Projekt i Sverige
 

Uppdaterad 2008-03-30

Hej
Nationellt fackspråkprojektet genomför just nu en enkätundersökning för att ta reda hur ICF (Klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) används inom vård och omsorg, och vilka möjligheter och svårigheter användarna ser med ICF. Vi vill gärna ha in fler synpunkter, och är därför tacksamma för din hjälp att sprida information. Sista dagen för att besvara enkäten är den 1 maj 2009. Enkäten finns på:

Länk till Socialstyrelsen hemsida till enkäten

Kontakta mig gärna om något är oklart.

Ann-Helene Almborg

Delprojektledare
Klassifikationer och terminologi
Epidemiologiskt centrum/EpC
SOCIALSTYRELSEN, 106 30 Stockholm
direkt 075 - 247 30 57
växel 075 - 247 30 00
ann-helene.almborg@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se/facksprak

Avhandling om den kommunala sjuksköterskans arbete
2008-03-06
Läs Inger Karlssons avhandling

Disputerande Leg. sjuksköterska Karin Josefsson i ämnet kommunala sjuksköterska
2008-02-17
Karin skriver så här i informationen om sin avhandling:
"
Det finns all anledning att arbeta i och för äldrevården. Det är intressant, utmanande, meningsfullt och roligt! Vi påverkas alla av hur äldrevården fungerar. Jag vill bidra till en god äldrevård och då finns det många aspekter att studera. Jag har i en avhandling valt att studera sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunal äldrevård."
Läs mer Här

Hela rapporten Här
Kontakta gärna Karin Josefsson för mer information

Förfrågan om Kontaktmannaskap i kommunerna.


Innan jag bytte jobb för drygt 2 år sedan och blev äldreombudsman här i Uppsala, var jag med i föreningens styrelse ett tag ( jättetrevligt styrelsearbete). Jag önskar komma i kontakt med MAS-ar som jobbar i kommuner där man utvecklat sitt kontaktmannaskap till någonting bra. Alla kommuner svarar att de arbetar med kontaktmannaskap men få har gett uppgiften ett lite med kvalitativt innehåll och få ger sin personal särskild kontaktmannautbildning.

Med vänliga hälsningar

Margaretha Åkerlind Skuteli

Tel: 018-727 12 39, mailadress: margaretha.akerlind@uppsala.se

Samordnad vårdplanering kring "utskrivningsklar" patient.
WEBB-baserad hjälpmedel istället för fax.

I samverkan mellen kommunena och Landstinget i Norrbotten har sedan nya bestämmelserna
trätt i kraft ett WEBB-baserat hjälpmedel används för informationsöverföring mellan
huvudmännen. På elektronisk väg sänds inskrivningsmeddelande, kallelse till vårdplanering,
vårdplan samt utskrivningsmeddelande.

Mer information kan fås av Margareta Bladfors-Eriksson Luleå kommun

Kontakta Margareta HÄR

________________________________________________________________________

Bedömningsinstrument för att mäta omvårdnadsbehov relaterat till
bemanning inom kommunernas särskilda boendeformer.

Syftet med rapporten är att redovisa hur ett bedömningsinstrument kan användas som
ett led i den individuella vårdplaneringen inom kommunernas verksamhet, dels belysa hur
vårdpersonalen fördelar arbetet rent organisatoriskt mellan klockan 07 00 – 22 00.

Ansvarig är Kajsa Thorsell i Hässleholms kommun.

Läs korta delar av rapporten Här

Kontakta Kajsa Thorsell för mer information om rapporten.
________________________________________________________________________

Nytt spännande hjälpmedel för sjuksköterskorna i Vänersborg
"Äldre-SRÅ"


Utveckling av nytt datoriserat beslutsstöd - Äldre-SRÅ – i samarbete mellan Vänersborgs kommun, Primärvården i Vänersborg och Vårdutveckling AB

Målgruppen för beslutsstödet är kommunens sjuksköterskor, då den direkta användningen
av beslutstödet kräver denna utbildningsnivå. Basen för det nya beslutsstödet är
Symtom Råd Åtgärd (SRÅ), som utvecklats under ett 20-tal år under ledning av
docent Bertil Marklund. Äldre-SRÅ blir specialanpassad till vården av äldre med stark knytning till omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder. Beslutsstödet innehåller ett stort antal symtomscheman, aktuell viktig medicinsk information samt stöd för omvårdnad,
rehabilitering och prevention för att sjuksköterskan skall kunna ge bästa tänkbara medicinska vård.
Landets förnämsta specialister inom respektiv område kvalitetssäkrar innehållet i databasen.

Målsättningen är att tillföra äldrevården fördelar för alla parter:

- för sjuksköterskan, bl a i form av förbättrat stöd i arbetet, ökad kompetens och ökad
motivation
- för patient och närstående genom förhöjd kvalitet i den medicinska bedömningen, god
omvårdnad och rehabilitering samt ökad trygghet
- för verksamheten i form av enhetliga råd, förbättrat samarbete mellan vårdgivare,
underlättande av rekrytering, nytt redskap för fortbildning samt optimering av
antalet sjukresor

Ansvarig är för projektet är bl.a. Tommy Carlgren i Vänersborg.

Kontakta Tommy Carlgren i Vänersborg för mer information.

_______________________________________________________________________

 

Webbansvarig Mårten Davidsson