Patientsäkerhet

Kvalitetsportalen

 


Nationella riktlinjer

Samlat stöd Patientsäkerhet

Öppna jämförelser

Nätverket Sveriges chefläkare

Riksföreningen för
medicinskt ansvariga sjuksköterskor och
medicinskt ansvariga för rehabilitering
MAS-MAR

Bli medlem  


Styrelsen i riksföreningen MAS-MAR 2018-2019

Nyheter

Förstudie från Socialstyrelsen kring kommunalt finasierad hälso- och sjukvård

Ny utvärdering Astma och KOL

Riksföreningens remissvar på Apoteksutredningen

Inom ramen för arbetet med Nära Vård vill SKL stödja utvecklingen av nya arbetssätt, yrkesroller och användning av digital teknik i vård och omsorg.

Webbinarie för MAS-MAR den 15 oktober kring "rena händer räddar liv" Folkhälsomyndigheten m.fl.

"Nya iniativ ska göra vården mer jämlik" ny utredning från regeringen

Socialstyrelsens publikation förtydligande begrepp inom palliativ vård

Nationell utredning kring maskinell dos

SKL - råd vid värmebölja

IVO - dialoger kring nya klagomålshanteringen

Webbsändningen från presskonferensen 1 juni
"God och nära vård" delbetänkande två

"God och nära vård" - en primärvårdsreform

Samverkan för multisjuka äldre - tillsynsrapport från IVO

Införandet av ny teknik och e-tjänster går trögt

Allt fler äldre får mycket läkemedel enligt öppna jämförelser 2017

Ny rapport från Socialstyrelsen gällande demenssjukas situation i Sverige

Information från NIKOLA resa till Kroatien

Ökad patientsäkerhet genom ett lagförslag om nationell läkemedelslista

Kvalitetsregister i kommunal häslo- och sjukvård - ny rapport från socialstyrelsen

Socialstyrelsen inbjuder till arbetsseminarie 7/3 och/eller 14/3 kring kompetenskrav för yrket undersköterska. Någon MAS-MAR i Sverige som är intresserad att delta. SoS står för resa.
Kontakta senast 23/2:
ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen har startat en nationell utvärdering av vården vid astma och KOL. Utgångspunkten för utvärderingen är de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL som publicerades 2015. Även andra aspekter av vården vid astma respektive KOL kommer att belysas.
Utvärderingen planeras att vara klar i december 2018.
Frågon och funderingar? Kontakta: christina.broman@socialstyrelsen.se
Länk till Socialstyrelsens riktlinjer för astma och KOL

Har Du som MAS-MAR gjort något intressant arbete inom patientsäkerhetsområdet i Din kommun som kan lyftas på årets patientsäkerhetskonferens? Kommunernas hälso- och sjukvård måste synas i dessa sammanhang!
Anmäl Ditt bidrag här till konferensen

Inbjudan från Socialstyrelsen till workshop kring den nya klagomålshanteringen

Meddelandeblad MAS-MAR

Kommunernas stöd vid egenvård skiljer

Förändrad klagomålshantering inom hälso- och sjukvården

Säker läkemedelshantering i Primärvård - Brochyr framtagen av den nationella arbetsgruppen via SKL

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård - handbok från SKL

Vägledning från SoS gällande fast vårdkontakt
och SiP

Fördjupad förstudie kring en nationell läkemedelslista

Vasst o säkert - webbsida för att förebygga stick o skärskador i vården

Remissvar Livsmedelsverkets reviderade råd: "Bra måltider i äldreomsorgen"

Palliativ vård i livets slutskede – Målnivåer för indikatorer från Socialstyrelsen

Utvidgat ansvar för MAS gällande barn och ungdomsvården - analys av Socialstyrelsen

Kvalitetsregister i kommunen - rapport från Socialstyrelsen

Antal fallolyckor varierar i landet, Socialstyrelsen rapporterar

Remissvar "Uppgiftsskyldighet till register"

Remissvar "Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen"

Färre drabbas av vårdskador i hälso- och sjukvården

Anmäla Lex Maria digitalt

Podd från Socialstyrelsen - På djupet

God och nära vård - delbetänkande

Nya riktlinjer gällande anmälan enligt Lex Maria från IVO
HSLF-FS 2017:41

Nya föreskrifter om hur vårdskador ska anmälas och utredas

Klagomål i sjukvården - förslag till ändrad lagstiftning från 2018

Samlat stöd för patientsäkerhet på Socialstyrelsens hemsida

Nya regler för läkemedelshantering från Socialstyrelsen

Förslag till kvalitetsplan för äldreomsorgen

Ny hälso- och sjukvårdslag 1 april

Rapport från Vårdanalys gällande patientlagens genomslag inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförordningen,
intressant gällande MAS-MAR:s uppdrag i kap.4 paragraf 6

IVO:s tillsynsrapport 2016

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård - rapport från Socialstyrelsen

Ny plattform för Senior Alert

Protokoll från Nationella Programrådet Astma/KOL

Protokoll från Nationella Programrådet Diabetes

Riksförenings remisssvar för den andra reviderade versionen av Socialstyrelsens indikationer för god läkemedelsterapi hos äldre

Nationellt Vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede - nu reviderat

Lagrådsremiss för "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård"

Nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede- aktuell rapport från Socialstyrelsen

Förslag till ny Hälso- och sjukvårdslag

Ny publikation från Socialstyrelsen gällande blåsdysfunktion hos äldre

Bristen på fasta läkare inom primärvården kan vara en fara för patientsäkerheten - rapport från IVO

Nytt förslag från Socialstyrelsen gällande författning kring vårdskador

Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa

Fler dör i fallolyckor - rapport från Socialstyrelsen

Riksförenings ordförande Ulla Olsson
summerar patientsäkerhetskonferensen första dagen i WebbTV


Patientsäkerhetskonferensen 2016

Anmälan till svenska HALT 2016 och regionala workshops

Reviderat meddelandeblad från Socialstyrelsen gällande MAS-MAR

Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Praktisk vårdprevention - inspirationsdag i Jönköping Senior Alert

Förslag till ny föreskrift kring läkemedelshantering - remiss
från Socialstyrelsen

Statistik från den kommunala hälso- och sjukvården från
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen söker deltagare till workshops om patientsäkerhet

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet
2016 från Socialstyrelsen

Nikolas webbplats har växt!
Vi har utökat Kvalitetsprogrammet Vuxen blåsa, och gjort en hel del andra uppdateringar. Välkommen till nya webben: www.nikola.nu

Socialstyrelsens enkät gällande utvärdering av palliativ vård i livets slutskede, med utgångspunkt från det nationella kunskapsstödet har gått ut till alla kommuner i landet. Svarsfrekvens idag är ca 72 %, 228 av 316 kommuner har svarat. Socialstyrelsen hoppas att svarsfrekvensen ska var närmare 80 % när stoppdatum för att lämna svar närmar sig.
Målet med utvärderingen där enkäten är en del, är att kunna utveckla den palliativa vården ytterligare samt säkerställa att palliativ vård är av god kvalitet oavsett var man vårdas.
Ni som inte hunnit svara gör det nu!


Socialstyrelsen utvärderar den palliativa vården utifrån det nationella kunskapsstödet

Riksföreningen deltar på konferensen "Mötesplats Välfärdsteknologi och eHälsa - MVTe" 3-4 februari på Kistamässan

Riksförening är remissinstans för "betänkandet av utredning om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och
forskning" (SOU 2015:80)

Riksförening är inbjuden att delta i en referensgrupp för "Utredningen om en nationell kvalitetsplan för älsdreomsorgen"
Start den 20 januari i Stockholm. Utredningen leds av Susanne Rolfner-Suvanto och huvudsekreterare Helena Axestam, båda
från regeringskansliet.

Meddelandeblad gällande MAS/MAR från Socialstyrelsen

Utökade hygienkrav inom omsorgen från 1 januari

Socialstyrelsen återkallar författningen gällande
utredning av vårdskador


Möte nationella diabetesrådet - minnesanteckningar

Planeringen av vår konferens nästa år i maj framskrider. Flera föreläsare är klara och programmet ser onekligen intressant utifrån vårt tema "patientsäkerhet" Se programmet här!

Kompetensutvecklingsdagar 2016 går av stapeln 11-12/5.
Vi planerar att vara på Barkarby gård, Lasse-Majas Wärdshus, en bit utanför Stockholm, med pendeltåg tar det ca 15 minuter.
Vi har reserverat 150 rum för att möjliggöra att alla som är intresserade kommer med.

Ny föreskrift från Socialstyrelsen gällande "Utredning av vårdskador" Träder i kraft 1 januari

"Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården" vägledning från Socialstyrelsen. ( MAS/MAR finns nämnd i denna vägledning. Är en punkt som styrelsen ska diskutera på styrelsemötet i september)

IVO har fått regeringsuppdrag att ta fram en samverkansstruktur för klagomål.

"Äldres rätt till omvårdnad" - ny skrift från SSF

Ny GD på Socialstyrelsen

Välkommen satsning på bemanning - riktade medel

Ny föreskrift om utredning gällande vårdskador ersätter Lex Maria från 1:e januari 2016

Tack alla deltagare, föreläsare samt Radisson Blu för två riktigt bra konferensdagar för MAS/MAR!

Verksamhetsberättelsen för 2014
Verksamhetsplan 2015-2016

Information kring webbutbildning för vårdpersonal omkring "vård av äldre med diabetes"
Länk till webbutbildningen "vård av äldre med diabetes"

9:e Patientsäkerhetskonferensen september 2016

Information från Socialstyrelsen gällande upphävandet av MAS/MAR-författning 1997:10:

"Myndigheten kommer att analysera vilket stöd det finns behov av och utifrån analysen fatta beslut om vilken produkt som bör tas fram. Vi vet dessvärre inte exakt när det kommer ske, men vi tar som tidigare meddelat med oss detta till nästa års verksamhetsplanering".

Anna Granström
Utredare
075-247 30 15

SOCIALSTYRELSEN
Generaldirektörens stab
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Ersta-Sköndal Högskola inbjuder till juridik-kurs för MAS/MAR

Intresset för våra konferensdagar i Solna är mycket stort så vi måste stoppa anmälningarna för att vi är fullbokade på 130 deltagare. Jättekul att så många är intresserade att mötas i maj.
Alla som fått en bekräftelse har har kommit med på konferensen med logi på konferenshotellet Radisson Blu i Frösundavik.

Clostridiumutbrottet i Ystad-IVO:s granskning

MAS/MAR-författningen 1997:10 upphävd från 23 februari

Författning gällande verksamhetschef 1997:8 upphävd från 23 februari

Remissvar från riksföreningen gällande förslaget till upphävandet av 1997:10

Stort intresse för våra dagar i Solna i maj. Just nu är vi över 100 deltagare- jättetrevligt!

Programmet i maj på våra kompetensdagar i Stockholm är nu i stort sett klart. Ser ut att bli två intressanta dagar med professionella föreläsare.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Personalbrist? Debatt i dagens medicin.

Nya patientlagen - information från SKL

Information och dokumentation från Patientsäkerhetskonferensen 2014

Intressant föreläsning om palliativ vård med internationell inriktning

Protokoll från Nationella programrådet för diabetes. I rådet sitter en representant för MAS.

Riksföreningen är inbjudna till Socialstyrelsen för ett referensgruppsmöte den 24 september. Syftet med referensgruppen är att diskutera vilka de främsta utvecklingsområdena för masens och marens arbete och förutsättningar för att kunna kvalitetssäkra och utveckla vården och omsorgen om de sjuka äldre i verksamheten.

Riksföreningen är remissinstans för utredningen gällande: rätt information på rätt plats i rätt tid. Synpunkter på betänkandet tas gärna emot, hör av Er till någon i styrelsen i så fall.
Läs slutbetänkandet här!

Inbjudan till Conductive:s konferens i september som riktar sig mot MAS/MAR

Nu finns alla bilder från föreläsarna utlagda i programmet under respektive föreläsares namn.

Jobben finns inom vården och omsorgen i framtiden.
Läs artikel från SKL:s hemsida

Kartläggning av MAS/MAR - ny rapport från Socialstyrelsen

Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga - proposition från regeringen

Beslut om ny patientlag, gällande från 2015

Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbetet

Fast vårdkontakt viktig för mest sjuka äldre - debattartikel av riksförening via ledamot Gerd Silk i Dagens Sjuksköterska

Vissa sjuksköterskeutbildningar håller inte måttet

Sammanställning om sjukvårdens utveckling - rapport från Socialstyrelsen

Bättre patientsäkerhet inom landstingen

Tillståndet och utveckling inom hälso- och sjukvården - rapport från Socialstyrelsen

Tillsyn av dosförpackade läkemedel av IVO

Förbättrad vård och omsorg

Öppna jämförelser 2013 vård och omsorg

Trygghetslarm - ändrad teknik

Debatt i Dagens samhälle om framtidens sjukvård

Tuffa förutsättningar att vara chef inom vård och omsorg

Förbättringar i vård och omsorg för äldre - men brist på kontinuitet

Nationell tillsyn av överförskrivning av läkemedel

Bättre kommunikation minskar riskerna i vården med SBAR

Återföringsdialoger IVO - hösten 2013

Antalet vårdplatser är inte huvudproblemet

Regler om personaltäthet på äldreboende uppskjuten till 2015

Socialstyrelsen har nu påbörjat kartläggningen av MAS/MAR-funktionen genom en enkät som är utskickat till landets kommuner. Enkät-svaren ska sedan ligga till grund för en framtida översyn av MAS/MAR-funktionen.

SKL lanserar Webb för uppföljning
Länk till guiden

Kurs om patientdatalagen arrangerad av Datainspektionen

Lagändringar från 1 juli

Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga -statens offentliga utredning

Nya rekommendationer för vård i livets slutskede

Läget inför sommaren besvärligt - brist på sjuksköterskor, kartläggning av Vårdförbundet

Ny hemsida för IVO

Den 1 juni bildas inspektionen för vård och omsorg - IVO

Nytt meddelandeblad angående egenvård

Internationella sjuksköterskedagen 12 maj

Brister i kvalitetsarbetet - rapport från Socialstyrelsen

Brist på specialistsjuksköterskor - debatt dagens samhälle

Ny handbok om hanteringen av Lex Sarah

Datainspektionen kritiskt mot registrering av demenssjuka i Senior Alert

Ett interaktivt seminarium om patientsäkerhet - arrangeras av SKL den 22 mars

Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården - ny rapport från SKL

Socialutskottet vill att regeringen redovisar strategi mot våld mot äldre

Synpunkter på rapport om patientcentrering - SSFs syn på personcentrerad vård

Har kommunerna tillräcklig kunskap? Vårdförbundets ordförande funderar om den kommunaliserade hemsjukvården

Socialstyrelsen erbjuder vägledning och kostnadsfri utbildning i behovsinriktad äldreomsorg

Ingen proposition om skyddsåtgärder i demensvården

Delbetänkande från Patientmaktsutredningen

Nu kan man anmäla sig till riksföreningens
kompetensutvecklingsdagar i Uppsala i maj

MAS-riksförening kritisk till ordinationverktyget Pascal -
patientsäkerheten har riskerats

Programmet i Uppsala börjar att ta form

Uppdaterad "ordförande har ordet"

Möte med GD för nya myndigheten för tillsyn: Inspektion för vård och omsorg

Satsning för de mest sjuka äldre ger resultat

Bemanning inom allt äldreboende - nya krav 2014

Allt färre specialistsjuksköterskor inom vård och omsorg

Båda de nationella konferenserna gällande Vård Värd Samverkan nu genomförda

Läs det senaste från vår ordförande

Information om arbetet med att ta fram standars inom vård och omsorg

Nöjda patienter med delaktighet

Protokollet från sista styrelsemötet finns nu utlagda

Planering av 2013-års kompetensutvecklingsdagar 15-16 maj har börjat.

Nätverket för geriatrisk nutrition inbjuder till konferens

Årsmötetsprotokollet

Få patienter har utsedd "fast vårdkontakt" i kontakt med vården visar undersökning av Socialstyrelsen

Fortsatt planering med "En vård värd samverkan" tillsammans med ett antal riksföreningar, PRO och SPF

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård - rekommendation från Socialstyrelsen

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske- examen inom Vård av äldre - nu färdig.....Tack!

Förslag till ny myndighet för tillsyn

"Mäta för att veta-dag" för MAS/MAR arrangerat av SKL den 20 september

SBU-rapport om svårläkta sår

Ingen entydiga skillnader mellan privat driven äldreomsorg mot kommunalt driven visar ny uppföljning av Socialstyrelsen

Ny ordförande i MAS-riksförening - ordförande har ordet uppdaterad!

Ett STORT TACK......

Powerpointbilder utlagda från konferensen i Kolmården

Rekommendation antalet delegeringar inom kommunal hälso- och sjukvård

Förslag till bemanning inom demensvården - remissomgång

Nej till ändring i patientsäkerhetslagen säger läkarförbundet efter förslag från Socialdepartimentet

Vårdskador rapporteras inte - doktorsavhandling

Fristående granskare förbättrar äldrevården, debatt om äldrevården i dagen samhälle

Programmet i stort klart i Kolmården i maj

Läkemedelsriksdagen den 6 mars i Stockholm

BraVÅ:s hedersutmärkelse 2012

Nu kan man anmälan sig till våra kompetensutvecklingsdagar på Vildmarkshotellet i Kolmården - Mycket välkomna

Vårens konferens i Kolmården börjar ta form

"Nu eller aldrig" - ny satstning på bättre liv för sjuka äldre - konferens i Stockholm 31 januari

Fortsatt samverkan med PRO och SBF under parollen: vård värd samverkan

Hur ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas?
SKL bjuder in till utbildningsdagar med start på luciadagen

Brev skickat till Maria Larsson från MAS-riksförening gällande svårigheter gällande beslutsoförmögna personer i vår verksamhet

Stora brister i vård och rehabilitering efter stroke

Bemanningsregler inom demensvården sommaren 2012

Nationell hearing omkring sammanhållen vård- och omsorgstjänst för äldre multisjuka

Komptensutvecklingsdagarna 2012 börjar ta form

Nationella värdegrunden - utbildning för bl.a MAS/MAR

Ordförande har ordet uppdaterad

Socialstyrelsen bjuder in till seminarium gällande ny författning om livsuppehållande behandling

Seminarie om patientsäkerhetsberättelse i Stockholm i december eller i januari 2012

Lust o kunskap 2012 i Örebro

Datainspektionen syn på kvalitetsregister inom demensvården

Storsatsning på kvalitetsregister

Vad tycker Du om bemanning inom demensvården - tyck till på Socialstyrelsens webbsida

Socialstyrelsen bildar en referensgrupp omkring bemanning inom särskilt boende

Styrelsen nu formerad för det närmaste året

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård önskar MAS:ars hjälp.....

Nationell primärvårdskonferens i Sundsvall i september

Några ord från avgående ordförande Helena....

Ny styrelse i MAS-riksförening - ordförande Helena slutar

NITHA - IT-stöd vid händelseanalyser kan nu användas under förutsättning.......

Ny föreskrift för gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbete - gäller från 1 januari 2012

Almedalsveckan på Gotland

Remissvar på nya förslaget till läkemedelsförfattning

Mäta för att veta - inspirationsdag för MAS - MAR den 23 augusti

Hygienföljsamheten bättre visar SKL:s PPM-mätningar om hygien

Förslag till förändringar i föreskriften om läkemedelshantering - remiss

Förändrad Lex Sarah-lagstiftning i sommar

Den 6:e patientsäkerhetskonferensen fullbokad

Bristen på specialistsjuksköterskor hotar utvecklingen av vården - artikel i omvårdnadsmagasinet

Positiva utvärderingar från Luleå-dagarna

Tack alla för två mycket trevliga dagar.......

Nu är ett antal föreläsningsbilder utlagda - titta i programmet

Reviderad program i Luleå

Bilder m.m. från SKL:s MAS/MAR patientsäkerhetsdag den 8 mars

Uppdaterat program för Luleå-dagarna

Regionala konferenser om patientsäkerhet

Intressant MAS/MAR-dag om patientsäkerhet

Remissvar på förslaget om nytt ledningssystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - exempelkatalogen

Inför nästa mandat-period behöver Riksföreningen rekrytera nya styrelseledamöter

Bra bok om äldre - läkemedel och specifik omvårdnad

SSF och MAS-riksförenings remissvar på betänkande om Kompetens och Ansvar SOU 2010:65

Socialstyrelsens rapport om utveckling av strategin mot resistens och vårdrelaterade infektioner

Nu finns MAS/MAR på facebook

Patientsäkerhet kräver hög kompetens - artikel i omvårdsmagasinet

Sjuksköterskans hälsobefrämjande arbete - konferens arrangerat av SSF

Ransonering av kaffe.......

Styrelsemöte 25 februari i Stockholm

Patienter ger sjuksköterskor i primärvård högt betyg

Förslaget till nytt ledningssystem - nu ute på remiss

Satstning på de nationella kvalitetsregistren- förslag ute på remiss

Satsning på kvalitetsregistren

Vårdanalys: ny myndighet från 2011

Äldresamordnare utsedd av regeringen

Debattartikel i Dagens Samhälle om kommunala läkare

Ny patientsäkerhetslag nu i kraft

Brist på Geriatriker inom äldrevården

SBAR - kommunikation som minskar risken för vårdskada

PPM-mätning av trycksår v.12

Vårdhygien kan bli bättre - resulatet från SKL:s PPM om hygien

Dagarna i Luleå i maj nästa år börjar ta form

Slog larm om rasistiska uttalenden - prisas

Debatt: Oklarheterna kring demensboendena måste redas upp i lag

Öppna jämförelser - hur bra är sjukvården i Ditt landsting?

Platser kvar på konferens om de nationella riktlinjerna för demens den 26 november

Dags att söka riksföreningens stipendium på 5000kr

Styrelsemöte i riksföreningen

Alla har rätt till god vård! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag. Skrift från Svensk sjuksköterskeförening SSF

Kommunerna har blivit säkrare för äldre

Kvalitetsprogram omkring blåsfunktionsproblem via NIKOLA

Information från BRAVÅ-möte

Värdegrund för omvårdnad utgiven av SSF

Ny patientsäkerhetslag januari 2011

Fortsatt arbete med nya hemsidan....

Äldres säkerhet måste öka - debattartikel på SKL:s hemsida

Förbättringsarbete för de mest sjuka äldre - en av SKL:s prioriterade frågor

Svåra beslut för demenssjukas anhöriga

Kritik mot inlåsning av demenssjuka

Remissvar omkring specialistutbildningsexamen

Intresseanmälan för den 6:e nationelle konferensom om patientsäkerhet 12-13 september 2011

Uppdaterad "ordförande har ordet"
Intressanta synpunkter från vår ordförande om god och säker vård

Webbtidning: Dagen sjuksköterska, del av tidningen Dagens medicin

Uppdaterad hemsida på riksmas.se nu har nu påbörjats

Positivt på Almedalsveckan

Hearing med Socialstyrelsen om framtida vård och omsorg

Nationell samordnare utsedd för hemsjukvården utsedd

SKL ansvarig för den första nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler

Ny patientsäkerhetslag beslutad

Ny informationssida - Vi hörs o syns! MAS på nationella arenan

Riksförening deltar på hearing om vården av äldre som Socialstyrelsen bjudit in till

Nationell workshop för MASar om kvalitetsregister

Lite nyheter om 2011:års kompetensutvecklingsdagar

SSF:s medicinska riksstämma 2010

Hur minska vårdrelaterade infektioner

Handboken för hälso- och sjukvård byter namn: VÅRDHANDBOKEN

Nationella riktlinjer för Demens

Handledarutbildningar - SeniorAlert

Handhygiens dag den 5 maj - ny affisch handhygien

Medel för kompetensförstärkning om psykiatriområdet

Ny direktör på Hjälpmedelsinstitutet

Livsuppehållande behandling

KLARA-projektet Socialstyrelsen

Lust o kunskap - så var det på SSF:s 100års jubileum

Årsmötet i riksföreningen nu avklarat

Riktade statsbidrag för att gå med i kvalitetsregister

Kort information från SKL:s MAS-nätverk

Svenska hygienpriset 2010 - för insatster inom området vårdhygien

Riksföreningens replik på debattartikeln i dagens samhälle

Protokoll utlagt från styrelsemötet den 4 december
Information om NITHA-projektet

Sjukvårdens händelseanalyser behöver skärpas - studie från landstinget i Östergötland

Var femte sjukhuspatient är undernärd - artikel i läkartidningen

Nationella riktlinjerna för Stroke klara

Enklare att följa upp god vård

Socialstyrelsen skärper tillsynen

Brev till Göran Hägglund från MAS-riksförening

Möte hjälpmedelsinstitutets kommungrupp

 

Nationell dag om antibiotikaresistens

 

 

 

 

 

 

Nyheter föreningen

2018-09-10
Anteckningar från styrelsemötet i augusti finns nu utlagda.

2018-09-10
Nästa styrelsemöte är den 10-11 december i Stockholm

2018-08-31
Utvärderingen av våra dagar på Vår Gård är nu utskickad till Er som deltog. Svara gärna så vi kan få tips och ideer till nästa år. Tack!

2018-06-19
Helena Gustafsson MAS inom LSS Stockholm ny i styrelsen.
Ordförande Kerstin Carlsson blev omvald på ytterligare 2 år.

Årsmötes protokoll

Bilderna från föreläsningarna är nu utlagda

2018-06-01
Årets stipendie gick till länsgruppen MAS-MAR i Östergötland (MALG).

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018-2019
Dagordning årsmötet
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse

2018-06-04
Nästa styrelsemöte i riksföreningen är 30-31/8 i Stockholm

2018-05-23
Protokoll från senaste styrelsmötet är nu publicerade

2017-12-22
Ordförande har ordet

2017-10-25
Ordförande deltar på konferens den 21 november anordnad av Dagens Medicin gällande nya lagstiftningen kring utskrivning från slutenvård

2017-08-01
Den 16 augusti kommer ordförande i riksföreningen att delta på en konferens gällande "Nationellt samtal om ambulanssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård.


2017-05-15
Vår nya ordförande Kerstin Carlsson har ordet

2017-05-11
Sista "ordförande har ordet" från Ulla Olsson

2017-05-11
Årets stipendiater

Thomas Axén och Margareta Lägervik
Jönköping


2017-04-26
Debattinlägg i Dagens samhälle gällande behovet av sjuksköterskor i äldrevården - synpunkter efter förslaget till "Kvalitetsplan för äldreomsorgen"

2017-04-10
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Ekonomisk årsredovisning 2016
Budget 2017

2017-03-17
Riksföreningens årsmöte är den 10 maj kl. 14.40 på Globe hotell i Stockholm.
Dagordning årsmötet

2017-03-22
Sista datum har passerat för anmälan till vår konferens i maj. Vi kommer att bli lite över 160 personer vilket är rekord i föreningens historia.

2017-03-13
Ordförande har ordet är uppdaterad

2017-02-07
Ordförande har ordet är uppdaterad

2017-01-26
Stipendie 2017 - nominera någon MAS-MAR som gjort något "extra" inom patientsäkerhet. Stipendiet utdelas vid kompetensutvecklings-dagarna i maj. Kontakta någon i styrelsen om Ni har ett förslag!

2016-12-19
Paneldiskussion på Dagens Medicins konferens den 8 december om den kommunala hälso- och sjukvården där ordförande Ulla Olsson deltog.

2016-12-05
Ordförande har ordet!


2016-11-10

Ordförande har ordet!

2016-10-18
Senaste anteckningarna från NPR Diabetes.

2016-10-06

Vårdanalys frågar MAS-MAR via en enkät om hur man informerat/utbildat kring patientlagen.
Hemsida Vårdanalys

2016-10-03
MAS-MAR:s 25-årskonferens den 10-11 maj-17 börjar ta form.

2016-09-26
"Ordförande har ordet"

2016-09-19

Riksföreningens styrelse närvarar på Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september på Älvsjömässan

2016-08-22
Riksföreningen hade den 18 augusti ett möte med Socialstyrelsen och deras direktör Olivia W. På mötet diskuterades den kommunala hälso- och sjukvården inkl. vikten av en bra rehabilitering. Intresse finns från båda parter att fortsätta träffas.

2016-08-10
Riksföreningens ordförande Ulla Olsson kommer att delta på ett MAS-MAR seminiare som Dagen Medicin anordnar den 8 december.

2016-07-05
Riksföreningen kommer att delta på en hearing kring revidering av författningen om delegering i hälso- och sjukvård. Hearingen anordnas av Socialstyrelsen i september.

2016-07-01
Riksföreningen är inbjuden i augusti till Socialstyrelsen för att träffa GD Olivia Wigzell m.fl. för att diskutera bl.a.den framtida kommunala HSL och det reviderade meddelandebladet MAS-MAR.

Kompetensdagarna i Barkarby

Årets stipendiat Camilla Arvidsson MAR Kalmar
Motivering till utmärkelsen

Länk till Dagens Medicin som skriver om utmärkelsen

2016-06-28
Det reviderade meddelandebladet från Socialstyrelsen gällande MAS-MAR kommer att tas upp på nästa styrelsemöte i riksförening.

2016-06-16
Riksföreningen kommer att svar på remissen kring ny läkemedelsförfattning. Har Ni medlemar synpunkter Ni vill framföra, ta då kontakt med någon i styrelsen.

2016-05-20
Artikel i Dagens Medicin om riksföreningen

20016-05-19
Nu finns alla bilder från föreläsarna utlagda. De finns under varje föreläsares namn i programmet.

2016-05-16
Nya ledamöter i styrelsen utsedda på årsmötet.

2016-05-13

Ordförande har ordet

2016-05-13
Årsmötet den 11 maj beslutade om att ändra riksföreningens namn och stadgar för att gälla för båda MAS och MAR.
Stadgarna för riksföreningen
Årsmötesprotokollet 2016

2016-05-13
Nu ligger de flesta bilderna från föreläsarna ute på hemsidan.

2016-05-13
Nästa styrelsemöte är den 31/8-1/9
i Stockholm

2016-04-20
Årsmöteshandlingar

2016-03-22
Ordförande har ordet!

2016-03-22
Riksföreningens årsmöte är den 11 maj kl.14.30 på Barkarby gård.

2016-02-29
Planeringsdagar 24-25/2-16 Sigtuna
Styrelsen har under två intensiva dagar pratat om olika punkter som vi under året tittat på men inte haft utrymme att fördjupa oss i.
Motionen från MAR nätverket är diskuterad och ett förslag kommer att presenteras på årsmötet 11/5 i Barkarby.
Vissa delar av det vi pratat om kommer att beslutas på styrelsemöte 7-8/4-16, finns sedan i sedvanligt protokoll.
Ordförande Ulla Olsson

2016-02-24
Dags anmäla en MAS-MAR till årets stipendiat. Sista anmälan den siste mars. Läs mer på föreningssidan.

2016-02-12
Fullbokade kompetensutvecklings-
dagar i maj
.
Jätteroligt att så många kollegor i landet kommer på våra dagar i Barkarby i maj. Vi beklagar verkligen att vi inte kan emot fler deltagare men hotellet och konferenslokalen sätter stopp. Nu är det fullt med 150 deltagare!

2016-02-01
Stort intresse för våra kompetensdagar i maj. Idag är det 122 personer anmälda. Jätteroligt! Viktigt att veta för er som ännu inte är anmälda att max antalet för konferensen är 150 personer. Därefter är det fullbokat.

2016-01-28

Nästa styrelsemöte i riksföreningen är två planeringsdagar i Sigtuna den 24-25 februari

2016-01-18
Ordförande har ordet är uppdaterat

2015-12-23
Protokollet från senaste styrelsemötet ligger nu tillgängligt på föreningssidan.

2015-12-08
"Ordförande har ordet"
är uppdaterad


2015-12-04
Anmälan till 2016:års kompetensutvecklingsdagar är nu öppen för medlemmar.

2015-12-03
Riksföreningens valberedning är i behov av ytterligare MAS/MAR. Är Du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen.

2015-11-05
Protokollet från styrelsemötet den 23 oktober finns nu utlagt.

2015-09-28
Information projektet "säker läkemedelsanvändning i primärvård"

2015-09-22
Protokoll från styrelsemötet finns nu tillgängliga

2015-09-15
Ordförande har ordet uppdaterad

2015-06-08
Minnesantecknar från senaste Diabetesrådet

2015-05-25
Ordförande har ordet är uppdaterad.

2015-05-11
Årets stipendiat är Eva Söderholm, MAS från Härryda. Stort grattis!

Bild från www.harryda.se

2015-05-22
Årsmötesprotokollet finns nu att läsa

2015-05-11
Nya ledamöter i styrelsen efter föreningens årsmöte.

2015-05-08

Powerpointbilder från föreläsarna nu utlagda på konferenssidan

2015-03-24

Årsmötet i riksförening är den 6 maj kl.14.00 på Radisson Blu Frösundavik i samband med föreningens utvecklingsdagar. Välkomna!

2015-04-22
Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet

2015-04-13
Ordförande har ordet är uppdaterad!

2015-04-13
Styrelsen söker ytterligare en intresserad MAS/MAR i Sverige som kan tänka sig att ingå i valberedningen.
Intresserad? Ta då kontakt här!

2015-03-25
Riksföreningen har fått ett svar från Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens
GD, angående vårt brev gällande upphävandet av 1997:10.

2015-03-24
Nationellt programråd för Astma och Kol. Siw Hansson från styrelsen medverkar i detta arbete. Läs HÄR

2015-04-13
Nästa styrelsemöte i riksföreningen är den 17 september i Stockholm.

2015-03-09
Styrelsen saknar kandidater till
årets stipendie. Det delas ut på våra dagar i Solna i maj
Skicka en e-post med namn-
uppgifter och motivering HÄR

2015-03-06
Riksföreningen har med anledning
av upphävningen av 1997:10,
skickat ett brev till Socialstyrelsens GD Lars-Erik Holm.

2015-02-26
"Ordförande har ordet" har uppdaterats med anledning av att 1997:10 upphävts

2015-02-18
Läs om projektet "säker läkemedels-användning i Primärvård". Ordförande Ulla Olsson har deltagit från riksföreningen i detta arbete.

2015-02-09
Minnesanteckningar för senaste styrelsemötet finns nu att läsa.

2015-02-02

Riksföreningen yttrande gällande remiss om bemanning inom särskilt boende

2015-02-02
Nästa styrelsemöte den 3-4 mars
i Stockholm.
Protokollet från senaste mötet
finns på hemsidan inom kort.

2015-01-29
Medlemsavgiften till rikföreningen är sent skickad till Er medlemmar och ska enligt uppgift vara betald innan januari månads utgång. Det är naturligtvis ok att skjuta på sista betaldagen.
Styrelsen beklagar detta!

2015-01-29
Socialstyrelsen fortsätter nu översynen av läkemedelsförfattningen SOSFS 2000:1. Riksföreningen är med i det arbetet.

2015-01-29
Riksföreningens stipendie ska delas ut på våra kompetensutvecklingsdagar i Solna i maj. Styrelsen söker nu MAS/MAR:ar som gjort något extra inom patientsäkerheten eller kvalitén inom den kommunla hälso- och sjukvården. Lämpliga kandidater med motivering tas gärna emot från Er medlemmar till någon i styrelsen.

2015-01-26
Ordförande har ordet uppdaterad

2014-12-10
Protokoll från styrelsemötet den 4 december finns nu utlagt

2014-12-08
Nästa styrelsemöte är den 29 januari i Stockholm

2014-11-11
Programmet för våra utbildningsdagar 2015 börjar ta form

2014-11-10
Ordförande har ordet uppdaterad

2014-11-05
Riksföreningens remissvar på betänkandet: "rätt information på rätt plats på rätt tid"

2014-11-05
Uppsats "Samskapande hemsjukvård" av ledamot Gerd Silk Gotland

2014-09-30
Ordförande har ordet är uppdaterad.

2014-09-30
Nästa styrelsemöte i riksföreningen är 23-24 oktober i Stockholm.

2014-07-07
Nu tar styrelsen lite semester efter en intensiv vår och ett par härliga dagar på Eriksberg i Göteborg.

2014-05-16
Nu är vår årskonferens i Göteborg avklarad och vi vill från styrelsen sida tacka alla föreläsare, utställare samt alla trevliga kollegor från hela Sverige. Utan Ert engagemang och aktivt deltagande så hade inte konferensen varit lika lyckad. STORT TACK till Er alla.

2014-års stipendiat blev Eva-Karin Stenberg MAS från Halmstad.
Stort grattis!

2014-05-16
Ordförande har uppdaterats

2014-04-14

Sista styrelsemötet inför våra dagar i Göteborg är nu avklarat. Det har som vanligt präglats av många intressanta diskussioner - inte minst kring resultatet av den kartläggning av MAS/MAR/SAS Socialstyrelsen gjort som nu presenterats. Se länken under nyheter.
Totalt kommer vi att vara 130 personer i Göteborg vilket är rekord för MAS/MAR-konferensen genom alla år.

2014-03-05
Vid våra dagar i Göteborg kommer årets stipendiat utses. Har Du ett förslag på en MAS som gjort något extra inom patientsäkerhetsområdet - tipsa oss i styrelsen.

2014-03-14
Ordförande har ordet uppdaterat.

2014-03-10
MAS/MAR-konferensen nu fullbokad. Är nog första gången sedan MAS-funktionen skapades 1992. Vi kommer att vara över 120 MAS/MAR i Göteborg i maj.

2014-02-20
Nästa styrelsemöte i riksföreningen är den 10-11 april i Stockholm. Något Du vill att styrelsen ska ta upp? Tag kontakt!

2014-02-24
"Ordförande har ordet" är uppdaterad

2014-01-31
Innehållet i Göteborgsdagarna börjar ta form. De flesta föreläsare är bokade, andra är på gång. Ser ut som om vi får två mycket spännade dagar.Välkommen att anmäla Dig nu!
Se programmet här!

2014-02-04
MAS-riksförenings årsmöte är den 14 maj kl.16:45 i Göteborg på Eriksberg hotell 11 i samband med våra konferensdagar.

2014-01-22
"Ordförande har ordet" uppdaterad

2013-12-03
MAS engelska titel nu bestämd efter ett styrelsebeslut:
Local Authority Senior Medicine Advisor

2013-11-28
Ledamot Elisabeth Axelsson valdes på dagens styrelsemöte som ny kassör i riksföreningen från 1 januari 2014. Läs protokollet Här

2013-11-21
Nytt styrelsemöte i riksföreningen den 28-29 november i Stockholm.
Läs agendan här.

2013-11-21
MAS-manifestet reviderat vid förra styrelsemötet.

2013-11-18
"Ordförande har ordet" är uppdaterad

2013-11-13
Glöm inte att ansluta Dig till vår grupp på facebook: Riksföreningen för medicinskt ansvariga MAS/MAR

2013-11-13
2014-år.s kompetensutvecklings-dagar för MAS/MAR kommer att bli den 14-15 maj. Dagarna kommer att förläggas i Göteborg. Boka in dessa dagar i Er kalender redan nu.

2013-09-30
Nästa styrelsemöte i rikföreningen är den13-14 november i Sigtuna.

2013-09-11
Nytt styrelsemöte den 12-13 september i Stockholm

2013-09-11
"Ordförande har ordet" är uppdaterad

2013-09-11
Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt att läsa

2013-06-17
Samverkansprojekt gällande "säker läkemedelanvändning i primärvård"
där MAS-riksförening är en part.
Läs mer Här

2013-06-12
Föreningens ordförande Ulla Olsson är "keynote speaker" på konferens i november. Läs mer under kurser

2013-05-20
Ny verksamhetsplan antogs vid årsmötet i Uppsala

2013-05-17
"Ordförande har ordet" är
uppdaterad

2013-05-17
Riksföreningens stipendiat 2013 blev Eva Johansson-Saadio, MAS i Gällivare, för sitt tålmodiga arbete inom bl.a. läkemedelsområdet.
Stort grattis Eva!

2013-05-17
Ett antal föreläsningsbilder finns nu utlagda i programmet för dagarna i Uppsala

2013-05-13
På förkommen anledning så vill styrelsen förtydliga att boende på hotell Gillet mellan den 15 maj till den 16 maj ingår i konferensavgiften.

2013-05-06
Nu närmar sig Uppsala-dagarna
snabbt. Alla anmälda ska vara
mycket välkomna! Påminnelse om
riksförenings årsmöte den 15 maj kl.16.45

2013-04-19
"Ordförande har ordet" är
uppdaterad

2013-04-17
Förutsättningen för föreningens stipendie ändras. Läs mer på föreningssidan

2013-04-17
Minnesanteckningarna från senaste styrelsemötet nu utlagt på föreningssidan

2013-04-10
Drygt 80 MAS/MAR är anmälda till våra dagar i Uppsala. Jättetrevligt att så många vill komma.

2013-04-10
Riksföreningens årsmöte är i Uppsala på hotell Gillet den 15 maj kl.16.45

2013-02-25
Läs senaste nytt från vår ordförande Ulla Olsson

2013-02-20
Vid årsmötet i maj kommer några av styrelsens ledamöter avgå då de fått nytt jobb. Riksföreningen behöver därför nya intresserade kollegor i styrelsen. Är Du intresserad - ta kontakt med valberedningen.
johanna.sopo@huddinge.se

2013-02-19
Styrelsen positiv till ändringarna i hygienföreskriften som nu är ute på remiss.

2013-02-19
Programmet i Uppsala i det närmaste helt klart
Läs mer här

 

 

 


 

 

Meddelandeblad
MAS-MAR

 

 

Webbansvarig 2018 Mårten Davidsson