaliteti i vården utifrån anhörigperspektiv – samtal om anhörigas upplevelser av vården
Referensgrupp för Susanne Rolfners utredning
Chefsläkarnätverket – snart en träff om Lex Maria, avvikelsehantering. Ansvaret för arbetsgruppen flyttat til Örebrokontoret IVO.
Programråd Stroke- arbetet skickat till högre instans för genomgång och godkännande.
Behandlingsrutiner för stroke uppdateras och programådetär referensgrupp.


§ 11 Brev till föreningen/styrelsen
Anders Kling - söker två MAS/MAR för telefonintervju om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården. Barbro Marklund och Ingela Mindemark ställer upp.
Utkast handlingsprogram sköra äldres munhälsa – utkastet är bra. Något för oss MAS:ar att jobba vidare med.
Dagens medicin – 8 december paneldebatt med Vad krävs för en sömlös vård.
De eftersöker en patientrepresentant eller en representant från vården ex. DSK.
Ulla Olsson har förslag på en DSK från Luleå som vi tycker är ett bra förslag. Ulla Olsson deltar från föreningen.
Inbjudan IVO-dag – vi åker inte för föreningen.
SSF inbjuder till träff om uppdatering av kompetensbeskrivning ssk 17/10- Lilian Carlesson går på träffen
Inbjudan till ordföranderåd 4/10 – Ulla Olsson har anmält sej
Inbjudan SSF om samarbete SSF och föreningen- Ulla Olsson har bokat en tid med dem.
Organisationsutredningen – hearing 28/9, vi avstår från deltagande.

§ 12 Remisser/svar/yttranden
Remissvar gällande läkemedelsföreskrift är under bearbetning, vår synpunkt att den är inte anpassad för den kommunala hälso-och sjukvården utan riktar sej enbart mot slutenvården. Vill gärna få med i författningen reglering av vem som beslutar om läkemedelsövertagande. Svaret ska inte vara på detaljnivå utan ska vara ett övergripande svar utefter område. Lilian Carlesson skriver ett svar som hon skickar runt för OK, sen skickas svar in av Lilian Carlesson till Socialtyrelsen.

§ 13 Patientsäkerhetskonferens
Vi träffas på kvällen innan, Best Western Royal star Älvsjö. Vid 18-tiden.
Tyvärr har inte konferensplanerarna tagit med de förslag föreningen givit som belyser patientsäkerhet i kommunal hälso-sjukård.

§ 14 Övriga frågor
Nästa sammanträde 27/10 9.00-16.00 Lilian Carlessonär ordförande.
Planeringsdag 2016-2017 2-3 februari på hotellet där vi ska ha våra komp.utv.dagar.
Siw Hansson ska gå på sjuksköteskedag 22/11. Vilket material ska vara med för att presentera föreningen och vilket arbete MAS/MAR gör. Mårten Davidsson fixar nya Roll-ups och uppdaterar manifestet.
Frågan om HVB från ny medlem. HVB är inte kommunalt ansvar men det tvistas om det i fler landsting /regioner. Frågan måste lösas i samverkan. Mårten Davidsson svarar frågeställaren.
Valberedningen är inbjudna till styrelsemötet i december.

§ 15 Ordförande förklarar mötet avslutat.


Protokoll för styrelsemöte den 2016-04-07


Närvarande: Mårten Davidsson, Lilian Carlsson, Barbro Marklund, Ulla Olsson, Siw Hansson, Kerstin Carlsson, Gerd Silk. Judith Berntsson under punkten 5.

1. Ordförande
för mötet Mårten hälsar alla välkomna!

2. Föregående protokoll 160126 kommenterades, godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi - till årsredovisningen beslutade vi att ändra under förvaltningsberättelse de att satser som finns ska vara de som finns i stadgarna. Samtal om hur ekonomidokument ska hanteras och förvaras. Originaldokument ska förvaras i arkivet på vårdförbundet, kopia finns hos kassören.
I kassörens pärm finns originaldokument för 2013- 2015, hon tar med pärmarna till styrelsesammanträdet i höst för arkivering. Elisabeth kollar med revisionsbyrån om de kan skicka pärmarna till Lilian med värdetransport så de omgående kan arkiveras.
Styrelsen får uppdrag att skriva en ekonomisk berättelse till årsmötet.
Elisabeth gör en sammanställning av ekonomin för kompetensutvecklingsdagarna som presenteras på septembermötet. Vi beslutad att även ordförande ska ha tillgång till internetbank o.dyl för att tillsammans med kassören kunna betala fakturor för föreningen.
Medlemmar ska strykas ur medlemsregistret om de inte betalt medlemsavgift, vi måste fortlöpande ha koll på vilka som går in i föreningen och få en struktur för hur vi avslutar medlemmar. Beslutade att avsluta alla i registret som inte betalt sin medlemsavgift sedan 2014. Kerstin ansvarar för att det blir gjort , tar hjälp av Gerd om det behövs.

4. Rapport från arbetsgrupper
Barbro rapporterar från SSF:s möte om Metoder och åtgärder inom omvårdnad som saknar sammanställd kunskap. Finns alltid möjlighet att lämna information till SBU om vilka område som behöver sammanställd kunskap.
Lilian rapporterar från strokerådet, träff har varit med experter inom området körkortsbehörighet efter stroke. Förslag är lämnat till strokerådet om hur frågan ska hanteras.
Ulla svar från patientsäkerhetskonferensen att föreningen preliminärt är uttagna som föreläsare på konferensen. Slutgiltligt besked kommer den 25/4. Förslag på planeringsmöte inför detta tas på övriga frågor.
Inbjudan fån SKL om att deltaga i möten om verktyg och metoder för omvårdnad. Ulla deltar från föreningen.
Projekt på SKL om Säker läkemedelshantering i primärvård, enkät har varit ute i verksamheterna och nu har svaren kommit in.
Strama har en grupp på gång men vägrar att betala för deltagande från kommunerna.
Siw programråd Astma/kol. En workshop planeras till 19/5 inom området. Planerar för att utbilda inom hemtjänsten såsmåningom.
Gerd vårdprogram för palliativ vård är ute på remiss.
5. Remissvar är skickat på förslaget om föreskrifter beslutoförmögna. Finns mycket frågor kvar runt frågan om beslutsoförmögna.
Fråga har kommit från vårdförbundet om föreningen vill falla in i vårdförbundets remissvar gällande Effektiv vård.

6. Valberedningen
Judith Berntsson rapporterar om valberedningens arbete.
Förslag till nya styrelseledamöter
Ingela Mindemark nyval på 4 år.
Barbro Marklund fyllnadsval på 1 år
Annika Nilsson fyllnadsval på 1 år
Omval Lillian Carlesson 4 år,
Ordförande 2 år. Ulla Olsson
Revisorer Margareta Bladfors Eriksson o Gerd Silk 1 år
Revisorssupp. Margaret Rask 1 år
Förslag på valberedning: Judith Berntsson, Linnea Leidsted, Eva Backlund

7. Återkoppling från diskussion om medelemsregistret. När registret är rensat ska vi på styrelsemöte koppla upp datorn och visa medlemsregistret.

8. Inför deltagande på patientsäkerhetskonferensen.
Viktigt att vi presenterar kommunal hälso- och sjukvård på en övergripande nivå för hela Sverige. Vem är målgrupp för vår presentation? Hur kan vi presentera vad som är hälso-sjukvård i kommunal vård, siffror, statistik? Hur många som vårdas och dör i den kommunala hälso-sjukvården. Trycka på att vi jobbar efter två lagar för patientsäkerheten i kommunerna.
Förslag att Ulla o Lilian håller samman planeringen och sen presenterar på patientsäkerhetskonferensen. Det är upp till hela styrelsen att hjälpa till med att få fram material som kan presenteras. Vi planerar en dag eller telefonmöte före sommaren då vi kan planera inför hösten. Beslutade enligt ovan.

9. Presentation av stadgeändringar viss justering görs av förslaget.
Mårten presenterar ett förslag på ny logga. Han får uppdraget att beställa nya Pins.
Ny hemsida www.mas-mar.se

10. Samtal om meddelandebladet Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering.
Besök av Lars Anders Kling och Helene Törnqvist socialstyrelsen. Föreningen har synpunkter på det meddelandeblad som kommit ut, det finns en del direkta felaktigheter. Har framfört synpunkter om att MAR inte kan ha ansvar för läkemedelshanteringen och motiverat varför det inte kan stå så i meddelandeblandet.
Påtalar också skrivning med gemener och versaler, det blir konstigt att förkorta med små bokstäver.
Socialstyrelsen kommer att se över meddelandebladet, Ulla blir kontakt med socialstyrelsen för att se förslaget innan det fastställs.
Socialstyrelsen ställer frågan vad som övrigt behöver förtydligas runt MAS/MAR och ansvar i kommunal hälso- och sjukvård. Vem ansvarar för MAS-ansvaret i upphandlad och privat verksamhet.

11. Mötestider för hösten 31/8-1/9, 27/10, 1-2/12 plats och ansvariga bestäms i maj.
Patientsäkerhetskonferensen är 21-22 september, föreningen betalar kostnaden för de som åker på konferensen om inte den egna kommunen.

12. Inför årsmötet
Verksamhetsberättelse, Gerd gör en sista justering gällande medlemsantal och ekonomi. Dagordning för årsmötet fastställdes. Verksamhetsplan ok. Budget 2016 förslag finns. Ulla reviderar det förslag som finns.
Inför årsmötet läggs dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag, årsredovisning 2015, stadgeförslag ut på hemsidan.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.

14. Ordförande avslutar mötet.

Protokoll fört vid styrelsemöte, Stockholm 2016-01-26

Närvarande: Kerstin Karlsson, Siw Hansson, Gerd Silk, Erland Olsson, Ulla Olsson, Lilian Carlesson och Barbro Marklund

1. Mötet öppnas

Valberedningen Judith Berntsson mötte styrelsen för att utvärdera årets arbete och påbörja arbetet med den styrelse som ska väljas i samband med årsmötet.
Diskussion kring hur vi syns. Beslutades att diskutera hur hemsidan blir mer känd och tillgänglig. Informationskampanj och köpa prioritering via Google var frågor som diskuterades.
Vi gjorde en genomgång av kända avsägelser och vårt behov av kompetens och nätverk för att utveckla föreningens arbete. Går det att dela in landet i regioner för att hålla kontakten.
Diskuterades också i vilken mån vi har ”Vita fält” när det gäller vårt nätverk. Vi beslutar att inventera hur våra och våra medlemmars nätverk ser ut i samband med kompetensutvecklingsdagarna.
Vi behöver också utveckla möjligheter att använda nätverket som bollplank i vissa frågor. Det kan t.ex. handa om att vidarebefordra remisser eller få en beskrivning av hur den lokala variationen ser ut. Vi kan också maila ut till medlemmar en fråga kring vilka råd och organ som de finns med i för att få bättre kontakter. Finns det möjlighet till slutna diskussionsforum m.m.
Valberedningen behöver förstärkas i samband med årsmötet. Vi försöker få fram namn på lämpliga valberedare.

2. Besök av Susanna Rolfner-Sovanto utredare soc.departementet
Susanna är ”särskild utredare” som är personligt ansvarig för att ta fram förslag. Dessa är alltså inte parlamentariskt tillsatta. Utredaren har en parlamentarisk referensgrupp att ta fram en nationell kvalitetsplan för vården, som ska vara långsiktigt hållbar, dvs. för att hålla över mandatperioderna.
Områden som identifierats
- Ram för nationell kvalitetsplan i syfte att öka kvalitet och effektivitet
- Hur vet vi att vi ökar – vad är baseline
- Vad är kvalitet – avgörs i mötet mellan ett jag och ett du.
- Välfärdsteknologi – en möjlighet till kommunikation, ökad delaktighet och självständighet för den enskilde. Att fråga den det berör hur de upplever det. Varför ska inte äldre ha tillgång till teknik?
- Personalförsörjning, kompetens och bemanning – att göra rätt saker i rätt sammanhang. Vad är det för kompetenser som behövs, hellre än att prata om antalet händer. Vad är det för kompetenser som saknas i verksamheten. Ibland pratar vi om personer som om de saknar kompetens fastän personen kan ha en hög utbildning men saknar vårdutbildning.
- Finns det behov av en ny särskild boendeform? (Eva Samuelssons boendeutredning)
- Går det att skapa flexibla insatser som inte kräver biståndsbeslut?(Linköpingsmodellen). Om det ska vara lagligt – vilka lagförändringar behövs.
- Jämlik och jämställd vård – vad betyder dessa frågor för kvinnor, män, etniska grupper, ålder, HBT-Q, nationella minoriteter och urbefolkning, språk (tecken-) m.m.
- Rehabilitering, mänskliga rättigheter m.m. ingår också.
- Genomgång av vad som gjort tidigare och hur det gått – 60 sidor.
- NKA har fått ett uppdrag för att analysera anhörigskapet i relation till kvalitet.
- Uppdrag till kommunikationsbyrå för att anaylsera vad som sagts om äldreomsorg under 2015. Hur påverkar det utvecklingsfrågorna?
- Fallrisk, matkvalitet är en del av helheten. Vi får inte bli så fragmentiserade.
Det finns vissa byggklotsar i vård och omsorg som gäller över evig tid som medbestämmande, existentiell hälsa m.m.
Vissa saker måste göras på kort sikt och annat behöver utvecklas på längre sikt. Repressentanter från näringsdepartimenetet, socialdepartementet, utbildningsdepartimentet, arbetsmarknadsdepartimentet och kulturdepartementet m.m. är en sakkunniggrupp som är med på alla möten och har rätt att lägga särskilda yttranden om de inte är nöjda. Det finns en expertgrupp med 21 personer som följer frågan samt ytterligare en grupp med 11 vetenskapliga experter. Därutöver ett otal referensgrupper t.ex. yrkesgrupper och andra intesseföreningar av olika slag.
Tidsplan – remiss under våren.
Frågorna går att följa på Twitter och Facebook (nationell handlingsplan för vård och omsorg för äldre)

3. Föregående protokoll
Ligger på hemsidan.

4. Ekonomi – kassör
Ekonomin i föreningen är god. Elisabeth kommer till Sigtuna och får då mer utförligt redogöra för ekonomin.
Vi behöver också ordentligt gå igenom så att alla handlingar inför årsmötet är klara. Vi behöver också göra en jämförelse så att vi får se hur utvecklingen varit de senaste åren.

5. Arbetsgrupper där vi representerar föreningen
Gerd Silk rapporterar från Nationellt vårdprogram för vård i livets slutskede som genomgått en omfattande revisionsarbete. Nu handlar programmet om fasen ”Vård i livets slutskede” oavsett diagnos. När det varit på språkgranskning kommer det gå på remissrunda. Troligen kommer det vara klart i höst.
Gerd kommer också vara teamledare för säker läkemedelshantering i primärvården.
Lilian Carlesson rapporterar från Nationella programrådet för stroke tar fram en ny verksamhetsplan. Nu är man på väg till att fundera kring livet utanför slutenvården. Sakta men säkert så flyttar positionerna framåt. När de är färdiga med den medicinska genomgången så blir det dags. Nu har det varit hantering av körkort efter stroke och ett önskemål om att få en riktlinje för detta och frågan om vapen. Lilian Carlesson har också fått en förfrågan om att delta i konsensusgruppen för framtagandet av nya Nationella riktlinjer för Stroke.
Siw Hansson – nationellt programråd Astma och KOL kommer att fortsätta två år till.
Kerstin Karlsson berättade att Strama programrådet har inte kommit igång än.
Ulla Olsson berättar om socialstyrelsens grupp om kunskapsstödet för palliativ vård. Nu är en enkät på gång ut. Vi har fått en förfrågan om att hjälpa till med marknadsföringen av enkäten. Gruppen träffas igen 10 februari då planeringen av hur svaren ska hantera sker.
Barbro Mattson berättade om besök på socialstyrelsen då man pratade om vårdskador. Siw och Lilian var på samma möte. Man vill prata patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Just nu planerar man på att se över läkemedelsföreskriften och delegeringsföreskriften. Den nya föreskriften om utredning av vårdskador ska gå på remiss innan den fastställs.

6. Rapport från andra arbetsgrupper
Ulla har fått ett protokoll från nationellt programråd diabetes den 25 november 2015.. Detta ska läggas på hemsidan. En fråga är vad vi lägger ut eller inte och hur vi lägger ut det. Beslutas att det läggs som bilaga till protokollet.

7. Brev till föreningen/styrelsen
Det rasslar in inbjudningar. Vårdförbundet, Ann Johansson vill att vi ska delta en eftermiddag den 17 februari för att diskutera ledningsstrukturen i den kommunala vården och omsorgen. Avsikten är att forma en politik för utvecklingen. Ulla deltar. Det vi behöver trycka på är Hälso- och sjukvården. Vem leder de olika boendeformerna och vad får det för konsekvenser. Ett område att trycka på är pengarna för Forskning och Utveckling inom den kommunalt finansierade vården.
1 mars Svensk sjuksköterskeförening – vilka nätverk saknas idag – vi bjuds in till diskussion.
Behovet av kunskapsbaserad omvårdnad SBUs arbete och organisation. Svensk sjuksköterskeförenings arbete med forskningsfrågor. Barbro åker.

10 mars Dagens medicins seminarium om multisjuka äldre med bl.a. Göran Stiernstedt och andra potentater i en paneldiskussion. Ulla frågar om vi är inbjudna som förening och därmed har friplats?

8. Remisser/svar/yttranden
Förslag om förtydligande angående hantering av beslutsoförmögna ute på remiss. Man trycker på frågan - Vad är bra för patienten samt vikten av att legitimerad personal gör bedömningen. Diskussion - Vad ingår i rollen som företrädare när någon skrivit på en lapp om företrädarskap och vem provar om personen är olämplig i sin roll. Vem drar gränsen? Problemet är de som är ensamma och där handlar det om att vidga Gode mansskapet. Sen har vi familjer där medlemmarna har olika åsikter om vad som är bäst för den enskilde. Gerd får skriva remissvaret. Mårten får skicka boken till Gerd. SSF vill ta del av vårt svar och Gerd skickar till dem.

Gerd har skrivit ett förtydligande kring meddelandebladet och uppmärksammat att arbetsterapeut inte finns omnämnd i det.

9. Planeringsdagar Sigtuna
I förra protokollet finns en del av planeringen. Vi behöver också ha en briefing kring vad som är de viktiga frågorna just nu. Ekonomin har nämnts tidigare idag. Ulla håller i dagarna. Vi tar punkterna som är aktuella och prioriterar på plats för att få till en arbetsordning. Några landar på Arlanda terminal 4. Samling tv innanför dörren. Vi låter hotellet beställa taxin för de har bra avtal med taxi för transport till hotellet. Vi ska också hantera den motion som kom in försent till föregående årsmöte ang. föreningens namn.

10. Övriga inlagda träffar – genomgång av datum.
Planeringsdagar i Sigtuna 24-25 februari och 7-8 april i Stockholm. Därefter kompensutvecklingsdagarna 10-12 maj.
11. Övriga frågor
Konstaterar att icke-medlemmar oavsett profession är välkomna att anmäla sig efter 15 februari.
Gerd ställer en fråga om kort framförhållning mellan det att inbetalningskorten skickas ut nu och ska vara betalda 31 januari. Det känns inte bra. Gerd föreslår att vi tar kontakt med Vårdförbundet om hur vi kan skapa bättre rutiner. Ett sätt skulle kunna vara att flytta datum men det vore bättre om Vårdförbundet såg till att utskicket gick ut runt 7 januari istället.
Gerd har fått ett recensionsexemplar av ”Juridik för sjuksköterskor” i sin egenskap som styrelseledamot. Hon skriver en recension och delger styrelsen.
Gerd tar också upp frågan om frågan kring hemsjukvård till flyktingar. Flyktingarna ska erbjudas hälsoundersökning när de kommer till sitt boende. I övrigt ska de erbjudas vård på lika villkor. Det borde innebära att ett fåtal får hemsjukvård. Den stora merparten borde kunna vända sig till primärvården.
Vi är anmälda till patientsäkerhetskonferensen 21-22 september, kommunal HSL. Vi har inte fått återkoppling än kring eventuellt deltagande i programmet. Vi anser att alla i styrelsen bör vara där och funderar vidare kring finansiering o.d.
Vi diskuterade hur vi tar vara på den gemensamma erfarenhet som finns i styrelsen. I april bör vi kunna summera och därmed också påbörja en ny verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen behöver få ett större utrymme på årsmötet. Var och en får skriva sin egen ”verksamhetsberättelse” för att komplettera till Ullas mall.
Det är dags att fundera kring vem som kan vara värdig att få vårt stipendium. MAS, MAR, teamsamverkan? Likaså vem som är mötesordförande i samband med vårt årsmöte.

12. Slut för dagen
Ulla avslutar dagens sammanträde.

Prokoll från styrelsemöte 3 december 2015

Närvarande: Gerd Silk, Ulla Olsson, Mårten Davidsson, Kerstin Carlsson, Barbro Marklund, Lilian Carlesson och Erland Olsson

1. Mötet öppnas – Kerstin hälsade oss alla välkomna

2. Föregående protokoll – läggs med godkännande till handlingarna.

3. Ekonomi – kassör – ekonomin är god i riksföreningen. Läget är oförändrat sedan tidigare.

4. Arbetsgrupper där vi representerar föreningen
- Ulla berättar om ”Säker läkemedelsanvändning i primärvården”. Ett antal hälsocentraler i Skåne, Sörmland samt eventuellt Stockholm ska delta i fas 2. Svårigheter att finna granskare har varit ett problem. Vissa bekymmer kring ersättningar och annat finns i nuläget.
- Ulla berättade om Nationellt palliativ kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. I nuläget kommer en enkät att gå ut till primärvård, kommuner och viss slutenvård. Den kommunala enkäten testas i Piteå. Socialstyrelsen ser MAS som en viktig funktion i detta.
- Mårten har inte haft några möten under perioden.
- Gerd arbetar med ”Nationella vårdprogrammet för vård i livets slutskede”. Programmet är klart för att skickas ut – men väntar på korrekturläsning. Gäller i nuläget enbart för vuxna. Programmet omfattar 155 sidor och kommer inte att tryckas.
- Lilian arbetar med ”Vårdprogrammet för stroke” med SKL. De har haft en mycket bra workshop där de fått in professionernas synpunkter på vad som är viktigt. Det trycker på att tänka i vårdkedjan och likvärdig vård i hela landet. Ett området som är aktuellt är riktlinjer för indragning av körkort och hantering av vapen. SKL kan komma att få mindre pengar för programråden, vilket kommer att påverka förutsättningar att arbeta. Det är också dags att förlänga projektet men oklart vilka som ska delta i fortsättningar.
- Siv har rapporterat att arbetet med Astma och Kol går framåt. Ett stort problem är att nå ut. I södra Sverige arbetar man med Astma/KOL-certifiering för vårdcentraler.
- Erland och Kerstin har inget att rapportera.

5. Rapport från andra arbetsgrupper
- Lilian berättar om ”kontaktpersonsnätverket” om patientsäkerhet som finns i landet. Där deltar många kloka MASar. Mycket spännande projekt finns på gång. Det finns en länk på SKLs hemsida där alla nationella projekt presentera. Eva Estling håller i detta och det finns massor av spännande projekt på gång. Lilian tycker att det är värt för alla att gå in och läsa mer.

6. Brev till föreningen/styrelsen
- Vi har fått in SSFs planering för 2016 och 2017. Den 6 april 2016 så kommer de att ha möte inför ett förslag om en ny specialistutbildning. Vi bevakar hur programmet kommer att se ut. Nordic conference in nursing research 15-16 juni går i Stockholm i år. Möte om fackspråk 8 september är också intressant. Ordföranderåd 5 oktober. Sjuksköterskedagarna 22-23 november. Dialogdag 6 december där etiska dilemman diskuteras. Dessa möten ska bevakas och eventuellt deltagande från MAS-föreningen.
- Anna Lord har gjort en förfrågan om nominering av personer till en konsesuspanel för strokefrågor. Lilian är utsedd från MAS-föreningen. Det handlar om minst åtta arbetsdagar.
- Patientsäkerhetskonferensen kommer som en särskild punkt.
- Kvalitetsplan för äldreomsorgen kommer som en särskild punkt.
- Lovisa Turesson på Gotland vill bjuda in oss till en årlig dagskonferens kring stöd i att ordna konferenser. Förslag att vi själva tar fram en checklista för hur vi ordnar våra konferenser.
- Protokoll från nationellt programråd i diabetes, där Elisabet Cederlund-Ekman representerar oss. Mårten lägger upp på hemsidan.
- Vi har fått ett brev från SSF om deltagande i Almedalen 2016. Vi har svarat att vi inte har något eget arrangemang men att vi gärna samverkar med SSF om de har för avsikt att göra något.

7. Remisser/svar/yttranden – inga inkomna.

8. Inspel till konferensen Mötesplats välfärdsteknologi och eHälsa 2016.
- Erland representerar föreningen. Elisabeth Strandberg som är vår kontakt har bett oss att prata 15 minuter utifrån vår roll. Det finns mer att se på www.mvte.se. Tema informationsteknologi, risken för informationsskugga, ordinationsunderlag, flera journalsystem. Teknikens framtida utmaningar när det gäller informationens tillgänglighet. Alla förser Erland med berättelser ur verksamheten hur problemen ser ut. Vårt manifest som finns på hemsidan ska finnas i montern. Gerd skickar baksidan med lagtext till Erland. Var bedrivs vården, var dör man i Sverige – Erland spånar vidare.

9. Vem får göra vad i hälso- och sjukvård och tandvård.
- Juristen på socialstyrelsen anser att MAS har ett gott stöd i denna skrift. Vi går snabbt igenom innehållet i kompendiet. Vi beslutar att länka till skriften från vår hemsida.

10. Samarbetet riksföreningen- vårdförbundet.
Erland går igenom tidigare utskickade minnesanteckningar. Det är viktigt att samarbetet sker på våra villkor. Samarbetet idag är mest ett erbjudande om stöd med lokaler, trycksaker m.m. Likaså inbjudan till vissa arbetsgrupper. Vi beslutade att lyssna in mer vad Vårdförbundet vill ha för förändringar i samband med morgondagens träff.

11. Planeringsdagar 24-25 februari 2016.
De punkter som Erland presenterade i minnesanteckningarna ska tas upp här. MAS/MAR-manifestet. Riksföreningens namn, logotype m.m. Vi behöver också besluta hur vi skriver vår verksamhetsberättelse. Genomgång av delegeringsförfarandet. Kan föreningen ge stöd till verksamheten kring kvaliteten på dessa. Vi tar också upp planering av själva årsmötet.

12. Representant i Nationell kvalitetsplan äldreomsorg
Beslutas att Mårten Davidsson ska representera föreningen i nätverket.

13. Meddelandeblad MAS/MAR
Vi går igenom meddelandebladet. I vissa avseende upplever vi meddelandebladet som ett hafsverk. Detta gäller t.ex. att det står sjukgymnaster och fysioterapeuter och att arbetsterapeuter inte nämns. Det gäller också ansvar för läkemedelshantering där MAR nämns. Vi beslutar att upprätta en skrivelse till Socialstyrelsen. Gerd Silk ges uppdraget att upprätta skrivelsen.

14. Patientsäkerhetskonferens 21-22 september 2016
Vi har tidigare påtalat ett behov av att beröra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret i samband med dessa konferenser. Ett tema skulle kunna vara att beskriva vad kommunal hälso- och sjukvård är och hur vi arbetar med patientsäkerhet och t.ex. risker i vårdens övergångar. Vi behöver hitta på överskriften för föredraget. Ett arbetsnamn skulle kunna vara ”Risker och möjligheter i den kommunala hemsjukvården”. Vi skulle också kunna ha en monter i samband med konferensen. Ulla tar kontakt med Åsa Agerbrink för att visa vårt intresse. Kerstin skickar ut förfrågan om intressanta projekt när Ulla fått positivt besked. Vi beslutar preliminärt att styrelsen deltar.

15. Delegeringsförfarandet
Vi har problem med att sjuksköterskor pressas att delegera till personer med dåliga språkkunskaper eller där de inte klarar av att hantera tekniken. Frågan tas upp på planeringsdagarna.

16. Hemsidan
Vi har fått erbjudande om att starta hemsidan under SSFs hemsida. Det kommer en kurs i april om grunderna för hur man sköter hemsidan. Mårten samt ytterligare en ska anmälas till utbildningen.

17. Sjuksköterskedagarna 22-23 november 2016.
Gerd var med förra året. Hon anser att föreningen ska deltaga men att vi inte ska betala för en ytterligare deltagare. Ståbord, broschyrställ och roll-ups ingår för deltagande. Ulla ges i uppdrag att anmäla att vi ska ha en plats men beslutar inte vem som företräder oss i nuläget.

18. Valberedning förslag på ytterligare en
Vi behöver signalera till Judith hur behoven ser ut inför årsmötet. Ulla bjuder in henne till januarimötet och aprilmötet för att säkerställa att det finns nomineringar. Vi kan också förbereda oss genom att ge Judith förslag på lämpliga kandidater.

19. Nästa sammanträde 26 januari 2016. Ordförande för nästa sammanträde är Mårten Davidsson.

20. Övriga frågor – inga övriga frågor idag.


Protokoll Styrelsemöte MAS-riksförening 20151023

Närvarande: Ulla Olsson, Mårten Davidsson, Gerd Silk, Siw Hansson, Kerstin Carlsson, Lilian Carlesson

1. Siv Hansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. MAR-gruppen föreslår att Barbro Marklund som ersättare i styrelsen för Anette ?.
Styrelsen beslutar att adjungera Barbro Marklund som ledamot i styrelsen fram till årsmötet 2016.

3. Föregående protokoll, ingen kommentar.

4. Ekonomin är god

5. Arbetsgrupper
Projektet Säker läkemedelsanvändning fortsätter och vidgas till fler kommuner och vårdcentraler..

Chefsläkarnätverket: ingen ny kallelse har kommit, tveksamt om gruppen ska fortsätta.
Utredning av vårdskador: tufft möte med socialstyrelsen angående ny författning, Sos vill att det delas på vårdskada och allvarlig vårdskada.
Chefsnätverket hävdar att det är inte så det står i författningen. Meddelandeblad ska tas fram.
Ny träff kommer att ske med GD på SoS angående frågan.
Kommer inbjudan till nytt möte ska MAS-föreningen vara representerad.
Finns något förslag på allvarlig vårdskada i kommunen så skicka pappersvägen till Mårten.

Strokeprogramrådet har haft stor konferens för att presentera riktlinjer.
Hur fungerar strokerehab i kommunerna?

Astma/Kolprogram, uppdelat i programgrupper som arbetar vidare med olika frågor.

Ordföranderådet: mycket övergripande frågor, avtal med vårdförbundet diskuterades. Mycket frågor togs upp runt gemensamt arbete. Förslag på nytt samarbetsavtal med VF och riksföreningen ska utarbetas.
Vårdförbundet kommer till nästa styrelsemöte för samtal.

Deltagande vid MVF i februari förslag att föreningen får 15 min på scen.

6. Carina Skoglund Socialstyrelsen Sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor
Projektledare för patientsäkerhetsrapporter.
Socialstyrelsen har ny instruktion från 1 juli.
Kunskapsmyndighet
Förvaltningsmyndighet
Bistå regeringen med underlag för expertkunskap för utveckling
Metodutveckling
Följa forsknings- och utvecklingsarbete
Råd för styrning och kunskap – mål att samordna insatser från olika myndigheter.
Gemensam författningssamling
HSAN över till socialstyrelsen
1 juli ny enhet för patientsäkerhet.

Socialstyrelsen kraftsamlar inom Patientsäkerhet
Intern handlingsplan t.o.m 2018

7. Brev till styrelsen
Förfrågan om annonsering på vår hemsida.
Beslut: Ingen reklam på hemsidan.
Frågan om hur man hanterar kostnader för hemsjukvårdsuppgifter till externa utförare. Mårten svarar.
Information om sjuksköterskedagarna 2016 , vi har en gratisplats.
Vård värd samverkan, har en träff 6/11.
Beslut: att ej fortsätta samarbetet för närvarande.

8. Remissvar om vårdskador.

9. Övriga frågor
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården? Dokumentet tas upp på decembermötet eller till vår planeringsdag.

10. Ordförande på styrelsemöte december Kerstin Carlsson.

Kerstin Carlsson
sekr

 

Protokoll för styrelsemöte, Stockholm 2015-09-17

09:00 Mötet öppnas
Närvarande: Ulla Olsson, Siw Hansson, Mårten Davidsson, Kerstin Carlsson, Elisabet Axelsson, Gerd Silk, Lilian Carleson och Erland Olsson

Föregående protokoll
Aprilmöte, årsstämma och konstituerande sammanträde läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutades att planera att första mötet på hösten ska vara 2 dagar.

Ekonomi – kassör
Kassören rapporterar att ekonomi är god. Likviditet 358000 kr. Kompetensdagar lämnade ett överskott på 30 – 40000 kr. Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsemedlemmar – Vi har en vakant plats till följd av Anettes Alfredssons avhopp.
Beslutades att tillfråga MAR-nätverket om en representant att adjungera till styrelsen.

Arbetsgrupper där vi representerar föreningen
- Ulla rapporterar från Säker läkemedelshantering i primärvården. Projtektet kommer att gå vidare. Projektet är inriktat på fördjupade förstudier i några landsting i södra Sverige.
- Ulla rapporterar också från möte med Socialstyrelsen om hemsjukvård i Öppna jämförelser där Socialstyrelsens perspektiv på informationsinhämtning ifrågasattes. Hur man skulle mäta och till vem frågorna skulle ställas diskuterades.
- Socialstyrelsen har ett uppdrag att mäta patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård genom en enkät. De vill nu gå ut med en pilot med frågeställningar till oss i styrelsen i början av oktober och Carina Skoglund från Socialstyrelsen vill träffa oss den 23/10.
- Ulla har också varit på ett möte om utvärdering av den Palliativa vården. Nu är frågan vilka frågor i programmet och kunskapsstödet som det nu är mest intressant att fokusera på i utvärderingen.
- Mårten har varit engagerad i Chefsläkarnätverket. Ett dagmöte i slutet av juni var utgångspunkten för att förbättra arbetet med Lex Maria. Siw som deltagit i ett möte kompletterar. Vi beslutar att även Siw får representera Riksföreningen i nätverket.
- Gerd sitter i Nationella nätverket för att ta fram vårdprogram och palliativ vård och vård i livets slutskede. Programmet är nu renodlat till stor del och Gerd har bidragit med mycket när det gäller det kommunala ansvaret. Gerd tar gärna emot synpunkter på programmets innehåll innan remissrundan.
- Gerd har en Workshop med Socialstyrelsen angående metoder för införande av sjukdomsförebyggande riktlinjer
- Lilian har deltagit i en hearing som Socialstyrelsen haft om patientsäkerhetsfrågor vid tre tillfällen. Arbetet leddes av Charlotta Georges. Socialstyrelsen bjöd därefter in samma frågor i Almedalen där Lilian fick in punkten säkra vårdövergångar som en del av sammanfattningen.
- Lilian representerar oss också med i programrådet för Stroke. Där blir kunskapsbristen om hur vården ser ut efter sjukhusvården väldigt tydlig. Nu har hon hamnat i en arbetsbelastad arbetsgrupp inför en workshop den 15 oktober om indragning av körkort av medicinska skäl.
- Siv deltar i Asma/KOL-rådet. Arbetet ska resultera i ett vårdprogram och har genom kontakterna där också blivit delaktig i det lokala programrådet. Tanken är att ta fram ett enkelt utbildningsprogram för hemtjänsten och hemsjukvårdspersonal utanför sjukhuset.

Brev till föreningen/styrelsen
- Informationsbrev med minnesanteckningar från ”Vård i samverkan” för PRO och SPF. Vi beslutar att bjuda in Sten Boström och Gösta Bucht till mötet i december. Ulla kontaktar dem.
- SSF Anette Danielsson har inbjudit oss att delta i ett ordföranderåd. Ulla kan inte. Vi beslutar att inte delta denna gång.

Remisser/svar/yttranden
- Trygg och effektiv utskrivning från öppenvården. Vi pekar på primärvårdens viktiga roll i denna process.
- Vi har också skickat in ett svar på remiss om journalföring och behandling av personuppgifter.
- Vi beslutar att vi inte hinner svara på utredningen ”Nästa fas i e-hälsoarbetet, betänkande av E-hälsokommittén med så kort varsel som givits.

Ordförande för nästa styrelsemöte 23/10
- Siw utses att förbereda och leda nästa möte.

Övriga frågor:
Diskussion arvode intern revisor
- Arvode bör beslutas av årsmötet. Diskuteras vidare med valberedningen vid mötet i december.

Inspel till konferensen Mötesplats välfärdsteknologi och eHälsa 3-4 februari 2016.
- Om vi ska delta så behöver vi fundera på vilket sätt vill vi synas. Samtidigt så berör det hela oss i hög grad och att det vore fel att tacka nej. Vi har ett ansvar för att det ska vara tryggt och säkert men vi måste också prioritera vårt deltagande i olika sammanhang. Beslutades att Ulla anmäler att Erland företräder riksföreningen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvård och tandvård.
- Beslutades att detta används som fördjupningsmaterial i samband med planeringsdagarna.

Samarbetet riksföreningen- vårdförbundet.
- Finns det ett samarbetsavtal? Har vi åtaganden gentemot Vårdförbundet? Riksföreningen har en självständig roll, även om emellanåt drar nytta av Vårdförbundets lokaler. Beslutas att allt samarbete ska ske på våra villkor.

SKL Strama
- Beslutas att utse Elisabeth Axelsson och Kerstin Carlsson att företräda föreningen.

Nya föreskriften omkring utredning av vårdskador.
- Utifrån brevet från Chefsläkarnätverket och framförallt Hans Rutberg diskuteras om vi ska ställa oss bakom deras skrivelse. Beslutas att alla som har sådana lämnar synpunkter och förslag till Mårten så sammanställer han ett förslag till skrivelse från oss. Mårten sammanställer ett förslag till skrivelse.

Planeringsdagar 24 – 25 februari. Förslag: Sigtuna.
23/10. Socialstyrelsen kommer. Ulla kontaktar. Vi börjar med att planera konferensen när det gäller tema. Ett förslag är att lägga ett tema kring ”patientsäkerhetsarbete”.
14:30 Summering kompetensdagar samt framtida kompetensdagar.
(Barbro o Linnea) (brev från Söderköping Mårten).
Vi har fått utvärderingen i början av sommaren av Maria Ekelund Dannert. Det finns många kloka synpunkter och förbättringsförslag.
- Vilka är det som inte kommer på dagarna?
- Fördel med Stockholm när det gäller föreläsare som kommer?
- Motivering till stipendium? Hur marknadsförs det?
- Gruppdiskussioner?
- Luncher ska ingå för utställare (max 2 personer) kommande år.
Vi beslutar att genomföra kompetensutvecklingsdagar 11-12 maj 2016.

16.15 Nästa möte
- 23/10. Därefter 3-4/12 och 26/1 9-16.15 samt 7-8/4. Planeringsdagar 24-
25/2. Valberedningen bjuds in den 3 december på kvällen.
Slut för dagen

Erland Olsson
Sekreterare

 

Protokoll från styrelsemöte, Stockholm 2015-04-09 - 10
Närvarande
Ulla Olsson, Gerd Silk, Lilian Carleson (dag 2), Elisabeth Axelsson, Kerstin Carlsson, Maria Ekelund Dannert
På förmiddagen arbetar styrelsen med planering av kompetensutvecklingsdagarna. Här medverkar också Barbro Marklund

Mötet öppnas
av ordförande Elisabeth Axelsson

Dagordningen godkänns

Föregående protokoll godkänns

Styrelsens sammansättning
Sammanlagt ska två nya styrelsemedlemmar utses på årsmötet.

Ekonomi – kassör
Kassören redogör för ekonomin. Balansrapport och resultatrapport gås igenom. Ekonomin är god.

Arbetsgrupper där vi representerar föreningen
Mårten
Är med i grupp med chefsläkare som arbetar med Lex Maria. Har redovisat arbetet till styrelsen via mail.
Mårten kommer att delta i patientsäkerhetsdag på Svenska Läkaresällskapet.
Maria
Risk och händelseanalysReviderade handboken publicerad för nerladdning men ännu ej tryckt.
Lilian
Programrådet stroke. Man har frågat hur de stora strokeklinikerna arbetar och det har resulterat i en broschyr. Man ska också ta fram ett utbildningsprogram för en säker strokevård genom hela vårdkedjan.

Brev till föreningen/styrelsen
Ulla har pratat med Vårdfokus som tagit kontakt. Artikel kommer att publiceras den 6 maj. Även Cecilia Harley kommer att vara med.

GD för Socialstyrelsen har svarat att inget arbete pågår om MAS-funktionen just nu men att de ska ta med det i nästa årsplanering. Svaret ligger på hemsidan.

Inbjudan från SoS ”Hemsjukvård i öppna jämförelser” den 27/5. Ulla deltar.

Tunstall har kontaktat Ulla om kontaktlista till alla MASar. Ulla hänvisar till kommunerna.

Ulla och Kerstin kommer att delta på SSF:s föreningssstämma den 9/6.

Clary Holtendal från Sveriges farmaceuter har kontaktat Ulla. Hon önskar vara med på styrelsemöte och diskutera frågan om kommunfarmaceut.

Mårten har kontaktats av MASar i Sundsvall med fråga om föreningen kommer att arbeta för ny författning. Mårten har svarat dem.

Remisser/svar/yttranden
Gerd har svarat vårdförbundet på ”Rapport om insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generinskt utbyte”. I stort sett bra ur MAS-perspektiv men Vårdförbundet har mycket synpunkter i sitt remissvar.

Kerstin redogör för ett projekt i Jönköpings län där kommuner och landsting deltar. Syftet är att förbättra läkemedelshanteringen.

Årsmötet
Motion har inkommit från Medicinskt ansvariga för rehabilitering om namnbyte av föreningen. Tyvärr är den för sent inkommen för att beredas och beslutas på årsmötet i maj.
Frågan kan däremot diskuteras men inte beslutas. Ordförande svarar dem.

Dagordningen för årsmötet gås igenom.

Apotekare Roswitha Abelin och Monika Åkerlund Åslund från APOdos
Monika är chef för försäljning APOdos och Roswita är kundansvarig för norra Sverige.
Apoteket har lång erfarenhet av dostjänsten och Sverige är unikt i antalet dosförpackade läkemedel. Viktigt med samarbete mellan dostjänst, kommuner och landsting.
Apoteket byter sitt interna system under våren. Bland annat kommer betalningen att kunna bli mer flexibel.
Just nu är det lägsta pris som gäller i upphandlingar av tjänsten och priserna är mkt varierande.
Apoteket har tagit fram en Pascalutbildning eftersom det finns brister i kunskap om systemet. Behov av utbildning finns både för läkare och sjuksköterskor.
NOD är försenat vilket har betydelse för integreringen av de olika systemen.
Om vi har problem t.ex. med att läkarna inte vill ordinera i Pascal pga okunskap kan apoteket hjälpa till med utbildning. De kan också hjälpa till med uppstartshjälp för verksamheter som inte har haft dosdispensering tidigare.
Leveranser till verksamheterna kan se olika ut och beror på avtalet i aktuellt landsting. Kommunerna eller privata vårdgivare avtalar om detta och betalar för tjänsten. Det är gratis att hämta på utlämningsställe.

Valberedningen
Judith Berntsson Nilsson redogör för arbetet.
En person till behövs i valberedningen då en av de utsedda är föräldraledig. Fördel om det fördelas på olika delar av landet.

Övrig fråga
Maria visar Attendos IT-stöd för kvalitetsarbetet AttendoAdd. Det bygger på flöden där olika personer ansvarar för de olika stegen. 10 olika parametrar mäts och ger en sk. Kvalitetstermometer samt månads- och kvartalsrapporter på företags-, region- och verksamhetsnivå. De olika delarna är; brukarundersökningar, egenkontroll, dokumentation, genomförandeplan, värderingsarbete, riskanalyser, externa granskningar, händelsehantering (avvikelser), allvarliga händelser.
Till hjälp i det systematiska lokala kvalitetsarbetet finns analysverktyg som visar bl.a antalet händelser över tid och vilka kategorier de tillhör. Också tid på dygnet och orsaksområden visas. Alla verksamheter har kvalitetsmöte en gång per månad.


2015-04-10
Dagens Medicin
Chefredaktören Christina Kennedy och Åsa Juhlin förslagschef besöker mötet.
Åsa arbetar med digitala utbildningar för sjukvård.
Tidiningen har fram till nu mest riktat sig till landstingsvård. Man vill nu vidga perpektivet mot hela vårdkedjan inte minst mot den kommunala vården.
Vi diskuterar också hur den kommunala hälso- och sjukvården fungerar, vilka problem och utmaningar som finns.
Man arbetar också med webutbildningar och undrar vilka behov som finns i kommunal hälso- och sjukvård.

Övriga frågor
Styrelsen tar fram ett dokument för att tydliggöra hur de externa personer som representerar MAS-föreningen i olika sammanhang ska hantera uppdraget.

Styrelsen kommer att kontakta SKL med frågor om att föreningen vill delta i patientsäkerhetskonferensen 21-22/9 2016. Tyvärr var den kommunala hälso- och sjukvården osynlig på föregående konferens.

Styrelsemöten under hösten:
17/9 kl. 9-17
23/10 kl. 9-16
3-4/12 kl. 10 den 3/12 till kl. 14 den 4/12


Maria Ekelund Dannert

Årsmöte 140514
Årsmötets öppnande: Korrekt utlyst; Ja
Val av mötets presidium mötesordförande och sekreterare: Britta Scröder Anne Hallbäck
Val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötets protokoll: Judit Berntsson Nilsson, Ulla Lundström
Val av rösträknare: Judit Berntsson Nilsson, Ulla Lundström
Föredragningslistan godkänns: Ja
Motioner: Inga inkomna
Verksamhets och revisionsberättelse: Ordförande i föreningen Ulla Olsson föredrar verksamhetsberättelsen som finns att läsa på föreningens hemsida. Elisabeth kassör i föreningen föredrar delar ur revisionsberättelse som bifogas handlingarna, berättelsen är externt granskad.
Ansvarsfrihet för styrelsen: Ja
Medlemsavgiftens storlek: Styrelsen föreslår oförändrad dvs. 300 kronor per år.
Styrelsens arvode, ordförande och kassör: Ordförande 8000kr kassör 5000 kr godkänt.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan: Ordförande i föreningen Ulla Olsson föredrar verksamhetsplan som finns att läsa på föreningens hemsida.
Budget 2014: Föreningens har budget i balans. Budgeten godkänns.
Stipendiet: Stipendiet 5000 godkänns.
Val av styrelseledamöter: Ordförande omval Ulla Olsson till 2016.
Styrelseledamot
Anne Hallbäck 4 år 2018
Mårten Davidsson 4 år 2018
Siw Hansson 3 år 2017
Revisorer
Margareta Bladfors Eriksson 1 år
Britt-Marie Svedenberg 1 år
Revisorssuppleant
Kerstin Hellgren Tobiason 1 år
Valberedning
Lisa Hartung 1 år
Judith Berntsson Nilsson 1 år
Övriga frågor: Nej!
Årsmötet avslutas: Ordförande avslutar mötet!

Sekreterare Anne Hallbäck


Styrelsemöte 29 januari 2015.


Närvarande: Ulla Olsson, Gerd Silk, Siw Hansson, Lilian Carleson, Mårten Davidsson, Elisabeth Axelsson, Kerstin Carlsson, Maria Ekelund Dannert
På förmiddagen arbetar styrelsen med planering av kompetensutvecklingsdagarna. Här medverkar också Barbro Marklund.
Ordföranden förklarar mötet öppnat

Protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.
Protokoll skickas ut till alla som sedan ansvarar för att inom en vecka inkomma med synpunkter. Sekreteraren justerar och skickar sedan till ansvarig för hemsidan för publicering.

Ekonomi
Kassören redogör för ekonomin. Ekonomin är god.

Senaste inbetalningsdag för medlemsavgiften flyttas till sista februari. Årets avgift är nyligen utskickad och har sista betalningsdatum 31/1. Det är för kort tid.

Arbetsgrupper där vi representerar
Ulla:
Säker läkemedelsanvändning i primärvården. Nästa möte 12/2 där man ska tala om NOD och samlad läkemedelslista.

Mårten:
Chefsläkarnätverket. Mårten har deltagit på möte som handlat om Lex Maria. Arbetsgrupp är utsedd där Mårten har deltagit och där han även talat om kommunal hälso- och sjukvård. IVOS roll är att se om utredningarna är tillräckligt bra och innehåller det som krävs.

Gerd:
Nationella vårdprogrammet för vård i livets slutskede. Programmet är snart färdigt. Det kommer att ligga på nätet men också i tryckt form med appendix på nätet. Kortversionen kommer också att ligga i palliativa registret.
Kvalitetsportalen: Drivs nu av landstingen och är igång.
Ny läkemedelsföreskrift: Föreningen är inbjuden till referensgrupp och Gerd representerar.

Lilian:
Nationella programrådet för stroke. Svårt för läkarna att göra en likvärdig bedömning om man efter stroke ska få ha kvar sitt körkort. Gruppen tittar på det. Mycket händer inom forskningen.

Maria:
Handbok för Risk- och händelseanalys. Handboken är i stort sett klar. Den har ett bättre helhetsperspektiv så att den passar också för den kommunala vården.

Siw:
Nationella programrådet för astma och KOL. Olika grupper har bildats och arbetet pågår.

Brev till föreningen/styrelsen
Brev har kommit från en produktspecialist på Aiolos som erbjuder utbildning i Lungsjukdomar i öppenvård och hemsjukvård. Styrelsen hänvisar till respektive kommuners hemsida.

Remisser/svar/yttranden
Styrelsen har avlämnat svar när det gäller bemanningsföreskrifterna. Föreskriften är uppskjuten till vidare.

Årsmöte
Viktigt att medlemmarna kommer på årsmötet inte minst med tanke på att medlemmarna ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

Övriga frågor
När vi representerar grupper i olika sammanhang visar det sig ofta att beslutsfattare har liten kunskap om kommunal hälso- och sjukvård. När vi ses i mars tar vi upp frågan och tar fram en skrivelse eller bjuder in någon representant till mötet i april.

Om styrelsen får inbjudningar till olika grupper och det utses en person som inte är med i styrelsen ska det utses en kontaktperson i styrelsen som personen ska rapportera till. Den utsedde ska få information om hur informationsöverföringen ska gå till. En skriftlig information ska tas fram av styrelsen.

Styrelsens medlemmar ska skicka uppgifter till Mårten om vilka arbetsgrupper man är deltar i så att det kan publiceras på hemsidan.

Siw föreslår att vi nästa år kan titta på informationssäkerhet, delegeringar och egenvård.

I nya Patientlagen är den viktigaste punkten för den kommunala vården, patientens medverkan och att den enskilde får tillräcklig information.

3-4 mars har styrelsen Planeringsdagar. Vi börjar kl 10.00 den3:e och avslutar den 4:e kl. 14.

Styrelsen bjuder in valberedningen till styrelsemötet den 9/4.

Styrelsemöte 4 december 2014

Närvarande var hela styrelsen

Ordförande öppnar styrelsemötet

Dagordningen godkänns

Föregående protokoll gås igenom och godkänns

13.30 Rapporter
Ekonomi – kassör

Arbetsgrupper där vi representerar föreningen
Ulla redogör kort för arbetet med säker läkemedelshantering i primärvården.
Mårten redogör för möte med chefsläkarforum där han kommer att delta i januari.
Gerd är på workshop nästa vecka på Vårdförbundet där hon är enda representant från kommunal vård.
Lilian rapporterar från strokegruppen som pågår. Mycket goda resultat med trombolysbehandling.
Maria berättar att revideringen av handboken för risk- och händelseanalys som snart är klar.
Siw är med i gruppen för astma och KoL och hon är med i en grupp som arbetar med interprofessionell samverkan.
Det finns en arbetsgrupp på SKL som arbetar med patientsäkerhet som består av läkare. MAS bör vara med.
Nationella vårdprogrammet för palliativ vård är något försenat.

Rapport från andra arbetsgrupper

Sjuksköterskedagarna
Elisabeth och Gerd var med. Temat var mod.

Brev till föreningen/styrelsen
Inga inkomna

Remisser/svar/yttranden
SOSFS Upphörande av 1997:12. Föreningen och bl.a vårdförbundet har svarat.
SOSFS om vc föreslås också upphöra.
SOSFS Ansvar för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Ska vara inne den 29/12. Gerd ska svara på remissen för oss. Vi kommer att påpeka att hälso- och sjukvården saknas.

Årsmöte
Till aprilmötet ska det finnas förslag på verksamhetsberättelse, dokument om ansvarsfrihet,verksamhetsplan, dagordning årsmötet och ekonomisk redovisning.

Bjuda in valberedning
Ulla kontaktar valberedningen. Lisa Hartung och Judith Berntsson är valberedning.

Avsluta mötet
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 29 januari i Stockholm

 

Protokoll för styrelsemöte, Stockholm 2014-10-23-24
Närvarande: Ulla Olsson, Siw Hansson, Lilian Carleson, Gerd Silk, Mårten Davidsson, Elisabeth Axelsson, Kerstin Carlsson, Maria Ekelund Dannert
1. Mötet öppnas

2. Siw hälsas välkommen som ny styrelsemedlem.

3. Styrelsen godkänner dagordningen

4. Föregående protokoll gicks igenom

5. Ekonomi – lägesrapport från kassören

• Ekonomin är god. Alla har betalat för MAS/MAR-dagarna.

6. Rapport från olika arbetsgrupper där vi representerat föreningen:

• Ulla: Referensgrupp för revidering av Risk. Och händellseanalysmetod.
• Styrgrupp för säker läkemedelshantering. Pilotprojekt pågår. LÖF och SKL står för struktur och yrkesföreningarna står för kunskapen. Nästa möte 25/11.

• Maria: Är med och reviderar handboken när det gäller händelseanalys. Den ska vara klar i december.Stor vikt läggs vid språket, att det inte är för mycket text och att ha mer anpassning till kommunal vård.
• BraVård. Inget nytt

• Mårten: Arbetsgrupp som tittar på vård- och omsorg om äldre via Vårdförbundet. Inget möte har ägt rum sedan förra styrelsemötet.
• Workshop SSF: För SSFs fortsatta strategier.

• Gerd: Styrgruppen för att skriva om det palliativa vårdprogrammet. Gerd lägger vikt vid att titta på delarna för dementa och det som rör äldreomsorgen. Beräknas vara klart under våren.

• Lilian: Representerar gruppen som arbetar med behandlingsriktlinjer för Stroke via SKL. Stort arbete med mkt sakkunskap i gruppen. Lilian lägger fokus vid att man inte glömmer eftervården, när patienten kommer hem från sjukhuset.

• Siw: Programråd Astma och KoL. Siw försöker också att trycka på betydelsen av eftervård och samverkan med kommunal vård. Hon deltar också i en arbetsgrupp inom samma program som arbetar med interprofessionell samverkan.

• En kollega i landet deltar i Programrådet för diabetesvård. Man tar nu fram en webutbildning. Den kommer att ligga på bl.a SKLs hemsida.

• Hur får vi återkoppling från de kollegor som representerar föreningen i andra grupper? Förslag från Kerstin att de i samband med att de tar på sig uppdraget också informeras om att återkopplar till styrelsen efter varje möte.
De kommer i fortsättningen att få ett skriftligt uppdrag från styrelsen där det framgår hur vi ska kunna få ta del av arbetet.

• Frågor ställs till hela styrelsen via mail.

7. Representanter i nya grupper?
• Inga nya förfrågningar i dagsläget.

8. Rapport från andra arbetsgrupper
• Gerd sitter i gruppen för kvalitetsportalen. Finansieringen är inte helt klar för fortsättningen. Gerd representerar hela den kommunala vården.

• Styrelsen var inbjuden till Malin Bruce för att tillsamman med andra MAS och MAR diskutera utredningen om MAS och MARs roll. Ulla och Maria representerade styrelsen. Mötet var givande och alla synpunkter beaktades och dokumenterades.

• Styrelsen har också varit inbjuden till socialdepartementet och där diskuterade vi bland annat nya bestämmelser om beslutsoförmögna samt betalningsansvarslagen. Även detta möte var givande.

• Gerd har publicerat en uppsats som heter ”Samskapande hemsjukvård”. Styrelsen lägger ut den på hemsidan och i facebookgruppen.

9. Besök av Lisbeth Löpare Johansson som är vårdstrategisk chef på vårdförbundet.
• Mycket är påverkansarbete mot myndigheter och politiker. Har också varit vice förbundsordförande.
• Lisbeth berättar om Akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor. Detta har tillkommit för att göra specialistutbildningarna mer attraktiva. Kompetensutvecklingsfrågan är viktig för att säkerställa kvaliteten i framtiden inte minst med tanke på att flera högskolor inte blir godkända för att de inte håller en tillräckligt hög akademisk nivå. VGL(landstinget) gör just nu en stor satsning på detta.
• Vårdförbundet har tecknat kollektivavtal med Vardaga om AST. Tips är också att få med detta när man skriver avtal med utförare.
• Ofta glöms det bort i nationella sammanhang att en stor del av hälso- och sjukvården bedrivs i kommunerna. Kan föreningen och Vårdförbundet göra något gemensamt?

• I verksamhetsplaneringen finns den kommunala vårdens roll som vårdgivare.

• Carita Fallström från Vårdförbundet berättade om ”Utredningen för rätt information på rätt plats i rätt tid”. Två förslag finns när det gäller journalföring och dokumentation : 1. Gemensam journal eller 2. Direktåtkomst.

10. Brev till föreningen/styrelsen
• Brev från Hans Ruthberg till Mårten. Meddelar att ett samarbete mellan föreningen och nationellt Chefsläkarforum kan inledas.

11. Remisser/svar
• Gerd redogör för remissvaret för ”Rätt information”. Styrelsen enas om svaret.


12. Hemsidan
• Utbildning för hemsida via SSF. Utbildningen var samma dag som styrelsemöte. Maria ska försöka gå nästa år.

13. Medlemmar
• Nya medlemmar tillkommer varav flera MAR.

14. Frågor som dykt upp på mailen
• MAS-utbildning 4/12. Styrelsen beslutar att vi har vårt styrelsemöte den 4/12.
Ulla svarar SKL.

15. Utvärdering kompetensdagarna/årsmötet
• Utvärderingen är utskickad av Maria och gicks igenom.
Styrelsen är enig över att dagarna var lyckade. Viktigt att vi får ett bra innehåll och föreläsare som har något att säga. Några var besvikna på innehållet i utredningen om MAS/MAR roll.

16. Kompetensutvecklingsdagar 2015? 2016? Gemensamt med MAR-nätverket?
• Ska vi ha varje år? Kan vi ha den på hösten? Problemet bliri så fall årsmötet.
Ska vi dela på MAS och MAR? Ska vi ha allt gemensamt?
Hur kan vi lobba för att medlemmarna kommer på årsmötet? Kan det vara en programpunkt under dagarna någon annan tid? Tex efter lunch? Styrelsen behöver också trycka på att det är viktigt att man kommer på årsmötet.
Efter diskussion är styrelsen är överens om att vi anordnar dagar under våren 2015.


17. Planering för kommande styrelsemöten
• Nästa möte 4/12. Gerd är ordförande.

18. Övrigt
• Avtackning Anne: Ulla kontaktar henne för att se när det passar.

• Kompetensdagar för styrelsen planeras till mars månad.

19. Val av sekreterare
• Maria väljs till sekreterare i föreningen efter Anne som har avgått.

20. Nästa styrelsemöte 4/12 kl.9-16.30

Styrelsemöte 14 - 04 - 10/11 2014
Riksföreningen för medicinskt ansvarig sjuksköterska

Närvarande: Ulla, Anne, Mårten, Kerstin, Lilian, Gerd, Maria, Elisabeth, Barbro (MAR)
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordningen
Ok
3 Föregående protokoll
Förrätten vid middagen på kompetensdagarna saknas i protokollet.
4 Ekonomi lägesrapport från kassören
Föreningen har en god ekonomi.
5 Planering kompetensdagarna
Styrelsen träffas 17.00 dagen innan.
- Anmälningar, betalning
120 anmälningar 130 med styrelsen. Inbetalningskort skickas ut vartefter och tackas för att de anmält sig och hälsas välkomna per mejl.
- Kontakt, info angående hotellet
Elisabet håller i hotellfrågorna.
Kaffe 170st. dag 1, 165 dag 2.
Lunch 134 dag 1, dag 138 st.
Middag 130 st.
Föreläsarna bjuds på kaffe under båda dagarna.
Dukningen skall gå i föreningens färger gult och blått.
Underhållning ordnad.
För paneldebatt skall det finnas mikrofoner.
- Lokalfrågor under dagarna
Allt ordnat
- Utställarna, lokaler, tider, medverkande, övrigt
Kö på utställare 17 bokade Barbro håller i det. Utställarna kan komma kvällen innan med en kostnad som riksföreningen får stå för det. Utställarna får möjlighet hatt presenter sig Linnea håller i det.
De som står på kö blir tillfrågade om nästa år
Maria tar med broschyrer från svensk sjuksköterskeförening
Anne tar med material från Svedem
- Föreläsarna
17 utställare bokade Linnea och Barbro tar emot och placerar ut de tar hänsyn till önskemål men lovar ingenting.
Lista bifogad
- Schemat
Programmet ligger på MAS hemsida
Schemat bifogat
- Avtackningspresenter
Gerd beställer böckerna
- Utsmyckning av lokaler
Elisabeth håller i det
Roll upp
- Kring arrangemang
Elisabeth ansvarar för det
- Styrelse aktiviteter och tider
Styrelsen träffas 17.00 på hotellet, ordna mapparna, namnlappar (Barbro) pennor (Gerd), listor för avprickning av deltagare (Barbro och Lilian), karta (Barbro) mm
- Övrigt
Paneldebatten
Summering av förmiddagen hur får dina tankar
Hur ser kommunens hälso- och sjukvård utveckling sen 92 – 14 har rollen MAS/MAS förändrats hur kommer framtiden se ut. Hur kan kommunen kvalitetssäkra HSL Bemanning Kommunens vårdgivarroll vad medför det i krav på kommunen kartläggning är gjord nu och grunden lagd för framtiden.
Summera socialstyrelsens kartläggning, förbereda moderatorn inför paneldebatten.
Ulla – ser över vilken som skall medverka från Socialstyrelsen och IVO.
Stipendiet
Stipendiat är utsedd
Gerd ordnar stipendiet.
Roll upp – Mårten fixar det
Printa ut A4 kopia av roll upp att läggas i mappen till kompetensdagarna.
Scarfens – Elisabeth fixar till styrelsen för kompetensdagarn
6 MAR årsmöte
Barbro håller i den frågan
7 MAS årsmöte
Valberedningen enligt bifogat
Årsredovisning
Kassaredogörelse/Resultat beräkning Gerd ser till att den finns uppkopierad till årsmötet (35 st.)
Ulla fixar övriga dokument
Konstituerande möte efter årsmötet
8 Hemsidan
Riksmas skall lanseras på kompetensdagarna.
Ny hemsida via SSF, utbildning i verktyget, 1 person 1 dags utbildning, gratis hemsida för föreningen Maria går på utbildningen och påbörjar arbetet.
Redaktörer är Mårten och Maria
Aktuellt ex. vårdprogram med mer kommer att läggas in på hemsidan
9 Inbjudan till Nationellt programråd Astma KOL
Viktigt att flagga för vad som händer när patienten kommer ut från slutenvården. Hur kan vi ta emot dessa patienter i kommunen.
Fråga om representant för MAS skickas till Siv Hansson i Uppsala.
10 Rapport från konferenser ”Att göra skillnad för äldre” dag 1
De styrelsemedlemmar som var där uttryckte att det var genom bra!
11 Rapporter från respektive medverkan
Anne – SIS standardisering äldreboende
Lilian – Programråd stroke
Ulla – Vårdförbundet arbete kring nationellt läkemedelsråd. Att släppa fler läkemedel fria. Ulla framhöll vikten av risken med att läkemedel släpps fritt och ställde sig emot förslaget.
Det finns redan i dag så mycket problem kring läkemedel i avregleringen som måste redas ut. Kunskap och risker ökar. Risk att användning av läkemedel i samhället ökar. Miljöpåverkan. Risk att läkemedel används i förebyggande syfte.
Ulla – Säker läkemedelsanvändning i Primärvården.
Risker för personer som inte har möjlighet att göra en korrekt bedömning av behovet av läkemedel.
Gerd – Kvalitetsportalen.se (går att prenumerera på).
Lilian – Träffat PRO som tillsammans SPF och Apoteket som driver ett projekt. Man vill samarbeta med styrelsen. Styrelsen kommer att be dem återkomma med konkret fakta om hur man vill samverka.
Mårten - SSF har bjudit in work shop i maj för konstruktion av debattartiklar inför valet. ”Optimal eller reel äldreomsorg”.
Anne Konferens KI, professorer från USA SSF
Lilian och Elisabeth – Nordisk Gerontologi Kongress
Ulla - Vårdprogram diabetes

12 Info om Conductive MAS/MAR i september
Ulla kommer att vara moderato.
Anne kommer att vara talare om MAS i LOV.

13 Planering för kommande styrelsemöten
Oktober 2 dagar 23/10 kl. 10.00 – 16.00 och 24/10, 8.30 till 14.00 i Vårdförbundets lokaler.
MAR bjuds in till den 23/10.
December 1 dag 4/12 kl. 10.00 – 16.00 i Vårdförbundets lokaler.
Januari 1 dag 29/1, 10.00 – 16.00 i Vårdförbundets lokaler.
April 2 dagar 9 kl. 10.00 – 16.00 och 10/4, 8.30 till 14.00 i Vårdförbundets lokaler.
Kompetensdagarna förslag den 20 – 21/5

14 Övrigt
Styrelsen bjuder in Vårdförbundet till nästa styrelsemöte dag 2 avseende deras nisch om specialistutbildning förslagsvis Lisbeth Löpare. Ulla Bjuder in henne.
Behovet av specialistutbildning av sjuksköterskor i kommunal verksamhet.

Sjuksköterskekonferens i november
Gerd och Elisabeth är styrelsens representanter vid svensk sjuksköterskeförenings 19 – 20/11.
Patientsäkerhetskonferens 23 – 24 september styrelsen skall delta, anmälan till konferensen görs from den 24 april från hemsidan Patientsäkerhetskonferens. Ett endagars styrelsemöte den 25/9.
Register namn på masar – Lilian har fått förfrågan om möjlighet att göra utskick från exempel SKL m.fl. till medicinskt ansvariga i kommunen. Frågan tas med till kompetensdagarna.
Viktigt att brevlådan på kommun är ställd till MAS
Lägga till i vårdgivarregistret – ett officiellt register för Medicinskt ansvarig sjuksköterska – frågan skall ställas till IVO under kompetensdagarna.
Att göra skillnad SKL inspirationsdagarna – Mårten – arrangera en dag för goda exempel tillsammans med SKL.
Föreningen är intresserad
Knyta an till att regeringens ersättning upphör
Hur får man in det i linjen – hur går man vidare
Hur går vi från projekt till verksamhet – konkreta verktyg
Vad kan vi bidra med – vilka goda exempel finns det i landet
Hur får vi det att funka från 2014 uppdraget är att det nu skall börja
Hur får vi verkan i vardagen utifrån kvalitetsregistren
Mårten tar kontakt med Eja och tar reda på vad som förväntas av riksföreningen. Anne är med.
Bemanningsföreskriften – fråga från medlem – Att hon upplever att SKL vill bromsa i frågan om bemanningen. Hur ser riksföreningens styrelse på frågan?
Styrelsen avvaktar till eventuellt ställningstagande.

Malmömässa vill att vi lägger kompetensdagarna hos dem nästa gång, styrelsen ser över förslaget. Ulla svarar att vi håller alla dörrar öppna inför kommande kompetensdagar.
Gerd ser möjligheten att ha kompetensdagarna på Gotland.
Styrelsen bevakar intresset för var kompetensdagarna skall vara nästa år samt inriktning och innehåll 2015.

Avslutning av styrelsemöte

Årsmöte 2013

1. Årsmötet fastställs vara behörigt utlyst.
2. Till ordförande väljs Torie Ernsäter SSF, mötessekreterare Anne Hallbäck.
3. Till justerare väljs Erland Bridell och Elisabeth Ekman.
4. Till rösträknare väljs Erland Bridell och Elisabeth Ekman.
5. Föredragningslistan godkänns.
6. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
7. Gerd Silke presenterar verksamhetsberättelsen och Margareta Rask revisionsberättelsen som är godkänd av revisorerna.
8. Numreringen på årsmötets dagordning var felaktig varav nummer 8 fallit bort.
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Medlemsavgiften kvarstår som tidigare 300 kronor.
11. Styrelsens arvode kvarstår som oförändrad ordförande 8000 kronor och kassör 5000 kronor.
12. Ulla Olsson föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan som fastställs.
13. Budgetplanen fastställs.
14. Då ingen sökt stipendiet har styrelsen fastställt att man kommer att utse en stipendiat varje år.
15. Till styrelseledamot väljs Lilian Carleson på 3 år och Elisabeth Axelsson på 2 år. Utöver dem som valts behövs ytterligare en styrelseledamot som valberedningen i dag inte har något namn på.
16. Till revisorer väljs Margareta Bladfors Eriksson Britt - Marie Svedberg på 1 år och som revisor suppleant Kerstin Tobiasson Hellgren som omval på 1 år.
17. Valberedningen väljer att sitta oförändrad Johanna Sopo och Siv Hansson.
18. Inga övriga frågor.
19. Föreningen ordförande Ulla Olsson avslutar mötet.

Justeras:

Ulla Olsson

Sekreterare

Anne Hallbäck

Styrelsemöte 20131128-29

Ulla Olsson
Anne Hallbäck
Maria Ekelund
Mårten Davidsson
Elisabeth Axelsson
Kerstin Carlsson
Lilian Carlesson
Gerd Silk

Mötets öppnande

Godkännande av dagordning
Godkänd

Godkännande av föregående protokoll
Godkänd

Styrelsebeslut
Den engelska titeln för MAS är fastställd till Local Authority Senior Medicin Advisor och sjuksköterskeföreningen är informerad.

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi.
Som ny kassör efter Margareta Rask utses från och med 1/1 – 14 Elisabeth Axelsson och Lilian Carlesson får extra uppdraget att stötta Elisabeth.
Firmatecknare är således från och med den 1/1 - 14 Ulla Olsson och Elisabeth Axelsson


Rapport från arbetsgrupper och referensgrupper
• Arbetsgrupper
Säker läkemedelsanvändning i primärvården - Ulla
PRO sammanhållande läkemedelsöversyn/läkemedelsgenomgång - Lilian
Styrgrupp Palliativa vårdprogram Regionalt cancercentrum – Gerd
SKL, hur man skall få ut data ur kvalitetsregister – säkra tillgänglighet till ut data, transparant data, lätt att ta ut, möjlighet att prenumerera på data – Gerd
ICF Termbanken - Gerd
SIS- Anne
Ramverket för patientsäkerhet – Mårten
Äldres hälsa – Mårten
• Inventering av sektioner och nätverks kommunikationskanaler 2013
Ulla ser över och rapporterar kontaktuppgifterna till Vårdförbunded.

Brev och kontakter till och från styrelsen
Gerd skriver debattartikel Fast vårdkontakt
Omvårdnadsmagasinet har intervjuat Ulla

Ansökningar
Organisationer för professioner verksamma inom hälso- och sjukvården kan ansöka om bidrag för införande av nationella riktlinjer och sjukdomsförebyggande metoder hos Socialstyrelsen.

Remisser
Besvarad - Nationella medicinska informationssystem

Rapport från planeringsdagar
MAS – manifestet revideras och kommer så att göras varje år.
Hur blir vi fler medlemmar i föreningen och hur engagerar vi dem som är medlemmar
Genom att ha en bred styrelse som täcker landet med uppdrag att sprida riksföreningens viktiga arbete.
Engagera medlemmar i uppdrag från styrelsen.
Möjligt för lokala nätverk att bjuda in någon från styrelsen.
Skapa en informationsbroschyr som går att skriva ut från hemsidan.

Hemsida
Föreningen har en hemsida Riksmas.se som skall upparbetas och gälla som hemsida när den är klar.
Fram tills nästa styrelsemöte ser Maria över möjligheten att arbeta med hemsidan samt att styrelsemedlemmarna reflekterar över hemsidans användarvänlighet.

Medlemsregister
Nya medlemmar anmäler sig kontinuerligt och föreningen har i dagsläget 258 medlemmar varav 172 har betalt medlemsavgiften. Viktigt att medlemmar meddelar styrelsen om man byter arbetsgivare eller inte längre arbetar som MAS.

Övriga frågor
Otydlighet gällande ansvar måste förtydligas för kommunens MAS och MAR i olika verksamhet samt vilket ansvar MAS har för individer utplacerad i annan kommun.
Viktigt att vårdgivaren inte huvudmannen anmäler Lex Maria ansvarig till IVO
SKL behöver se över dokumentet ”Hälso- och sjukvårdsansvar i kommunen, 2003”
SKL har den 21/1 en dag om kvalitetsregister för Medicinskt ansvarig sjuksköterska där Ulla representerar riksföreningen.
Valberedningen kommer på nästa styrelsemöte.
Förslag på att prova att ha styrelsemöten över en dag samt förslag att första dag halvdag eftermiddag och dag 2 hela dagen.


Kompetensutvecklingsdagar den 14 – 15/5
Framtidens patientsäkerhet!
Tema Framtidens patientsäkerhet MAS/MAR roll. Vad krävs för att nå patientsäker Hälso-sjukvård.
Riksföreningens kompetensutvecklingsdagar kommer att vara i Göteborg i år på Quality Hotell 11
Fram till 1/3 billigare anmälningsavgift och sista anmälningsdag är den 13/3 med bindande anmälan och betalning senast 14/4.

Nästa möte för styrelsen
30- 31/1
10 – 11/4

Mötet avslutas

Minnesanteckningar från planeringsdagar i MAS riksförening 131113

Närvarande: Ulla Olsson, Mårten Davidsson, Elisabeth Axelsson, Lilian Carleson, Kerstin Carlsson, Gerd Silk, Maria Ekelund Dannert

Kassörsfrågan:
Förslag finns att uppgiften kan delas. Exempel kan vara att en sköter löpande räkningar och en tar uppgifterna i samband med kompetensutvecklingsdagarna.
Varvet runt där var och en redogör för sin syn på kassörsfrågan och ansvarsfördelningen.
Förslag från ordförande att Elisabeth är kassör med Lilian som stöd framför allt vid kompetensdagarna. Beslut på ansvarsfördelning fattas på nästa styrelsemöte.

Kompetensutvecklingsdagarna:
Viktiga synpunkter från Lilian: Vi behöver lämna bekräftelse på anmälan så att deltagarna vet att de är anmälda. Också att plats finns bokad på hotellet. Utställarna ska betala i förväg. Fakturaadressen ska vara tydlig.

Bodil Jönsson vill ha motiv till varför hon ska komma till Gbg.
Förslag på hotell i Gbg är Arken, Gothia Tower och Hotell 11. Arken är inte aktuellt eftersom det ligger för långt från centrum. Förstahandsval är Hotell 11 men Elisabeth tar en diskussion med dem om tremånadersgränsen för avbokning mm.
Marina Johansson invigningstalar socialdemokratisk politiker med ansvar för äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Gunilla Hult Backlund kommer inte. Mer planering om detta på nästa styrelsemöte.

MAS titel:
Konferens i November (Conductus) om framtidens MAS och MAR. Det var 33 deltagare. Ulla fick där enstaka negativa reaktioner på att titeln MAS ev. ska ändras. Förslag från Lilian är Senior medicine advisor vilket ger en tyngd och även fungerar för MAR och Socialt ansvarig med viss modifiering. Vi skickar ytterligare en skrivelse till SoS Åsa Borén som utreder MAS-frågan. Ulla formulerar ett brev om detta för att aktualisera frågan och föreslå engelsk titel.

Ny lagstiftning (bemanning, skyddsåtgärder) Hur kan den påverka oss?:
MAS har en viktig roll i tolkningen och tillämpningen av ny författning. Vi diskuterade sjuksköterskans roll i kommunal hälso- och sjukvård.
Ska MAS-föreningen ta tydligare ställning till olika frågor? Patientsäkerhet, Delegeringar, sjuksköterskans roll som fast vårdkontakt, vårdens övergångar. Förslag på att vi kan presentera ett ställningstagande på dagarna i Maj.
Beslut fattas att vi skriver några rader om fast vårdkontakt, hur många patienter man kan ansvara för samt antalet delegeringar en sjuksköterska kan ha huvudansvaret för. Denna fråga berör också MARs uppdrag.

Manifest:
Ändringar gjordes i manifestet. Bestämdes att detta bör revideras årligen.

Maria Ekelund Dannert

Minnesanteckningar förda i Sigtuna dag 2, 14 november
1. Revidering av MAS-manifestet som läggs ut på hemsidan.
2. Diskussion omkring begreppet ”fast vårdkontakt”.
Diskussionsunderlag till en debattartikel i ex Vårdfokus, Dagens medicin, Dagens samhälle.
Beslut: Gerd skriver fram ett förslag till artikel som skickas runt till styrelsen.
3. Medlemsregistret. Kerstin tar upp frågan om att hon ser att antalet medlemmar inte överensstämmer med de pengar som kommer in.
Vad kom in som avgifter för 2013 i förhållande till antalet medlemmar?
Beslut: Kerstin och Elisabeth tittar på det tillsammans när Margareta överlämnat kassör-ansvaret till Elisabeth!
4. Information i nätverken om våra dagar i Göteborg i maj nästa år.
Beslut: styrelsen skickar en kort info till alla sina kollegor i nätverket.
5. Ordförande Ulla avslutar dagens möte.

Mårten Davidsson

Styrelsemöte MAS-riksförening 2013-04-12

Närvarande:
Ulla Olsson
Margareta Rask
Maria Ekelund Dannert
Emma Rabe
Mårten. Davidsson
Gerd Silk medverkade från torsdag em kl.15.30
Gäst Johanna Sopo valberedningen kl.10.00-10.30

Saknas:
Kerstin Carlsson
Anne Hallbäck

1. Ulla öppnar mötet

2. Dagordningen godkändes

3. Johanna redogör för valberedningens arbete gällande nya ledamöter som ska avgå vid årsmötet i maj. Två förslag finns klara för Emma och Lisa G. En ledamot saknas då Margareta aviserat avgång.
Förslag till namn för nya ledamöter:
Elisabeth Axelsson Göteborg och Lilian Karlsson Täby.
Johanna berättar att hon och Siw kan sitta kvar ett år till men kommer att sluta efter årsmötet 2014.
Redovisning av mandatperiodens val har skickas av Ulla på morgon den 15 april på e-posten

4. Redovisning av arbetsgrupper och kontakter med styrelsen.
- Ulla berättar om inbjudan om ”säker läkemedelsanvändning i primärvård”. Ulla går med i det arbetet. SKL och LöF står som arrangör. Expertgrupp utsedd. Arbetet startade i februari. Ulla ska medverka i ett möte i maj.

-e-post från SSF om att deras hemsida ska ändras.

-inbjudan från Conductive om MAS/MAR i framtiden konferens i november. Fråga om MAS-riksförening ska delta som föreläsare. Ulla redogör om upplägg som företaget föreslår.
Beslut: Ulla fortsätter kontakten med företaget.

-Margareta informerar om SiS omvårdnad. Anteckningar skickats ut. Margareta redogör för arbetet så långt. Nytt möte 4-5/5. Leds av Stefan Lundberg Vårdförbundet och arbetet ska vara klart nästa sommar.

-Ramverk för patientsäkerhetsarbetet. Mårten informerar.

-Ulla berättar om patientsäkerhet o arbetsmiljö. Inget nytt möte har varit sedan förra styrelsemötet.

-Ulla tar upp revideringen av MAS-författningen, viktigt att vi får delta när revideringen påbörjas.

Kl.11.45 Paus i styrelsearbetet lunch.

Kl.13.00 Styrelsemötet återupptas.

5. Remisser

Ulla: Patientmaktsutredningen föreslår en ny patientlag – svar ska lämnas senast den 20 maj .
Styrelsen diskuterar förslaget och dess innehåll.

Beslut:
Enas om att svara på remissen till SSF att allt som stärker patientens ställning är bra. Styrelsen ser dock svårigheter med att inom kommunens verksamhet gäller fler lagar som inte alltid överensstämmer med varandra och att detta inte alltid tas hänsyn till vilket är ett bekymmer.

6. Ekonomi:
Margareta informerar om föreningens ekonomi som är god.

Ett förslag är att utdela stipendiet på ett annat sätt än tidigare genom att styrelsen utser en MAS i Sverige som gjort något som sticker ut i kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet.

Beslut:
Enligt ovan.
Ulla och Mårten tittar över skrivningen på hemsidan. Stipendiet ska delas ut på kompetensutvecklingsdagar som arrangeras varje år. Beslutet om att dela ut stipendiet gäller redan från 2013 års dagar i Uppsala.

7. Medlemsregistret
243 medlemmar registrerade medlemmar finns idag.

8. Årsmötet
Kort genomgång av verksamhetsberättelsen för 2012. Diverse förändringar och tillägg görs.

Dagordningen för årsmötet revideras av Ulla.

Skulle det vara möjligt att engagera medlemmar i vissa frågor som styrelsen inte hinner/orkar prioritera? Punkten tas upp på Uppsaladagarna under punkten kl.13.30 om styrelsens arbete.


9. Övriga frågor.
Beslut: Maria får uppdrag att starta om vår Facebook-grupp. Gruppen ska heta:
”Riksföreningen för medicinskt ansvariga”

Emma byter arbete, ny e-post: emma.rabe@telia.com

Hemsidan. Mårten avgör om vi ska byta adress till riksmas.se som vi har sedan tidigare.


Ulla berättar att hon hört att SoS påbörjat översynen av MAS-föreskriften och att Helena Axestam. Vi beslutar om att bjuda in henne till Uppsaladagarna för att få senaste nytt om det arbetet.

Gerd: resultat ur registren – ny portal för utdata. SKL håller i arbetet Maj Rom. Arbetsgrupp som tittar på hur det ser ut idag och vad ska vi kunna få ut i morgon. Mycket intressant arbete tycker Gerd.

Bokade möten för resten av året:
12-13 september
28-29 november

2014 bokar vi efter årsmötet med nya de ledamöterna

10. Ordförande avslutar mötet kl.16.15

Vid datorn Ordförande

Mårten Davidsson Ulla Olsson

Styrelseprotokoll fördt vid styrelsemöte den 8 februari 2013

Vårdförbundets lokal i Stockholm


Närvarande
Ulla Olsson
Emma Rabe
Margareta Rask
Mårten Davidsson
Anne Hallbäck
Gerd Silke
Maria Eklund Dannert

1 Mötets öppnande
Mötesordförande Ulla förklarar mötet öppnat

2 Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

4 Rapport från arbetsgrupper och referensgrupper

Margareta ingår i en grupp som skall ta fram ett dokument gällande mätning av kvalitetsstandard.
Maria deltar i arbetsgrupp BRA VÅRD
Mårten deltat i arbetsgrupp Äldre och Hälsa samt Ramverk för patientsäkerhet.
Tillsammans med Ulla deltar även Mårten i Arbetsgrupp Vård Värd Samverkan, där MAS riksförening är kontakt ”person” för PRO och dess frågor.
Ulla deltar på SKL i en arbetsgrupp om patientsäkerhet och arbetsmiljö som skall utmynna i ett dokument.
Gerd ingår i arbetsgrupp på SKL med en kvalitetsportal samt arbetet med ICF
Anne ingår i en arbetsgrupp på SOU gällande ny lag informationsöverföring HSL + SoL.

5 Brev och kontakter till och från styrelsen
Styrelsen har varit engagerad i lagförslag gällande skyddslag för demenssjuka som regeringen dragit tillbaka.

Brev har inkommit från Socialstyrelsen att grupp skall tillsättas för utredning av MAS och MAR uppdraget där styrelsen aktivt kommer att delta. Den engelska benämningen av vårt uppdrag kommer även att behandlas.


I samband med den förestående förändringen av SOFs; en MAS och MAR har Medicinskt ansvariga för rehabilitering inkommit med önskemål om att delta vilket välkomnas av styrelsen.

Styrelsen har gjort ett skriftligt påpekande på grund av problem i PASCAL. Man har återkommit med att man arbetar på problemet och att en person anställts i arbetet.

6 Rapporter från interna arbetsgrupper
Inga just nu.

7 Remisser
Inga aktuella

8 Ekonomi
Föreningen har god ekonomi

9 Medlemsregister
Inget att rapportera


10 Övriga frågor
Trycksårsmätning kan nu göras i Senior Alert med hjälp av en ppm modul

11 Lägesrapport kompetensutvecklingsdagarna
• Föreläsare
Ulla beställer presenter till föreläsare
• Utställare
15 utställare Maria ser om det finns plats för fler då önskemål framkommit.
Styrelsen koordinerar plats för utställarna på plats samt lägger ut information till dem.
Maria fixar utvärderingsenkät.
• Programmet
Programmet har justerats och Mårten lägger ut på hemsidan.
Maria kontaktar hotellet om mappar där föreningen kan lägga information och deltagarlista.
• Ekonomi
Ulla och Mårten gör fakturor
Gerd och Emma gör etiketter med adresser till kuverten
• Marknadsföring
Alla hjälps åt att marknadsföra kompetensdagarna
• Återstående uppdrag
Maria gör en avstämning med hotellet
Marnätverket ordnar klisteretiketter för namn samt karta och nålar.

12 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

 

 

12 september 2012

Vårdförbundets lokal i Stockholm


Närvarande
Ulla Olsson
Emma Rabe
Kerstin Karlsson
Margareta Rask
Mårten Davidsson
Anne Hallbäck
Gerd Silke
Maria Eklund Dannert

1 Mötets öppnande
Mötesordförande Margareta förklarar mötet öppnat

2 Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

4 Rapport från arbetsgrupper och referensgrupper
Anne ingår i en arbetsgrupp på SOU gällande ny lag informationsöverföring HSL + SoL.
Margareta ingår i en grupp avseende mätning av kvalitetsstandard
Gerd deltog i paneldebatten i Almedalen avseende läkemedel vårdgivare och kommunens ansvar.
Ulla har deltagit i debatt Dagens medicin

5 Rapport från deltagare i övriga möten och dylikt
Maria informerar om att diskussion förts om BRAVÅ skall finnas kvar då det inte händer så mycket, beslut blir att det skall vara kvar.

6 Brev och kontakter till och från styrelsen
Synpunkter har lämnats avseende beskrivning av MAS funktion i arbetsplatsannons.
Gerd åker på inbjudan av SFF gällande dialogduken.
Ulla har skickat ut förfrågan om deltagande i implementering av nationella riktlinjer men fått dålig respons.
Gerd är med och tar fram nationellt urval av begrepp och termer.
Mårten har varit i kontakt med Nikola nätverket, man bygger modul i Senior Alert.
Ulla har bjudits in av BRAVÅ att stå i montern vid Äldreomsorgsdagarna.

7 Diskussionsfråga: ”Hur många patienter kan en kommunal sjuksköterska ansvara för utan att riskera patientsäkerheten?”
Frågan har inkommit och är komplex utifrån avtalat uppdrag för verksamheten och sjuksköterskans kompetens.
Verksamhetens arbetsgivaransvar (arbetsmiljölagen) och sjuksköterskans ansvar att påtala när patientrisk föreligger på grund av låg bemanning.
Styrelsen kommer att ta upp frågan vid nästa möte
8 Kl. 13.00 Socialstyrelsen
Styrelsen hade sen tidigare ett avtalat möte med Gert Alby från Socialstyrelsen för diskussion avseende författningen som reglerar MAS uppdraget
Tyvärr missade Gert att komma till mötet men en jurist Katrin Westlund från Socialstyrelsen kom. Hon informerad om att den författning som styr vårt arbete är ålderdomlig och står på listan för författningar som skall revideras.
Styrelsen tog även upp titulaturen Medicinskt ansvarig sjuksköterska vilken skall ses över.

9 Remisser
- Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria
Remissvar från föreningen lämnas av Ulla.
- Bättre behörighetskontroll
- Riksföreningen väljer att inte svara på remissen då den inte är en specifik Mas fråga

10 Ekonomi
Handelsbanken kommer fortsättningsvis vara föreningens bank.

11 Övriga frågor
Till nästa möte bjuder Maria in generaldirektören för den nya tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

PRO konferensen Vård Värd Samverkan önskar deltagande från styrelsen. Ulla och Margareta deltat i Stockholm, Mårten och Kerstin i Nässjö.

- Äldreomsorgsdagarna 17 -18 okt. Vem deltar?
- Ulla meddelar att vi inte kommer att delta.

Ulla meddelar att vi är inbjudna till ordförandekonferens.

Till protokollet tillförs att styrelsen utser Mårten Davidsson till vice ordförande
Margareta Rask till kassör och Anne Hallbäck till sekreterare.

Styrelsemedlemmarnas uppdrag
Mårten
• Hjälpmedelsinstitutet referensgrupp
• Vårdförbundet Äldres hälsa
• PRO Äldrekonferensen
• Ordförande konferensen SFF
Anne
• Statens Offentliga utredning Ny lag HSL +SoL informationsöverföring
Margareta
• Kvalitetsstandard SIS
Maria
• BRAVÅ
Emma
• Apotek ApoDos

12 Mötet avslutas

Nästa möte 29/11 kl. 10 och den 30/11 kl. 8.30 – 15.00.

 

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskors årsmöte 2012-05-23 protokoll

Närvarande: 37 medlemmar

1. Mårten Davidsson förklarar mötet öppnat.

2. Årsmötet anser att årsmötet är behörigt utlyst.

3. Presidium
Till ordförande valdes Olle Vikmång, till sekreterare valdes Kerstin Carlsson.

4. Justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes
Marianne Strömberg, Tommy Hallen.

5. Till rösträknare valdes Ulla Olsson och Margareta Rask.

6. Den föreslagna dagordningen godkändes med justering på punkt 12 gällande årtal 2012 istället för 2011..

7- Inga motioner har inkommit.

8. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Mårten Davidsson.
Kassaredogörelsen föredrogs av Margareta Rask.
Revisionsberättelsen fanns utdelad.
Ovanstående berättelser godkändes.

9. Årsmötet beviljade enhälligt kassören och styrelsen ansvarsfrihet för gångna årets förvaltning.

10. Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr.

11. Årsmötet beviljade årsarvode på 8000 kr till ordförande samt 5000 kr
till kassören.

12. Verksamhetsplan fanns utdelad för genomläsning. Godkändes utan
kommentarer.
Styrelsen får uppdrag att utarbeta en budget.

13. Inga ansökningar inkomna på stipendiet. Kan sökas för 2012 före 31 dec.

14. Val av ordförande på 2 år Ulla Olsson. Beslutet är enhälligt.
Val av styrelseledamöter på 4 omval på Margareta Rask, Maria Ekelund
Damnert samt nyval Gerd Silk. Beslutet enhälligt.

15 Revisorer omval av Britt-Marie Svedenberg och Margareta Bladfors Eriksson.
Revisorsuppleant Kerstin Hellgren Tobiasson.

16 Valberedningen på 1 år Siw Hansson och Johanna Sopo.

17. Inga övriga frågor.

18. Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Olle Vikmång
Ordförande

Kerstin Carlsson
Sekreterare

 

Minnesanteckningar förda vid styrelsemöte

den 12 april 2012 Vårdförbundets lokal i Stockholm

Närvarande:

Mårten Davidsson
Kerstin Carlsson
Maria Eklund Dannert
Ulla Olsson
Emma Rabe
Anne Hallbäck
Margareta Rask

1. Mötets öppnade
Kerstin öppnar mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns

4. Rapporter från arbetsgrupper och referensgrupper
Ulla håller kontakt med Socialstyrelsen avseende uppdatering av författningen som reglerar MAS uppdrag.

Mårten deltar i arbetsgrupp äldres hälsa.

PRO drar upp riktlinjer för konferens en 24/8.

Apoteket önskar samverkan med masar gälland hantering Apo-dos. Kerstin skickar ut intresseanmälan och Mårten svara Apoteket.

Bravå har möte 24/4 Maria deltar

5. Rapporter från deltagande i övriga möten och dyl.
Mårten och Margareta var på Lust och Kunskap. Alla kommunala delar var borttagna ur programmet. Intressant föreläsare var Carol Tishelman omv. forskning.
Mårten varit på föreläsning om nutrition med Eja H. och lyssnade på dietist. Margareta var på en föreläsning pm värdegrund som höll en mycket låg nivå.

Deltagande önskas vid införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Anne kollar om det är intressant för styrelsen.

6. Brev och kontakter till och från styrelsen
Almedalen
Styrelsen har fått fråga från vårdförbundet om vi skall delta i Almedalen i år men vi avvaktar till 2013. Mårten svarar Vårdförbundet.

Förra ordföranden har lyft frågan om Lex Maria/Sara då de ofta går in i varandra. Styrelsen känner att den frågan bör lyftes av Socialstyrelsen själva.
Mårten och Margaret fick på Lust och Kunskapsdagarna en fråga av en hygiensjuksköterska hur masar hanterar hygienfrågan och de svarade att den hanteras olika.

7. Remisser
Förslag till föreskrifter för personer med demenssjukdom
Styrelsen tycker att förslaget är uddlöst och luddigt med för mycket allmänna råd. Maria gör ett förslag.
Remiss angående förslag till ändring i föreskrifter om läkemedelshantering
Man har i förslaget skrivit vårdgivare där det borde stå patientansvarig.
Kerstin svarar på remissen.

8. Delegering
Emma och Lisa har tittat på studie, Anderson. E. L & Nilsson. K (1998) som påvisar att 20 – 35 delegeringar är lämpligt per sjuksköterska.
Emma gör förslag på rekommendation.

9. Inför årsmötet
• Ekonomi, revision
Ekonomisk rapport godkänd
• Dagordning
Kerstin ansvarar för dagordningen
• Verksamhetsberättelse
Mårten har sammanställt
• Verksamhetsplan
Ulla upprättar
• Valberedning
Allt i sin ordning
• Ordförande på årsmötet
Olle Wikmång Norrköpings kommun
• Övrigt
Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, årsredovisning och dagordning kopieras om 30 st.
Info om utbildningar läggs ut av Mårten på hemsidan.
Ordinarie sekreterare skriver vid årsmötet

10. 20 års jubileum
Till mappen har:
Mårten har gjort sammanställning över ordförande
Emma har sammanställt händelser
Margareta och Ulla har sammanställt historik

11. Övriga frågor
Ansvar för lokalbokning vid styrelsemöten.
Emma blir ansvarig
Kerstin ser över problem med påminnelser av icke betalda avgifter

12. Nästa sammanträde
13 - 14/9 Ordförande Margareta
29 - 30/11 Ordförande Maria

Vid nästa sammanträda skall frågan avseende konsultsjuksköterskor tas upp.

 

Styrelsemöte den 30 januari 2012

Vårdförbundets lokal i Stockholm

Närvarande:

Ulla Olsson
Lisa Gullander
Emma Rabe
Kerstin Karlsson
Margareta Rask
Mårten Davidsson
Anne Hallbäck

1§ Mötets öppnande

Mötesordförande Emma Rabe förklarar mötet öppnat

2§ Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägg, Årsmötet

4§ Rapport från arbetsgrupper och referensgrupper

Rapporter från arbetsgrupper och referensgrupper där Mårten och Ulla träffat PRO i samband med Vård Värld Samverkan. PRO och SPF har ett möte den 29/3 där Riksföreningens styrelse kommer att delta för att vara med och utforma Vård Värld Samverkan och ta fram material.

Den 14/9 är det upp start där styrelsen kommer att medverka inför sin representation vid konferenser i landet.

Uppsala 2012-05-08 Maria
Örebro 2012-05-22 Mårten
Luleå 2012-09-05 Ulla
Östersund 2012-09-19 Margareta
Kristianstad 2012-10-03 Lisa
Nässjö 2012-10-17 Kerstin
Göteborg 2012-10-24 Emma
Stockolm 2012-11-14 Anne

2013 Ångermanland, Medelpad, Västerbotten

Emma har varit på ”Hur man får till geriatrisk och gerontologisk kompetens” där man speciellt lyfte den gerontologiska kompetensen. Förslag om 15 poäng för baspersonal.
I utbildningen skall ingå.
• Akut allmän geriatrik
• Palliativ vård
• Demenssjukdom
• rehabilitering
• Gerontologi
Förslag att lägga utbildningen som distans tillsammans med fysiska träffar och att ersättning för ex vikarie under utbildning från Äldresatsningen

Mårten har varit på hearing på Socialstyrelsen avseende sammanhållen vård och omsorg samt på Vårdförbundet, Vård och hälsa för äldre

5§ Brev, kontakter till och från styrelsen

Mårten har blivit kontaktad angående patientskadeförsäkring då man sett att det är få anmälningar. Frågan ligger inte på riksföreningen.

Kontakt från RAMBÖL Management Consulting som önskar att någon i styrelsen medverkar i fokusgrupp den 13/2 avseende uppdrag från Socialdepartementet att jämföra hälso- och sjukvårdssystem system i 11 OECD länder Anne deltar.

Ulla håller kontakt med Socialstyrelsen avseende förra ordförandens skrivelse om benämningen på Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Mårtens nätverk har skickat med honom frågan om antalet delegeringar per ssk. Styrelsen bestämmer att ta frågan och skriva en rekommendation, Lisa och Emma håller i det.

6§ Rapport från interna arbetsgrupper

Mårten arbetar vidare med MAS författningen

Medlemsfråga om delegering: Lisa och Emma tar fram förslag på rekommendation hur många delegeringar en sjuksköterska kan utfärda

7§ Remisser

HLR remissen som vi har fått från svenska läkarsällskapet ställer vi oss bakom

8§ Ekonomi

Bokföringen är lite försenad och det blir en straffavgift om 100:-
Föreningens fond innehar 46 240,47 :-
Sparkontot 160 628,84:-
Handkassan kommer inte längre att användas då betalning görs enklast med kort

9§ Medlemsregistret

Antal medlemmar uppgår till 254 stycken

10§ Lägesrapport kompetensutvecklingsdagarna

Föreläsare
• Det mesta är klart i dagsläget 12 stycken utställare

Utställare
• Mårten ser över utställningsytorna

Programmet
• Programmet skall justeras

Ekonomi
• Budgeten är i balans
• Marknadsföring
Styrelsen hjälps åt gällande marknadsföring Kerstin skickar till medlemmar samt kommuner
Återstående uppdrag:
• Gåva till föreläsare

Årsmöte

Förslag på ordförande vid årsmötet är i följande ordning:
1. Eva Granvik – Margareta kontrollerar om hon vill
2. Helena - Kerstin kontrollerar om hon vill
3. Norrköpings kommun Mårten kontrollerar

Kerstin gör förslag på dagordning
Mårten ser över present till föreläsare
Ulla och Mårten skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Eventuellt fixa något som gör att man känner igen styrelsen under kompetensdagarna
Mårten fixar bakgrundsmusik mellan föreläsare
Ansvarig för sin föreläsare presenterar ”sin” föreläsare

En reservplan behövs om någon föreläsare blir sjuk – Frågan tas den 12/4

11§ Övriga frågor

Mårten och Margareta representera Riksföreningen i Örebro på Lust och Kunskapsmässan den 22 och den 23/3. Material att ta med är inte klart.

Styrelsen väljer att ta in en nionde styrelseledamot

12§ Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte den 12/4, 10.00 – 16.00 där Ulla bjuder in valberedningen och Socialstyrelsen.
Kompetensdagarna den 13/4, 8,30 – 15.00

 

Plats: Vårdförbundets lokaler i Stockholm

Tid: 1 december kl.10.00 – 16.00

Närvarande:
Ulla Olsson
Maria Ekelund Dennert
Lisa Gullander
Emma Rabe
Kerstin Carlsson
Margareta Rapp
Mårten Davidsson

1§. Mötesordförande Lisa Gullander hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2§. Dagordningen godkändes. Tillägg med några övriga frågor.

3§. Föregående protokoll från 21 oktober godkändes.

4§. Rapporter från arbetsgrupper:
* Tvångsvård äldre – Anne ej närvarande
* Bemanning demensvården – Anne ej här
* Nationellt vårdprogram palliativ vård. Ulla berättar att de är så gott som klara, de har varit ute på remiss och presenterats i landet på regionala möten. Det som varit positivt är att man lyft fram omvårdnaden som viktig. Nationella konferenser planeras.
* Ordförandekonferenser.
Ulla meddelar att hon inte kan delta på Vårdförbundets ordförandekonferens den 7-8/12.
Mårten berättar kort om SSF:s ordförandekonferens som var den 26 oktober.
* SKL-expertgrupp omkring ojämlikheter inom vården. Ulla berättar att gruppen leds av Helena Brodin på SKL. Ulla berättar kort vad gruppen vad gruppen diskuterat olika typer av ojämlikheter både gällande regioner, äldres vård och omsorg, kön, funktionshinder, psykiatrin samt minoritetsgrupper. Intressant område som tangerar vår inriktning för våra dagar i Kolmården nästa år.
* Mårten informerar kort om Socialstyrelsens hearing kring sammanhållen vård och omsorg i primärvård. Kul att kunna lyfta den kommunala hälso- och sjukvården nationellt.
* Möte Hjälpmedelsinstitutet. Inget möte har ägt rum under hösten.
* Emma berättar kort om Socialstyrelsen arbete om att öka geriatrisk kompetens bl.a. inom äldreomsorgen.
* Ulla informerar om att SPF och PRO bjudit in till en fortsättning på samarbetet kring temat: vård värd samverkan. Nästa möte är den 16 december på PRO i Stockholm. Man planerar att under 2012 har regionala konferenser i hela Sverige.
Vi beslutar att även Mårten ska delta på mötet den 16:e december.

5§ Inera - vårdtjänster
Det pågår ett intensivt arbete uti kommunerna i Sverige att ansluta till HSA och utfärda SITHS kort. Någon påminner om att det finns informativa videosnuttar på Ineras hemsida.

6§ Brev och kontakter in till styrelsen
Mårten har fått en e-post från Länsförsäkringar omkring patientförsäkring. Enligt uppgift krävs att varje vårdgivare har en patientförsäkring.
Mårten informerar om kontakt med Dagens medicin gällande MAS och ansvar för flera kommuner.

7§ MAS-ansvar. Emma informerar om att man i Göteborg minskat antalet MASar när kommunens organisation förändrades. Diskussion om MAS-uppdraget med anledning av detta i styrelsen.

8§ Remisser. Kommunalisering av hemsjukvården. Två viktiga ställningsstagande:
Möjlighet att anställa läkare i kommunen föreslås inte. Man föreslår att hemsjukvård på primärkommunal nivå ska drivas av kommunen, tillika föreslår man att den specialiserade hemsjukvården ska drivas av kommunen så att den sammanhållen hemsjukvård finns i hela landet i kommunens regi med läkarstöd från landstingen. Beslut: Kerstin skriver ihop ett förslag till remissvar som skickas runt till alla styrelsemedlemmar.

9§ Brev och kontakter från styrelsen. Inga sådana kontakter är tagna.

10§ Rapporter från interna arbetsgrupper.
Ett arbete är gjort att revidera nuvarande MAS författning. Den finns idag att ge till Socialstyrelsen den dag då det blir aktuellt att MAS-författningen ska revideras.

Översättningen till MAS engelska har ännu inte besvarats av Socialstyrelsen. Tidigare ordförande Helena har skickat en e-post till Socialstyrelsen för att få svar på detta.
En diskussion förs i styrelsen både om nuvarande benämning på MAS i författningen och hur man ska översätta MAS på engelska. Ingen lätt fråga.
Beslut: Ulla får till uppdrag att kontakta Per-Anders Sunesson på SoS.

11§ Ekonomi. Margareta redogör kortfattat nuläget ekonomiskt. Berättar också om den fond som finns avsatt sedan tidigare i en annan bank än där vi idag har föreningens pengar.
Beslut: att låta fondens pengar ligga kvar. Ombeslut får tas 2014 då pengarna är ”låsta” till dess.

12§ Medlemsregistret. Kerstin informerar om nuläget när det gäller medlemsregistret i Robin. Hon har ändrat i mallen för utskicket för nästa års medlemsavgifter.
Beslut: Kerstin får till uppdrag att ta fram en aktuell medlemslista till nästa möte för att vi alla ska kunna se var alla våra medlemmar finns i Sverige.

13§ Övriga frågor. Fråga om brevet till Maria Larsson gällande de beslutsoförmögna inom demensvården.
Beslut: att skicka brevet till Maria Larsson då denna fråga fortfarande ställer till det i vardagen för dessa människor.

14§ nästa möte och ordförande.
Beslut: nästa möte är den 30 januari i Stockholm på vårdförbundet. Emma är ordförande.

15§ Ordförande Lisa avslutar mötet och tackar.

Mårten Davidsson Lisa Gullander
Sekreterare Ordförande

Styrelsemöte 111021

Närvarande:
Mårten Davidsson, Ulla Olsson, Emma Rabe, Lisa Gullander, Maria Eklund Dannert, Anne Hallbäck, Margareta Rask, Kerstin Karlsson
1. Mötet öppnas av Ulla Olsson.

2. Protokollförare, styrelsens sekreterare Anne Hallbäck.

3. Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll lades utan kommentarer till handlingarna. Fortsättningsvis skall synpunkter på protokoll lämnas efter att styrelsen fått tagit del av den. Därefter läggs protokollet ut på hemsidan.

5. Rapport från arbetsgrupper och referensgrupper
Anne har deltagit i referensgrupp vid Socialstyrelsens för framtagande av ny Sosfs; s avseende bemanning i särskilt boende för äldre, med fokus på personer med demenssjukdom.
Margareta informerar om Norrbottenprojektet som skall utmynna i ett program gällande fullgod utredning och behandling. Ulla meddelar att man håller på att sammanställa det sista gällande det Palliativa Nationella vårdprogrammet där primärvården tyvärr avstått att delta.
Mårten och Lisa informerar om att Patientsäkerhetskonferensen var mycket bra. Tyvärr fick många avstå att gå då platserna snabbt tog slut. Dock var fördjupningsdelen avseende kommunal hälso- och sjukvård inte lika tillfredställande.
Kontakter med styrelsen har varit att Ulla åker på riksföreningskonferens och har fått en personlig inbjudan av SKL att delta i en expertgrupp. SKL har fått ett uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt gällande ojämlikheter i äldrevården.
Ulla har också fått en inbjudan från BRAVÅ om mat, dryck och måltidsmiljö som vi väljer att tacka nej till då ingen i styrelsen har möjlighet att gå.
Mårten har blivit kontaktad av vårdfokus avseende riktade platser för demenssjuka. Han har också kontaktats om utlämnande av adresser till samtliga medlemmar för distribution av tidningen Ä där Helle Wijk är chefredaktör. Adresserna lämnades inte ut med hänsyn till deltagarna.
Mårten åker på SSF; s ordförandeträff och har anmält rekrytering på lång sikt som diskussionsämne. Han åker även till Socialstyrelsen gällande sammanhållen vårdinsats.
Styrelsen deltar inte vid seminariet, livsuppehållande behandling.
Ulla, Emma och Maria är anmälda till konferens gällande Patientsäkerhetsberättelse.
Till sist skall tilläggas att Mårten är föreningens representant hos Hjälpmedelsinstitutet.


6. I det interna arbetet ligger sedan tidigare ett uppdrag att se över Sosf; s 1997:14.
Vidare har en efterfrågan gällande översättning av Medicinskt ansvarig sjuksköterska efterfrågas.
Styrelsen diskuterar att bjuda in någon från Socialstyrelsen till ett styrelsemöte.

7. Gällande remisser har styrelsen svarat på läkemedelsförfattningen. Det svar vi gav ansågs vara för detaljstyrt något som bottnar i den erfarenhet vi har gällande den patientrisk som vi ser i verksamheterna. Styrelsen enas om att samtliga styrelsemedlemmar fortsättningsvis bevaka remisser.

8. Ekonomiskt har föreningen 27 636 i handkassa för löpande utgifter samt 180 000 på annat konto. Mårten lyfter frågan om att föreningen sedan tidigare skall ha en fond på 30 00 kronor. Margareta ser över frågan. Avseende utskick av bland annat fakturor finns kuvert med ”logga” i Vårdförbundets källare.

9. Mårten informerar att föreningen har adress för ny hemsida. Styrelsen diskutera att köpa tjänsten för uppbyggnad, Mårten ser över frågan.

10. Medlemsantalet är 254 stycken.

11. Nästa sammanträde är den 1-2/12 Lisa Gullander kommer att vara ordförande under de dagarna. Dokument till möten kan kopieras i Vårdförbundets lokaler.
Kompetensdagarna sker den 23 - 24/5 och inbjudan bör gå ut innan nyår.

Mötestider 2012.
30/1 kompetensdag,
12-13/4 dag 1 styrelsemöte, dag 2 kompetensarbete.

12. Under övriga frågor togs antalet deltagare i styrelsen upp då en medlem anmält sitt intresse. Antalet har varit mellan 7 och 9 stycken och i dagsläget 8 stycken. Styrelsen anser att det är okej med 8 stycken. Mårten ser till att intressenten får meddelandet att vi avvaktar tills vidare. Lisa önskar en arbetsgrupp gällande ssk i äldrevården då Patientnämnden har ett ökat antal anmälningar. Styrelsemedlemmar påtalar här att man också gör fler Lex Maria anmälningar gällande sjuksköterskor i äldrevården som inte gör bedömningar. Kompetenskrav måste lyftes gällande sjuksköterskor i äldrevården och hemsjukvården.

13. Mötet avslutas

____________________________ ____________________________
Ulla Olsson Anne Hallbäck

Styrelseprotokoll förda vid MAS-föreningens sammanträde 110829

Närvarande: Anne Hallbäck, Emma Rabe, Margareta Rask, Mårten Davidsson, Ulla Olsson, Lisa Gullander, Kerstin Carlsson, Maria Ekelund Dannert

1. Mårten Davidsson förklarar mötet öppnat.

2. Till sekreterare för dagen valdes Kerstin Carlsson.

3. Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll lades utan kommentarer till handlingarna.

5. En kort presentation av gamla och nya syrelseledamöter gjordes.

6. Konstituerande av styrelsen
Tf ordförande fram till årsmötet Mårten Davidsson
Sekreterare Anne Hallbäck
Kassör Margareta Rask

Inför nästa årsmöte ställer sig Ulla Olsson till förfogande som ordförande.

Genomgång av olika uppdrag i styrelsen:
Förfrågan från Vårdförbundet om ”Tvångsvård äldre” Anne Hallbäck tar
kontakt med vårdförbundet.
Genomgång av uppdrag utifrån verksamhetsberättelsen.

Resa, logi vid våra sammanträde betalas av föreningen likaså ev.
arbetsluncher. Middag 1-2 gånger/år betalas av föreningen.

7. Ekonomisk genomgång av avgående kassör.
En genomgång av kassörens uppgifter. Arvode som kassör för avgående januari-september och nyvald oktober- december. Arvode 5000 kr/år för kassör och 8000 kr/år för ordförande. Avgående ordförande arvode januari-juni. Resa med bil 18,50 kr/mil.

8. Till att teckna firma för föreningen valdes enhälligt Ulla Olsson 531012-
8946 Luleå och Margareta Rask 531023-8901 Jokkmokk.
Paragrafen beslutades vara omedelbart justerad.

9. Kompetensutvecklingsdagar
Förslag på plats: Vildmarkshotellet Kolmården tid: 23-24/5 tema förslag.
mångfald, funktionshinder, närstående, kommunpsykatri, patientfokus
kundval, privata entreprenörer, invandrare.
Mårten presenterar ett offertförslag från vildmarkshotellet, vi beslutade att
han preliminärbokar hotellet. Maria blir huvudansvarig för utställarna.
Vi har fått frågan om SKL får vara medarrangör till våra dagar vi svarar
Nej, Mårten meddelar SKL vårt svar.
Förslag på talare: apotekare från norrköping, Lars Stjernqvist, Nyamko
Sabuni, Susanne Wallin-Pettersson, Karin Berg. Emma kontaktar Nyamko
Sabuni och Ulla kontaktar Karin Berg.
MAR-nätverket har visat intresse av att vi samordnar
kompetensutvecklingsdagarna. 21/10 kl 13-16 och 2/12 heldag för
planering med MAR.
Alla funderar vidare till nästa gång på idéer till dagarna.

10. Höstens möte 21/10 kl. 10.00-16.00 och 1/12 10.00- 2/12 15.00.
Ulla bokar hotell.


Mårten Davidsson Kerstin Carlsson

Årsmötet i Luleå 2011

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskors årsmöte 2011-05-18 protokoll

1. Årsmötet förklaras öppnat av ordföranden i Riksföreningen Helena Gustafsson.

2. Årsmötets behörighet anses utlyst
.
3. Val av mötets presidium mötesordförande Guy Lööv, sekreterare Margareta Strand.

4. Val av två personer att jämte mötets ordförande att justera mötets protokoll. Justerare Monica Jönsson och Kerstin Björke väljs.

5. Val av rösträknare, Violet Strand och Eva Wahtramäe väljs.

6. Föredragningslistan godkänns

7. Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen

8. Verksamhets- och revisionsberättelse
Föredragning av verksamhetsberättelse (Helena) och revisionsberättelse (Annika)

Godkänns

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen ges ansvarsfrihet

10. Medlemsavgiftens storlek

Godkänns
att medlemsavgiften, liksom tidigare, ska vara 300 kr för aktiv medlem, 150 kr för passiv medlem

11. Styrelsens arvode, ordförande och kassör

Godkänns
att styrelsens arvoden ska vara oförändrade (ordförande 8000 kr/år, kassör 5000 kr/år)

12. Styrelsen förslag till verksamhet och budget 2011
Föredragning av verksamhetsplan (Helena) och budgetplan (Annika)

Godkänns

13. Stipendiet
Ingen ansökan har inkommit till styrelsen

14. Val av styrelseledamöter, samt val av ordförande
Valberedningen presenterar sitt förslag
Ordföranden Helena Gustafsson omvaldes på två år.
Ledamot Kerstin Carlsson omvaldes på fyra år.
Ny ledamot Lisa Gullander valdes på fyra år.
Ny Ledamot Emma Rabe valdes på fyra år.
Ny Ledamot fyllnads val Anne Hallbäck valdes på tre år
Ny Ledamot fyllnadsval Maria Eklund Damnert valdes på ett år
Ny Ledamot fyllnadsval Margareta Rask valdes på ett år

Godkänns

15. Val av två revisorer, samt två revisorssuppleanter
Valberedningen presenterar sitt förslag
Sittande revisorer Bitt-Marie Svedenberg och Margareta Bladfors Eriksson omvaldes.
Valda till revisorsuppleanter Annika Lindgren och Kerstin Hellgren-Tobiasson

Godkänns

16. Val av valberedning inför nästa årsmöte
Nuvarande valberedning omvaldes Johanna Sopo och Siw Hansson

17. Inga övriga frågor

18 . Sammanträdet avslutas

Ordförande Mötes Justerare Mötes Justerare

Guy Lööv Monica Jönsson Kerstin Björk

Styrelsemöte 31/3-1/4 2011

Närvarande:
Erland Bridell, Annika Lindgren, Kerstin Hellgren Tobiasson, Margareta Strand
Mårten Davidsson och Ulla Olsson

Plats: Vårdförbundet Adolf Fredriks Kyrkogata 11
Tid kl:10:00 –15:30


1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av mötesordförande Mårten Davidsson

2 Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkänns.

3 Val av justerare eller justeringsmetod
Beslut: Protokollet sänds ut till styrelsen efter varje möte. Sekreteraren justerar efter synpunkter från ledamöterna. Protokollet läggs ut på hemsidan. Justering på pappersprotokoll sker av mötesordföranden på nästkommande sammanträde.
3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2011-02-25.
Beslut: Protokollet godkännes och läggs till handlingarna.

4 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper:

Palliativ vård: Termer och begrepp
Ulla är med i arbetet kring termer och begrepp som ingår i det uppdrag som Socialstyrelsen fått av regeringen, att ta fram ett kunskaps stöd gällande palliativ vård.
Alla termer kring palliativ vård har genomlysts och diskuterats. Resultatet är nu ute på remiss.
Och arbetet ska sedan vara färdigt under hösten.
Palliativ vård: Verksamhetsanalys
I denna grupp sitter Ulla med som representant för styrelsen och Margareta sitter med som representant för Malmö stad.
Arbetet har fokuserat att se vilka områden som behöver förtydligas så att den palliativa vården blir så optimal som möjligt oberoende av var man som patient befinner sig. Återsamlingsmöte 2011-09-06

SKL
Konferens gällande patientsäkerhet. Många MASar deltog bl.a. Helena och Mårten.
Inleddes med en teaterföreställning av Stockholms improvisations teater.
Jurist presenterade Patientsäkerhetslagen. Det framkom att Patientsäkerhetsberättelse ska skrivas för 2010
Eva Estling presenterade prioriterade områden.
Annica Öhrn : Patientsäkerhet i vård och omsorg. Handbok finns att beställa eller ladda ner.
Eva Lena Ahlberg presenterade NITHA
Eva Nilsson-Bågenholm projektanställd på Socialstyrelsen: Äldreuppdraget. Vill ha kontakter i landet.
Kommunöverläkare: en fråga inte så mycket diskussion.
Till och från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbetar med ett projekt som öppet ska jämföra och utvärdera kvalitet och effektivitet i svensk diabetesvård. Man vill ha synpunkter och förslag på frågor som bör belysas i projektet. Mårten har skickat ut materialet till styrelsen via mail. Synpunkter lämnas till Caroline Lööf.
De kommentarer som framkom i diskussionen var att kommunerna inte har några egna diabetesdirektiv utan följer landstingets.

Vårdförbundet
Vårdförbundet: Helena har varit inbjuden till en träff där distriktsköterskeföreningen och föreningen sjuksköterskor för äldre deltog. Diskussionen fokuserade på varför distriktsköterskor inte vill arbeta i kommunala verksamheter. Helena lyfte patientperspektivet att kommunala patienter behöver kompetenta sjuksköterskor. Kommunöverläkare diskuterades också på detta möte.

SSF
Lust och kunskap: 2012 i mars i Örebro. Ingen arbetsgrupp är tillsatt. Förslag via mail är möjligt.

Möten och konferenser
Helena har föreläst på konferens som handlade om Kvalitet i äldreomsorgen, kvalitet och demens. Anders Printz från Socialstyrelsen deltog och i samband med konferensen hade man en gemensam frågestund med deltagarna på konferensen.
På mötet presenterade Äldrecentrum Sven-Erik Wohnel förslag på bemanning 1,0 i äldreomsorgen. Diskussion kring detta hade lyfts där det framfördes att allt handlar inte alltid bara om bemanning
I Gnesta kommer ett möte med socialchefer och Socialstyrelsen, att hållas fokusområde är tvångsvård
MAR-nätverket
I samband med planering av Kompetensdagarna ställde Kerstin Hellgren-Tobiasson frågan till MAR Yvonne Holmström som står som medarrangör vid dessa dagar, hur tankarna går i MAR nätverket gällande samarbetet med MAS föreningen.
Engagemanget är inte så starkt men MARarna får fortsätta denna diskussion på deras årsmöte.

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Mårten deltog 24/3. Det var få deltagare och ett nytt möte planeras i höst då man tar ställning till om nätverket ska fortsätta att arbeta. Ett projekt pågår som kallas Fritt val. Innebär att kund själv väljer vilka hjälpmedel man har behov av och får sedan instruktion hur hjälpmedlet fungerar och ska användas.

Handbokskommittén

BraVå
Årsmöte 2011-04-12 Ulla är styrelsen representant men kan i år inte närvara. Helena skulle ha närvarit men har också fått förhinder.


Nationellt Palliativt vårdprogram
Ulla sitter med som representant. Arbetet fortskrider och ett vårdprogram börjar ta form. Ett sista möte med hela gruppen är planerat till 2011-06-13

Andra riksföreningar och nätverk

Almedalsgruppen
Helena deltar i möte med socialutskottet.

5 Rapport från interna arbetsgrupper:
Allmänna råden (SOSFS 1997:10) om MAS
Erland har en skrivning klar som kommer att presenteras på Årsmötet i Luleå 2011-05-18

6 Remisser

7 Administration och ekonomi, kassör, medlemsregistret, hemsidan m.m
Hemsidan
Beslut: Mårten fortsätter arbetet med hemsidan och har mandat att inom ramen för tidigare beslutade 10.000 SEK göra förbättringar av hemsidan.
Ekonomi
Annika lämnar ekonomisk rapport.
Medelmsregistret
Idag 240 medlemmar registrerade.

8 Årsmötet. Valberedning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetplan
Årsmötet sker 2011-05-18 i samband med kompetensdagarna i Luleå.
Valberedningen arbetar med att få fram kandidater till styrelsen. Fyra nya styrelseledamöter ska väljas in.
Erland avgår – fyllnadsval 1 år
Helena omval ordförande
Mårten 3 år
Kerstin C omval
Kerstin H-T avgår fyllnadsval 1 år
Margareta avgår
Ulla 3 år
Annika omval
Ersättare för Ulla J fyllnadsval 1 år

Guy Lööv kommer att vara mötesordförande på årsmötet.
Annonsering av årsmötet sker på hemsidan.
Helena skriver en verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan är också formulerad av styrelsen
Annika presenterar budgetplan

9 Styrelsemöten 2011
2011-08-29 10:00-16:00
2011-12-01 kl. 10:00-17:00 2011-12-02 08:30- 15:00

10 Val av nästa mötesordförande.

11 Mötet avslutas
Mötesordföranden avslutar mötet kl 15:30

Ulla Olsson
Mötessekreterare

 

Mårten Davidsson
Mötesordförande och justerare

 

Styrelsemöte 2 december 2010

Närvarande
Kerstin Hellgren Tobiasson Ulla Olsson Margareta Strand
Helena Gustafsson Kerstin Carlsson Ulla Johansson

Plats: Vårdförbundet Adolf Fredriks Kyrkogata 11
Tid kl: 10:00

1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av mötesordförande
2 Närvarande
Helena Gustafsson,Kerstin Hellbgren-Tobiasson, Ulla Johansson, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson

3 Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes.

4 Val av justerareoch /justeringsmetod
Beslut:

5 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2 sept 2010 gås igenom
Beslut: Lades utan kommentarer till handlingarna.

6 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper:

Socialstyrelsen
Öppna jämförelser
Ulla O rapporterar att diskussioner varit om vad som kan jämföras. Finns information på hemsidan.
Beslut: att ta emot rapporten

Nationellt fackspråk / Termer och begrepp / Snomed CT
Inget nytt

Tvång/demens
Helena rapporterar att hon varit på samverkan, socialstyrelsen är mycket intresserade av föreningens åsikter. Vid frågor är det bra att ringa direkt till Linda eller Helena som besökt oss under mötet.
Beslut: att ta emot rapporten
Händelsedatabas
Inget nytt

Palliativ vård
Projektgrupp där Ulla O och Margareta ingår.

SKL
Inget nytt
Patientsäkerhet

NITHA
Är mycket på gång med detta arbete.

MAS-nätverk
Inget nytt.

Vårdförbundet
Ordförandekonferens
Ingen av oss kunde åka på den.

Medlemsregister
I nuläget 251 medlemmar varav 51 ej har betalt medlemsavgiften,

Svensk sjuksköterskeförening
Inget nytt

MAR-nätverket

Hjälpmedelsinstitutet

Handboken
MAS Britta Rogenfeldt slutar i handbokskomittéen hon utser själv sin efterträdare.
Beslut: Kerstin C kollar upp lite vem som står baskom handboken för att se vem vi ska kontakta för att påtala vår närvaro.

BraVå
Ny föreskrift om tandvården, propagerar för att MAS:ar skall sprida hur viktig munvården är.
Bravå har kvalitetsutmärkelse som kan sökas före 1/2.

Nationell palliativa riktlinjer
Viktigt att detta arbete samannförs med socialstyrelsens projektgrupp.

Andra riksföreningar/nätverk
Distriktssköterskeföreningen
Har bytt ordförande.

”Almedalgruppen”
En väldigt inspirerande grupp som utökas med flera yrkesföreningar.
Målet är en god äldrevård.
Tagit fram gemensamt policydokument, uppvakta departementet om hearing i riksdagen under våren, förbereder medverkan vid nästa Almedalsvecka. Ett mycket bra nätverk där man får uppfattning om andra yrkesföreningars åsikter i olika frågor.
Beslut: Annika får förnyat förtroende att kolla upp om det finns motsvarade samarbete på funktionshindersidan.

Sjuksköterskor inom äldrevård
Vi har fått frågan om vi vill ha en gemensam tidning.
Helena har fått frågan om att vara föreläsare på föreningens utbildning, hur gör vi medarvode? Förslag att fråga om styrelsen kan få någon gratisplats på utbildningen.
Beslut: att bordlägga frågan om tidning

7 Brev/kontakter, till och från styrelsen
Förfrågan om medverkan i ny grupp på socialstyrelsen.
Mycket förfrågningar från media om tvångs-skyddsåtgärder.
Läkarförbundet om kommunöverläkare.
Headhunting av MAS till chefstjänst på socialstyrelsen.

8 Rapport från interna arbetsgrupper:
MASens uppdrag
Erland har mailat ut senaste förslaget. Nu ska det läggs på remiss på hemsidan.

Översyn av stadgarna
Beslut: Att ha ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte.

9 Remisser
Inga remisser har inkommit

10 Administration och Ekonomi
Annika redogör för kassan. Viktigt att vi tänker till så vi har pengar i kassan när kompetensutvecklingsdagarna skall betalas.
Beslut: att ta emot rapporten

11 ”Heta frågor”
MAS roll tvång/demens, komunöverläkare
Läkarförbundet har ett förslag om kommunöverläkare som har övergripande ansvar för läkarmedverkan och läkemedel för äldre. Regeringen har utsett Eva Samuelsson att utreda bl.a om möjlighet för kommunerna att anställa läkare. Ska vi kommunalisera hela primärvården? Diskussion skall föras med Vårdförbundet i frågan. Frågan som skall stå i fokus är Vad blir bäst för patientsäkerheten?

Besök av och Linda Almqvist och Helene Axestam från socialstyrelsen vi talade om skydds- begränsningsåtgärder. Socialstyrelsen vill ha en levande dialog med oss om frågan.

12 MAS/MAR-konferens avstämning inför 3/12

13 Nästa möte och val av nästa mötesordförande.

Beslut: Till ordförande till nästa sammanträde den 25 februari kl.10:00-17:00 väljs Helena.
Därefter styrelsemöte 31 mars 2011.
Styrelsen träffar företrädare för MAR-nätverket för arbete med kompetensutvecklingsdagarna 1 april.

14 Övriga frågor
Förslag att ta upp frågan om föreningens syfte och arbetssätt på årsmötet. Lyfta frågan om ordförandes mandat att föra föreningens talan gentemot media o.dyl.
Beslut:Till nästa styrelsemöte funderar vi på frågan så vi kan formulera ett förslag till årsmötet.
De styrelsemedlemmar som inte ställer sig till förfogande för nästa mandatperiod skall själva meddela valberedningen snarast.

15 Mötet avslutas
Helena avslutar mötet.

Årsmöte 2010-03-11

1. Årsmötet öppnas
Helena Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna kl 16:45

2. Årsmötets behöriga utlysande
Belut: Årsmötet är behörigen utlyst

3. Val av mötets presidium (mötesordförande, sekreterare)
Beslut: Marianne Lidbrink väljs till mötesordförande
Erland Bridell väljs till mötessekreterare

4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötets
protokoll
Beslut: Johanna Sopo och Ingrid Alm Persson väljs till justerare.

5. Val av rösträknare
Beslut: Johanna Sopo och Ingrid Alm Persson väljs till rösträknare

6. Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkännes med justering av de två sista punkterna. Ändring
av att övriga frågor blir punkt 18 och Mötets avslutande punkt 19.

7. Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

8. Verksamhets- och revisionsberättelse
Helena Gustafsson, ordförande, f edrar verksamhetsberättelsen
Kassör Annika Lindgren föredrar ekonomisk rapport och läser upp revisionsberättelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen, ekonomiskt rapport samt revisionsberättelse
godlcänns och läggs till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

11. Medlemsavgiftens storlek
Beslut: Medlemsavgiften fastställs, liksom tidigare, till
300 kr rör aktiv medlem och 150 kr för passiv medlem

12. Styrelsens arvode, ordförande och kassör
Beslut: Styrelsens arvoden ska vara oförändrade
(ordförande 8000 kr/år, kassör 5000 kr/år)

7 Riksföreningen för
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska MAS

13. Styrelsen förslag till verksamhet och budget 2010
Helena Gustavssson föredrar verksamhetspian och Annika föredrar budgetpian.
Information om pågående arbete i styrelsen angående genomgång av Socialstyrelsens
allmänna råd om MAS (Helena, Erland, Mårten). Erland Bridell och Helena Gustavsson
föredrar förslag till “fimktionsbeskrivning” för MAS/MAR
Beslut Verksamhetsplan och budget för 2010 godkännes
- Styrelsens förslag till flinktionsbeskrivning/förslag till föreskrifter sänds efter
viss omarbetning på remiss till medlemmar via hemsidan och till SSF,
Vårdförbundet, FSA och LSR.

14. Stipendiet
Ingen ansökan har inkommit till styrelsen.

15. Val av styrelseledamöter
Beslut: Mårten Davidsson och Kerstin Hellegren Tobiasson omval 4 år.

16. Val av två revisorer, samt två revisorssuppleanter
Beslut: - Margareta Bladfors Eriksson och Britt-Marie Svedenberg
- Styrelsen rar i uppdrag att under året i samarbete med valberedningen utse
revisorssuppleanter

17. Val av valberedning inför nästa årsmöte
Beslut: Johanna Sopo, Huddinge och Siw Hansson, Eskilstuna utses till ny valberedning

18. Övriga frågor
Ingen övrig fråga har inkommit.

19. Sammanträdet avslutas
Ingrid Mm Persson som avgick ur styrelsen vid förra årsmötet avtackas och Helena
Gustafsson tackar mötesordföranden.


Vid protokollet
Erland Bridell
mötessekreterare


Marianne Lidbrink Johanna Sopo Ingrid Alm Persson
Mötesordförande Justerare Justerare

Styrelsemöte fredagen den 4 december 2009

Närvarande:
Helena Gustafsson Ulla Olsson
Erland Bridell Annika Lindgren
Kerstin Hellgren Tobiasson Margareta Strand
Mårten Davidsson t.o.m. p 11

Plats: Vårdförbundet Adolf Fredriks Kyrkogata 11
Tid kl:10:00

1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av mötesordförande Helena Gustafsson

2 Godkännande av dagordning
Beslut: dagordningen godkänns med tillägg.

3 Val av justerare eller justeringsmetod
Beslut: Protokollet sänds ut till styrelsen efter varje möte. Sekreteraren justerar efter synpunkter från ledamöterna. Protokollet läggs ut på hemsidan. Justering på pappersprotokoll sker av mötesordföranden på nästkommande sammanträde.
3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 18-19 september.
Beslut: Protokollet godkännes och läggs till handlingarna.

4 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper:
Socialstyrelsen
Äldreenheten/öppna jämförelser
Socialstyrelsen har sänt ut en enkät till alla MASar för att utröna om de kan lämna uppgifter ang SoS kvalitetsindikatorer för vård och omsorg om äldre. Vi har nu fått sammanställningen och kan konstatera att få MASar uppger att de kan lämna önskvärda uppgifter till Socialstyrelsen under 2009 och 2010.

Termer och begrepp / Snomed CT
Erland hade som står i föregående protokoll inte möjlighet att delta i termkonferensen i Uddevalla, men ska försöka delta i konferensen i februari 2010.

Delegeringsförfattningen
Erland rapporterar. Inget nytt sedan förra styrelsemötet 18-19 sept.

Händelsedatabas/KLARA
Mårten rapporterar. Projektet heter nu ”KLARA” och målet är att det ska finnas en händelsedatabas klart 2011/12. Upphandling av programvaruföretag pågår i olika omgångar. Olika företaga gör olika delar. Det kommer krävas någon form av inloggning och nedladdning till den egna datorn för att det ska kunna fungera. Vi förutsätter att all hantering av Lex Maria anmälningar – även från privata vårdgivare ska ske via den webbaserade händelsedatabasen. Nästa möte är den 13 april.
Beslut: Mårten tar upp frågan om privata vårdgivare vid nästa sammanträde.

Nationella riktlinjer demens
Helena rapporterar från prioriteringskonferens i Malmö. Remissrunda pågår nu. Prioriteringsgrupperna kommer att kallas samman sedan remissvaren kommit in.

SKL
Patientsäkerhet
Helena rapporterar att hon har haft kontakt med Eva Estling ang. patientsäkerhetskonferensen 2-3 februari 2010 (där Helena ska vara moderator) och angående behörighetsutredningen.

NITHA, (Nationellt IT-stöd för Händelseanalys)
Mårten rapporterar. Nu har gruppen återupptagit arbetet. Upphandling pågår och man är nu i slutskedet. Om någon vecka blir det tilldelningsbeslut. Det ska finns möjligheter till direktinkoppling till Socialstyrelsens händelsedatabas KLARA för anmälan enligt Lex Maria. Detta är dock ännu inte löst. I detta system ska det inte finnas personuppgifter så det blir då ett komplement till själva utredningen. En viktig del gäller vem som ska finansiera och äga respektive ansvara för driften av det färdiga programmet.
I januari kommer NITHA-styrgruppen och projektledaren att träffa Socialstyrelsens KLARA-grupp.

MAS-nätverk
Erland rapporterar att det inte varit något möte sedan förra styrelsemötet i september. Han har haft kontakt med Eva Estling, SKL. Hon kommer tillsammans med Maj Rom att ha ansvaret för nätverket tills vidare.

Vårdförbundet
Ordförandekonferensen
Det kommer att bli en ordförandekonferens i mitten av december
Beslut: Mårten deltar

Yrkesroll MAS
Helena rapporterar om kontakt med Vårdförbundet och SSF ang. den engelska översättningen av MAS-titeln.

Äldreassistenten
Vårdförbundet, SSF, Distriktssköterskeförening och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldreomsorg och MAS-riksföreingen har uppvaktat tjänstemän på socialdepartementet 16 april för att överlämna våra synpunkter. Sedan dess har det varit ”helt tyst” i frågan.

Medelmsregistret
Helena rapporterar att Kerstin C sänt ut inbetalningskort med en text på baksidan om att riksföreningen har årsmöte under Lust och kunskap

Svensk Sjuksköterskeförening

Ordföranderådet
Helena rapporterar från ordföranderådet. SSF kommer framledes inte driva frågan om ett stort antal smala specialistutbildningar, utan färre och bredare kompetenser. Ania Willman, SSF:s ordförande anser sig ha stöd i forskning om att detta är en riktig hållning.

Lust och kunskap SSF:s 100 årsjubileum
Beslut: att Erland och Ulla J. anmäler sig själva till Lust och kunskap och att styrelsen även tar den extra kostnad det innebär att anmäla sig sent. (2000 SEK för båda)

Möten och konferenser
Riksföreningen har fått en inbjudan från SSF om att medverka i en konferens om äldre och läkemedel. Diskussion pågår. Viktigt att strukturella frågor lyfts om vi ska delta. Vi ser att utbildning kring äldre och läkemedel inte är tillräcklig hos sjuksköterskor. Det är dels en läkarfråga och handlar om hur läkartiden används och antalet olika specialistläkare och samordning av dessas ordinationer för den enskilde, dels finns andra aktörer som t.ex. APO-dos- systemets ev. bidrag, möjligheten att delegera läkemedelshantering m.m.

Utbildning för ordförande och kassörer
Utbildningen anordnas av SSF och Vårdförbundet och var mycket bra. Helena och Annika deltog i kursen. Innehållet i kursen gav upphov till många tankar om våra stadgar och hur vi arbetar i föreningen.

MAR-nätverket
Helena har haft informella kontakter med företrädare för MAR-nätverket
Beslut: Helena tar kontakt och efterhör när deras nästa sammanträde är och ber att få komma dit för att diskutera det fortsatta samarbetet.

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Mårten rapporterar från den kommunala referensgruppen. HI: s projekt redovisas på HI:s hemsida: Hjälpmedelssituationen ser olika ut i olika delar av Sverige. I vissa län finns gemensamma hjälpmedelsnämnder med överenskomna riktlinjer för hela länet. På andra orter är det en ”djungel” där enskilda personer kan få hjälpmedel förskrivna fån olika organisationer.

Handbokskommittén
Kerstin C är anmäld som riksföreningens representant, men har inte hört något eller blivit kallad till något möte.
Riksföreningen har fått brev från MAS Brita Rågfält med förfrågan om föreningen vill läsa igenom ett förslag ang. ett kapitel om Vårdsamverkan.

Beslut: Helena tar kontakt med Inger Rising i Handbokskommittén
Styrelsens ledamöter mailar synpunkter innan jul till Helena som sammanställer ett svar och sänder till Brita Rågfält.

BraVå
Helena rapporterar att hon inte hade möjlighet att delta i senaste sammanträdet. Ingen annan i styrelsen hade möjlighet att delta heller.
Beslut: Ulla Olsson tar över ansvaret för att representera både SSF och Riksföreningen i BraVå. Helena kontaktar BraVÅ och anmäler Ulla O. och efterhör om BraVå kan stå för resekostnaderna.

Nationellt Palliativt vårdprogram
Ulla Olsson rapporterar från träff i oktober. Onkologiskt centrum och Palliativt centrum Stiftelsen Stockholms sjukhem har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram ett allmänt palliativt vårdprogram som gäller alla som behöver palliativ vård. Vårdprogrammet ska rikta sig både gentemot landsting och kommuner.

Andra riksföreningar och nätverk
Distriktssköterskeföreningen
I samband med SSF:s ordföranderåd träffade Helena Distrikssköterskeföreningens vice ordförande i pausen. De vill ha samarbete med oss för att ta fram hygienrutiner och arbetskläder i hemsjukvården. Kontakt knöts samtidigt med riksföreningen för hygienssjuksköterskor, som har ett särskilt nätverk för hygienssjukskötersker med primärvård/kommuninriktning.. Helena har meddelat att vi tycker frågan är viktig och att vi gärna deltar i arbetet på något sätt, men att vi i nuläget inte har personella resurser att delta i det konkreta arbetet.

Deltagandet i Almedalsveckan
Helena rapporterar att deltagandet i Almedalsveckan har inneburit positiva kontakter med PRO. Pensionärernas riksorganisation.

5 Brev/kontakter, till och från styrelsen
Socialchefen i Vännäs har hört av sig för att utröna erfarenheter av att dela MAS mellan olika kommuner. Helena som själv har varit MAS i två kommuner lämnade för och nackdelar och berättade att hon nu övergår till att arbeta endast i en kommun.

En medlem har hört av sig ang. att Socialstyrelsen i Göteborg har sagt att de fortsättningsvis inte har möjlighet att ha rådgivande verksamhet till MASar. Helena har sökt Per Anders Sunesson som kommer vara chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Han har via mejl meddelat att han kommer att höra av sig per telefon.

En medlem har hört av sig ang. personalneddragningar på demensboende. Helena rådde henne att göra en noggrann riskanalys och gärna ta med fallbeskrivningar och samla i en konsekvensanalys.

En styrelseledamot i SSF, Eva Törnvall, har hört av sig angående översättning av MAS till engelska. Helena redovisade pågående diskussioner.

6 Rapport från interna arbetsgrupper
Allmänna råden (SOSFS 1997:10) om MAS
Helena, Mårten och Erland fortsätter arbetet.

7 Remisser
Nat. Riktlinjer demens (Socialstyrelsen)
Vi har inte hunnit sammanställa ett svar innan remisstiden gått ut.
Beslut: Riksföreningen svarar inte på remissen.

Skyddsåtgärder (Vårdförbundet/Socialstyrelsen)
Remiss till riksföreningen från Vårdförbundet. Vårdförbundet har fått förslag att ta bort två författningar på remiss från Socialstyrelsen. Man har för avsikt att ta bort ”Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad” med ”Ändringsföreskrift SOSFS 1997:16 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Ändring i SOSFS 1992:17 om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad” samt ”Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård”. Anledningen är att Socialstyrelsen menar att de inte är helt förenliga med nuvarande lagstiftning.
Förslag till svar har cirkulerat mellan styrelseledamöterna och Helena har sammanställt ett svar till Vårdförbundet och SSF. Diskussionerna har lett till att Riksföreningen skrivit brev i denna fråga till äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.
Beslut: Styrelsen godkänner vidtagen åtgärd.

Nationella kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.
Remissvaret ska vara Socialstyrelsen till handa 29 januari 2010.
Beslut: Alla i styrelsen mailar synpunkter till Margareta som ansvarar för att sammanställa svaret.

8 Administration och ekonomi, kassör, medlemsregistret, hemsidan m.m
Kursen för ordföranden och Kassörer som Helena och Annika var på (se SSF ovan) har föranlett en diskussion i styrelsen om våra stadgar och administrativa rutiner.

Beslut: Kerstin C, Margareta och Annika ser över riksföreningens stadgar inför årsmötet
Helena och Annika ser över administrativa rutiner och lämnar förslag till styrelsen.

Hemsidan
Beslut: Mårten fortsätter arbetet med hemsidan och har mandat att inom ramen för tidigare beslutade 10.000 SEK göra förbättringar av hemsidan.

Ekonomi
Annika lämnar ekonomisk rapport.

Medlemsregistret
Inget att rapportera nu.

9 Årsmötet, val – valberedning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetplan
Lokal för årsmötet på Lust och kunskap är klar.
Beslut: Helena Mårten kommunicerar med valberedningen om val vid årsmötet.
Helena sänder ut förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Annika sänder ut förslag till budget
Annonsering av årsmötet sker på hemsidan, medlemsutskick och genom annons i Vårdfacket.
Helena tillfrågar Marianne Lidbrink om hon vill vara mötesordförande på årsmötet

10 Samarbetsavtal Svensk sjuksköterskeförening
Föreligger förslag till samarbetsavtal med SSF. Styrelsen diskuterar innehållet i avtalsförslaget. Avtalet kan sägas upp med tre månaders varseltid.
Beslut: Riksföreningen tecknar överenskommelse mellan Riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening.
Helena tar upp med SSF att vi i framtiden eventuellt kan ha MAR:ar som medlemmar och inleder en diskussion hur det kan påverka samarbetet i framtiden.
Reservation: Annika Lindgren reserverar sig mot beslutet att skriva på överenskommelsen.

Övriga frågor
a. Conductive konferens om MAS/MAR framtida roll
Helena och Erland rapporterar från Conductives konferens om MAS MAR i framtidenHelena talade om våra framförda synpunkter till Socialminister Göran Hägglund angående MAS/MAR situation och behov av myndighetsåtgärder. Erland talade om utvecklingsprojekt kring delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter mellan dsk och hemtjänst och om arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem enligt SOSFS 2005:12 och 2006:11. Helena och Erland talade tillsammans om Riksföreningens arbete med att gå igenom och lämna förslag till revidering av de allmänna råden om MAS (SOSFS 1997:10).

b. Nästa års möten
Beslut: Vi avsätter tid under Lust och Kunskap för styrelsemöte den
11 mars kl 12:10 – 13:45 inklusive lunch.
Helena kollar om vi kan boka bord för styrelsemötet

24 maj kl 10:00 – 17:00 Planering av kompetensutvecklingsdagarna 2011
25 maj kl 08:30 – 15:00 Styrelsemöte

2 september kl 10:00 – 17:00 Planering av kompetensutvecklingsdagarna 2011
3 september kl 08:30 – 15:00 Styrelsemöte

2 december kl 10:00 – 17:00 Planering av kompetensutvecklingsdagarna 2011
3 december kl 08:30 – 15:00 Styrelsemöte

11 Val av nästa mötesordförande.
Beslut: Margareta är mötesordförande på mötet i maj 2010

12 Mötet avslutas
Mötesordföranden avslutar mötet kl 16:55

Erland Bridell Helena Gustafsson
Mötessekreterare Mötesordförande och justerare

Styrelsemöte 18-19/9 2009

Närvarande 18 september
Helena Gustavsson Ulla Olsson
Mårten Davidsson Erland Bridell
Kerstin Hellgren Tobiasson

Plats: Vårdförbundet Adolf Fredriks Kyrkogata 11
Tid kl: 13.00 - 17:00

Närvarande 19 september
Helena Gustafsson Ulla Olsson
Mårten Davidsson Erland Bridell
Kerstin Hellgren Tobiasson

Plats: Vårdförbundet Adolf Fredriks Kyrkogata 11
Tid kl. 08:28 – kl. 11:00

1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av mötesordförande Kerstin Hellgren-Tobiasson

2 Godkännande av dagordning
Beslut: dagordningen godkännes

3 Föregående protokoll
Protokoll från konstituerande styrelsemötet 6 maj 2009.
Genomgång av protokoll från 16-17/4
Beslut: Protokollen läggs till handlingarna.

5 Brev/kontakter, till och från styrelsen
Brev till Göran Hägglund angående MAS-situationen.
Helenas förslag gås igenom.
Rundbrev från medlemmar via mail angående bland annat neddragningar av MAS-tjänster.
Beslut: Innehållet i brevet godkännes med acklamation. Helena och Erland arbetar vidare med formuleringar.
Artikel i Vårdfacket
Helena tar upp artikel i Vårdfacket om den kommunala sjuksköterskan som har synpunkter på MAS-funktionen.
Beslut: Helena tar kontakt med MASen i Hjo för att lyssna av utifrån artikeln Vårdfacket. Även en kontakt med vår kontaktman på Vårdförbundet Eva Jönsson.
Läkemedelsboken
Helena har haft telefonkontakt med Apoteket AB ang. att länka information från riksföreningens hemsida till hemsida för beställning av Läkemedelsboken.
Beslut: Då boken fortfarande är ett statlig uppdrag ordnar Mårten en sådan länk.
6 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper
SKL
NITHA Nationellt IT stöd för händelseanalys
Mårten rapporterar att upphandlingsunderlag med kravspecifikation är utsänt. Projektet har sedan i våras legat på is. Nästa möte är 26-27 oktober och då kommer gruppen titta på inkomna anbud.
MAS-nätverket
Erland rapporterar: Kristina Jennebert och Maj Rom har tills vidare tagit över från Gabrillea Kollander Fållby. Inget möte har varit sedan sedan sist.
Arbetsgruppen för Patientsäkerhetskonferensen 2-3 februari 2010
Helena rapporter. Helena är moderator för seminariet Säkrare vård och omsorg.
Nätverk för medicintekniska chefer
Helena har deltagit och rapporterar: I alla landsting och regioner finns medicintekniska chefer som ingår i SKL:s nätverk. Helena berättade om MAS-funktionen och man diskuterade olika möjligheter att samverka mellan kommun och landsting kring dessa frågor. Individuell riskbedömning är oerhört viktigt innan beslut om vilka insatser en enskild person kan få i ett särskilt boende. Föreslogs att till SKL:s nätverk för MASar bjuda in ordföranden för nätverket för medicintekniska chefer. Helena fick löfte om att MASar är välkomna att vid behov ta kontakt med medicintekniska chefer i respektive landsting. Framtiden kan vara att kommunen/kommuner inom ett landsting/region tecknar avtal med landstingets medicin¬tekniska kompetens. Detta har redan förekommit på sina håll. Bl.a. i Eksjö.

Vid styrelsemötet diskuteras hur enskilda personer med hälso- och sjukvårds¬problem som kräver avancerad medicinteknisk utrustning på ett säkert sätt kan få sina vårdbehov tillgodo¬sedda i kommunen. Det är viktigt att MAS-nätverken diskuterar lösningar. Om kompetens inte finns idag kan man behöva lösa kompetensutvecklingen över tid.
Beslut: Helena har fortsatt kontakt med SKL:s nätverk för medicin-tekniska chefer.
Socialstyrelsen
Öppna jämförelser,
Helena rapporterar från möte med Socialstyrelsen ang. den enkät som sändes ut från SoS i våras om vilka uppgifter gällande Socialstyrelsens kvalitetsindika¬torer man skulle kunna ta fram till Socialstyrelsen (utan att göra extra under¬sökningar). Resultatet av enkäten visar att förvånansvärt få MASar på ett enkelt sätt skulle kunna presentera uppgifter gällande situa¬tionen i verksamheten som motsvarar Socialstyrelsens kvalitetsindika¬torer.
Socialstyrelsen planerar att följa upp vilka som lämnar uppgifter till öppna jämförelser gällande hälso- och sjukvårdsåtgärder och hur man tar fram uppgifterna lokalt.
Delegeringsföreskriften,
Erland rapporterar: Riksföreningen har inte varit kallade till ytterligare möten, men genom kontakt med Socialstyrelsen har vi fått veta att man just nu arbetar med delegeringsfrågor inom ramen för en revidering av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedleshantering i hälso- och sjukvården.
Egenvård
Kerstin Carlsson har suttit med i Socialstyrelsens referensgrupp och då föreskriften nu börjat gälla sedan 15 juli 2009 är det arbetet nu avslutat.
Beslut: Styrelsen ska följa utvecklingen i landet med anledning av den nya föreskriften. Kerstin Carlsson utses till styrelsens samordnare för egenvårdsfrågor.
Patientsäkerhet/händelsedatabas,
Mårten, Kerstin H-T och Ulla Johansson deltar från sina respektive län, vilket ändå gör att syrelsen har god insyn i arbetet. Nästa möte är 20 oktober 2009.

Snomed-CT
Språk och kommunikation, 2009 års nationella termkonferens 23 - 24 sept. i Uddevalla.
Erland har inte möjlighet att delta i konferensen.
SSF
Ordförandekonferens 13 oktober.
SSF inbjuder till ordförandekonferens 13 oktober. Helena har skickat en fråga till konferensen om det finns någon annan mindre förening som kan dela någon form av administrativ resurs med riksföreningen.
Beslut: Vidtagen åtgärd godkännes.

Kurs för nyvalda ledamöter i föreningar.
Vi har fått inbjudan från SSF att delta ,med en person.
Beslut: Helena kontaktar Annika för anmälan till utb. för ledamöter i föreningar. Mårten är reserv.
Nationellt program för palliativ vård
Riksföreningen har fått inbjudan från onkologiskt centrum via SSF om att ta fram ett nationellt program om palliativ vård 12 oktober 2009.
Beslut: Ulla Olsson representerar och får i uppdrag att se om inbjudaren till palliativa programmet kan stå för resekostnaden. Om resa inte kan finansieras på annat sätt står riksföreningen för resekostnaden.
Vårdförbundet
Yrkeskrav i äldreomsorgen,
Ingrid och Margareta har representerat riksföreningen. Uppdraget är nu avslutat.
Ordförandekonferensen
Inget nytt att rapportera.
Avtal med medlemsregistret
Kerstin Carlsson sköter kontakterna med Vårdförbundets medlemsregister. Inget nytt att rapportera
Handbokskommittén
Kerstin Carlsson representerar riksföreningen. Inget nytt att rapportera.
Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Mårten representerar riksföreingen och rapporterar. Nästa möte är den 1 oktober.
Bra-Vå
Helena representerar riksföreningen. Helena skulle behöva avlastas det uppdraget.
Beslut: Helena sänder ut en rundfråga per mail till styrelsen om någon är intresserad och har möjlighet.
MAR-nätverket
Helena och Mårten respresenterar riksföreningen. MAR-nätverket var mycket nöjda med de gemensamma kompetensutvecklings¬dagarna i Sunne i maj.
7 Rapport från interna arbetsgrupper:
MASens uppdrag i SoS allmänna råd om SOSFS 1997:10
Helena, Mårten och Erland har styrelsens uppdrag att se över hur vi skulle vilja förändra texten i de allmänna råden, så att vi är beredda då de ska ses över. Eventuellt kommer styrelsen senare att ta eget initiativ i frågan. Senaste mötet i arbetsgruppen var den 8 september. Styrelsen har fått ut ett utkast på det hittillsvarande arbetet. Arbetet fortsätter. Styrelsen ska lämna synpunkter till Helena, Mårten och Erland.
Beslut: Målet är att förslaget ska vara klart till årsmötet 2010.
8 Lust och Kunskap 2010
2010 års Lust och kunskap hålls 11-12 mars på Folkets hus i Stockholm och sammanfaller med SSF:s 100 årsjubileum. Riksföreningen kommer att ha ett utställningsbord under Lust och kunskap. Styrelsen får två gratisplatser.
Beslut: Riksföreningen betalar för de styrelseledamöter som inte kan utnyttja gratis- erbjudandet.
9 Översättning av MAS (begeppet och namnet) till Engelska
Riksföreningen har fått en fråga från en enskild medlem om hur man kan översätta MAS till engelska. Hittills har vi använt Chief Community Nurse CCN, men det är egentligen inte ett heltäckande namn. Olika förslag diskuteras: Medical Supervisor Nurse MSN eller Community Supervisor Nurse. CSN, Community Patient Safety Nurse. I analogi med det senare skulle vi på svenska kunna heta Sjuksköterska med särskilt patientsäkerhetsansvar (Patientsäkerhetsansvarig sjuksköterska) I analogi med det skulle MAR kunna vara arbetsterapeut respektive sjukgymnast med särskilt patientsäkerhetsansvar.
Beslut: Att förorda Community Patient Safety Nurse. Helena tar kontakt med SSF och Vårdförbundet och MAR nätverket för vidare diskussion

10 Remisser
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom,
Helena rapporterar: Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer är nu ute och ska tas upp på ett stort antal regionala konferenser där synpunkter och förslag till slutprodukten inhämtas. Remisstiden går ut den 30 november.
Beslut: Riksföreningen ska svara på remissen. Erland ansvarar för att skriva remissvaret. Mårten uppmanar medlemmar via hemsidan att inkomma med synpunkter snarast till erland@bridell.se

11 Administration och ekonomi, medlemsregister, hemsida m.m
Ekonomi
Annika har sänt ut en ekonomisk rapport till styrelsen. Kompetensutvecklingsdagarna gav en vinst på ca 115.000 SEK som ska täcka utgifter för 2010. Lust och Kunskap blir dyrare än vi först beräknat, men genom att förlägga årsmötet och ett styrelsemöte samtidigt spar vi pengar.
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkänns.

Medlemsregistret
Kerstin C sköter medlemsregistret.
För tillfället finns 227 medlemmar registrerade, vilket är en ökning med 5 medlemmar jämfört med februari 2009.
Hemsidan
Det skulle vara önskvärt med foton på styrelsens på hemsidan.
Beslut: Varje styrelseledamot mailar ett foto till Mårten så att det kan läggas ut på hemsidan

13 Sammanställning från Sunne
Av utvärderingen som fylldes i av deltagarna framgår att kompetensutvecklings¬dagarna uppfattats mycket positivt. Majoriteten angav sig vara mycket nöjda eller nöjda. Endast en person var mycket kritisk.
Beslut: Kerstin C och Erland ansvarar för sammanställning av kompetensutvecklings¬dagarna i Sunne.
14 Årsmöte, val – valberedning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget
Årsmötet
Vi har fått klartecken från SSF att vi får särskild lokal för årsmötesförhandling¬arna på Folkets Hus i Stockholm i samband med Lust och Kunskap.
Beslut: Riksföreningens årsmöte hålls 2010 03 11 kl 16:45 – 18:00
Mårten lägger ut information om årsmötet 2010 på hemsidan och i Vårdfacket.

15 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

16 Val av nästa mötesordförande.
Nästa styrelsemöte är preliminärt planerat till 3- 4 december
Beslut: Vi avsätter endast en dag. Styrelsemötet blir fredagen den 4 december kl 10:00- 17:00. Helena Gustafsson väljs till nästa mötesordförande.

17 Mötet avslutas
Mötesordföranden avslutar mötet kl 11:00.

Erland Bridell Kerstin Hellgren Tobiasson
Sekreterare Mötesordförande och justerare

Protokoll från styrelsemöte 16-17 april 2009
Dag 1
Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell, Helena Gustafsson (kommer kl. 11.30), Kerstin Hellgren-Tobiasson, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson, Ulla Johansson och från nätverket MAR: Erica Gunnarsson, Christina Hallström
Frånvarande: Margareta Strand

Dag 2
Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Kerstin Carlsson, Ulla Johansson, Margareta Strand
Frånvarande: Annika Lindgren

Plats: Vårdförbundets lokaler

Dag 1
1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av t.f dagordförande Mårten Davidsson kl 10.30
2 Godkännande av dagordning
Beslut:
att styrelsen godkänner denna
3 Föregående protokoll
Beslut:
att styrelsen godkänner detta
4 Kompetensutvecklingsdagarna i Sunne
Praktisk genomgång av dagarnas upplägg och hur långt planering och genomförande fortskridit. Protokoll från arbetsmötet dag 1 finns endast som arbetsmaterial.

Dag 2
5 Ev. brev/kontakter, till och från styrelsen
- Erland: Berättar från en konferens i Jönköping: Termer och begrepp. Mycket inriktning på akutsjukvård. Icke kommunal sjukvårdsinriktning. Olika kodsystem varav ett är Snowmed CT. ICF är en annan struktur för hur man dokumenterar i datan. Helt nytt tänk än VIPS. Samma sökord för all legitimerad personal i ICF.

- Helena är den 20 april inbjuden till socialminister Göran Hägglund för ett samtal om vårdens värdegrund tillsammans med elva andra vårdföreträdare: Kommunal, SKL, SKTF, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Yngre Läkares förening, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Vårdföretagarna.
Diskussion förs och Helena får med sig en del synpunkter bl. om ledarskap där man lätt har fokus på budget och personal, behövs ledare med en etisk kod, handledning, reflektion på ett samlat sätt. Ekonomin och inte etiktänk är styrande idag.
- Förfrågan från SSF angående Bravå om Riksföreningen önskar delta med ett SSF mandat. Det innehåller att närvara vid ett årsmöte/år samt erhålla minnesanteckningarna. Diskussion förs: Om vi ska vara med så måste vi ha möjlighet att påverka vilket medför ett aktivt arbetssätt. Nästa möte är 12 maj.
Beslut:
att Helena svarar att vi tackar ja till erbjudandet från SSF om Bravå men att ingen tyvärr kan delta i nästa möte

- Erbjudande även från Vårdförbundet att delta i Almedalsveckan 30.6.
Helena har även deltagit i telefonmöte med tidigare erbjudanden från en tvärprofessionell grupp den 2.7. De har ett färdigt koncept där varje grupp får 7 min för ett inlägg. Kostnad att delta är 5000kr exklusive resa och boende (ca 5000kr).
Beslut:
- att Helena lyssnar av om mer info från Vårdförbundet innan beslut tas om deltagande i Almedalsveckan samt säger ja till deltagande i den tvärprofessionella gruppen.

6 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper:
SKL
Erland har varit på ett nätverksmöte. Mycket genomgång av patientdatalagen, diskussion om kunskapsöversikt av korttidsvård, äldreassistenten, värdighetsgarantin, ”harmonisera” HSL och SoL, nationella kvalitetsindikatorer
Beslut:
att Erland fortsätter som kontaktperson på kommande möten.

IT-stöd Händelseanalys: 2 april var Mårten på ett NITHA (nationellt it-stöd för händelseanalyser) möte. Man har arbetat fram ett kravspec för inköp av dataprogram. Datasystemet hanterar händelseanalyser och ska också fungera som processtöd och databas för genomförda händelseanalyser. Omfattande arbete. På SKL har man pga ekonomin tagit beslut att ”frysa” en del projekt och NITHA är ett. Årets inplanerade möten genomförs dock.
Beslut:
att Mårten kvarstår som kontaktperson för möten angående Patientsäkerhetsdatabas om det aktualiseras igen

Socialstyrelsen:
Öppna jämförelser, Helena: inbjuden till ny dialogkonferens 5 juni i Stockholm. Slutrapport kommer att lämnas till regeringen under 2009.
Beslut:
att alla meddelar Helena synpunkter till 5 juni.

Riktlinjer demens, Helena: Preliminärversionen ska ges ut i juni enligt planerna. Mycket fokus på omvårdnadsdelarna och medicinering står inte som första åtgärd. Inga fler möten inbokade för tillfället. Inom län och regioner kommer man i höst att ha lokala möten inför slutversion som beräknas komma 2010.
Beslut: Inget taget idag

Delegeringsföreskriften, Helena, Erland: Ingen ny information. Har arbetet stannat av? Ingen kontakt har tagits ännu.
Beslut:
Helena tar en kontakt angående delegeringsföreskriften.


Egenvård, 22.4 tas ev. beslutet om egenvård enligt Bitte F. Mer får vi höra i Sunne.

Patientsäkerhet/händelsedatabas, Mårten, Kerstin H-T (kontaktpersoner i varje län): möte nästa vecka.

SSF
Sektioner och nätverk, Helena:
- Vi har budgeterat för att styrelsen kan delta på Lust&Kunskap 2010.
Rätt mycket kontakter med SSF nu.
Beslut:
Helena ställer frågan till SSF om förutsättningar för vårt deltagande på Lust&Kunskap 2010.
Styrelsen lämnar synpunkter till Helena på teman, föreläsningsidéer som vi kan önska.

Vårdförbundet
- Yrkeskrav i äldreomsorgen, Margareta, Ingrid. Se remissvar på hemsidan. Helena fått info från ordförandekonferensen.
Beslut: fortsatt samarbete

Handbokskommittén
Inget nytt att berätta.
Beslut: att Kerstin C blir fortsätter som vår kontaktperson till kommittén och tar kontakt med Inger Riesing.
.
Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Mårten är inbjuden på möte denna vecka men kan tyvärr ej delta.
Beslut: Mårten fortsätter som kontaktperson.

7 Remissvar
- I den äldres tjänst (äldreassistent). Riksföreningen har lämnat ett remissvar (läggs ut på hemsidan). Helena Gustafsson har den 16 april tillsammans med SSF, Distriktssköterskeföreningen och Riksföreningen för sjuksköterska inom äldrevård varit inbjuden till Socialdepartementet för att diskutera förslaget om Äldreassistent (SOU 2008:126).
På mötet framfördes vår oro och våra åsikter över utredningens förslag. Man kan inte kalla allting för omsorg för då blir det SoL. Sjuksköterska med särskilt samordningsansvar. Teamets betydelse betonades. Omsorg innebär skälig levnadsnivå vilket kan innebära en risk för försämring.
- Patientsäkerhetsutredningen. Remissvar är lämnat.
Beslut: Inga nya remissvar just nu

8 Årsmötet, val – valberedning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetplan
Ingrid gör ett layoutförslg till officiella programmet. Prelprogrammet är styrelsens arbetsmaterial.
Träfftiden MAS planeras:
1. Styrelsen berättar:
Helena: Göran Hägglunds info, Erland: berättar om styrelsens planer med allmänna råden- vill ha in synpunkter, Helena: info skrivelse om förtydligande om MAS/v.chef, Kerstin C: medlemsinformation, Mårten: nya hemsidan
2. Hur vill medlemmarna att vi ska jobba med frågorna enligt verksamhetsplanen via papper i mappen (Helena) samt en av oss (Margareta)skriver ner det som kommer ”flygande i luften”

Revisorer och valberedning var inbjudna men kunde ej delta i dagens möte.
Verksamhetsplan och -berättelse skriver Helena ihop och mailar ut. Kopierar till årsmötet.
Ekonomin: Kassören är klar. Revisorerna är klara med sitt arbete. Annika för en diskussion om budgetplanen. Budgeteras även för att hela styrelsen kan delta i Lust och Kunskap 11-12 mars 2010 i Stockholm. Ingen kompetensutvecklingsdag nästa år. Med inkomsterna för medlemsavgifter samt årets dagar i Sunne håller vi budget nästa år. Årsredovisningen är skickad till revisorerna.
Beslut:
Annika gör klar budgetplanen till årsmötet

Dagordningen är klar
Ordförande till årsmötet är klart.
Stadgeändringar: Omarbetat förslag från Kerstin C, Margareta. Presenteras nu och en del ytterligare förslag framkommer. Bearbetas vidare och mailas ut.

Valberedningen: Förslag har inkommit till nya styrelsemedlemmar
Margareta Strand: har tackat ja som styrelseledamot
Revisorer: ännu ej tillfrågade
Val av ordförande sker på årsmötet och vice ordförande kan väljas på det konstituerande mötet efteråt.

Beslut:
- särskild punkt om arvoden till styrelsen på nästa styrelsemöte
- Mårten kontaktar valberedningen igen
- Kerstin C omarbetar och mailar ut nya stadgeändringar
- Helena slutskriver verksamhetsberättelse och –plan
- f.ö. se ovan i texten övriga beslut.

Vad gäller till årsmötet?
Styrelsen Val avgår
Karin Boijerts Avgår i förtid på egen begäran
1 ? Fyllnadsval 2 år 2011
2 Kerstin Carlsson 2011
3 Kerstin Hellgren -T Omval 1 år 2010
4 Ulla Johansson 2012
5 Erland Bridell 2012
6 Mårten Davidsson Omval 1 år 2010
Ingrid Alm Persson avgår 2009
7 ? Nyval 4 år 2013
8 Helena Gustafsson Omval 4 år 2013
9 Annika Lindgren 2011

9 Bordlagt ärende- Mat och dryck under möten
Merparten av de föreningar som liknar vår i storlek - där betalar föreningen dessa omkostnader. Årsmötet får ta beslut om detta då det nu står inskrivet i stadgarna som förslag.
Beslut:
- Frågan bordlägges till efter årsmötet
10 Övriga frågor
- Erica: Fortsatt samarbete med MAR nätverk? MAR gruppen (”styrelsen”) framför intresse av fortsatt arbete med MAR nätverk.
Beslut: Styrelsen är positiv men frågan ska även ställas i Sunne på utvärderingsblanketten.

- Ingrid: det borde till en skrivelse från Riksföreningen med information/protest då Socialstyrelser i olika delar av landet ger olika svar på samma fråga till landets MAS:ar och därmed försvårar Riksföreningens arbete.
Beslut:
Ulla/Helena gör ett utkast till Sunne som kan presenteras på MAS träfftid

- Kerstin C: ska vi fortsätta mötena på detta sätt med att skifta ordförande?
Mårten har gjort ett bra jobb idag.
Beslut:
På det konstituerande mötet är Helena ordförande men därefter får uppgiften cirkulera. Kerstin H-T är ordförande på sept mötet.

- Ulla ställer frågan hur styrelsemedlemmarnas sjuksköterskeorganisationer ser ut:
Erland: i Värmdö kommun har man organisationen där en chef för ett stort boende och varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) är arbetsledare för personal för ca 12 boende. OAS har utvecklingssamtal, lönesamtal, APT men inget budgetansvar. Central inringning av extra personal. Övergripande chefen är verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Mårten framhåller att det kan bli ”isolerade öar”. Sker i möten med MAS eller i olika arbetsgrupper.
Ser man något som inte fungerar så måste man ta tag i det direkt och har
befogenhet att göra det.

-Hemsidan: Mårten har beställt domänen riksmas.se. Arbetar vidare med frågan.
Beslut:
Mårten arbetar vidare med att utveckla hemsidan

- Höstens möten?
Beslut:
Höstens möten: 18-19 sept, 3-4 dec (reservtid)

11 Mötet avslutas
Mårten avslutar mötet kl 16

Ingrid Alm Persson Mårten Davidsson
Sekreterare Mötesordförande och justerare

Styrelsemöte 26 – 28 februari 2009

Dag 1
Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Margareta Strand, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson. Frånvarande: Ulla Johansson
Dag 2 Arbetsmöte inför kompetensutvecklingsdagarna
Dag 3
Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Kerstin Carlsson.
Frånvarande: Ulla Johansson, Margareta Strand, Annika Lindgren

Plats: Vårdförbundets lokaler
1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Helena Gustafsson

2 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning behöver ändras. Punkt 4 nedan tillkommer
Beslut:
• att styrelsen godkänner detta
3 Föregående protokoll
Priset för kompetensutvecklingsdagar har av ekonomiska skäl sedan föregående mötet kunnat sänkas till 4000 kr före 31.1 och därefter 4500kr. Beslut:
• att styrelsen godkänner i efterhand vidtagen åtgärd.
4 Strategier för styrelsens interna arbete
Helena presenterar skriftliga strategier som diskuteras under mötet.
Beslut:
• att godkänna strategierna enligt bilaga 1.
5 Administration och ekonomi, kassör, medlemsregistret, hemsidan m.m
Annika redovisar den ekonomiska årsredovisningen för 2008.Årsredovisningen skickas nu till revisorerna.
Kerstin C sköter medlemsregistret. Flera nya medlemmar har inkommit nu i samband med anmälan till kompetensutvecklingsdagarna. För tillfället finns 222 medlemmar registrerade.
Mårten tar upp förslaget att modernisera hemsidan.
Beslut:
? att godkänna den ekonomiska rapporten som kassören presenterar för oss idag.
? att anmälningstiden för kompetensutvecklingsdagarna har gått ut men kassören får mandat att göra undantag för efteranmälningar om hon så bedömer skäligt.
? att godkänna rapport om medlemsregistret
? att Mårten tar in en offert för att få hjälp (kunna) uppdatera hemsidan.
6 Beslutsärende angående måltider
Helena har utarbetat ett förslag. Diskussion förs angående styrelsens betalda måltider/ sammanträde. Alla i styrelsen lägger mycket fritid på arbetet för riksföreningen och hittills har denna förmån setts som kompensation för nedlagt arbete vilket gynnat styrelsens samarbete.
Beslut:
? att bordlägga frågan för vidare utredning. Helena ska till nästa sammanträde kontakta bl.a. andra riksföreningar för att förvissa sig om hur de gör.

7 Årsmötet, val – valberedning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetplan
På årsmötet 2008 valdes Helena Karlsson och Gunnar Pålsson till valberedning.
Ska vi låta medlemmarna via hemsidan ge förslag på nya styrelsemedlemmar? Nomineringskampanj diskuteras.
Diskussion om att nästa år förlägga årsmötet i samband med Lust och kunskap (11-12 mars 2010) på Folkets Hus i STHLM och inte ha egna kompetensutvecklingsdagar detta år. SSF fyller 100år 2010.
Diskussion om årets verksamhetsberättelse samt –plan.
På årsmötet 2009 måste en del nya val göras till styrelsen:

Styrelsen Val avgår
Karin Boijerts Avgår i förtid på egen begäran
1 Fyllnadsval 2 år 2011
2 Kerstin Carlsson 2011
3 Kerstin Hellgren -T Omval 1 år 2010
4 Ulla Johansson 2012
5 Erland Bridell 2012
6 Mårten Davidsson Omval 1 år 2010
Ingrid Alm Persson avgår 2009
7 Nyval 4 år 2013
8 Helena Gustafsson Omval 4 år 2013
9 Annika Lindgren 2011

Beslut:
? att Helena kontaktar valberedningen och bjuder in till nästa styrelsemöte för informationsutbyte om diverse val och omval till styrelse, valberedning, revisorer m.m.
? att lägga ut på hemsidan en information om att två personer avgår ur styrelsen vid årsmötet och att erbjuda medlemmar inkomma med förslag på ersättare. Spridning över landet eftertraktas. Helena skriver ihop en text till hemsidan.
? Helena förbereder en verksamhetsberättelse och ser över verksamhetsplanen
? Annika arbetar vidare med budgetplanen
8 Ev. brev/kontakter, till och från styrelsen
- Eva-Lisa Krabbe på Vårdförbundet har hört av sig angående diskussionen om chefsöverläkare i kommunen. De önskar åsikter från oss. Diskussion förs.
- Förfrågan om vi vill vara med på Almedalsveckan tillsammans med Riksförbunden för sjukgymnaster och dietister. Diskussion om arbetsinsatser och förberedelser och syftet med deltagandet.
- Erbjudande att vara med i Stockholm Prideveckan. Det finns en Riksförening för HBTQ sjuksköterskor.
- Helena har skrivit till SKL angående för att höra efter hur deras arbete med fullmakter för apoteksärenden fortskrider. Svaret blev att arbetet avstannat helt
- förfrågan från Tuhnstall att knyta kontakt med Riksföreningen. Firman arbetar med nya tekniska lösningar med olika larm som kan underlätta livet för funktionshindrade.
Beslut:
• att Erland och Helena bokar ett möte med Vårdförbundet
• att vi diskuterar vidare angående Almedalsveckan
• att Helena tackar för inbjudan och att vi avstår från Prideveckan p.g.a. av arbetsbelastning
• att Helena har fortsatt kontakt med Thunstall
9 Rapporter från externa/nationella arbetsgrupper och referensgrupper:
SKL
MAS-nätverk, Nästa möte 30 mars.
Beslut:
• att Erland är kontaktperson

Patientsäkerhetsdatabas, Erland är kontaktperson. Nästa träff 2 april.
Pågår upphandling av företag som ska göra dataprogrammet NITHA (nationellt it-stöd för händelseanalyser). Datasystemet hanterar händelseanalyser och också ska fungera som processtöd och databas för genomförda händelseanalyser.
Beslut:
• att Mårten blir kontaktperson för möten angående Patientsäkerhetsdatabas

Snomed, Ingrid: var på ett möte 5 februari och sammanfattande anteckningar finns på hemsidan. Det är ett mycket omfattande arbete som sträcker sig många år framåt för att finna ”ett gemensamt språk”.
Beslut:
• att Erland tar över kontaktpersonansvaret till Snomed och ska delta i diverse konferenser framöver.
Socialstyrelsen:
Öppna jämförelser, Helena: Vi har i styrelsen besvarat en testenkät
Riktlinjer demens, Helena: internat i två dagar med prioriterings- och omvårdnadsgruppen tillsammans. Gjorde gemensamma prioriteringar.
Delegeringsföreskriften, Helena, Erland: Ingen ny information. Har arbetet stannat av?
Egenvård, Kerstin C: Föreskriften kommer 1.1 . Vi saknar en träff efter remissvarsrundan.
Patientsäkerhet/händelsedatabas, Mårten, Kerstin H-T, Ulla (kontaktpersoner i varje län): ingen ny information finns
Beslut:
• att Helena tar en kontakt angående delegeringsföreskriften.

SSF
Sektioner och nätverk, Helena:
- Förfrågan om vi ville vara med i Lust och kunskapsförberedelser Ingen från styrelsen kunde delta i första mötet men minnesanteckningar från första planeringsträffen har kommit. Se ovan om förslag att lägga årsmöten där. Beslut:
Att budgetera för att styrelsen kan delta på Lust&Kunskap 2010

Vårdförbundet
- Yrkeskrav i äldreomsorgen, Margareta, Ingrid: betänkandet av utredningen är klart. Möte på Vårdförbundet 3 mars.
Beslut:
• att Ingrid deltar i mötet på Vårdförbundet..
- Ordförandekonferensen kunde tyvärr ingen delta i.Vårdförbundets kontaktperson till oss är Eva Jönsson (chefs- och ledarskapsfrågor)

Handbokskommittén
Beslut:
• att Kerstin C blir vår kontaktperson till kommittén.

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Mårten är vår kontaktperson och ska på möte om två veckor.

10 Rapport från interna arbetsgrupper:
Helena, Mårten, Erland har arbetat med MAS:ens uppdrag och ska försöka ha ett förslag till nästa styrelsemöte.
Margareta, Annika, Kerstin C har arbetat med stagarna och ska försöka ha ett förslag till nästa styrelsemöte.
Beslut:
? att styrelsen godkänner detta men önskar ett utskick i förväg från båda grupperna
11 Riksföreningen är remissinstans för
- Patientsäkerhetsutredningen. Svar ska vara inne 17 april. Margareta kan delta i möten.
Beslut:
att Margareta och Helena ”bollar ihop” ett svar och mailar ut till styrelsen.
- I den äldres tjänst (äldreassistent). Svar ska vara inne 20 april.
Beslut:
• att Ingrid skriver ihop ett svar som sedan ”bollas” med styrelsen.
12 Övriga frågor
- Val av nästa mötesordförande.
Beslut:
• Att Mårten väljs

- Kerstin H-T: vem har huvudansvaret medicinsk fotvård? Oreglerat, gråzoner. Inga svar. Klart problemområde precis som logoped, kurator, dietist.

- 27 februari 15.50-16 presenterade sig Eva Jönsson för styrelsen. Hon är Vårdförbundets kontaktperson för Riksföreningen

- Nästa styrelsemöte 16-17 april och den 16:e 10.30 – 16.30 är det arbetsmöte för kompetensdagarna och 17: e 8.30 - 15.50 sedvanligt styrelsemöte

13 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet kl 12.

Ingrid Alm Persson Helena Gustafsson
Sekreterare Ordförande och justerare

Styrelsemöte 5-6 december 2008

Dag 1:
Närvarande: Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Margareta Strand, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson.
Frånvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell

Dag 2: Närvarande: Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Margareta Strand, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson, Christina Hallström, Ingrid Alm Persson, Erland Bridell
Frånvarande: Mårten Davidsson

Plats: Vårdförbundets lokaler.
1 Mötet öppnas av ordförande Helena Gustafsson

2 Föregående protokoll godkännes.
3 Ordförande Helena har haft kontaktat Aftonbladet Monica Gune, angående debatten om kvalitet på äldrevård. Helena kände att det var angeläget med en fortsatt debatt, men Monica har inte hört av sig mer.
Helena har träffat Eva Estling från SKL som har ansvar för patientsäkerhetsfrågor hon kommer gärna till kompetens utvecklings dagarna i Sunne maj 2009. Helena har haft kontakt med Inger Rising DSK föreningen.

4 Rapporter från externa / nationella arbetsgrupper och referensgrupper: Dialogmöte öppna jämförelse det kommer att skickas ut enkäter om kvalitets indikationer HSL i början på nästa år.
Socialstyrelsens Händelse databas tanken är att den ska vara nationell och att alla kan använda sig av den. Möjlighet till att ta del av allvarliga händelser.
SKL Patientsäkerhet jobbar med att få fram verktyg för händelseanalys.

Nationella riktlinjen demens vård ska ut på remissrunda nästa år, Helena har deltaget i gruppen.
Delegeringsföreskriften det har inte varit någon sammankomst.
Snomed: inga nya möten sedan sist.
Egenvård: Ny föreskrift kommer att gälla 1/1 2009.
När det gäller tvångslag så är det två förslag som ska ut på remiss.
SKL: Gabriellas MAS- Nätverk
SSF: Möte med ordförande -nätverk diskuterade gemensamma frågor.
Yrkeskrav inom äldreomsorgen: Vårdförbundet har skickat in sitt yttrande till slutbetänkandet den 30 november 2008.
Mötet i hemmet: Mårten har avslutat sitt arbete.
Handbokskommitten ( sjukvårdsrådgivningen ) Ulla anmälde sitt intresse, men har inte möjlighet att delta. Kerstin Carlsson undersöker om hon kan ta uppdraget.

5 MAS.ens uppdrag: Helena, Erland och Mårten har utgått från allmänna rådet för MAS och gått igenom från sida till sida, kommer att diskuteras av styrelsen. Målet att ett förslag ska vara klart till maj 2009 för att presenteras på kompetens utvecklingsdagar i Sunne. På hemsidan beskrivs MAS: ens roll efter Nationalcyklopedin
6 Administration och ekonomi, kassör, medlemsregistret, hemsidan.
Mårten har länkat hemsidan till patientsäkerhets mm.
Kassören redovisar den ekonomiska situationen.

7 Stadgarna: Allmän information från Åsa Andersson som är ansvarig för stadgearbetet i SSF. Styrelsen ansvarar för stadgarna och stadgarna är ett stöd för den ekonomiska situationen. Syftet med riksföreningen måste vara tydligt. Strävan är att vara en allmännyttig förening. Föreningen ersätter resor och boende när man deltar i styrelsemöte. På årsmötet kan schablonmässiga belopp fastställas för styrelsen kostnader. Aktuella stadgar gås igenom och ska revideras av Annika, Kerstin C och Margareta. Beräknas att ett förslag ska vara klart till februari mötet.

8 Diskussion om Kompetensutvecklings dagar i Sunne. Kostnaden läggs på 4700kr och Kerstin TH reserverar sig och önskar lägga priset på 4000kr. Vi gör en omröstning och 7 röstar för 4700kr och 1 för 4000kr . Kerstin reserverar sig.

9 Innan jul ska alla ha gjort sitt jobb med utställarna, Mårten ska hinna lägga ut info/anmälningsformulär på hemsidan, Helena och Kerstin C jobbar med utskicket till MAS:ar. Kontakt genom mailen.
Vidare diskussion om dag 2 på konferensen. Helena kontaktar Anette Richardsson om dagen och dess innehåll samt kollar tågtider hem på em.
10 Nästa möten under våren 19+20++21 februari och 16+17 april 2009

11 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 6 dec kl 12


Margareta Strand Helena Gustafsson
Vik. Sekreterare Ordförande och justerare

 

Styrelsemöte 16-17/10 2008

Närvarande: Helena Gustafsson, Margareta Strand, Kerstin Hellgren-Tobiasson, Kerstin Carlsson, Annika Lindgren, Erland Bridell, Ulla Johansson,
Mårten Davidsson (endast 17/10)

Frånvarande: Ingrid Alm Persson

Plats: Vårdförbundets lokaler Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm

1. Mötet öppnas av ordförande Helena Gustafsson
Presentation och välkomnande av ny styrelse ledamot.

2. Föregående protokoll
Godkännes

3. Brev/kontakter, till och från styrelsen.
Brev från Mary Söderholm Nätverk för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi inom SSF. Frågor angående ansvaret för sjuksköterskor som har förskrivningsrätt. Helena Gustafsson svarar på brevet.
Meil från Elin Nilsson privat boende, angående möjlighet att bli medlem i föreningen för MAS. Mårten tar reda på hur hennes uppdrag ser ut. Med anledning av detta kommer en grupp att revidera stadgarna. Gruppen utses, Annika Lindgren, Kerstin Carlsson och Margareta Strand kommer att ingå i gruppen. Annika kontaktar Karin som har juridisk kompetens för hjälp med upplägget.
Det har kommit en inbjudan till ”Informationsträff om bekräftande vård”, Helena meilar ut.

4. Rapporter från arbetsgrupper och referensgrupper.
Socialstyrelsen:
Helena kommer att delta i möte på måndag ”Nationella indikatorer, vården och omsorgen om äldre personer”. Öppna Jämförelse.
Patientsäkerhet/händelsedatabas nytt möte 12/11 det finns representanter från MAS nätverken.
Riktlinjer demens förra mötet inställt, nytt möte i höst internat januari.
Hearing delegeringsföreskriften Helena och Erland var där, mycket intressant, fortsättning följer.
Snomed inget möte har ägt rum.
Egenvård, ny föreskrift kommer troligen till årsskiftet.
SKL:
Gabriellas MAS-Nätverk Erland har uppdraget och kommer att delta.
Patientsäkerhetsdatabas Erland är kommunal representant i en grupp som arbetar med it - stöd, när det gäller händelseanalyser.
SSF:
Kerstin och Helena var på konferens Lust och Kunskap, samt på stämman.
Vårdförbundet :
Yrkeskrav i äldreomsorgen. Bevakas av Ingrid och Margareta. Nytt möte 7/11.
Mötet i hemmet : (tidigare Fammi )
Konferensgrupp, Mårten har deltaget med inriktning på det kommunala perspektivet. Har haft uppdrag att ordna föreläsare till konferensen i februari 2009.
Handbokskommitten: Ulla har inte haft möjlighet att delta. Ulla kollar upp hur arbetet kommer att fortskrida, återkommer.
Patientsäkerhets konferensen Erland deltog som representant från sin kommun. Inriktning på sluten vården. Det är viktigt att kommunal verksamhet belyses.

5. Resepolicy tidigare taget beslut, se föregående protokoll.
Kassören redovisar ekonomi.
Medlemsregistret genomgång Kerstin Carlsson har taget över ansvaret för medlemsregistret efter Johanna Sopo. Kerstin skickar ut medlemsvärvning och information om Kompetensutvecklingsdagarna 2009 i samband med medelmsavgiftsaviseringen.

6. MAS ens uppdrag diskuteras utifrån Socialstyrelsen allmänna råd Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10
En arbetsgrupp Erland, Mårten och Helena ska arbeta fram ett förslag. Erland gör en revidering inom faktaområdet.

7. Helena ska på ordförandekonferens på SSF. Genomgång av kallelsen inför mötet, prioriterade områden, kopplat till Verksamhetsplan 2008-2009. Synpunkter på ev. överenskommelse med Svensk Sjuksköterskeförening. Styrelsen kommer att ta beslut efter ordförandekonferensen.

8. Möte med MAR planering inför kompetensutvecklingsdagar 2009.
Presentationsrunda. MAR Erica Gunnarsson Karlskoga/Degerfors/Laxå ersätter Maria Stridh, MAR Christina Hallström Södertälje deltar i planeringen.
Utställare, föreläsare, Workshop/grupper och ekonomiska förutsättningar diskuteras MAS och MAR den gemensamma rollen i förhållande till patientsäkerhet. Ska genomsyra kompetensutvecklingsdagarna.
Representanter från MAR- nätverket kommer att delta vid nästa styrelsemöte för fortsatt planering.

9. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 20081017 kl. 15.00

Margareta Strand Helena Gustafsson
Vik. Sekreterare Ordförande och justerare

Styrelsemöte 2008-08-29- 08-30

Närvarande: Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Mårten Davidsson, Kerstin Hellgren – Tobiasson och Margareta Strand

Frånvarande: Annika Lindgren, Erland Bridell, Kerstin Carlsson
Plats: Vårdförbundets lokaler

1 Mötet öppnas av ordförande
Mötet öppnas av ordförande Helena Gustafsson

2 Föregående protokoll
Godkännes

3 Ev. brev/kontakter, till och från styrelsen
Från SSF: Remiss Värdigt liv i omsorgen, Helena gör ett utkast
Medlemmar/media m.fl skriver eller ringer för frågor till styrelsen och vi besvarar dem i den mån vi kan men hänvisar också mycket till Forumplatsen på riksföreningens hemsida för att lägga ut frågor till övriga kollegor. Vi får hjälpas åt för att besvara så gott det går.

4 Rapporter från arbetsgrupper och referensgrupper
Helena har haft kontakter med diverse utbildningsföretag m.m
Socialstyrelsen:
• Öppna jämförelser (angående kvalitetsindikatorer) Helena har skickat synpunkter till Marianne Lidbrink från styrelsen
• Händelsedatabas – Anette Richardssons referensgrupp
Två möten har varit och nästa möte är 12 november. MAS:ar från hela Sverige deltar. Se Riksföreningens hemsida. Mårten ska försöka länka dit
• Riktlinjer demens -arbetsgrupp
Helena sitter med i den medicinska gruppen. Stor tyngdpunkt kommer att bli på omvårdnad. Internat i november där man ska försöka ”sy ihop” helheten runt den boende. Våren 2009 kommer den nationella riktlinjen. Både Hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser ska ingå.
• Delegeringsföreskriften - en första dialogkonferens
Erland och Helena var på möte i maj. Diskussionen blir livlig under mötet idag. Om delegeringskraven luckras upp ser styrelsen stora risker med detta. Läkemedelshantering är en sjuksköterskeuppgift.
Vårdförbundet
• Statens offentliga utredningar driver en utredning: Yrkeskrav i äldreomsorgen. Vårdförbundet ingår i expertgruppen och Margareta och Ingrid ingår i Vårdförbundets referensgrupp. Diskussioner om titel, utbildning, validering m.m.
Till nästa möte bör vi avsätta mer tid för fortsatta diskussioner.
SKL
• Gabriella Kollanders MAS-nätverk
Ingen ny information
• Nationell terminologi- och klassifikationsresurs med Snomed CT Ingen ny information sedan feb -08/Ingrid
.SSF
• Inbjudan Lust och kunskap i Örebro 1-3 oktober
Kerstin H och Helena åker dit.
• Kontakter valberedning
Johanna Sopo som föreslogs av Riksföreningens styrelse har tackat nej.
Mötet i hemmet
Mårten är representant i en arbetande ”konferensgrupp”. Februari konferens blir i Örebro 2009. Temat är kommunikation och kvalitet.

5 Administration och ekonomi, kassör, resepolicy, medlemsregistret, hemsidan m.m.
Årsmötesprotokollet har krånglat i justering pga postgången. Är på gång.
Ekonomin är stabil.
Resepolicy: diskussion om deltagande i olika arbetsgrupp. Om Riksföreningen måste betala kostnader så ska styrelsen först ta beslut om detta. Bör regleras i stadgarna?
Medlemsregistret: Kerstin C är ansvarig. Helena och Kerstin har träffats hos Mårten och bl.a. diskuterat hemsidans upplägg.

6 MASens uppdrag – ta fram förslag till uppdaterat allmänt råd
Helena föreslår att vi ska se över allmänna rådet – en arbetsgrupp bildas idag: Erland, Helena,Mårten och (Kerstin C ?).
Hela styrelsen läser HSL, FYHS, allmänna råden + det som finns aktuellt om MAS och ger synpunkter till arbetsgruppen. Tidsperspektiv: färdigt förslag till Kompetensutvecklingsdagarna för diskussion med medlemmarna.

7 Planering inför kompetensutvecklingsdagar 2009
Representanter - Maria Stridh och Christina Hallström från MAR-nätverk deltar under eftermiddagen den 29.8. MAR- nätverket ska delta på kompetensutvecklingsdagarna. Programpunkter och upplägg diskuteras.
17 oktober kommer de åter.

8 Övriga frågor
Synpunkter till referensgruppen: Yrkeskrav inom äldreomsorgen arbetas fram. Diskussion den 30.8
Diskussion om delegeringar och maxantal /den som delegerar. Helena har börjat fundera.
Nästa möte 16-17 oktober och 5- 6 december.

9 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 30.8 kl 15

Styrelsemöte 2008-04-25

Närvarande: Annika Lindgren, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren – Tobiasson, Johanna Sopo och Margareta Strand

Frånvarande: Mårten Davidsson, Erland Bridell
Plats: Privat hem då Vårdförbundets lokaler är upptagna pga strejken

1 Mötet öppnas av ordförande

2 Föregående protokoll
Godkännes. Hygienföreskrifter. ytterligare diskussion om olikheter i våra kommuner och hur man tänker HSL/SoL

3 Konstituering
Johanna avgår i och med detta möte och Erland Bridell valdes in vid årsmötet igår.
Annika kvarstår som kassör och Ingrid som sekreterare.

4 Ev brev/kontakter till
Helena har träffat Inger Rising (dskorordf) för diskussion om viktiga frågor.
Mårten är vår representant i arbetsgruppen: Mötet i hemmet (fortsättning efter FAMMI)
I Handbokskommittén bör finnas en representant från styrelsen och Ulla påtar sig det.
Styrelsen är överens om att vi ska ta ställning för att använda Nationella verktyg ex. Handboken, Palliativa registret
Annika: var på en kurs i föreningskunskap genom SSF (1dag, STHLM). Nästa kurs kollas av Helena då fler styrelsemedlemmar bör gå utbildningen.. Lite ur kursen: Skillnaden mellan Riksföreningen och intresseförening är en skattefråga. Alla ledamöter är personligt ansvariga för hur pengarna används. Våra stadgar är OK men tagna -93 och bör ses över. Verifikationerna ska sparas i 10 år. Utställarna kan bli momsbelagda from 1. 8 -08. Föreningen är momsbefriad. Kollas mer av Annika
Föreningens säte bör vara ordförandes adress. Överskott måste ha använts inom 5 år till det stadgarna säger annars blir det en totalbeskattning på överskottet. En sakkunnig bjuds in till 16 eller 17 okt möte för mer tips.
Annika: revisionsberättelsen ska skrivas på innan revisorerna läser den.
Helena: Safemedpro (lkmgenomgångar) vill komma till vårt styrelsemöte men styrelsen säger nej.
IQPC ville ha med oss som ”bollplank” för att ordna en konferens för äldrevård. Styrelsen tackade enhälligt nej.
Inget företag kommer härmed att bjudas in till våra möten men är däremot välkomna som utställare. Styrelsetiden räcker inte till detta.
Helena har deltagit i en rundabordskonferens som Svenskt Forum för Vårdkvalitet (ideell förening) anordnat. Förslag från Helena att vi som förening ansöker om medlemskap Styrelsen ska informera sig mer. www.vardkvalitet.se och frågan tas upp på nästa styrelsemöte.
Helena: Svar från folkhälsoministern Maria Larsson angående styrelsens brev om problemen med delad dokumentation (HSL/SoL) och vad det kan innebära. Brev och svar läggs ut på hemsidan.

5 Utvärdering av Kompetensutvecklingsdagen igår
Helena: allt flöt på hela dagen. 77 medlemmar deltog (alla anmälda).
Jättemycket bra tips på utvärderingarna
Summering: Alla verkar ha fått ”sitt” under dagen. Många tack till styrelsen
Kanske lite mer tid för verktygen

6 Start för planeringen av Kompetensutvecklingsdagen 13-14 maj 2009
Selma Spa i Värmland är på förslag och presenterades för medlemmarna igår. Offert på 80-100 personer, konf lokal ingår, all mat + middagkväll. Fri tillgång till Spaavd. 2229 kr/enkelrum, 1892 kr dubbelrum
Lunch dag 1 tom kaffet dag 2. Vem ska inleda? Helena tar kontakt med MAS-nätverket i området.
Margareta och Kerstin H-T besöker hotellet och checkar av lokaler, utställarlokaler, Utställarna tar Ingrid hand om. Utställning + 1500för maten
Socialministern (Göran Hägglund) kontaktas av Margareta

7 Övriga frågor
Egenvård: Svar på Remiss till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter. Diskussion som mynnar ut i att Kerstin C skriver förslag till svar som vi senare tar beslut om. Svaret läggs ut på hemsidan.
- Förslaget på att ändra stipendieskrivelsen som lästes upp på årsmötet antas av styrelsen idag. Ändras till hemsidan av Kerstin C.
- Logi/taxi: ersättning till och från mötena ersätts om styrelsemedlemmen så anser att det behövs. Frihet under ansvar.
- 29-30 aug nästa styrelsemöte i STHLM. MAR:ar deltar
- Inbjudan från Vårdförbundet att delta i Kunskapsgrupp om Yrkeskrav i äldreomsorgen. Uppdrag från Socialdepartementet. Margareta och Ingrid representerar styrelsen. Det mesta ska vara webbaserat.
- Fördelning av arbetsuppgifter: Johannas ansvar till medlemsregistret övertas av Kerstin C (+ Mårten och Helena träffas för mer diskussion) och SKL samarbetet övertar Erland (förslag)

8 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Ingrid Alm Persson Helena Gustafsson
Sekreterare ordförande och justerare


Årsmötet 2007 var 11 maj på Örebro slott i samband med Riksföreningens riksstudiedagar.

Protokoll vid årsmöte 2007-04-11

1. Årsmötet öppnas
Ordförande Helena Gustafsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna godkänner mötets utlysande.

3. Val av mötets presidium
Gabriella Kollander-Fållby SKL väljs till mötets ordförande och till mötets sekreterare väljs Kerstin Carlsson Aneby/Eksjö.

4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötets protokoll
Till justerare väljs Siw Hansson Strängnäs och Britt-Marie Svedenberg Vingåker.

5. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Kerstin Björke Borlänge och Anna Nurmilehto Avesta

6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns. Inga övriga frågor.

7. Stadgeändring
Styrelsen föreslår stadgeändringar enligt följande:
§ 6 att medlem som ej betalt medlemsavgift utesluts ur föreningen,
§ 8 att ordförande väljs av årsmötet på två år, att årsmötet beslutar om valberedningens storlek
§ 11 att styrelsens ledamöter väljs med en fjärdedel varje år, att styrelsen utser v ordförande, att styrelsen är beslutsmässig om majoriteten av ledamöterna är närvarande.

8. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

9. Verksamhets- och revisionsberättelse
Den föreslagna verksamhetsberättelsen godkändes.
Den föredragna kassaredovisningen och revisionsberättelsen godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

11. Medlemsavgiftens storlek
Medlemsavgiften godkännes av mötet att förbli oförändrad det vill säga 300kr/år för medlem och 150kr/ år för passiv medlem.

12. Styrelsens arvode, ordförande och kassör
Styrelsen föreslår arvode för ordförande 8 000 kr och kassör 5 000 kr. Mötet godkänner detta.

13. Styrelsen förslag till verksamhet och budget 2006
Riksföreningens ordförande Helena Gustafsson läser upp verksamhetsplanen och Annika Lindgren förenings kassör föredrar budgetplanen. Båda godkändes av årsmötet.

14. Val av ordförande
Helena Gustafsson valdes till ordförande i riksföreningen för en tid av 2 år.

15. Val av styrelseledamöter.
Karin Bojertz Malmö, Annika Lindgren Göteborg och Kerstin Carlsson Aneby/Eksjö valdes till styrelseledamöter för en tid av 4 år.
Johanna Sopo-Häggroth valdes på fyllnadsval till styrelseledamot för en tid av 1 år.

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Mötet väljer Ulla Lundström Söderköping och Britt-Marie Svedenberg Vingåker som revisorer och Birgitta Carlander Stockholm och Gunilla Olofsson Tingsryd som revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

17. Val av valberedning inför nästa årsmöte
Helena Karlsson Mjölby och Gunnar Pålsson Motala väljs till valberedning.

18. Övriga frågor
Inga övriga frågor

19. Sammanträdet avslutas
Mötets ordförande Gabriella Kollander Fållby avslutar sammanträdet.

Gabriella Kollander-Fållby Kerstin Carlsson

mötesordförande sekreterare

Siw Hansson Britt-Marie Svedenberg

justerare justerare


Styrelsemöte 19-20 februari 2008

Mötet öppnas
Ordförande Helena G. förklarar mötet öppnat.
Margareta Strand är tf styrelseledamot med start idag. Margareta arbetar i Malmö.

Föregående protokoll från 6-7 dec 2007
Protokollet godkänns

Ev. brev/kontakter till och från styrelsen
Helena: Deltagit i Dialogkonferens i STHLM, Äldreguide på nätet i mars. Helena ska diskutera mer med SKL hur hälso- och sjukvårdsinsatser redovisas.
Mårten, Kerstin C och Kerstin H-T: Socialstyrelsens referensgrupp MAS:ar från hela Sverige (ca 25 st) i STHLM. Anette Richardsson är projektledare. Gamla Riskdatabasen ska göras om till händelsedatabas. Efter inloggning ska man kunna använda systemet för att skriva in händelser och lära av andra. Klart 2009. Flera referensgrupper finns. Nytt möte 29 maj. Både teknisk utveckling och hur ska man hantera systemet? Kanske ev. kunna användas istället för ”sitt eget” avvikelsesystem. Idag en ”salig” blandning av hur systemen handhas lokalt.
Helena: Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen skickat ut enkät för test om hemsjukvårdsstatistik. Variationerna varierar så oerhört inom kommunerna och detta kan bli synligt i enkätsvaren. Frågetecken på varför indelning med åldrar och tider. Syftet med det? Vi kan inte neka utföra en hälso- och sjukvårdsinsats under hela dygnet inom särskild boendeform? Förtydliga frågan om det gäller -vad som kan utföras eller vad vi faktiskt gör? Läkaransvar jourtid? Tillägg: Finns sjukhusansluten hemsjukvård i kommunen? Helena mailar svar till Marianne.
Helena: varit på Vårdförbundet och träffat representanter (Eva Jönsson, Kristina Malm Jansson) angående MAS-roll frågor. Varje MAS ska kunna representeras av en fackförbundsrepresentanter vid ex. anmälningsärenden och inte hamna i motsats till Vårdförbundet. Förbundet anser att
MAS:arna tar alldeles för stort ansvar för resurserna. Vi ska inte ”tänka” pengar utan patientsäkerhet.
MAS riksförening har inte yttrat sig om Apoteksutredning.
Mårten: deltar i HI:s (Hjälpmedelsinstitutets) referensgrupp information om vad som är på gång mm).
Ingrid: deltog 15 februari på SKL, Stockholm i ett informationsmöte i projektet Nationell terminologi- och klassifikationsresurs med Snowmed Ct. Inget avvikelsehanteringssystem utan ett begreppshanteringssystem. Engelskt och amerikanskt sammanlagt system . Översättning av begrepp pågår med synonymer. Flera delprojekt som ska arbeta under lång tid.

Fortsatt planering inför kompetensutvecklingsdag 24 april
Beslut tas att arrangera den 24 april. Antalet anmälda ligger runt 70 st vilket budgeten är beräknad på. Flera medlemmar har uttryckt att det blir för dyrt att resa för endast en dag och därför avstått. Att delta i år.
- Anmälan ligger på hemsidan och anmälningstiden förlänges
- Programmet fastslås. Ingrid fixar och skickar till styrelsen. Mårten lägger ut på hemsidan och Helena ordnar ex. till deltagarna
- Vi äter lunch på restaurang Cabaré
- Vi bestämmer middagsmenyn och Mårten och bokar den
- Presenter: Johanna köper 10st
- Johanna och Annika ordnar registreringsblanketter samt deltagarlista
PINs erbjuds att köpa för 20 kr st.
- Plastmappar till alla papper till deltagarna - Ingrid
- Utvärderingsblankett ordnar Helena.
Styrelsen träffas kvällen innan och Ulla bokar lokal på Vårdförbundet onsdag kväll från 17 och fredag dag (+ dator).

Inför årsmötet
– Helena skriver just nu verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
– 18 januari finns 211 medlemmar
– ekonomisk redovisning, nyval osv.
– Från styrelsemötet i januari 2007 saknas kvitton för ca 6000kr. Styrelsen är helt överens om att detta motsvarar kostnader för styrelsens resor. Ett kvitto skrivs i efterskott och styrelsemedlemmarna är beredda att gå i god för att detta är sant
– revisorerna som valdes vid förra årsmötet är ev. inte tillgängliga längre. Helena kollar med dem. Väljs på ett år.
– Valberedning behövs 2 personer
– Diskussioner om stipendiet som inte har utdelats mer än någon enda gång. Förslag utarbetas till årsmötet att formulera om ansökan. Kerstin C och Margareta lägger fram ett förslag.

Övriga frågor
- Johanna avgår vid årsmötet. Kerstin C tar över medlemsregistret.
- Ulla och Annika åker till SSF:s utbildning för ordföranden och kassörer i STHLM 28 mars
- Annika har fått hjälp med ekonomin av en revisionsbyrå. I nuläget avstår hon från att köpa ett
ekonomidataprogram utan fortsätter ta hjälp.
- Diskussion om nya hygienföreskriften diskuterades men lämnades utan åtgärd.
- Besök av Per-Anders Sunesson, huvudsekreterare i Patientsäkerhetsutredningen som berättar om utredningen och en mycket intressant diskussion uppstår. Styrelsen framför många exempel från MAS:ens vardag.
- Ejja Häman Aktell, Vårdförbundets förbundsstyrelse berättar kort om Senior alert.

- Ska vi göra en skrivelse till Socialdepartementet angående risker och svårigheter vid dokumentation HSL/SoL. Ja och Helena gör ett utkast.

- Konsultroll kontra deltagande i basal omvårdnad vad gäller sjuksköterskor/paramedicinare. Vad tycker medlemmarna? Helena och Mårten jobbar fram en fråga till hemsidan samt till kontaktpersonerna.
- Diskussion om MAS-rollen.
- Lust- och kunskapsdagar (SSF) 2-3 okt i Örebro. Temat för dagarna är "Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete och ansvar att leda patientnära omvårdnad". Ordförande Helena samt Kerstin H-T åker.
- Styrelsemötet den 22-23 maj ställs in.
Höstens förslag: 29-30 augusti, 16-17 oktober, 5-7 december.
Helena kontaktar MAR nätverk för ändring av deltagande i vårt möte och samplanering av nästa års kompetensutvecklingsdagar.
- Under mötets gång skriver Annika och Johanna fakturor till anmälda till 24 april.
- Ingrid har skickat ut brev till presumtiva utställare med info om inga utställare i år men välkomna igen nästa år.
Mötet avslutas
Ingrid Alm Persson Helena Gustafsson
Sekreterare ordförande och justerare


Styrelsemöte 6-7 december 2007

Närvarande: Mårten Davidsson, Helena Gustafsson, Kerstin Hellgren–Tobiasson, Karin Boijertz, Ingrid Alm Persson, Johanna Sopo
Frånvarande: Ulla Johansson, Kerstin Carlsson.

Mötet öppnas
Ordförande Helena Gustafsson öppnar mötet.
Föregående protokoll
Godkänt
Brev/kontakter till styrelsen
- Helena träffade Anette Richardsson proj.ledare för Nationellt patientsäkerhetsarbete, Socialstyrelsen som är en utveckling av Socialstyrelsens arbete med termer och begrepp inom avvikelsehantering. Man önskar ett stort deltagande av MAS:ar i en referensgrupp. 24 januari startar arbetet. Helena har lämnat förslag på deltagare, några styrelseledamöter, kontaktpersoner, samt några medlemmar från län där vi varken har ledamot eller kontaktperson.
- Erbjudande att delta i fokusgrupp om dokumentationen. Mailat ut till kontaktpersonerna.
- Lust och kunskap planeringsgrupp inför SSF:s seminarium i Örebro 2-3 oktober 2008. Vem kan delta? Någon medlem som representerar riksföreningen?
Redovisning från olika grupper
Helena rapporterar från
- prioriteringsgrupp Nationella riktlinjer för demensvård. Arbetet ska vara färdigt 30 april.
- ordförandekonferens på Vårdförbundet. Hur stödjer Vårdförbundet MAS:ar i deras roll. Helena går vidare med denna fråga.
- Mötet i Hemmet, Stockholm, om teamarbete, patienten i fokus
-Kompetensutvecklingsinstitutet arrangerade Riksforum för sjuksköterskor inom äldreomsorg där Helena hoppade in som talare.
Administration
Diskussion om vilka dokument som ska arkiveras. Alla protokoll finns.
Fortsatt diskussion kommer.
Fortsatt planering inför Kompetensutvecklingsdagen
Musiksalen på Norra Latin är bokad och rymmer 129 personer. 2 mån innan måste vi tacka ja eller nej (24 febr). Sista anmälan är 15 februari. Anmälningarna går till både Annika och Mårten. Ca 1700kr / person inklusive middagen på kvällen som ingår i hela konferensidén. Riksföreningen är momsbefriad. Fakturan kan inte skickas på elektronisk väg. Detta var problem förra året. Alla fakturor måste numreras.
Anmälningsformulären ordnar Mårten.
Färdiga fakturor skickas ut vid nästa styrelsemöte den19 februari
Annonsering iVårdfacket (Mårten).16 januari sista inskick och tidningen kommer ut 4 februari. Årsmötet annonseras i Vårdfacket med hänvisning till hemsidan, i utskicket och på hemsidan. Alla funderar på gåvor till föreläsarna? Idéer från medlemmmar?
Detta år blir det inga utställare men brev med information till förra årets utställare (Ingrid)
Föreläsarna är nästan klara. Vilka ska ha betalt och hur mycket?
Nästa styrelsemöte
6-7 februari utgår och ersätts med 19:e februari 2008 i Stockholm med start kl 10 och 20 februari avslutas kl 15.
Planering för årsmötet
Helena ordnar dagordningen.
Hur ser det ut med styrelsen inför nästa år. Resultat och balansräkning (Annika). Revisonsberättelsen (revisorerna). Verksamhetsberättelsen (Helena). Maila till Helena ev uppdrag under året.
Johanna avgår. Helena Karlsson i Mjölby och Gunnar Pålsson i Motala är valberedning. Mårten kontaktar dem.
Nuvarande styrelse Omval, avgår, nyval Utgår
1.Karin kvarstår 2011
2.Kerstin C kvarstår 2011
3.Kerstin H-T kvarstår 2009
4.Ulla J omval? 2008
5. Värmland? nyval 2010
6. Mårten kvarstår 2009
7. Ingrid kvarstår 2009
8. Helena kvarstår 2009
9. Annika kvarstår 2011
Karin ska föda barn om 7 veckor men kommer att ordna en ersättare från sin region.
Övriga frågor
-Annika behöver köpa ett nytt redovisningsprogram för att klara sitt arbete.
- Helena Pettersson och Marianne Lidbrink från Socialstyrelsens äldreenhet besöker oss den 7 december.
Samtal om olika projekt . Kvalitetsindikatorer, öppna jämförelser. Flera kvalitetsregister finns redan som är bra. Vi måste mäta på samma sätt. Socialstyrelsen kommer att lägga vissa indikatorer som rekommenderas.
Mycket diskussioner om gränser mellan HSL och SoL
Projekt: Kartlägga hemsjukvårdens omfattning
Projekt: God vård
SOU 2007:8 Gemensamt tillsynsansvar. Riksföreningen är remissinstans via Vårdförbundet.
Se Vardkvalitet.se. Ambitionen att bli tvärprofessionell och se över: hur enas vi om omsorg och vård. Möte i mars och riksföreningens ordf blir inbjuden att delta i ”runda-bordssamtal”
Nya Föreskriften från Socialstyrelsen om hygien har kommit ut igår. Detaljrika.
- Tidigare ordförande Margareta Bladhfors - Eriksson avtackas under påföljande kväll.
Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötesdagarna


Styrelsemöte 18-19 oktober 2007

Närvarande: Mårten Davidsson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren–Tobiasson, Johanna Sopo-Häggroth
Frånvarande: Ingrid Alm-Persson, Annika Lindgren, Karin Boijertz

1. Mötet öppnas
Helena Gustafsson öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
Helena Gustafsson har haft förnyad kontakt med LIF.
Enligt träff som Karin Boijertz deltagit i så blir det inget av med lagförslaget om begränsningsåtgärder för dementa. Beslutade att bevaka om lagförslaget avslås och att MAS-föreningen då ska reagera med debattartikel i ex. Dagens samhälle.
Arbetet med att få kontaktpersoner ger resultat, vi har fått flera förslag på kontaktpersoner.
Helena har varit träff angående kvalitetsindikatorer, intressant att få höra hur ex. socialstyrelsen tänker i dessa frågor. MAS-föreningen kommer att bli referensgrupp i arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer. Helena har fortsatt kontakt med gruppen.
Helena och Johanna skall gå igenom medlemsregistret.
Helena har varit i kontakt med vårdförbundet angående frågan MAS/verksamhetschef.
Annika och Helena ska träffa Britt-Marie (revisorn) för genomgång av ekonomin.
Kerstin C skickar en förfrågan till Bitte Fritzon soc.styrelsen ang. vad som händer med Egenvårdsfrågan.

3. Brev/kontakter till styrelsen
Brev från apoteket har Helena skickat ut tidigare.
Vi har fått frågor från kontaktperson som vi tar upp vid nästa sammanträde.

4. Planering inför kompetensutvecklingsdag
Norra Latin Stockholm 24/4 2008
Fråga Helena Pettersson om hon kan vara ordförande på årsmötet. Hon kommer till vårat styrelsemöte i december vi frågar henne då.
Information/blänkare om dag, plats, ämne skickas ut till kommunerna av Helena. Efter sammanträdet i december skickar Johanna ut information samt inbjudan till årsmötet till medlemmarna.
Helena kontaktar Helena Pettersson och Gunnar Akner hans ämne/ Titel: provocerad, berörd, bekräftad.
Kerstin C kontaktar Thorbjörn Larsson
Ingrid fortsätter ha kontakt med Maria Larsson v.b
Beslutar att Johanna bjuder in Gabriella Kollander –Fållby att närvara på vår kompetensutvecklingsdag.
Vi jobbar vidare med ekonomin nästa gång när Annika är närvarande. Det kommer att bli Annika som skickar ut fakturor, vi föreslår att hon tar hjälp av medlem i Göteborgstrakten som erbjudit praktisk hjälp med arbetet med studiedagarna.
Mårten fixar anmälningsblankett på hemsidan. Beslutade att alla som anmäler sig skall få ett bekräftelsemail att man är anmäld, Mårten ansvarar för det.
Helena gör en sammanställning över vad som hänt med de frågor vi haft uppe på tidigare kompetensdagarna.

5. Medlemsregistret
Johanna och Helena uppdaterade registret.

6. Övriga frågor
- Genomgång av värvningsbroschyren.
Broschyren är bra men vi gör lite justering av någon att-sats
I första stycket lägga till att föreningen är till för MAR:ar också, lägga till MAR där det står MAS (MAS/MAR), ändra från årliga återkommande studiedagar till återkommande kompetensutvecklingsdagar.
Helena reviderar och Mårten lägger ut den på hemsidan.
Helena reviderar samtidigt välkomstbrevet.
- Diskussion om låsning av vissa delar av hemsidan.
Mårten lägger ut en enkät på hemsidan med frågor om användandet av hemsidan och om vissa delar skall låsas.
Helena skriver ett informationsmail med länk till enkäten och skickar ut till alla kommuner.
-Kerstin H-T frågar om reseräkning, vi tar upp frågan vid nästa sammanträde när Annika är med.
– Mårten aktualiserar stipendiet på hemsidan.
- Samtal om hemsidan och rubriken Ordförande har ordet. Förslag att Helena skriver lite oftare och kanske kortare, så det känns mer aktuellt och intressant att läsa för medlemmarna.
Samtal om MAS:ens roll och ansvar och hur olika vi jobbar.

7. Besök från MAR-nätverket
Helena hälsar välkommen till MAR:arna.
Kvalitetsindikatorer är något som vi båda jobbar med. MAR kommer att ta upp det på sin nätverksträff i vår. Det är bra att det kommer direktiv vad som skall mätas för att kunna göra jämförelser.
Vi upplever båda att vi är någonstans mittemellan. Vi är beroende av att SOL ”balanserar upp” för att HSL ska kunna ge resultat.
I de kommuner det finns MAR har man ett tätt samarbete MAS/MAR, det stärker oss i våra tankar att det är viktigt att vi får till ett samarbete på riksplanet.
I dagsläget finns 35 MAR:ar i 32 kommuner.
MAR-nätverket arbetar för att få fram en gemensam skrivelse för MAR:ens uppdrag. Något för MAS-föreningen att arbeta med?
Förslag att inför 2009 lägger våra kompetensutvecklingsdagar samtidigt för att ha minst en dag gemensam.
Samtal om rehab-ordinationer och avvikelsehantering för hela HSL.
MAS-föreningen klargör att man gärna ser att någon MAR kommer med i föreningens styrelse. Vi strävar också efter att bli en MAS/MAR-förening.
Frågan kom hur vi jobbar med Bravå och strävar efter att sprida arbetssättet, det är inget som vi aktivt jobbar med.
Vi planerar in ny träff 22/5 start 12.00 med lunch på Centralbadet. Fram till dess funderar vi på hur vi skall lägga upp kompetensutvecklingsdagen/dagarna, vi tittar också på MAS/MAR-uppdraget.

8. Samtal med Gunnar Akner och Barbro Beck-Friis
Vi förde samtal utifrån debattartikel som varit införd i läkartidningen om brister i äldrevården.
Med ökad ålder har vi fått fler multisjuka och dementa.
Media har tagit på sig en roll att sprida dålig publicitet
Hur ska vi få en sammanhängande vårdkedja?
Den svårast sjuke måste betala för sin sjukvård, varför? Innan ädelreformen var det fria läkarbesök för våra äldre multisjuka.
Vid läkarbesök saknas tid för att göra läkarbedömningar i lugnt skede, det är bara akutbedömningar som hinns med.
Geriatriker saknas runt om i landet, det finns allmänläkare med ”geriatrikersyn”.
Många läkare har glömt att man är till för patienten utan tror att man är till för ekonomin.
Hur gör vi för att lyfta fram goda exempel???
Helena beställer Gunnar Akners bok till styrelsen.
Förslag att bjuda in Gunnar Akner till vår kompetensutbildningsdag.

9. Sammanträde under 2008
6-7/2 i Jokkmokk, vi åker gemensamt från Stockholm på tisdag 17-tiden.
Kerstin H-T bokar tågbiljetter från Stockholm, vi åker hem på torsdagskvällen.
25/4 efter kompetenutvecklingsdagen.
22-23/5, den 22 träff med MAR-nätverket.

10. Mötet avslutas
Helena förklarar mötet avslutat.


Styrelsemöte 16-17 augusti 2007

Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren – Tobiasson

Frånvarande: Johanna Sopo och Karin S. Boijertz

Mötet öppnas
Ordförande Helena G. förklarar mötet öppnat.
Föregående protokoll från 11 april
Protokollet godkänns
Brev/kontakter till styrelsen
- Karin Josefsson, sjuksköterska: se Hemsidan/Nyheter om en avhandling: Sjuksköterskan arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre
- Gothia ska ge ut facklitteratur den kommunala sjuksköterskan kommunala situation. Vill ha tips om ämnen.
- Apoteket, LIF har varit i kontakt om läkemedelsgenomgångar.
Mycket är igång och under oktobermötet ska styrelsen utveckla denna fråga mera.
- MAS riksförening fungerar gärna som bollplank och referensgrupp ibland.
- Kompetensmakarna inbjuder till en konferensdag för sjuksköterskor.
- Positiv respons från Socialstyrelsen på vårt remissvar Begränsningsåtgärder för demenssjuka.
- Kontaktpersoner för MAS föreningen. Varför ska de finnas? Svårt att värva. Räcker det inte med hemsidan och maillista till alla medlemmar? Nuvarande kontaktpersonlista på hemsidan är uppdateradll.
Styrelsen har tidigare tagit beslut på vad en kontaktperson ska göra:

Syftet med kontaktpersoner är att de skall vara kontakter som styrelsen jobbar emot i fråga om information, remissförfarande eller andra viktiga frågor som medlemmarna skall ta ställning till.
Summering av Örebrodagarna
Runt 100 deltagare och ändå fick vi säga nej till flera som inte fick plats. Se hemsidan.
Utvärderingarna: över lag väldigt positivt.
Dag 1: för mycket luft (förra året ville man ha mer luft) i programmet
Inte så mycket frågor denna gång (kanske för mycket folk)
Utställarna är som helhet mycket nöjda
Tidningarna var inte intresserade att rapportera från dagarna.
Ekonomin: Annika redovisar resultatet från studiedagarna och konferensen gick ihop.
Årsmötet: ca 20 medlemmar deltog. Protokoll finns på hemsidan efter justering.
Kompetensutvecklingsdagar 2008 eller 2009?
Efter lång diskussion tas beslut: två dagar är inte genomförbart varje år. Det kräver så mycket energi från styrelsen att inga andra frågor hinns med under året. I år beslutas om 1 dags samling och årsmötet i samband med det. Styrelsemöte kan sedan följa dagen därpå. Musiksalen på Norra Latin; Stockholm är nu på förslag med prel.datum 24 april. Budget räknas. Under dagen gör styrelsen också inbjudningar till regeringen att delta.

Fördjupningsfrågor för styrelsen
Begreppet omvårdnad: ibland teknik och hjärtat i arbetet glöms bort. Svårt med omvårdnadsutbildningar idag eftersom kvaliteten är så olika på de som går utbildningarna
Evidensområdet: Modernt ord. Lätt att det missbrukas och att det individuella perspektivet tappas bort. Den kommunala hälso- och sjukvården skiljer sig ganska mycket från sjukvård med yngre människor. Svårighet med de hårda mätbara indikatorerna som måste kombineras med ett etiskt tänkande och individens eget ställningstagande.
Kvalitetsindikatorer för kommunal Hälso- och sjukvård, öppna jämförelser; Socialstyrelsen och SKL: Helena tar kontakt och framför att det är ett bekymmer att flera aktörer håller på samtidigt. En samordning behövs och vad ska gälla? Riksföreningen önskar få insyn.
Se bok: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, SSF, Gothia Förlag
Förberedelse för möte MAR- nätverk och etikdiskussion med Gunnar Akner och Barbro Beck-Friis nästa styrelsemöte
- MAR-nätverk: Johanna, Mårten och Helena träffade representanter maj 2007. Bra diskussioner. Nätverket har samlingsdagar. MAS riksförening är öppen även för MAR:ar och samarbete är viktigt.
- Gunnar Akner och Barbro Beck-Friis: Artiklarna i läkartidning nr 41 och nr 46 2006: Äldreboende måste grundas på etik- också i kommunal regi.
Medlemsregistret
Helena har nu lämnat över arbetet till Johanna.
Problem med att kommunerna betalar medlemsavgifter och konferensadresser men det framgår inte tydligt vem medlemmen är.
Annika har svårt att se vem som betalat. Robinsystemet via Vårdförbundet används. Johanna, Annika och Helena måste träffas och se över vad som blir fel.
MAS-Verksamhetschef
Riksföreningen har uttalat många gånger att de är viktigt att MAS:ar är med i ledningsgrupper o.s.v. där besluten fattas. Detta för att MAS:en ska kunna utföra sitt arbete. Styrelsen tänker fortsätta med sitt arbete men också vända sig till Vårdförbundet och aktualisera detta som en facklig fråga. Helena tar kontakten.

Övrig fråga
- Annika vill köpa hjälp med redovisning. Vi ska kolla upp om föreningens revisor Britt- Marie Svedenberg kan hjälpa oss och om det är lämpligt. Styrelsen godkänner detta.
- MRSA i kommunen. Frågeställning om hur man praktiskt ska bete sig
Hur ska man kunna leva i vardagen i vårs särskilda boenden med en MRSA smitta? Hygienrutiner och vardagen är svår att få ihop. Helena skickar ut frågan till kontaktpersoner för att få en bild av hur man gör i Sverige.
- egenvård. Ett utkast för föreskrifter och allmänna råd är nu ute på remiss. Synpunkter lämnas. Jättebra med riskanalys och omprövning. Farligt lika delegering………….Begreppet egenvård är inte det bästa.
Familjeansvaret finns inte med. Hur ska det gå till med avvikelser och lång diskussion följer. Kerstin C gör ett utkast till svar.
-ordförandekonferens 12-13 november genom vårdförbundet. Helena går.
- nästa träff blir i oktober som tidigare är bestämt samt 6-7 december
Förre ordföranden ska inbjudas för att bli officiellt avtackad

Mötet avslutas
Tf ordförande Helena G avslutar mötet.
Stockholm 2007-08-22

Ingrid Alm Persson Helena Gustafsson
Sekreterare ordförande och justerare


Styrelsemöte 8-9 mars 2007

Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren – Tobiasson, Johanna Sopo - Häggroth och Karin S. Boijertz

Frånvarande: -
Mötet öppnas
Tf ordförande Helena G. förklarar mötet öppnat.

Föregående protokoll
Protokollet godkänns men ytterligare uppgifter har tillkommit:
- Angående KVÅ där ingen styrelsemedlem kunde delta: information kommer ändå att förmedlas.
- Komplettering från föregående ordförande har ännu inte inkommit till årets årsberättelse.
- Mårten, Johanna och Helena ska delta i nätverket för MAR 26 mars på Ersta.
- ny information och förslag till valberedningen
Nuvarande styrelse Omval, avgår, nyval Utgår
1.Johanna 2007 avgår nyval 2011
(Förslag till valberedningen: Karin)
2.Kerstin C (fyllnadsval till 2007) nyval 2011
3.Kerstin H-T kvarstår 2009
4.Ulla J kvarstår 2008
5.Margareta har avgått Johanna fyllnadsval 2008
Karin ersätter Margareta fram till årsmötet
6.Mårten kvarstår 2009
7.Ingrid kvarstår 2009
8.Helena kvarstår 2009
9. Annika (fyllnadsval till 2007) nyval 2011
Mårten kontaktar valberedningen

Brev/kontakter till styrelsen (som inte berör Komp-dagarna)
- Många är intresserade av att få ta del av riksföreningens adresslista men beslut har redan tagits vid styrelsemöte att inte förmedla denna pga PUL.
- Styrelsen diskuterade Kerstin Björkes (MAS i Borlänge) inlägg på hemsidan angående en artikel av Barbro Beck-Friis i Läkartidningen nr 44 -06. Helena tar fram ursprungsartikeln samt kontaktarskribenterna för ev. möte.
- Greger Fransson (ansvarig för palliativa registret) behöver nya MAS representanter till styrgruppen. Johanna är intresserad och ett annat namnförslag finns från styrelsen. Ordförande meddelar G.F.
- Flera intressenter har framlagt önskemål att träffa styrelsen. Styrelsen ska ta ställning och diskutera respektives nätverk bl.a. läkemedelsgenomgångar och återkomma i frågan i höst.
- Påpekande om behov av att se över allmänna rådet för MAS:ar (1996:24) har inkommit och diskussion fördes. Styrelsen har kännedom om att uppdatering av gamla författningar och råd pågår på Socialstyrelsen.
- EBM forum önskar kontakt med personer som kan delta i en focusgrupp om kunskapsbaserad vård. Vilken innebörd lägger man i evidens…….Styrelsemedlemmar kommer att delta.

Remissvar:
Riksföreningen har från Socialdepartementet ombetts svara på Remiss: Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110).
Helena och Karin engagerar sig mest och presenterar ett utkast till svar.

Kassörens punkt
– genomgång av ekonomi: Revisorerna har fått årsrapporten inför årsmötet. Specificering av utgifter och inkomster angående kompetensutvecklingsdagarna kan kassören lätt ta fram.
– bankkort: 2 Mastercard är ordnade. Ordförande och kassör har ansvar för varsitt och det är endast dessa som kan använda korten. Kortnumret lämnas inte vid betalning utan fakturor till kassören gäller.
– SJ-konto öppnas inte.
– Diskussion om medlemsregistret där inbetalningar kommer via postgirot och tydlig avsändare saknas. Problem att spåra vem som betalat och vad. Önskemål att medlemmarna är tydliga med arbetsplats och adress.

Årsmötet
- Verksamhetsberättelsen färdigställs.
- Verksamhetsplanen för 2007-2008 färdigställs.
- Meddelanden till valberedningen om nyval av 3 ledamöter på 4 år och fyllnadsval på 1 ledamot på ett år.
- Budgetplan läggs.
- Förslag till ordförande finns
- Förslag till sekreterare finns

Kompetensutvecklingsdagarna i Örebro 11-12 april
– 6 mars gick anmälningstiden ut. 84 är anmälda i dags dato (exklusive styrelsen) av ca 180 medlemmar. Förfrågningar har inkommit hur man efteranmäler sig. Ring styrelsen.
– Budgeten uppdateras.
– Media. Helena tar ny kontakt och berättar om dagarna.
– Idéer om ytterligare aktiviteter diskuterades.
– Fortsatt planering och fördelning av arbetsuppgifter.


Övriga frågor
– Patientsäkerhetskonferensen 30 och 31 januari på Folkets Hus i Stockholm (Johanna och Karin deltog). Analyser av händelser och hur man går vidare. För lite om kommunens kvalitetsarbete i jämförelse med landstingets. Mycket läkare/ patient inriktat.
– Medlemsregistret, medlemsansvarig? Inhämta uppgifter om fakturaadress, när o hur? Johanna åtar sig uppgiften efter årsmötet.
– Ställningstagande till framtida mötesdagar, boende, lokaler.
Två gånger / termin behöver styrelsen träffas för att kunna prestera ett bra arbete. Eftersom styrelsen har representanter från hela Sverige (vilket är bra) är kostnaden för ett styrelsemöte ganska hög.
Beslut tas idag om tre mötestillfällen under 2007 och 2008 och det blir torsdag 10:00- 17:00 och fredag 08:30 – 16:00. De som reser bor på Freys hotell och styrelsen erbjuds förutom boende: resa, kaffe, arbetslunch samt en middag torsdag kväll. Egen arbetstid ersätts ej.
Kompetensutvecklingsdagar varje år eller vartannat diskuterades och denna fråga ska ställas vid utvärderingen på dagarna i Örebro samt på hemsidan. Preliminärt bokas 23-24 april 2008 och Kalmar och Luleå undersöks som lämpliga platser. Ulla kontaktar socialdepartementet och lägger ett önskemål om insats från lämplig minister.
Beslut tas idag att styrelsen inte åker på några konferenser eller nätverk där föreningen måste betala resa/boende. Undantag kräver ordförandebeslut.
– www.MAS.se. Hemsidan tillhör idag region Skåne och adressen är inte möjlig att överta av riksföreningen. Dagens adress: www.mas-ccn.org är lite krånglig att minnas. Nya försök till en enklare adress ska göras.
– Egenvård: Kerstin C meddelar att inget nytt har framkommit sedan förra mötet. Nästa träff är den 27 mars på Socialstyrelsen.

– Johanna är inbjuden till 3 maj till SKL:s nätverk (Gabriella Kollander)

Mötet avslutas (9/3 kl 16.00
Tf ordförande Helena G avslutar mötet.


Styrelsemöte 26-27/1 2007


Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson, Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren – Tobiasson, Johanna Sopo-Häggroth och Karin Boijertz (26 jan).

Frånvarande: Annika Lindgren.

1. Mötet öppnas
Tf ordförande Helena Gustafsson öppnar mötet och hälsar en ny styrelsemedlem Karin Boijertz välkommen. Hon är ersättare för Margareta Bladfors – Eriksson fram till årsmötet.

2. Föregående protokoll
godkändes

3. Brev/kontakter till styrelsen
- Fråga från medlem om löneläget. Denna fråga har hänvisats till Vårdförbundet.
- Brev från Socialstyrelsen angående ett projekt om fallbeskrivningar. Riksföreningen är positiv till att fungera som ”bollplank” i detta arbete.
- Olika företag önskar få tillgång till Riksföreningens medlemslista med mailadresser (enligt PUL inte lämna ut personuppgifter). Styrelsen kan inte åta sig detta utan adresser får sökas via kommuner.
- SSF har framfört önskemål att riksföreningen ska tycka till om:
1) patientdatalagen och Karin åtar sig huvudansvaret att sammanställa ett svar
2) klassifikation om vårdåtgärder (fått in väldigt lite svar hittills). Önskemål om 20 av de mest vanligt förekommande utredande åtgärderna samt 20 av de mest vanligaste förekommande behandlande åtgärderna inom kommunal hälso- och sjukvård. Styrelsen ska samla in information från aktiva sjuksköterskor och maila underlaget snarast till Helena.
4. Stipendier
Ingen stipendieansökan har inkommit.

5. Förberedelse för årsmötet 11 april 2007
– Årsmötet utlyses i Vårdfacket (kommer ut 3 mars) samt på hemsidan.
– Ordförande vid årsmötet – diskussion föres och förslag finns.
– Ansvarsfördelning för årsberättelsen. Tidigare ordförande ska skriva vårens berättelse och Ulla och Helena skriver höstens berättelse. Skrivs klart och presenteras på mötet.
– Ansvarsfördelning för revisionsberättelse. Materialet från kassören är på väg till revisorerna nu.
– Verksamhet- och budgetplan 2007-2008. Vision och mål för 2006 stämmer fortfarande. Styrelsen önskar förtydliga frågan om samverkan med MAR:ar nästa år. Helena gör smärre förändringar som styrelsen godkänner.
– Förändring av stadgarna. Kerstin C lägger fram förslag och styrelsen för en diskussion. Förslag till stadgeändringar tas fram och presenteras på årsmötet.
– Information till valberedningen:
Nuvarande styrelse Omval, avgår, nyval Utgår
1.Johanna 2007avgår inval av ny medlem 2011
2.Kerstin C (fyllnadsval till 2007) nyval 2011
3.Kerstin H-T kvarstår 2009
4.Ulla J kvarstår 2008
5.Margareta har avgått Johanna fyllnadsval 2008
6.Mårten kvarstår 2009
7.Ingrid avgår i förtid Karin fyllnadsval 2009
8.Helena kvarstår 2009
9. Annika (fyllnadsval till 2007) nyval 2011
Mårten kontaktar MAR föreningen och valberedningen
6. Kompetensutvecklingsdagarna
– Föreläsare nästan klart
– Utställare nästan klart
– Helena gör ett utskick via mail till medlemmar samt kommunutskick. Anmälan kan göras via hemsidan direkt eller kunna skriva ut anmälan i papper. Annika och Mårten mottar e-anmälan. Annika sänder ut fakturor. Annikas fax nummer? Mårten ordnar fakturan och Annika sänder ut den. Anmälan är bindande och ska ha inkommit före den 6 mars. Sista inbetalningsdag är 31 mars. Programmet ligger endast utlagt på hemsidan och små justeringar kan förekomma in i det sista.
– Annika och Mårten har all kontakt med beställningar med hotell Elite.
7. Övriga frågor
- Styrelsen informeras om Robinsystemet
- Mårten och Kerstin C ska se över hemsidan.
- Kerstin C var i förra vecka på Socialstyrelsen och deltog i en arbetsgrupp om egenvård. Alla var överens om att det förslag som nu läggs måste vara mycket tydligt. Styrelsen ska ta ställning till förslaget. Flera möten följer. Delegeringsförfattningen ses också över och Riksföreningen ska bevaka även denna fråga.
- Borde Riksföreningen inte byta till ett namn som förtydligar att även MAR kan vara medlem? Mårten ska träffa MAR -nätverket i mars och aktualiserar då frågan. I alla utskick ska styrelsen förtydliga och skriva MAS/MAR.
- Mötesdagar: to 8.3 + fredag 9.3. Start ca 10.00 och fredag slut ca 16.00. Sova hos Johanna/Ingrid. Fortsätta träffas på Vårdförbundet.
- Antal medlemmar: under 2006 har antalet medlemmar ökat med 68 personer.
För närvarande är det 186 medlemmar.
- Helena fortsätter som ”bollplank” på Socialstyrelsen i i redaktionen för Fallstudier. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida/patientsäkerhetsfunktionen.
- Styrelsen informeras om möjlighet med läkemedelsgenomgångar genom handdatorer.
8. Mötet avslutas

Tf ordförande Helena G avslutar mötet.


Styrelsemöte 2006-12-08-09
Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson och Annika Lindgren. Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren Tobiasson och Johanna Sopo-Häggroth
Frånvarande: ingen

1. Mötet öppnas
Tf ordförande Ulla J öppnar mötet.

2. Ordförandefrågan
Helena G påtar sig ordförandeskapet och är då till förordnad (tf) fram till årsmötet.

3. Nya styrelsemedlemmar
Beslutet vid förra styrelsemötet 6-7 oktober att försöka värva en – två nya styrelsemedlemmar rivs nu upp. Styrelsen avvaktar med detta till årsmötet 2007.

4. Rapport från deltagande i diverse möten och grupper
- Ingrid har deltagit i en dag med Fammi som handlade om Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård. Nationella kvalitetsindikatorer i hemsjukvården. Arbete pågår men det handlar än så länge om landstingets primärvård.
- Mårten har varit på Fammis avslutning. Fammi avvecklas första kvartalet -07. ”Stafettpinnen” ska nu gå vidare och uppdragen förhoppningsvis fortsätta i någon form. Hemsidan ska släckas ner och information kan hämtas nu. Mårten ska försöka föra över en del material på riksföreningens hemsida. Punk-handboken ligger kvar on-line.
- Ingrid, Johanna och Helena har deltagit i en studiedag arrangerad av Equalis. Provtagning och kvalitetssäkring kring detta är en viktigt och intressant men inte av riksföreningen prioriterad fråga då provtagning inom kommunens primärvård oftast begränsas till urinsticka och blodsockerapparat. Medlemmar kan själva ta kontakt med Equalis om behov och intresse finns för deras kvalitetssäkringsprogram.
- Helena har deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp om termer och begrepp. Hon har nu sänt ut en enkät till MAS:ar för att inhämta information om vilka begrepp som används i den kommunala avvikelsehanteringen. Vilka kommunspecifika termer finns det? Rapporten finns på hemsidan och mer information kommer.
- Helena deltar också i SKL:s projekt om evidensbaserad medicin. Hon har även här sänt ut och sammanställt en enkät som finns redovisad på hemsidan.
- Kerstin C har deltagit i SSF:s sjuksköterskedagar -Lust och kunskap 28-29 september i Örebro. Som helhet var det jättebra dagar med blandat föreläsningar och olika seminarier.
- Johanna var i Malmö och lyssnade på senaste nytt från dietister inom geriatriken. Korta föredrag som presenterade pågående arbeten

5. Riksföreningens ekonomi och kassörsskap
Se punkt 2 från förra styrelsemötet 6-7 oktober 2006. Avgående kassör Kerstin Hellgren Tobiasson överlämnar idag ekonomiskt material d.v.s. bokföringen till Annika Lindgren. Kassören Annika Lindgren och tf ordförande Helena Gustafsson utses av styrelsen att teckna firman. Annika ska ordna ett betalkort så hon slipper gå omkring med kontanter samt ett kundnummer på SJ så fakturan för styrelsens biljetter kommer direkt till kassören. Företagskortet på SAS avvecklas.
Annika tar kontakt med riksföreningens revisor Anette Richardson. Enligt stadgarna (§ 13, mom.4) ska riksföreningens räkenskaper vara avslutade senast den 31 december och senast den 31 januari överlämnas till revisorerna.

6. Styrelsens arvoden
Diskussion uppkom p.g.a. att styrelsemedlemmar avgått under verksamhetsåret. Beslut togs att arvodet ska utgå t.o.m. den månad personen medverkat i styrelsen. Därefter övergår arvodet till ersättaren på posten. Det är ordförande och kassör som arvoderas.

7. Stipendium
Sista ansökningsdag för Riksföreningens instiftade stipendium på 5000 kr är 31.12. Vid dagens möte har ännu ingen ansökan inkommit.

8. Uppdrag från årsmötet 2006
De stadgeändringar som gjordes vid årsmötet ska utföras. Styrelsen skulle dessutom se över stadgar och formalia under detta arbetsår samt diskutera om man kan ha stödmedlemmar och i så fall kraven på dem. Kerstin C ska börja med arbetet. Helena G arbetar med listan över kontaktpersoner.

9. Kompetensutvecklingsdagar 11-12 april 2007 i Örebro
Mycket tid ägnades åt att planera kompetensutvecklingsdagarna i Örebro. Idéer kläcktes och arbetsuppgifter fördelades inom styrelsen. Hänsyn togs till förra årets utvärdering.

10. Information till alla MAS:ar
Helena gör en kort info till alla medlemmar och icke medlemmar via e- mail som påminnelse om Örebro.

11. Motioner
Motioner till årsmötet ska enligt riksföreningens stadgar vara inlämnade före 15 januari -07.

12. Årsmötet
Årsmötet hålls i Örebro i samband med kompetensutvecklingsdagarna.


13. Nästa möte
Styrelsen träffas fredag 26:e och lördag 27:e januari i STHLM. Hotellrummen blir för dyra en vardagsnatt.

14. Mötet avslutas
Tf ordförande Helena G avslutar mötet.

Stockholm 2006-12-19

Ingrid Alm Persson Helena Gustafsson
Sekreterare tf ordförande och justerare


Protokoll från styrelsemöte 6 – 7 oktober 2006 i Stockholm.

Närvarande: Mårten Davidsson, Ingrid Alm Persson, Ulla Johansson, Helena Gustafsson och Annika Lindgren.
Ej närvarande: Kerstin Carlsson, Kerstin Hellgren Tobiasson och Johanna Soppo-Häggrot

1. Mötet öppnas
Vice ordförande Ulla J öppnar mötet

2. Konstituering av styrelsen
Ordförande Margareta Bladfors Eriksson har slutat sin MAS tjänst den sista september och kan därför ej kvarstå som ordförande i Riksföreningen för MAS. Hon ersätts tillfälligt av vice ordförande. Ideér bollas men punkten ska aktualiseras igen vid nästa styrelsemöte då alla poster i styrelsen ånyo ska diskuteras. Kanske ska det finnas en vice för varje uppdrag då systemet idag är mycket skört.
Annika ska försöka rekrytera någon ny styrelsemedlem från södra Sverige.
Alla styrelsemedlemmar får försöka hjälpas åt till nästa möte med alla uppdrag.
Pga sjukdom har inte kassörskapet kunnat överlämnas från Kerstin H till Annika. Denne betonar att hon inte kan agera som kassör förrän hon fått mer information. Åtgärder ska vidtas.

3.Styrelseuppdrag
De uppdrag som Margareta lämnar över till styrelsen idag fördelas mellan deltagarna och vissa uppdrag ”får vila”. Styrelsen får försöka koncentrera sig på vad som händer på SKL, Socialstyrelsen, SSF och Vårdförbundet.

4. Svar på remiss om huvudmannaskap för hemsjukvård m.m.
Styrelsen skriver ett svar som Ingrid skickar till Socialdepartementet. Finns på hemsidan.

5. Studiedagarna (kompetensutvecklingsdagarna) 11-12 april 2007 i Örebro
En grov struktur för dagarna planeras. Styrelsemedlemmarna fördelar uppgifter mellan sig. Helena och Mårten ska åka till Örebro för att besöka lokaler och hitta bra utställarplatser. Lokala MAS:ar ska kontaktas.

6. Övrigt
-Årets studiedagar blev mycket lyckade och Ingrid har sammanställt utvärderingen. En del utställarplatser var inte bra.
-Föreningens ekonomi diskuteras men mer information kommer när tillträdande kassör hunnit träffa avgående kassör.
-Diskussion om styrelsearvoden.
-Vid nästa styrelsemöte 8-9 december inbjuds avgående ordförande för en bra överlämning samt avtackning. Då önskas också rapporter från olika uppdrag som styrelsemedlemmar deltagit i (Lust och Kunskap,…….).
-Årsmötets beslut att arbeta med stadgeändringar får anstå just nu då styrelsen pga förändringar i styrelsen ännu inte hittat sina nya arbetsformer. Frågan tas upp på nästa möte igen.
- Helena har lagt ner ett stort arbete på medlemsregistret. Nu används systemet Robin genom Vårdförbundet. Helena ska skriva en informationstext till medlemmarna vid utskicket av årsavgiften.
- Frågor har inkommit om utlämnande av medlemsregistret med adresser men PuL förhindrar detta.
- Helena har skrivit en sammanfattning från studiedagarna år 2006 och dessa läggs ut på hemsidan som ett manifest för året.
-Helena har deltagit i möten med det EBM råd som finns inom SKL och hon har tagit fram en enkät som kommer att spridas till MAS:ar. Rådet vill veta hur pass känt EBM arbete är i kommunerna och till vem de ska rikta sina utbildningar/informationstillfällen.
- Riksföreningen börjar bli intressant som remisshanterare och styrelsen har ett tufft jobb. Oerhört bra om medlemmar utanför styrelsen också kan fungera som kontaktpersoner till diverse möten, uppdrag m.m. Tiden är svår att få och räcka till.
- Nästa års styrelsemöten planeras till Stockholm (enklast för alla) och då en torsdag till fredag eftersom detta är arbete och fritiden är rekreationstid.
25-26 januari (gardera med lördagen) och 8-9 mars (gardera med lördagen)

7. Mötet avslutas
Tf ordförande avslutar mötet.

Stockholm 2006-10-11


Ingrid Alm Persson
sekreterare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsemöte 7-8 april 2006

1. Mötet öppnas
Ordförande Margareta Bladfors – Eriksson förklarar styrelsemötet öppnat.
2. Val av justeringsperson
Ordförande samt sekreterare väljs som justerare.

3. Enkät- om egenvård
Mårten och Helena konstruerade enkäten och den har distribuerats via mailen till alla MAS:ar (ca 300 st) och 40 svar har inkommit. Egenvårdsbegreppet är komplicerat. Kalmar har ett bra förslag. Enkäten ska skickas ut en gång till som en påminnelse (av Margareta) med kort svarstid 21.4. Mårten och Helena sammanställer svaren samt redovisar på studiedagarna.

4. Ansökan om medel för deltagande i internationell kongress.
Styrelsen avslår ansökan med två motiveringar: Enligt stadgarna ska stipendier vara ämnade för medlemmar i riksföreningen samt vara styrelsen till handa senast 31.12 det året det gäller. Ingen av dessa kriterier anses uppfyllda. Den sökande är välkommen åter med ansökan om kriterierna uppfylls till kommande år. Sekreteraren skriver svar.

5. Information
- Riksföreningen finns representerad på SSF:s stämma i Örebro 27 september. Till dessa dagar åker ordf (Margareta) samt en ersättare (Ulla). Lust och kunskapskonferensen inträder samma tid 28 och 29 september och dit åker ytterligare en styrelsemedlem (Kerstin C). Ska föreningen ha en poster där?
- Referensgrupp om nationella riktlinjer i demensvård. Margareta har deltagit i ett möte och ett uppföljande möte kommer om något år. Det är en ”blandad” grupp. Efter påsk finns en SBU-rapport att hämta. Mycket finns skrivet men inte så mycket med evidens.
- Referensgrupp vaccinationsverksamhet. Kerstin C var med på Socialstyrelsens möte denna veckan. Föreskriften stämmer inte med verkligheten. Idag vacc sjuksköterskor och dr tar oftast inte fullt ut det ansvar som föreskriften säger. Eftersom målet är att alla personer över 65 år ska ha influensavacc så är det bättre att ge sjuksköterskor ordinationsrätt efter utbildning. Socialstyrelsen ska beakta de synpunkter som kom fram på mötet och återkomma i frågan.
- Genombrott Äldre och läkemedel. Margareta var där. Genombrottsmetoden är mycket populär just nu. Bra genom att det främjar teamarbete. Bra med nationella grepp vad gäller ämnet.
- Socialstyrelsen nationella uppföljning av palliativ vård. Socialstyrelsen arbetar med ett regeringsuppdrag om nationell uppföljning. Margareta har blivit kontaktad om MAS medverkan. Styrelsen återkommer senare till frågan.
- HI –hjälpmedelsinstitutet. Mårten är styrelsens representant och deltar i en kommunal referensgrupp ca 1g/kvartal. Där deltar även MAR:ar. Bra uppdatering. Finns ett SMARTlab på HI med all teknik som finns för en lägenhet. Det lär finnas en kontaktperson i varje kommun i nätverket.
- Fammis hemsjukvårdsdagar 16:e och 17:e mars. Helena representerade styrelsen och var i Västerås. Bra program med parallella seminarier. Ylva Johansson var där och berättade om prop. om hemsjukvård. Helena satt med i en paneldebatt. Angelica Fritiof från Sveriges kommuner och landsting deltog också. Svenljunga kommun hade en bra helhetsbedömning.
- Medlemsregistret. Helena sköter det och har haft lite problem med det system (Robin) som Vårdförbundet erbjudit som hjälp. Nya medlemmar betalar in avgiften men skriver inte namn och personnummer. Ibland är det makens namn som står på talongen och inget mer. Namn, personnummer, arbetsgivare, e-postadress måste stå på inbetalningskortet.
- Mårten är inbjuden till MAR nätverksträff i Örebro om 2 veckor. Bra med samarbete. Det stämmer enligt stadgarna.

6. Planering av studiedagarna 11:e och 12:e maj i Stockholm
- Ingrid, Mårten och Johanna åker ut till Villa Brevik för at kunna planera för bl.a. antal utställare. Tunnelbana mot Ropsten , Lidingötåget samt en kort promenad (skyltat) fram till huset. Ser mycket trevligt ut. Trevlig bemanning. Stor och ljus konferenslokal, en härlig trädgård och träningsanläggning med bastu. Diskussion om vi ska boka ytterligare ett rum för utställare. Johanna ska ringa Villa Brevik och göra det.
- Över 80 medlemmar har anmält sig och väldigt många ska bo över så det blir tid för mingling. Kerstin och Annika går igenom inkomster och utgifter för dagarna och stämmer av. Planerad budget håller!
- Problem med att medlemmar anmält sig men samtidigt inte betalt in medlemsavgift. Det finns två priser - för medlem och icke medlem. Margareta ska sända ut fakturor med val att betala det pris de vill och maila ut detta samtidigt med en bekräftelse till de som betalat.
- Programmet finjusteras och omarbetas delvis. Alla föreläsare är klara. Kontrakt är skrivna med utställare. Margareta slutför.
- Enligt ett styrelsemötesbeslut ska riksföreningen ha en redaktionskommitté under studiedagarna. Sammanfattning av dagarna i form av ett pressuttalande är en god idé. Helena och Mårten utses. De turas om att skriva anteckningar och samla in OH material för hemsidan.
- Mårten säger ja till den sista utställaren.
- Ingrid ordnar namnskyltar till styrelsen
- Helena ordnar/köper presenter till föreläsare

7. Årsmötet förbereds
- Verksamhetsberättelsen är förberedd av Margareta. Styrelsens medlemmar har åsikter och berättelsen sammanställs. Betonar att styrelsen anser att MAS självklara roll är i ledningsgrupper där övergripande beslut som berör/påverkar kommunens hälso- och sjukvård finns. Margareta slutför.
- Budgetförslaget slutförs av Kerstin H och Margareta.
- Verksamhetsplanen diskuteras och det blir inte så mycket ändringar. Till nästa år bör den bearbetas mer då målen bör vara mätbara.
- Stadgarna ses över. § 3 angående kontaktpersoner måste aktualiseras. Helena jämför personerna med medlemsregistret. § 4 ändras formulering. § 8 angående arvodering till ordförande och kassör. Diskussionen måste tas på nästa styrelsemöte vid genomgång av organisatoriska förändringar.

8. Övriga frågor
- Ingrid föreslår att datum för nästa års studiedagar ska vara klara att presentera redan på dessa studiedagar. Medlemmarna måste få mer framförhållning vad gäller planering av tid och budget. Styrelsen godtar förslaget och idéer börjar surra direkt.
- Höstens styrelsemöten planeras till 6 + 7 oktober samt 8+9 december 2006 i Vårdförbundets lokaler i STHLM.

9. Mötet avslutas

Vid pennan

Ingrid Alm Persson
sekreterare

Margareta Bladfors Eriksson
ordförande och justerare

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Protokoll från styrelsemöte Riksföreningen för MAS 9-10 december 2005


Plats: Vårdförbundets kansli i Stockholm

1. Mötet öppnas av ordförande Margaretha Bladfors Eriksson

2. Val av justeringsperson
Sekreteraren Ingrid Alm Persson och ordförande justerar

3. Enkät om egenvård - vem gör vad?
Margaretha ger ett kort referat från riksföreningens möte i Göteborg i våras samt mötet med representanter från Socialstyrelsen i höstas. Vid båda tillfällena diskuterades begreppet egenvård och dess innebörd. Diskussion uppstod då och Margareta lovade att riksföreningen skulle vara behjälplig med att undersöka hur det står till i landet. Vid sittande möte idag tillsätts en arbetsgrupp av Helena, Mårten, Ingrid och Kerstin C som ska arbeta fram en enkät till medlemmarna med 5-6 kärnfulla frågor om egenvårdsbegreppet och dess betydelse ute i verksamheterna i landet. Socialstyrelsen vill också gärna ha fallexempel. Enkäten ska vara framtagen till nästa styrelsemöte, sändas ut till medlemmarna samt redovisas på majmötet. Kerstin C är sammankallande.

4. Bravå – medlemskap
BraVå är en väl ansedd förening med gott renomé. Riksföreningen kan påverka mer genom medlemskap. Efter diskussion beslutas att avvakta medlemskap och ta upp frågan vid ett senare tillfälle.

5. Remissvar-omvårdnadsassistent
Styrelsen är positiv till att Socialstyrelsen lägger ett förslag om grundnivå för utbildning av omvårdnadspersonal. Vårdarna har idag en alldeles för brokig bakgrund. En livlig diskussion förs och ordförande ska utifrån denna skriva och lämna synpunkter. Hon efterfrågar skriftliga synpunkter från styrelsen som underlag.

6. Information
Margaretha informerar om Infomedica
Det finns idag ett handboksråd som arbetar fram tydliga riktlinjer för ex. palliativ vård m.m. Rådet önskar ett nätverk som testar riktlinjerna mot verkligheten samt en nationell spridning så att handboken blir mer känd. Läs på www.pallimac.se

Helena informerar om Komrevs kurs
Det finns idag kurser för MAS:ar. Stockholms kompetensfond har köpt in
3 x 2dagars utbildning från KomRev och Helena har också gått dessa utbildningar för Susanne Wallin Pettersson tillsammans med MAS från hela landet. Finns även dagar för ”uppdatering”.
Annika informerar om hemsjukvårdsdagen
Bra dag i Stockholm. Kontentan: Viktigast för patienten var att personalen visste vad de skulle göra (hur pat ville ha det gjort) inte att det var samma personer som kom. Konkreta frågor handlade om livskvalitet och kontinuitet. Läs mer på hemsidan.
Margaretha informerar om läkarstämman
M höll ett föredrag på läkarstämman i ämnet äldre och läkemedel. Finns utlagt på hemsidan.
Medlemsregistret
Helena är ansvarig för medlemsregistret och fr.o.m. nästa år köps en datatjänst (Robin) av Vårdförbundet som ska underlätta hanteringen.

Övrig information
- Ett svenskt palliativt register håller på att byggas upp. Se www. palliativ.se
- Om styrelsemedlemmar deltar i vissa informationsdagar läggs ett sammandrag ut på hemsidan.

7. Brev till medlemmar och värvningsbrev
Hela förmiddagen och halva eftermiddagen ägnades åt att etikettera och fylla kuvert till medlemmar och presumtiva medlemmar. Se medlemsansvarigs bifogade berättelse. Inbetalningskort bifogas till medlemmar. Ingrid kontaktar STHLM:s stads MAS:ar och Annika Göteborgs stads MAS:ar. Årsavgiften är 300 kr och kan sättas in på PlusGirokonto 64 59 133-2 med noggrann avsändare och betalningsmottagare Riksföreningen för MAS.

8. Planering av studiedagarna
Dagarna kommer att gå i tecknet God och säker vård inom kommunal hälso- och sjukvård. Johanna har tagit fram några bra förslag om lokaler till den 11 –och 12 maj 2006 i Stockholm. Helst vill vi ha övernattningsmöjligheter på samma plats. Styrelsen vänder och vrider på alla kostnader för att hamna i ett ”bra” pris för deltagarna. Johanna får rättighet av styrelsen att underteckna offert med utvalt konferensställe efter att styrelsen via mail godkänt stället och förutsättningarna.10 - 12 utställare kommer att kontaktas av olika styrelsemedlemmar. Underhållningen planeras i anslutning till kvällens middag och inte under ätandet.

9. Övriga frågor
- Valberedningen kontaktas i god tid före årsmötet med nödvändig information.

Justerare


Ingrid Alm Persson
sekreterare

Margaretha Bladfors Eriksson
ordförande

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonmöte MAS-riksförening 14 juni 2005-06-14

Närvarande på telefonmötet: Johanna, Helena, Ingrid, Mårten och Margareta.

1. Ordförande Margareta hälsar alla välkomna.

2. Mötets öppnande.

3. Val av sekreterare. Mårten blir vald.

4. Årsmötesprotokollet. Genomgång. Felaktigheter på närvarande, Mårten var inte på årsmötet.
Punkten 11 Val av styrelseledamöter. Rätt skall vara:
Till ordförande väljs Margareta Eriksson Luleå Omval 2 år
Ledamot Mårten Davidsson Omval 4 år
Ledamot Kerstin Carlsson Fyllnadsval 2 år
Ledamot Ingrid Alm-Persson Nyval 4 år
Ledamot Helena Gustafsson Nyval 4 år

5. Konstituering.
Vice ordförande: Ulla Johansson
Vice sekreterare: Ingrid Alm-Persson
Webbansvarig: Mårten Davidsson
Kassör: Kerstin Hellgren-Tobiasson

6. Studiedagarna.
Ekonomisk rapport kommer via e-posten då Kerstin ej kan närvara på telefonmötet. Enligt uppgift gick studiedagarna ungefär ”jämt upp” Mer info också på nästa styrelsemöte.
En extra kostnad på en föreläsare som vi ej var medvetna om.
Genomgång av utvärderingen som Ulla sammanställt. Mest positiva från deltagarna.
Sammanställningen läggs ut på hemsidan.

7. Planering 2005-2006
Två möten planeras till hösten. Det första den 9-10 september på Vårdförbundet i Stockholm med start kl.10.00.
Möte två blir den 9-10 december också det troligen i Stockholm. Ingrid föreslog att det mötet skulle förläggas till en skärgårdsö med övernattningsmöjligheter. Hon får av ordförande uppdrag att se över kostnaden.
På septembermöte ska följande tas upp:
Verksamhetsplanering för 2006
Strategier för styrelsearbetet
Studiedagar 2006
Inbjudan till Socialstyrelsen Gunilla Hult-Backlund till mötet kl.13.00
(Mårten ansvarar)

8. Övriga frågor.
Johanna tar upp frågan om medlemsavgifter. Under studiedagarna var det en diskussion om medlemsavgiften, om varför inte ett inbetalningskort kommer automatiskt när man är medlem eller vill bli medlem. Tas upp på styrelsemötet i september.

Ingrid tar upp frågan om Äldreplan i kommunen. Är i hennes kommun ute på ”remiss”. Ingrid undrar om MASen inte ska nämnas i planen? Liten diskussion om detta. Beror väl lite på vilken nivå den är på. Finns verksamhetschefen omnämnd bör MAS också vara det.

Helena undrar över kontaktperson i Sörmland. Från nu är hon det. Mårten lägger i på hemsidan.

Margareta ska uppdatera ”ordförande har ordet”.
IQPC samarbete med detta konferensföretag enligt utskick? Beslut att vi avstår.
Övrig samverkan med riksföreningar och kommunförbund: Ja.
Margareta berättar att Sveriges kommuner och landsting kommer att starta nationella genombrottsprojekt omkring hygien. Informationen ut på hemsidan.
Margareta informerar också om hon är med det nationella läkemedelsrådet som Gabriella Kollander leder. Margareta deltar också i Handbokskommittén som leds av Inger Rising. Det är Infomedicas handbok som ska revideras.

Ingrid undrar lite över MAS-utbildningen som Susanne Wallin förestår. Flera har gått den och den är bra. Kanske vore det bra om styrelsen kan ”ställa sig bakom” vissa utbildningar som är riktade till oss MASar.

9. Margareta avslutar mötet och hälsar alla en riktigt skön sommar.

Margareta Eriksson
ordförande

Mårten Davidsson
sekreterare

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Protokoll fört vid styrelsemöte för Riksföreningen medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2004-12-10


Plats: Vårdförbundet Stockholm

Närvarande:
Margareta Eriksson
Mårten Davidsson
Kerstin Hellgren – Tobiasson
Johanna Sopo – Häggroth
Ulla Henriksson

Frånvarande:
Ulla Johansson
Helen Hammarberg

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkommna.

2. Val av sekreterare
Ulla Henriksson utses att skriva mötesprotokoll.

3. Föregående mötes protokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll.
Den planerade inbjudan av MASar inom Stockholmsområdet med syfte att öka medlemskontakten har inte blivit utförd. Aktualiseras åter igen till nästa styrelsesammanträde, ansvar Johanna Sopo-Häggroth.
Hemsidan har ändrats och kan numera ändras efterhand av Mårten Davidsson.
Margareta Eriksson har skrivit brev till kontaktpersonerna.
Helen Hammarberg har slutit avtal med Elite Hotell Park Aveny i Göteborg inför studiedagarna i april 2005.

4. Utskick till medlemmarna
Material i form av brev till MASar, inbjudan till studiedagarna 14-15/4 2005 samt inbetalningskort för medlemsavgift för 2005 sammanställs och skickas ut till samtliga kommuners MASar. Brev och inbjudan återfinns även på hemsidan.

5. Samarbetsavtal med Vårdförbundet
Ett samarbetsavtal har slutits mellan Vårdförbundet och Riksföreningen för MASar. Avtalet kan läsas på hemsidan.

6. SSF:s etiska råd
SSF:s etiska råd har kommit med en förfrågan om Riksföreningens syn på vad ett yrkesetiskt råd bör arbeta med.
Rådet har under det gångna året arbetat med remissvar, omvärldsbevakning, etikens plats i utbildning, forskningssköterskans arbetssituation och nätverksbygge med andra yrkesetiska råd.
Margareta Eriksson besvarar förfrågan med synpunkterna att fortsätta påbörjat arbete och dessutom ta del av forskning kring etisk stress, speciellt i samband med arbete med äldre och psykiskt sjuka. Även den etiskforskning som görs beträffande vård av dessa två kategorier.

7. Vårdstämman
Beslut tas om att delta vid 2005 års Vårdstämma den 20-22/4 i Stockholm.
Margareta Eriksson ansvarar för framtagande av material till en poster om Riksföreningen och Mårten Davidsson / Ulla Henriksson ansvarar för att sätta ihop ett bildspel om föreningen.
Margareta Eriksson deltar samtliga tre dagar och Johanna Sopo-Häggroth, Mårten Davidsson och Ulla Henriksson deltar en dag vardera.

8. Enkät
Ulla Henriksson har gjort en enkätundersökning om MAS-rollen samt med frågan om vad MASarna vill att föreningen ska arbeta med. Undersökningen är genomförd inom 11 län; Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Göteborg, Stockholm, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. 165 enkäter har skickats ut och 90 av dem har besvarats. En redovisning av studiens resultat kommer att läggas ut på hemsidan.

9. Sammanhållen Hemvård – remissvar SoU 2004:68
Anette Richardsson redovisar Vårdförbundets förslag till beslut för styrelsen. Det är ett övergripande svar och det stöder tanken om vård i hemmet som man anser ska vara en vårdform och inte en organisationsform. Flera kompetenser behövs i teamet kring vårdtagaren. Vårdförbundet anser inte att ett byte av huvudman skulle lösa den problembild som utredarna beskriver, det behövs däremot bättre incitament för samverkan. Eftersom det parallellt pågår en ansvarsutredning anser de det klokt att invänta denna innan några större förändringar görs.

Riksföreningen har en positiv inställning till en samlad vård i hemmet. Masens roll som garant för god patientsäkerhet är också ett viktigt argument till ställningstagandet. Margareta Eriksson formulerar ett svar som finns att läsa på hemsidan.

10. Studiedagarna i Göteborg
Planeringen för studiedagarna har kommit en bra bit på väg. Vissa ändringar är gjorda i programmet och ännu återstår klartecken från ett par deltagare.
Kerstin Wigzell tillfrågas att ersätta Ylva Johansson och då prata kring kompetensutveckling inom ÄHO. Om hon inte kan är alternativet att tillfråga Olle Burell som är sakkunnig inom socialdepartementet. Johanna Sopo-Häggroth ansvarar för kontakten med K.W. och Margareta Eriksson för O.B.
Nina Rehnqvist, SBU tillfrågas om hon kan prata kring ämnet evidensbaserad omvårdnad – vad är det? Margareta Eriksson kontaktar henne. Hon för också en dialog med Lisbeth Carlborg om att avsluta studiedagarna. Programförslaget – se bilaga.
Avtalen med utställarna är också i det närmaste klara. TT-system, Getinge, FMAB, Tieto Enator, Zait, Nutricia och MABS har tackat ja. Attendo och SCA är kontaktade men har ännu inte svarat. Kerstin Hellgren-Tobiasson håller i dessa kontakter. Johanna Sopo-Häggroth kontaktar Coloplast, Mårten Davidsson Sterisol och Ulla Henriksson Finess med frågan om intresse att delta. Förteckning se bilaga.

Beslut tas att studiedagarna kommer att kosta 1800 kr, inklusive mat men exkl logi.

Kerstin Hellgren-Tobiasson och Margareta Eriksson ansvarar för att presenter till föredragshållarna inskaffas.

11. SOSFS 2005:x – förslag
Margareta Eriksson delar ut socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd angående samverkan i samband med in- och utskrivning i slutenvården. Alla ska läsa igenom dessa och lämna ev synpunkter till Margareta före jul.

12. Annons i Vårdfacket angående MAS-förening
Västra Götaland har annonserat om möte för en MAS-förening inom Vårdförbundet. Margareta Eriksson skriver ett brev till arrangörerna och påtalar riksföreningen önskemål om att skapa en kontakt.

13. 10-punktsprogram om evidensbaserad hälso- och sjukvård
Margareta delger styrelsen Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets program för att stärka den kunskapsbaserade hälso- och sjukvården. För detta har ett 10-punktsprogram tagits fram. I arbetsgruppen finns ingen MAS och Margareta kommer att rekommendera gruppen att denna funktion skulle vara värdefull att tillföra gruppen.
14. Ekonomirapport
Kassören redovisar föreningens tillgångar som för dagen uppgår till 78.806.99.

15. Nästa möte
Nästa möte blir telefonkonferens den 10 mars kl 15:00.

16. Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Margareta Eriksson
Ordförande

Ulla Henriksson
Sekreterare

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTE för vår riksförening genomfördes tisdagen den 25 maj på hotell Scandic Europa i Göteborg. Tyvärr var det lite glest med närvarande medlemmar.
Två nya ledanmöter valdes in: Ulla Henriksson från Eksjö och Johanna Sopo-Häggrot från Huddinge.
Samtidigt slutade två ledamöter då de fått nya arbeten, Gunilla Sundhäll-Larsson och Inga-Lill Andersson som styrelsen vill tacka för gott arbete för riksföreningen.

Läs årsmötetsprotokollet Här

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte den 26/5, läs Här

Omval på vår ordförande Margareta Bladfors-Eriksson för 4 år------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protokoll fört vid styrelsemöte för Riksföreningen medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2004-09-17

Plats: Vårdförbundet Stockholm
Närvarande:
Mårten Davidsson
Margareta Eriksson
Helén Hammarberg
Ulla Johansson
Kerstin Hellgren-Tobiasson
Ulla Henriksson
Ulla Johansson
Johanna Sopo-Häggrot

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs.

3. Presentation av nya styrelsemedlemmar

4. Information
Margareta informerar från Ä VaD-möte hon varit på. Dessutom har Margareta varit på möte på kommun-förbundet där tema varit Vem gör vad, när det gäller verksamhetschef/Mas. Mårten informerar från kommunförbundet som tillsammans med Vårdförbundet går ut med en enkät till kommunsjuksköterskor i höst gällande kommunsjuksköterskans organisation och roll. Mårten deltar också i arbete med revidering av PUNKhandboken och meddelar att den snart är klar. Mårten medverkar också som kommunrepresen-tant på Hjälpmedelsinstitutet. Utredningen sammanhållen hemvård ska också läsas och styrelse-medlemmarna ska vara beredda att svar på eventuell remiss.

5. Hemsidan
Mårten vill förändra första sidan på hemsidan. Det beräknas kosta 2000 kr. Styrelsen beslutar att Mårten får förändra hemsidan till en kostnad på c:a 2000-3000 kr. På hemsidan ska det också framgå vilka olika arbetsuppgifter styrelsen arbetar med. Alla styrelsemedlemmar har också ett ansvar att dokumentera och eventuellt fotografera om man gör ett uppdrag för styrelsen.

6. a Enkät
Enkäter om hur Masen är organiserad är framtagen av Mårten och Ulla Henriksson. Enkäten skickas ut av Ulla H. Och Mårten till Masar i Norrbottens, Västerbottens, Stockholms, Östergötlands, Västernorrlands, Jönköpings län samt Göteborgs kommun. Övriga styrelsemedlemmar skickar e-postadresser till Mårten och Ulla. Mårten och Ulla får svaren och sammanställer dessa. Därefter beslutar styrelsen för hur man ska gå vidare med resultatet av enkätundersökningen.
b. Medlemsbrev
Margareta kommer att skriva brev till alla Masar och skicka dem till kontaktpersonerna för vidaredistribution till alla Masar. Margareta skriver också brev att skicka med välkomstbrevet till nya medlemmar i föreningen.
c. Medlemskontakt
För ökad kontakt med medlemmarna ska styrelsen förlägga sina styrelsemöten i olika städer och då
bjuda in ortens medlemmar. Först ut blir Stockholms Masar. Johanna skickar ut inbjudan till nästa
styrelsemöte 10 december.
d. Vårdstämman 2005
Riksföreningen deltar med Poster. Margareta kontrollerar kostnaden. Om den är rimlig ska styrelsen delta.
Johanna och Mårten kan närvara under 1 dag.
e. Studiedagarna 2005
Planering av studiedagarna 14-15 april 2005. Styrelsen beslutar att hålla studiedagarna på Elite Hotel Park
Avenue. Helen får uppdraget att skriva avtal med hotellet.

7. Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning gjordes av kassören.

Margareta Bladfors Eriksson
Ordförande

Helen Hammarberg
Sekretera
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte Medicinskt ansvariga sjuksköterskor riksförening 2004-05-26 i Göteborg

Närvarande Ulla Henriksson, Margareta Eriksson, Helen Hammarsberg, Kerstin H-Tobiasson samt Mårten Davidsson

1. Ordförande Margareta Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Konstituerande styrelsemöte. Se separat protokoll.

3. Linköping: konferens ”lust o kunskap” 30/9-1/10 föreningen har tre gratisplatser. SSF har föreningsstämma 29/9 där två av oss ska delta. Samt förmöte den 7/9. Beslut att Margareta, o Ulla går via SSF. Förfrågan utgår till Johanna i Stockholm. Margareta och Ulla går på förmötet den 7/9
.
4. Studiedagar 2005. Förslag till v.15: 14-15/4 i Göteborg. Helen får uppdrag att checka av lokal, kostnader för dagarna. Ett förslag utan boende och ett alternativ med boende. Dagordning start dag 1 kl.09.30 registrering o kaffe avsluta dag 2 med kaffe kl.14.00.
Hemsidan info Mårten, Margareta kontaktar alla kontaktpersoner om innehållet. Styrelsen får sedan det av Margareta.
Uppdrag till alla i styrelsen att inventera möjliga föreläsare.

5. Mötestider. Det finns ett behov för styrelsen att visa sig. Margareta skriver brevet till alla medlemmar. Alla ledamöter får uppdrag att utifrån Kerstins lista skicka ett brev till utvalda medlemmar. Mötestider resten av året. 17-18/9 och 10-11/12 i Stockholm. Första mötet arbetar vi med studiedagarnas innehåll och praktiska frågor om det. Andra mötet om utskick om medlemavgiften och inbjudan till studiedagarna.

6. Enkät till kontaktpersonerna.
Kartläggning: placering i organisationen, dokumenterat avgränsningen mellan MAS o verksamhetschefen, riksföreningens styrelse arbete vad är viktigt för medlemmarna.
Mårten o Ulla i Eksjö ansvarar.

7. Protokollen. Helen ansvarar för att förvara alla dokument i en särskild pärm för riksföreningen.

8. Remiss. Margareta berättar om en remiss till MAS-riksförening från Socialstyrelsen om ”Remisser inom hälso- och sjukvården”. Margareta svarar på remissen. Ut på hemsidan.

9. Övriga frågor. Inga
.

10. Ordförande avslutar mötet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid styrelsemöte MAS-riksförening 2004-03-05 på Vårdförbundet Stockholm

Närvarande: Kerstin Hellgren-Tobiasson, Margareta Eriksson, Ulla Johansson och
Mårten Davidsson.

1. Möten under året och nästa år. Hur ska vi styrelsen nå ut med riksföreningen? Margareta berättar om svårigheterna att nå alla masar i Sverige. Ska något möte läggas ute i Sverige?
Stockholm är ett område som är svårt att nå. Tas upp på nästa styrelsemöte.

2. MASens roll diskuteras inte minst utifrån förslaget om kvalitetssäkring som nu är ute på remiss. Margareta är kallad på ett möte med Vårdförbundet och Kommunförbundet.
Ett förslag är att skicka ut en enkät till kontaktpersonerna om MAS-roll!
Fråga: Hur ser ni på masens roll i förhållande verksamhetschefen? Margareta E tar ansvar för detta. Presenteras på studiedagarna.
Ålagt, pålagt, självpåtaget.

3. Studiedagarna:
Diskussion omkring studiedagarna. Ändringar i programmet:

Dag 1: Ulla Åhs kommer inte, utredningen förlängd, pratförbud råder.
Dag 2: Marianne Olsson Landstingsförbundet: 10 år eter ÄDEL, ansvarsutredningen.

Programmet till Margareta för distribution till föreläsarna. Mårten e-postar till kontaktpersonerna påminnelse och program.

Preliminärt program:
15/4

Kl. 10.00 buss från centralen till Djurönäset
Kl. 11.00-11.30 Incheckning
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 12.30 Välkomna Margareta Eriksson
Kl. 12.45 Eva Fernvall Kommunal hälso- och sjukvård, MASens roll nu o i framtiden
Kl. 13.30 Presentation av utställare 5 st
Kl. 13.45 Kort bensträckare
Kl. 13.55 Inga Lisa Johansson Socialstyrelsen, SoS syn på MAS, mätning specifik omv.
Kl. 15.00 Kaffe o mingel med utställarna
Kl. 15.30 Presentation av 5 utställare
Kl. 15.45 Bitte Fritzson Socialstyrelsens sociala enhet Egenvård kontra Sjukvård – var går gränsen?
Kl. 16.45 MAS-riksförening vision, arbetet, hemsidan m.m. Margareta, Mårten
Kl. 17.30 Årsmöte
Kl. 19.30 Gemensam middag

Dag 2 16/4

Kl. 08.30 Eva Estling Göteborg fallprevention/nutritions projekt
Kl. 09.15 Göran Sjönell Fammi Fammis betydelse för kommunal HoS. Fammis syn på MAS
Kl. 10.00 Kaffe mingel utställarna
Kl. 10.30 Marianne Olsson Landstingsförbundet 10 år efter ÄDEL. Ansvarskommitténs arbete, Vad händer på förbunden.
Kl. 11.30 Margareta van Raalte Hygiensjuksköterska Göteborg MRSA
Kl. 12.00 Avslutning Margareta
Kl. 12.30 Avresa till centralen


4. Besök SSF Åsa : delning från Vårdförbundet 1999. Sektioner kopplas till SSF, sektionerna är självständiga, juridisk person, är fristående från SSF
28 sektioner ingår idag i SSF, ett mindre antal s.k. nätverk, fortfarande en uppbyggnads fas, arbetet bygger på vinna/vinna situation, information ut till berörda sektioner, remisser ut till berörda sektioner, olika studiedagar anordnas ex just nu aktuell ”lust och kunskap”

Just nu på gång i SSF: Vad skiljer en specialist utb äldressk mot en nyutexad?
SSF:s arbete just nu: kvalitetsrevision inom omvårdnad, diskussion med läkarförbundet.
Hur införs ny kunskap ut i organisationen?
Etisk kod för sjuksköterskor, tidningen ”omvårdnads magasinet” viktigt för informations spridning,
Hemsidan viktig
Genomgång av förutsättning för att bli en sektion av SSF.

5. Socialstyrelsen äldredagar 22-23/3, någon från styrelsen bör delta. Efter kontroll visar det sig att den är fulltecknad.

6. Årsmötet 2004. Valberedning saknas. Kicki Färnlöf valberedning för 2004
Kerstin kontaktar Siv Nilsson för valberedning 2004.

Val på årsmötet:
Ordförande omval 4 år
Ledamot Ulla omval 4 år
Ledamot fyllnadsval 3 år (Marie Klint)
Ledamot fyllnadsval 3 år (Margareta W)
Ledamot fyllnadsval 1 år (Gunilla Sundhäll)
Ledamot Mårten har 1 år kvar
Ledamot Kerstin har 3 år kvar
Ledamot Inga-Lill har 3 år kvar
Ledamot Helen har 3 år kvar
Behov finns att rekrytera 4 nya ledmöter.
Förslag till rekryteringsområde:
Skåne, Stockholm, Gävleborg, Småland
Skåne o Gävle/Uppsala = Ullas ansvar
Stockholm = Margaretas ansvar
Småland = Mårtens ansvar ( Eksjö kommun Ulla Henriksson bor Nässjö)

7. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2003 och visionen för 2003-2006 inför årsmötet.
Följande ändringar föreslås: visionen: tillägg: MAS skall vara synlig och delaktig i arbetsgrupper, offentliga sammanhang, konferenser m.m. i MAS-riksförenings namn.
Utdela stipendiet genom att tilldela en MAS som har bidragit verksamhetens utveckling.

8. Ev. stadgeändring p.g.a. avtal med SSF.

9. Styrelsen beslutade att styrelsen skall närvara på SSF:s konferens i Linköping den 30/9-1/10 ”Lust och Kunskap”

10. Mötet avslutas kl.11.30

Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande

Mårten Davidsson
sekreterare

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi
nnesanteckningar förda vid telefonstyrelsemöte för Riksföreningen MAS den 18 december 2003

Närvarande vid mötet var:

Margareta Eriksson Luleå
Kerstin Hellgren-Tobiasson Jokkmokk
Helén Hammarberg Göteborg
Mårten Davidsson Finspång

§ 1. Margareta öppnar mötet och hälsar välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning som Margreta skickat ut.

§ 3. Val av sekreterare. Mårten valdes.

§ 4. MRSA. Mårten informerar kort om aktivitet i Östergötland som länets MASar gjort. Ett gemensamt uttalande via ett brev som tillsänts ett politiskt sammansatt samverkansorgan.

Helén berättar om hur det fungerar i Göteborg där ett utbrott var för några år sedan. Kommunal hygiensköterska finns. Handlings/policy program framtagna.

Ska Riksföreningen uttala sig i detta? Ja!

BESLUT
Mötet beslutar att uppmana samtliga ledamöter ta med sig information, handlingsprogram m.m. till nästa styrelsemöte för ett gemensamt uttalande i denna fråga via ex hemsidan.

§ 5. ”Nedrustningen av vård o omsorg” Anita Asplunds inlägg på vår hemsida. Diskussion förs hur vi i Riksföreningen ska kunna ta oss an detta. Hur ska Riksföreningen uttala sig? Skall medlemmarna få en möjlighet att tycka?

BESLUT
Mötet beslutar att ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

§ 6. Riksföreningens studiedagar 2004.
Gunilla i Gnesta har tyvärr slutat sin tjänst som MAS. Hon har överlämnat all information om det praktiska till Margareta.
Djurönäset är bokat. Flera utställare är klara. Programmet måste gås igenom på nästa styrelse möte i januari. Margareta informerar om att Dieter ? var dyr så annat förslag är välkommet. Helén vet en person som är duktig på att prata om stress och heter Peter Währborg, kan han vara nått.

BESLUT
Studiedagarna blir en huvudpunkt på mötet i januari. Margareta tar kontakt med Kommunförbundet om deltagande. Socialstyrelsen är klar.
Mårten tar fram ett förslag till inbjudan som kommer att skickas med vid avgiftsutskicket.

§ 7. Margareta informerar.
Margareta informerar om nätverksträffar. En träff på Fammi där Margareta fått ett antal frågor om året som gått och Fammis roll. Även för året som kommer. Flera olika föreningar var närvarande som visar intresse för vår riksförening.
Margareta också deltagit på en träff med SSF som skall svara på remissen om ”Klassificering inom vård o omsorg”. Vi kom överens om att vår Riksförening ”hänger på” deras remissvar.

Kontakt med vårt förening har också Distriktskölterskornas riksförbund gjort i frågan om en revidering av den s.k. ”PUNK-handboken”. Mårten blir utsedd till att representera Riksföreningen.
Avslutningsvis tar Margareta upp några frågor som Fammi vill ha hennes svar på:
Vad vore det bästa som kunde hända Fammi och Primärvården under 2004?
Liten diskussion förs på mötet om detta. Vi kommer överens om att inriktningen bör vara äldrefrågorna och samverkan. Margareta knopar ihop något.

§ 8. Avslutning. Margareta avslutar mötet.
Vi hälsar varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År.


Mårten Davidsson
Sekreterare

Margareta Eriksson
Ordförande

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll vid styrelsemötet på Vårdförbundet den 3-4 oktober 2003.

Närvarande:
Kerstin Hellgren Tobiasson
Ulla Johansson
Ingalill Andersson
Margareta Eriksson
Helén Hammarberg
Mårten Davidsson
Gunilla Sundhäll Larsson
Margareta Wuorinen

Frånvarande: Mari Klint

§1
Mötet öppnas och mötesdeltagarna hälsas välkomna av ordförande. Styrelsen gör en presentationsrunda relaterad till att styrelsen fått nya styrelsemedlemmar.
Margareta Wuorinen utses att föra anteckningar under mötesdagarna.

§2
Föregående protokoll:
Studiedagar och planering av dem behandlas som ett eget ärende.
Verksamhetsplan: Inga Lisa Johansson från Socialstyrelsen kommer till studiedagarna för att där lyfta fram behovet av ett bra mätinstrument rörande vårdbehovsmätningar.
Idag finns få metoder där HSL behov är integrerad i vårdbehovsmätningen.
Ordförande gör en inventering av RAI metoden samt styrelsen gör en efterforskning, via kontaktpersonerna, vilka metoder som finns ute i landet då vårdbehovsmätningar görs. Ordförande skriver ett brev som sänds till alla kontaktpersoner.
I övrigt läggs föregående protokoll till handlingarna

§3
Valberedning.
Styrelsen går ut via Hemsidan till MAS medlemmar med en förklaring om att årsmötet ej valde en valberedning samt ber dem komma med förslag på valbara medlemmar. Förslag på valberedning görs därefter. Godkännande av valberedningen görs vid nästa årsmöte som första punkt.

§ 4
Stadgar.
Genomgång och justering av gällande stadgar görs vid nästa årsmöte.

§ 5
Information.
Ulla Åhs, Sv. Kommunförbundet, samt Anneli Hollo Socialstyrelsen informerar om arbetet med översynen av Vård och Omsorg av äldre – 10 år efter Ädel.
Uppdraget i dess helhet går att finna på Sveriges Riksdags Hemsida.
Områden som granskas är sluten vård och akutsjukvård, primärvård, läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel, särskilt boende och korttidsboende, korttidsvård, personal- och kompetensförsörjning samt samverkan över huvudmannagränser.

Enligt utredningen så ser man det angeläget att följande områden blir föremål för fördjupad analys;
* Hur kan den medicinska kompetensen förbättras bland alla berörda personalkategorier i den kommunala vården och omsorgen
* Hur kan hälso- och sjukvården i kommuner och landsting organiseras så att äldres behov tillgodoses på bösta möjliga sätt, såväl i ordinärt boende som i särskilt boende
* Särskild vikt skall läggas vid frågan hur primärvårdens läkarresurser bättre kan integreras i den kommunala vården och omsorgen
* För- och nackdelar med hemsjukvård i kommunens respektive landstingets regi skall beaktas
* Utvecklingen av det särskilda boendet skall uppmärksammas
* En särskild analys av utvecklingen inom akutsjukvården skall göras
* Samverkan mellan akutsjukvård – geriatrik – landstingets primärvård – hemsjukvård – hemtjänst skall särskilt belysas
* En långsiktig strategi för läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård skall utformas varvid även frågan om befogenhet för kommunerna att tilhandahålla läkarinsatser skall utredas
* Tillgång till rehabilitering och effektivt fungerande hjälpmedel är av avgörande betydelse för kvaliteten i vården och omsorgen om äldre
* Utredaren skall analysera och föreslå en tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Beredningen har gått ut med en enkät rörande hur sjuksköterskor inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ser på äldrevården.

§ 6
Ordförande information.
* Ordförande ingår i ett nätverk för sjuksköterskor och riksorganisationer som startats av Fammi.
* Diskussioner som idag är aktuella inom Fammi är att synliggöra sjuksköterskans roll.
* Fammi kommer att ha studiedagar för kommunsjuksköterskor under hösten 2003. Inbjudan går ut till kommunerna.
* Ordförande informerar om ett utbildningsprogram för baspersonal som framtagits i Luleå - Vardagsrehabilitering.

§7
Remissvar.
* Remisser till styrelsen läggs ut på MAS hemsida.
* Styrelsen svarar via mail till ordförande.
* Alla MASar som är medlemmar har möjlighet på detta sätt komma in med synpunkter rörande remiss innehåll.
* Ordförande skriver svaret till remissinstansen.

Ovanstående föreslagna rutin medför att alla medlemmar inklusive styrelsen får en personlig möjlighet att vara delaktig vid remissförfarandet.

Utöver ovanstående kommer ordförande att skicka ut remisser till kontaktpersoner som får i uppdrag att diskutera remissen med medlemmar.
Inom 3 veckor skall ett svar gå till ordförande.

§8
Nyckeltal rörande sjuksköterskor.
Styrelsen för ärendet till nästkommande möte i januari 2004.

§ 9
Studiedagar.
* MAS studiedagar planeras till 15 och 16 april, 2004. MAS dagarna kommer att hållas på Djurönäset i Stockholm. Styrelsen samlas dagen innan (14 april) på konferensorten.
* Studiedagarnas program läggs in på hemsidan i januari 2004.
* Varje styrelsemedlem får i uppdrag att kontakta någon tänkt sponsor inför studiedagarna:
* Ulla kontaktar Getinge och Tito Enator, Margareta E. kontaktar Zait och förbandsmaterial, Helen kontaktar SRÅ och TT-System, Gunilla tar kontakt med Liber, Mårten hör sig för med Novartis, Margareta W. kontaktar Attendo och ett företag som tillhandahåller blodsockermätare.
* Styrelsemedlemmarna får även i uppdrag att kontakta tänkta föreläsare: Eva Fernvall, Landstingsförbundet/Sv. Kommunförbundet, IngaLisa Johansson från Socialstyrelsen, Solveig Ternström, Göran Sjönell, Dieter Hoffman.
* Gunilla håller i kontakterna med Djurönäset rörande mat, logi samt resor till och från.
* Under konferensdagarna kommer olika projekt ute i landet att presenteras.

§ 10
Kontaktpersoner.
? Översyn ska göras över var det fattas kontaktpersoner i landet.
? Ett register tas fram där det framgår vem som är kontaktperson och var kontaktpersonen har sitt ansvarsområde.

§11
Hemsida.
Ordförande skriver och informerar om aktuella händelser en kontinuerligt på hemsidan.
Det går ut ett MAS mail via hemsidan om upprop om fler medlemmar. Detta läggs in i januari 2004. Presentationen om studiedagarna läggs ut samtidigt.

§12
Nästa möte.
Vid nästa möte kommer diskussion att föras om hur vi ska hur värva medlemmar samt betydelsen av att vara medlem. Kontaktpersonens roll i föreningen samt finslipning av studiedagarnas program. Viktig fråga att lyfta i styrelsen är den nedrustning som sker inom äldreomsorgen

§ 13
Ekonomisk rapport.
Postgiro; 121 180 kronor och 28 öre
Handkassa; 2444 kronor
Fondmedel; 33591 kronor
Ekonomiska rapporten bygger på bankrapport á 1 januari, 2003.

§14
Ordförande och Mårten kommer under våren 2004 att presentera ett strukturerat medlemsinformations system via webben.

§15
Telefonmöte.
Styrelsen beslutar om att ha ett telefonmöte rörande MRSA i kommunal hälso- och sjukvård.

§16
Den 23 och 24 januari planeras preliminärt nästa MAS styrelsemöte med en start klockan 10.00.

Vid protokollet

Margareta Wuorinen
Vice sekreterare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protokoll vid styrelsemöte på Vårdförbundet i Stockholm den 24 – 25 januari 2003.

Närvarande:
Kicki Färnlöf
Kerstin Hellgren- Tobiasson
Marie Klint
Ulla Johansson
Mårten Davidsson
Gunilla Sundhäll – Larsson
Ingalill Andersson
Frånvarande: Helena Petersson

1. Mötets Öppnande
Kicki Färnlöf hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll, som läggs till handlingarna.

3. Kontaktpersoner.
Fortfarande är det inte klart med kontaktpersoner i alla län men målet är att det skall vara klart till maj.
Mårten lägger in namn på kontaktpersonerna på hemsidan efterhand.

4. Utskick av inbetalningskort för medlemsavgift
Kicki Färnlöf har författat ett följebrev att skickas ut tillsammans med inbetalningskortet för årsavgiften.
Styrelsen enas om att skicka följebrev och inbetalningskort till samtliga medlemmar i riksföreningen samt till MAS i alla Sveriges kommuner.

5. Mätsystem för ssk angående insatser av specifik omvårdnad.
Vid styrelsemötet i september beslutades att till dagens sammanträde inbjuda Inga - Lisa Johansson, ansvarig för kommunal hälso - och sjukvårds och primärvårdsfrågor vid Socialstyrelsen Umeå, för att diskutera mätsystem för ssk angående insatser för specifik omvårdnad.
Inga – Lisa Johansson informerar om att man på socialstyrelsen upplever att sjukskötersketätheten har minimerats och lite sjuksköterskor eftermiddagar, kvällar och nätter. Man har också efterfrågat om vårdtyngdsmätning görs och det har visat sig att det som mäts är basal omvårdnad.
Inga – Lisa vill ha RF MAS till hjälp för att försöka belysa problemet och eventuellt få fram ett instrument som kan påvisa behovet av sjuksköterskekompetens.
Vi diskuterar sjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar. Kan man göra ett bra instrument? Vem skall kunna jobba med detta? Finns det idag något mätinstrument?
Styrelsen föreslår
att Marie formulerar ett förslag till brev som sedan kan mailas ut till kontaktpersonerna med förfrågan om ev mätinstrument.
Att förfrågan även lägges ut på hemsidan.
att Inga-Lisa Johansson inbjuds till RF MAS studiedagar i höst.

6. Ekonomi
Kassören Kerstin Hellgren – Tobiasson lämnar en ekonomisk rapport.
Avkastningsfonden uppgår till 33.059:01
På PG finns 124.903:78
Hand kassa 4.075: -
För år 2002 är arvodena betalade.
För år 2002 är skatt och arb.givaravg.betalt 4.884:-
För 2002 är restskatt inbetalt 474:-
Ekonomiska rapporten läggs till handlingarna

7. IT
Mårten informerar om arbetet kring hemsidan. Han har nu gått utbildning och funderar lite över framtiden. Mårten är beredd att arbeta med hemsidan framöver men behöver då få köpa in programvara och få tillgång till datasupport.
Styrelsen beslutar
Att anslå 10.000:- för inköp av programmet ”Dreamweaver” samt data – support.

8. Studiedagarna
Gunilla informerar om att hon varit i kontakt med Gillet och begärt in prisuppgifter för konferenslokal, mat och kaffe. Hon har också förhandsbokat 100 rum.
Liksom tidigare söker vi sponsorer till studiedagarna. Styrelsen kontaktar tänkta sponsorer och informerar om att studiedagar kommer att äga rum.
Vidare diskuteras program och föreläsare för dagarna:
- Inga-Lisa Johansson från Socialstyrelsen är aktuell
- någon representant från kommunförbundet
- Evidensbaserad omvårdnad kan vara ett tänkbart ämne
- MAS – utbildning
Styrelsen föreslår
att Gunilla håller kontakten med Gillet
att kostnaden för medlemmar blir 3 600:- och för icke medlemmar 3 900:-.
att programmet för dagarna diskuteras igen vid nästa möte.

9. Fammi.
Kicki informerar om att ett familjemedicinskt institutet, Fammi; har bildats efter beslut i riksdagen. Syftet är att utveckla primärvården genom att arbeta med kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Institutet vänder sig till anställda både inom kommun och landsting. Fammi har bildat ett nätverk för sjuksköterskor inom primärvården. Vi MAS:ar är en av de sjuksköterskegrupper som ingår i nätverket.
Enligt Fammis stadgar kan en del av deras anslag användas för att stödja projekt som ligger inom ramen för de syften och uppgifter som institutet har. Medel kan utgå såväl till enskilda personer som till kommuner eller organisationer.
Kicki föreslår att en länk läggs till Fammi på vår hemsida.
Styrelsen beslutar
Enligt ordförandes förslag.

10. Nationell konferens om patientsäkerhet
Vårdförbundet skall tillsammans med andra intressenter anordna en konferens om patientsäkerhet under hösten 2003. Konferensen riktar sig till dem i vården som har ansvar för att driva patientsäkerhetsfrågor. Carita Fallström på vårdförbundet har kontaktat riksföreningen för att man vill lyssna av om det finns några goda exempel på arbeten kring patientsäkerhetsfrågor och som man kan presentera på konferensen. Om någon har något tips kontakta Carina Fallström på vårdförbundet.

11. Utskick till nya medlemmar.
Styrelsen föreslår att man till varje ny medlem i Riksföreningen skall skicka ett välkomstbrev tillsammans med föreningens stadgar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och inbetalningskort. Mårten ordnar med välkomstbrevet.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kan skickas ut efter årsmötet i maj.

12. Övrigt
Ordföranden har träffat ordföranden i andra riksföreningar bl.a. den för Yrkesmässig handledning i omvårdnad. Denna yrkesförening har ingen egen hemsida och har gjort en förfrågan om vi på vår hemsida kan informera om deras riksförening.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga frågan.

13. Nästa styrelsemöte blir den 14/5 på vårdförbundet.