Hearing med Socialstyrelsen

 
Uppdaterad 2011-11-01

2011-10-28
Socialstyrelsen bjöd den 28 oktober in ett tjugotal olika intresseföreningar - yrkesföreningar* till en nationell hearing under temat: sammanhållen vård- och omsorgstjänst och primärvårdens roll för äldre och multisjuka personer.
Möte var i Stockholm och var en heldag på ett centralt beläget hotell. Mötet började med en presentationsrunda av alla deltagare. Var deltagare fick under några minuter presentera sin syn på dagens frågeställning. Därefter presenterads Socialstyrelsen uppdraget. Under resten av dagen var det en livlig diskussion utifrån vad som fungerar bra och utifrån vad som inte fungerar så bra. Kommunaliseringen av hemsjukvården i ordinärt boende var ett återkommande tema. Helt klart har gränsdragningen där bestydelse hur man lyckas kring målgruppen. Flera goda exempel gav bl.a från Uppsala. Där närheten finns har man också mest framgång i arbetet. Många menade att primärvården har generellt sätt alldeles för lite resurser i förhållande till uppdraget i jämförelse med sjukhusvården. Den delade lagstiftningen i den sammanhållande insatsen är i vissa fall också en försvårande omständighet.
Flera menade att framgångsfaktorer är: tillgänglighet, kontinuitet, kompetens, arbetssätt, synsätt och delad information.
När minnesanteckningarna är klara kommer de att läggs ut här.

Mårten Davidsson

*
Malin Arhne projektledare Socialstyrelsen
Malin Bruce projektledare Socialstyrelsen
Gert Alaby Socialstyrelsen
Andreas Johansson Socialstyrelen
Ylva Ehn jurist Socialstyrelsen
Sonja Modin Distriktläkare Stockholms läns landsting
Birgitta Mogård Landstinget Uppsala
Carina Kumlin Uppsala kommun
Ulla Falk Vårdförbundet
Eva Jaktlund Svensk förening för allmänmedicin
Annika Wall Distriktssköterskeföreningen
Kristina Jennbert SKL
Anna Falk Svensk förening för glesbygdmedicin
Martin Annetorp svensk Geriatrisk förening
Elisabeth Höglund Stockholms läns landsting
Carina Nordqvist Region Skåne
Magnus Kåregård Region Skåne
Bo Westerlund Norrbottens läns landsting
Sofia Barakat Kalmar läns landsting
Lars Godhe landstinget i Värmland
Mårten Davidsson MAS-riksförening
Ev några till som inte fanns på inbjudan

2010-07-01
Styrelseledamot Ulla Olsson har deltagit i en hearing om vård och omsorg av äldre.
Inbjuden av Socialstyrelsen.

Syftet var att Socialstyrelsen via brukarföreträdare och yrkesgruppsföreträdare skulle få en bild om:
Läget inom vården och omsorgen om äldre.
Vilka är viktiga utvecklingsområden och vad bör Socialstyrelsen göra.

Socialstyrelsen ska sedan göra en sammanfattning och utifrån den sammanfattningen presentera behovet i kommunerna av utveckling och kompetenshöjande åtgärder inom en 3-5 års period. Sex brukarföreträdare och fjorton yrkesföreträdare medverkade.

Sammanfattning av de tjugo presentationerna var att stort fokus låg på kompetenshöjning både inom socialtjänstens personal och hälso- och sjukvårdens personal i kommunala verksamheter.

Masföreningen pekade på vikten av fungerande multidisciplinära team i övergången mellan landsting och kommun.. Team medlemmarna kan vara varierande utifrån kunds behov och vikten av att vid behov ha med biståndshandläggare. Kompetenshöjning av all personal.
Primärvårdens yttersta ansvar. Behovet av Geriatrisk kompetens i primärvården.

För Masföreningen Ulla Olsson

Ullas presentation på träffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson