Föreningen

 

Uppdaterad 2018-11-20
MAR-nätverket

Riksföreningens stadgar

Stadgarna är antagna vid konstituerande årsmöte i april 1993 för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Reviderade vid årsmötena 1997, 1998 samt omarbetade av styrelsen och förelagda årsmötet 1999. Reviderade vid årsmötet 2000 efter nytt avtal med Vårdförbundet och 2006 och 2009. Revidering i samband med årsmötet 2016

Meddelandeblad Socialstyrelsen MAS-MAR 2016

Verksamhetsplan 2018-2019


Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och
sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret
enligt § 24 HSL och 2 kap. § 5 i
Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Efter pensionering kan passivt medlemskap erhållas.
Ansökan om medlemskap sändes till riksföreningens styrelse (se nedan).
Medlemsavgiften är SEK 300.

Stipendium

Riksföreningen har ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut årligen på föreningens kompetensutvecklingsdagar. Stipendiet kommer att delas ut till en MAS-MAR som styrelsen utser utifrån det arbete
för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunalas hälso- och sjukvården som denna MAS-MAR gjort.

Beslutet som styrelsen tar om vilken MAS-MAR som får stipendiet går inte att överklaga.

Tips om MAS-MAR som gjort något särskilt i sin yrkesroll tas gärna emot senast 31 mars det året stipendiet ska delas ut.
Skicka förslag till: kerstin.carlsson@savsjo.se


Protokoll årsmötet 2018


Protokoll
Styrelsemöten

 

Protokoll Styrelsemöte 2018-11-09

Ordförande för mötet: Annika Nilsson Älvsbyn

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Föregående minnesanteckningar: Läggs till handlingarna.

§ 3 Ekonomi; Carin redogjorde för föreningens ekonomi. Kassör och ordförande har träffat revisionsbyrån. Vi fortsätter med samma revisionsbyrå ett år till. Inför nästa års budget: Vad kostar styrelsearbetet för ett år? Hur mycket behöver vi få in på kompetensutvecklingsdagarna för att täcka styrelsens årliga kostnader?
Vi kan se redan nu att det kommer att ha betalats ut 3 arvoden för detta verksamhetsår. Styrelsen efterforskar orsaken till detta.
Beslut: Arvoden till ordförande och kassör ska betalas ut i maj för föregående verksamhetsår.

§ 4 Förberedelse inför möte med Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

§ 5 Hur ska vi synas och höras?
Beslut: Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte.
• 2 timmar ”Framtid” vi identifierar hur vi ska synas och höras utifrån dokumentet: Utmaningar i den kommunala hälso- och sjukvården
• Planering av framtida möten t ex via SKYPE

§ 6 Rapport arbetsgrupper o.dyl
Lilian har varit på NAG, nationella arbetsgruppen stroke, checklista för första uppföljning i primärvården efter stroke kommer. Nationell arbetsgrupp smärta ska bildas. Lilian deltar också i regionalt strokevård.
Rena händer – Annika Älvsbyn deltar. Webbinarium var 12/10 för MASar. Hemsida finns på www.folkhalsomyndigheten.se.
Egenvård: Carin och Lilian har varit på hearing på Socialstyrelsen. Ska det heta egenvård eller något annat?
Barbro har varit på Nationell handlingsplan för patientsäkerhet.
Klagomålshantering: Kerstin deltar i december.
Helena har varit på information om ny specialistutbildning för sjuksköterskor i hemsjukvård.

§ 7 Brev till styrelsen
• Socialstyrelsen utvärderar föreskriften om läkemedelsgenomgångar, Kerstin ska intervjuas nästa vecka. Skicka synpunkter.

§ 8 Remisser
- Remiss Nya apoteksmarknadsutredningen SOU 2018:53:
Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. Annika och Ingela deltog i SKYPE-möte med SKL, som också är remissinstans. Ingela har skrivit ett förslag som styrelsen ställer sig bakom.
- Remissvar på Nära vård: Kerstin har skrivit ett förslag som vi gör tillägg till.

§ 9 Nya Hemsidan kommer snart
När man lägger ut på hemsidan får man inte lägga ut reklam (policy från Svensk sjuksköterskeförening). Vi kan heller inte lägga ut material som ska plockas bort efter en viss tid.
Beslut: Synliggöra styrelsens arbete genom att skriva en kort sammanfattning när vi varit på något möte, evenemang, hearing och representerar Riksföreningen. Skickas till Annika Älvsbyn som lägger ut på hemsidan på särskild flik.

§ 10 Utvärdering av kompetensutvecklingsdagarna. Vi kan titta på denna på nästa styrelsemöte,

§ 11 Besök av Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen utifrån föregående protokoll §13. Presentationen kommer att läggas på hemsidan.
Medskick från styrelsen:
Meddelandebladet (MAS-MAR) behöver utvecklas och förtydligas. Uppdaterad handbok om kommunal hälso- och sjukvård behövs. Uppdatera och förtydliga SKL:s meddelandeblad om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Socialstyrelsen måste förstå hur den kommunala världen ser ut. Hur kan vi hjälpa till?
Gränsdragningen mellan primärvård och specialistvård.
Socialstyrelsens föreskrifter: Alltid verksamhetschef HSL som ansvarar, i kommunen ska detta läsas som MAS/MAR, men detta finns inte tydligt skrivet.
Vad är ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar: Är det OK att bara bemanna med sjuksköterskor mellan 7 – 16? Hur påverkar detta patientsäkerheten? Hur många patienter kan en sjuksköterska ha ansvar för? Hur stort område kan en MAS/MAR ansvara för?
Hur ska MAS/MAR-rollen tolkas vid upphandlad verksamhet?
Klargöra skillnaden mellan huvudman och vårdgivare, ansvarsfördelning? Vad blir MAS/MAR:s roll?

§ 12 Kompetensutvecklingsdagarna 2019
Planering inför kompetensutvecklingsdagarna: Linnea kommer på nästa styrelsemöte.

§ 13 Övriga punkter:
• Representant i SveDems styrgrupp – Annika Nilsson, Kil är intresserad.
• NITHA för kommun – ansvarig bjuds in av Kerstin till styrelsemöte
• RiksSår- lägga dok på hemsidan? Nej
• Svenska palliativregistret – förfrågan om möte, Registerhållare bjuds in till styrelsemöte i början av 2019.
• Delegering: Vem från Riksföreningen är med i Socialstyrelsens arbete? Kerstin kollar upp det.

§ 14 Nästa sammanträde 10/12 kl 10 -11/12 kl 14.
Barbro är ordförande för mötet.

§ 15 Nästa års möten: 31/1 kl 9.00-16 och 1/2 kl 8.30-14. Övriga datum bestäms i december.

 

Tidigare anteckningar/protokoll

Tidigare verksamhetsberättelser och planer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson